Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 94/1972 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel

Částka 28/1972
Platnost od 14.12.1972
Účinnost od 01.01.1973
Zrušeno k 01.03.1991 (55/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

94

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 6. prosince 1972

o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel

Federální ministerstvo dopravy v dohodě s federálním ministerstvem vnitra, ministerstvem vnitra ČSR a ministerstvem vnitra SSR a ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 16 odst. 1 písm. b) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Základní výcvik řidičů

§ 1

Oprávnění k provádění výcviku řidičů

(1) Výcvik řidičů silničních motorových vozidel (dále jen "motorová vozidla") mohou provádět v rozsahu a za podmínek stanovených touto vyhláškou:

a) autoškoly ústředního výboru Svazu pro spolupráci s armádou České socialistické republiky a autoškoly ústředního výboru Svazu pro spolupráci s armádou Slovenské socialistické republiky (dále jen "autoškoly Svazarmu"),

b) školy poskytující střední vzdělání (včetně odborných učilišť) a vysoké školy (dále jen "školy"),

c) státní a družstevní socialistické organizace.

(2) Výcvik řidičů provádějí organizace oprávněné podle odstavce 1 (dále jen "oprávněné organizace") ve svých výcvikových zařízeních formou kursů. Autoškoly Svazarmu mohou provádět výuku teorie též formou dálkového studia.

(3) Zemědělské a lesnické školy všech stupňů a zemědělská a lesnická odborná učiliště mohou provádět výcvik řidičů pro své žáky (učně), pokud je tato činnost obsažena v jejich učebním plánu jako předmět povinný nebo nepovinný nebo v rámci zájmové činnosti; ostatní školy uvedené v odstavci 1 písm. b) mohou provádět výcvik řidičů pro své žáky (učně), pokud je tato činnost obsažena v jejich učebním plánu jako předmět povinný nebo nepovinný. Pokud škola nemůže výcvik řidičů provést komplexně, zajistí praktický výcvik v údržbě a řízení motorových vozidel u autoškoly Svazarmu.

(4) Organizace uvedené v odstavci 1 písm. c) mohou provádět výcvik řidičů pro své pracovníky k získání řidičského oprávnění skupiny A, B, C, M a T, *) jen je-li to potřebné pro zajištění jejich úkolů nebo pro potřebu lidových milic, civilní obrany nebo požární ochrany. Zemědělské státní organizace mohou provádět výcvik též pro družstevní zemědělské organizace; pro jednotlivě hospodařící rolníky zajišťují výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny T. Organizace, u nichž by nebylo účelné a hospodárné zřizovat kurs, sdružují se k provádění výcviku v kursech s jinými státními nebo družstevními organizacemi.

(5) Výcvik řidičů lze v naléhavých případech provádět též formou individuálního výcviku. **)

§ 2

Registrace oprávněné organizace

(1) Oprávněné organizace musí být registrovány. Registrace se provede, jen jsou-li splněny podmínky stanovené touto vyhláškou a příslušnými učebními osnovami výcviku řidičů silničních motorových vozidel (dále jen "učební osnovy"), vydanými federálním ministerstvem dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány.

(2) Registraci provádí a vydává o ní doklad okresní dopravní inspektorát Veřejné bezpečnosti. Okresní dopravní inspektorát Veřejné bezpečnosti zruší registraci, popřípadě změní její rozsah, jestliže odpadnou nebo se změní podmínky, za nichž byla registrace provedena. Okresní dopravní inspektorát Veřejné bezpečnosti si před provedením registrace, její změny nebo jejího zrušení vyžádá závazné stanovisko příslušného národního výboru.

