Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c25/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1972
Platnost od 10.11.1972
Účinnost od 01.09.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnos, kterým se upravují platové podmínky učitelů a vychovatelů (platový řád) ze dne 31. srpna 1972 čj. 21 000/72-132.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1972 a zrušují se jím

- výnos ministerstva školství ze dne 1. března 1967 čj. 7000/67-E I/1, kterým se vydává platový řád pro učitele a vychovatele (Věstník MŠ a MKI 1967, str. 41),

- výnos ministerstva školství ze dne 25. srpna 1968 čj. 25 100/68-V/4, o některých změnách a doplňcích platového řádu pro učitele a vychovatele (Věstník MŠ a MKI 1968, str. 351),

- výnos ministerstva školství ČSR ze dne 21. dubna 1971 čj. 11 500/71 132, kterým se doplňuje nebo pozměňuje platový řád pro učitele a vychovatele (Věstník MŠ a MK ČSR 1971, str. 69),

- výnos ministerstva školství ze dne 28. srpna 1967 čj. 26 170/67-V/3, o úpravě platových poměrů odborných pedagogických pracovníků Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Praze (Věstník MŠ a MKI 1967, str. 238).

Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit 10/1972 a lze do něj nahlédnout na všech školách a výchovných zařízeních, v odborech školství okresních a krajských národních výborů, popř. na ministerstvu školství ČSR.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo směrnice ze dne 20. dubna 1973 čj. 12 500/73-132 o počtu vyučovacích hodin, přesahujícím normální míru vyučovací povinnosti učitelů k provedení § 8 odst. 6 a 15 výnosu ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 31. srpna 1972 čj. 21 000/72-132, kterým se upravují platové podmínky učitelů a vychovatelů (platový řád), Věstník MŠ a MK ČSR 1972, sešit 9, reg. Sb. 1972, částka 25. Směrnice o počtu vyučovacích hodin, přesahujícím normální míru vyučovací povinnosti učitelů nabývají účinnosti dnem 1. září 1973 a jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1973, sešit 5, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu školství ČSR, v odborech školství krajských a okresních (obvodních) národních výborů a u ředitelství škol.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 31. května 1974 čj. 18 000/74-42 o změně a doplnění výnosu ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 31. srpna 1972 čj. 21 000/72-132, kterým se upravují platové podmínky učitelů a vychovatelů (platový řád), Věstník MŠ a MK ČSR 1972, sešit 9, reg. v částce 25/1972 Sb. Uvedený výnos zejména mění § 2 odst. 2 platového řádu v tabulce, kde se vypouští ustanovení o pracovní třídě VII a výchovná práce ve školních družinách a školních klubech se začleňuje do pracovní třídy II, v § 4 odst. 3 a v § 21 odst. 3 pojem vyučení nahrazuje vykonáním závěrečné učňovské zkoušky a v § 10 odst. 1 zvyšuje příplatky za práci třídních učitelů.
Výnos o změně a doplnění výnosu ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 31. srpna 1972 čj. 21 000/72-132, kterým se upravují platové podmínky učitelů a vychovatelů (platový řád), nabývá účinnosti dnem 31. května 1974 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1974, seš. 7, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu školství ČSR, v odborech školství krajských a okresních (obvodních) národních výborů a u ředitelství škol.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 25. března 1975 čj. 11 000/75-42, o změně a doplnění výnosu ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 31. srpna 1972 čj. 21-000/72-132, kterým se upravují platové podmínky učitelů a vychovatelů (platový řád) ve znění výnosu ze dne 31. května 1974 čj. 18 000/74-42 (Věstník MŠ a MK ČSR 1972, seš 9, reg. v částce 25/1972 Sb. a Věstník MŠ a MK ČSR 1974, seš. 7, reg. v částce 13/1974). Výnos o změně a doplnění výnosu ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 31. srpna 1972 čj. 21-000/72-132, kterým se upravují platové podmínky učitelů a vychovatelů (platový řád), ve znění výnosu ze dne 31. května 1974 čj. 18 000/74-42 nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1975, pokud přiznává příplatek za třídnictví učitelům 1.-5. ročníku základních devítiletých škol a dnem 1. září 1975, pokud zkracuje délku 5., 6. a 7. platového stupně na tři roky a zavádí nové platové stupnice v pracovní třídě I platového řádu pro učitele a vychovatele. Uvedený výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství ČSR a ministerstva kultury ČSR, roč. 1974, seš. 4, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu školství České socialistické republiky, v odborech školství krajských a okresních (obvodních) národních výborů a u ředitelství škol.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 31. března 1977 čj. 11 900/77-42 o změně a doplnění výnosu ze dne 31. srpna 1972 čj. 21 000/77-132, kterým se upravují platové podmínky učitelů a vychovatelů (platový řád) ve znění výnosu ze dne 31. května 1974 čj. 18 000/77-42 a výnosu ze dne 25. března 1975 čj. 11 000/75-42 (Věstník MŠ a MK 1972, str. 137, reg. v částce 25/1972 Sb., Věstník MŠ a MK 1974, str. 87, reg. v částce 13/1974 Sb., Věstník MŠ a MK 1975, str. 65, reg. v částce 13/1975 Sb.). Výnos ze dne 31. března 1977 čj. 11 900/77-42 upravuje sazby základních platů v prvních třech platových stupních, sjednocuje zvýšení základního platu učitelů a vychovatelů, kteří mají kvalifikaci ze speciální pedagogiky a pracují na školách a ve výchovných zařízeních pro mládež vyžadující zvláštní péči, upravuje platové rozpětí základního platu pomocných vychovatelů, zvyšuje příplatky za třídnictví a za rozbory hodin pedagogické praxe studentů vysokých škol vzdělávajících učitele. Dále zvyšuje paušální odměnu učitelů a vychovatelů za zastupování v práci nepřítomného učitele nebo vychovatele a zvyšuje funkční přídavky ředitelů škol, příp. jejich zástupců za vedení domova nebo internátu a funkční přídavky ředitelů samostatných domovů a vedoucích vychovatelů. Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1977 seš. 5, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu školství ČSR, v odborech školství krajských a okresních národních výborů a u ředitelství škol.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 31. ledna 1978 čj. 6500/78-42 o změně a doplnění výnosu ze dne 31. srpna 1972 čj. 21 000/77-132, kterým se upravují platové podmínky učitelů a vychovatelů (platový řád) ve znění výnosu ze dne 30. května 1974 čj. 18 000/77-42, výnosu ze dne 25. března 1975 čj. 11 000/75 42 a výnosu ze dne 31. března 1977 čj. 11 900/77-43 (Věstník MŠ a MK 1972, str. 137, reg. v částce 25/1972 Sb., Věstník MŠ a MK 1974, str. 87, reg. v částce 13/1974 Sb., Věstník MŠ a MK 1975, str. 65, reg. v částce 13/1975 Sb., Věstník MŠ a MK 1977, str. 45, reg. v částce 12/1977 Sb.). Výnos ze dne 31. ledna 1978 čj. 6500/78-42 upravuje podmínky, za kterých je možno učitelům a vychovatelům v 8. platovém stupni zvýšit sazbu jejich základního platu, doplňuje dobu rozhodnou pro zařazení do vyššího platového stupně o dobu strávenou v pracovním poměru vedoucího pionýrské skupiny, zvyšuje sazby funkčních přídavků výchovných poradců a zvyšuje hodinové sazby externích učitelů. Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1978, seš. 3, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu školství ČSR, v odborech školství krajských a okresních národních výborů a u ředitelství škol.

Přesunout nahoru