(3) V žádosti o registraci je třeba uvést:

a) název a sídlo organizace, její nadřízený orgán a ústřední orgán, do jehož působnosti organizace přísluší,

b) sídlo výcvikového zařízení, jméno, příjmení a bydliště odpovědného vedoucího výcvikového zařízení,

c) účel, pro který je výcvik řidičů pořádán,

d) skupinu řidičského oprávnění, k jejímuž získání se má výcvik provádět,

e) rozsah, v němž se má výcvik provádět,

f) zda jde o jednorázový kurs nebo o trvalý výcvik,

g) učební plán,

h) jmenný seznam učitelů s uvedením předmětů, kterým jsou oprávněni vyučovat,

ch) adresu učebny, kde budou prováděny výuka teorie a praktický výcvik v údržbě motorových vozidel, seznam učebních pomůcek podle učební osnovy a seznam cvičných motorových vozidel.

(4) Škola předloží k žádosti o registraci doklad o tom, že výcvik řidičů je obsažen v jejím učebním plánu jako předmět povinný nebo nepovinný nebo že se bude provádět v rámci zájmové činnosti (§ 1 odst. 3).

(5) Oprávněná organizace je povinna neprodleně oznámit okresnímu dopravnímu inspektorátu Veřejné bezpečnosti každou změnu, týkající se údajů uvedených v odstavci 3.

§ 3

Rozsah a způsob výcviku řidičů

(1) Výcvik řidičů se skládá z

a) výuky teorie,

b) praktického výcviku v řízení motorových vozidel, který se provádí na trenažéru, autocvičišti a v silničním provozu,

c) praktického výcviku v údržbě motorových vozidel, d) teoretického a praktického výcviku v ovládání základů poskytování první pomoci.

(2) Výcvik řidičů se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnou učební osnovou; to platí i pro individuální výcvik. Učební osnovy výcviku řidičů silničních motorových vozidel (dále jen "učební osnovy") vydá federální ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány. Žadatelé o řidičské oprávnění (dále jen "žadatelé"), kteří mají ukončené vzdělání strojního nebo dopravního směru nebo směru zemědělské mechanizace na odborných školách, středních odborných školách nebo vysokých školách, se nemusí zúčastnit výuky teorie konstrukce a údržby motorových vozidel.

(3) Výcvik řidičů se provádí obvykle hromadně v kursech; v jednom kursu smí být nejvýše 35 žadatelů.

(4) Za podmínek a v rozsahu stanoveném učebními osnovami mohou žadatelé v autoškolách Svazarmu studovat teorii dálkově.

(5) Před zahájením kursu je oprávněná organizace povinna předložit okresnímu dopravnímu inspektorátu Veřejné bezpečnosti seznam žadatelů. Okresní dopravní inspektorát Veřejné bezpečnosti kontroluje, zda žadatelé splňují podmínky stanovené touto vyhláškou. To platí i pro výuku prováděnou formou dálkového studia.

(6) S praktickým výcvikem v řízení motorových vozidel na trenažéru a na autocvičišti nesmí být započato dříve, než se žadatelé seznámí s teorií jízdy. S praktickým výcvikem v řízení motorových vozidel v silničním provozu nesmí být započato dříve, než si žadatelé osvojí základní znalost pravidel silničního provozu. Při praktickém výcviku v řízení motorových vozidel musí být žadatel upoután bezpečnostním pásem, je-li jím vozidlo povinně vybaveno, i na autocvičišti a při jízdě v obcích.1)

(7) Výuka teorie v kursech a praktický výcvik v údržbě a v řízení motorových vozidel se provádí ve vyučovacích hodinách po 45 minutách. Denně smí žadatel absolvovat nejvýše jednu vyučovací hodinu praktického výcviku v řízení motorového vozidla, a je-li rozsah tohoto výcviku větší než 12 vyučovacích hodin, nejvýše dvě vyučovací hodiny s přestávkou, jejíž délku stanoví učební osnovy. Délka jízdy v jedné vyučovací hodině musí činit v průměru celého výcviku nejméně 20 km, u traktorů nejméně 10 km. Při výcviku v řízení na autocvičišti (autodromu) nemusí být učitel přítomen v cvičném vozidle, ale může řídit výcvik z určeného stanoviště.

(8) Praktický výcvik v údržbě motorových vozidel se provádí ve skupinách nejvýše po sedmi žadatelích.

§ 4

Učitelé výcviku řidičů

(1) Vyučovat teorii a provádět praktický výcvik v údržbě a řízení motorových vozidel mohou jen osoby (dále jen "učitelé"), které

a) mají nejméně střední odborné nebo úplné střední všeobecné vzdělání,

b) splňují podmínky stanovené v odstavcích 3 až 6,

c) složí s úspěchem zkoušku před komisí; způsob složení komise a rozsah zkoušky stanoví zkušební řád pro zkoušky učitelů vydaný federálním ministerstvem vnitra.

(2) Osobám, které vyhoví podmínkám stanoveným v odstavci 1, vydá krajský dopravní inspektorát Veřejné bezpečnosti osvědčení pro učitele.

(3) Zkušební řád stanoví, v kterých případech je podmínkou pro vydání osvědčení pro učitele praktického výcviku v řízení motorových vozidel psychologické přezkoušení.

(4) Osvědčení pro výuku předpisů o silničním provozu může být uděleno pouze osobám, které jsou starší 24 let a mají řidičské oprávnění té skupiny, k jejímuž získání budou provádět výuku; osvědčení pro výuku předpisů o silničním provozu k získání řidičského oprávnění skupiny A však může být uděleno i osobám, které mají řidičské oprávnění skupiny B, C, D nebo T.

(5) Osvědčení pro vyučování nauky o motorových vozidlech a k provádění praktického výcviku v údržbě může být uděleno jen osobám, které jsou starší 23 let a které prokáží odborné znalosti stanovené zkušebním řádem.

(6) Osvědčení k provádění praktického výcviku v řízení motorových vozidel může být uděleno řidičům, kteří jsou starší 21 let a neztratili v posledních třech letech spolehlivost k řízení motorových vozidel. 2) Osvědčení k provádění praktického výcviku v řízení motorových vozidel může být uděleno pro skupiny

a) A a M řidičům, kteří mají řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny A nejméně 2 roky,

b) B řidičům, kteří mají řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B nebo vyšší nejméně 3 roky,

c) C řidičům, kteří mají řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny C nebo vyšší nejméně 3 roky a prokáží praxi řidiče z povolání nebo vojenského řidiče nákladních motorových vozidel v délce nejméně jednoho roku,

d) T řidičům, kteří mají řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny C nebo T nejméně 2 roky.

(7) V osvědčení pro učitele musí být uvedeny předměty, kterým je učitel oprávněn vyučovat. Toto osvědčení se vydává, popřípadě prodlužuje na dobu pěti let. Žádá-li učitel o prodloužení osvědčení, musí se podrobit přezkoušení před komisí [odstavec 1 písm. c)].

(8) Krajský dopravní inspektorát Veřejné bezpečnosti odejme osvědčení pro učitele, zjistí-li, že učitel pozbyl řidičské oprávnění předepsané v odstavcích 4 a 6 nebo že nedává záruku řádného výcviku řidičů.

(9) Řidičem cvičitelem individuálního výcviku může být jen osoba starší 25 let, splňující podmínky stanovené v odstavci 6 písm. a), popřípadě b); jeho odborná způsobilost k řízení motorových vozidel může být přezkoušena okresním dopravním inspektorátem Veřejné bezpečnosti.

§ 5

Podmínky pro přijetí k výcviku řidičů

(1) Do výcviku řidičů může být zařazen žadatel, který

a) ke dni ukončení výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel příslušné skupiny,

b) je tělesně a duševně schopný k řízení motorových vozidel,

c) je spolehlivý k řízení motorových vozidel. **)

(2) Učni na odborných učilištích a studující na školách uvedených v § 1 odst. 1 písm. b) se mohou podrobit výcviku a řidičské zkoušce před dosažením předepsaného věku; řidičský průkaz se jim však vydá s omezením, které stanoví, že řidičské oprávnění nabývá platnosti po dosažení předepsaného věku.

§ 6

Povinnosti žadatelů o řidičské oprávnění a odpovědných pracovníků výcvikových zařízení

(1) Žadatel je povinen zúčastnit se výcviku řidičů v rozsahu stanoveném učebními osnovami. Zameškané vyučovací hodiny praktického výcviku v údržbě a řízení motorových vozidel musí být doplněny. Zameškané vyučovací hodiny teorie musí být doplněny, jestliže jich žadatel zamešká více než jednu čtvrtinu.

(2) Pracovník odpovědný za výcvik řidičů v oprávněné organizaci odpovídá za řádné, plánovité a plynulé provádění výcviku řidičů v souladu s učebními osnovami a za jeho odbornou úroveň a dbá, aby každý žadatel byl po úspěšném skončení výcviku povolán neodkladně k řidičské zkoušce.

(3) Učitelé jsou povinni dodržovat stanovené učební osnovy. Před skončením výcviku řidičů se přesvědčí, zda jsou žadatelé řádně připraveni ke složení předepsané řidičské zkoušky a zda ovládají praktické poskytování první pomoci v rozsahu zdravotnické části základní normy znalostí. ***) Zjistí-li, že žadatel není dostatečně připraven, určí mu doplňující výcvik. Nemá-li žadatel ani po doplňujícím výcviku předpoklady pro získání řidičského oprávnění, vyzve ho pracovník odpovědný za výcvik řidičů v oprávněné organizaci, aby se podrobil dopravnímu psychologickému vyšetření; *) v dalším výcviku může žadatel pokračovat, jen mělo-li dopravní psychologické vyšetření kladný výsledek.

§ 7

Cvičná motorová vozidla

(1) Motorové vozidlo, na kterém se provádí praktický výcvik v řízení, musí být vybaveno zařízením umožňujícím při výcviku bezpečnou jízdu (zejména dvojí zařízení k ovládání spojky a provozní brzdy, další zpětná zrcátka, u motocyklu dvojí řízení, u cvičného traktoru sedadlo pro učitele umístěné vedle sedadla nebo za sedadlem žadatele). Motorové vozidlo, na kterém se provádí praktický výcvik v řízení motorových vozidel skupiny C, musí mít užitečnou hmotnost nejméně 4,5 t. Motocykly s motorem o objemu válců nejvýše 50 cm3 a skútry nemusí mít dvojí zařízení k ovládání spojky a provozní brzdy a dvojí řízení. Při praktickém výcviku v řízení se smí používat, s výjimkou odstavců 7 a 8, jen cvičných motorových vozidel, která jsou v socialistickém vlastnictví. Způsobilost vozidla k výcviku musí být schválena okresním dopravním inspektorátem Veřejné bezpečnosti.

(2) Cvičné vozidlo (mimo motocykl) musí mít na bocích označení "Autoškola" s uvedením názvu a sídla oprávněné organizace, provedené v barvě jasně odlišné od barvy karosérie motorového vozidla. Tabulka v podobě obdélníku o výšce nejméně 20 cm a délce nejméně 90 % šířky střechy vozidla s označením "Autoškola" černými písmeny na žlutém podkladu se umístí též na střeše vozidla, kolmo na podélnou osu souměrnosti vozidla; autobusy a nákladní automobily musí mít označení "Autoškola" též na zádi vozidla. Při cvičné jízdě motocyklu musí mít žadatel na prsou a učitel na zádech snímatelné označení v podobě rovnostranného trojúhelníku postaveného na základnu o délce strany 30 cm s červeným okrajem širokým 3 cm; vnitřek trojúhelníku je bílý s černým nápisem "Cvičná jízda".

(3) Praktický výcvik v řízení není dovoleno provádět na motorových vozidlech požární ochrany, zdravotnické a důlní záchranné služby, která mají právo přednostní jízdy. **)

(4) Při praktickém výcviku v řízení nesmějí být ve vozidle osoby na výcviku nezúčastněné nebo nebezpečné náklady.

(5) Cvičné motorové vozidlo musí být vždy v řádném technickém stavu.

(6) Kdo je v technickém průkazu cvičného motorového vozidla zapsán jako jeho držitel, je povinen dostavit se s vozidlem jednou za 6 měsíců k technické prohlídce3).

(7) Individuální výcvik řidičů motorových vozidel se může provádět i na motorových vozidlech, která nesplňují podmínky odstavců 1, 2 a 6; způsobilost vozidla k výcviku musí být schválena okresním dopravním inspektorátem Veřejné bezpečnosti. Vozidlo musí být označeno na karosérii kolmo k vozovce vpředu na levé straně a vzadu uprostřed nebo na levé straně rovnostranným trojúhelníkem se zaoblenými vrcholy postaveným na základně o délce strany 25 cm, s červeným okrajem širokým 2 cm; vnitřek trojúhelníku je bílý, s černým nápisem "Cvičná jízda".

(8) Praktický výcvik v řízení motorových vozidel pro tělesně postižené osoby se provádí na vozidlech přizpůsobených tělesným podmínkám žadatele. Vozidlo nemusí splňovat podmínky odstavců 1, 2 a 6, způsobilost vozidla k výcviku však musí být schválena okresním dopravním inspektorátem Veřejné bezpečnosti. Vozidlo musí být označeno způsobem uvedeným v odstavci 7 druhé větě.

§ 8

Učební pomůcky

(1) K výcviku řidičů se smí používat učebnic, příruček, obrazů, filmů, cvičných stolic, trenažerů a zkušebních a vyučovacích strojů, jen jsou-li schváleny ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy České socialistické republiky nebo ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy Slovenské socialistické republiky (dále jen "ústřední orgán republiky"); učebnice používané k výcviku řidičů ve školách musí být schváleny též republikovým ministerstvem školství, učebnice používané při výcviku branců též federálním ministerstvem národní obrany.

(2) Oprávněné organizace jsou povinny doplňovat učební pomůcky tak, aby odpovídaly současnému technickému rozvoji a vozidlům nově zaváděným do silničního provozu. Základní vybavení výcvikového zařízení učebními pomůckami stanoví učební osnovy.

ČÁST DRUHÁ

Zvyšování odborné způsobilosti řidičů

§ 9

Povinné poučování řidičů z povolání

(1) Pravidelné povinné poučování řidičů z povolání provádí organizace, u níž je řidič v pracovním poměru, popřípadě družstevní organizace, jejímž je členem, v závodních (družstevních) školách práce; organizace se též mohou sdružit ke společnému provádění povinného poučování, pokud by pořádání samostatného povinného poučování nebylo pro ně hospodárné.

(2) Organizace uvedené v odstavci 1 se mohou dohodnout, je-li to účelné a hospodárné, o provádění povinného poučování s organizacemi oprávněnými k provádění výcviku řidičů (§ 1 odst. 1) nebo s jinými organizacemi, vykonávajícími povinné poučování řidičů z povolání jako hospodářskou činnost na základě zřizovací listiny, statutu nebo stanov nebo jiného organizačního opatření. *)

(3) Povinné poučování se provádí v rozsahu nejméně 32 hodin ročně a je zakončeno povinným přezkoušením z pravidel silničního provozu, které zajistí organizace. Doba povinného poučování a přezkoušení se započítává do pracovní doby řidiče a přísluší za ni mzda podle mzdových předpisů, vydaných příslušnými ústředními orgány. Neomluvená neúčast řidiče na povinném poučování nebo přezkušování se posuzuje jako neomluvené zameškání pracovní doby.

(4) Jednoho běhu povinného poučování se smí zúčastnit nejvýše 40 řidičů.

(5) O povinném poučování a přezkušování je organizace povinna vést přesnou evidenci a oznámit okresnímu dopravnímu inspektorátu Veřejné bezpečnosti řidiče, kteří neprospěli při přezkoušení. **)

(6) Řidiči, kteří zameškali více než 6 hodin povinného poučování v průběhu roku, jsou povinni zúčastnit se náhradního poučování o zameškané látce, a to popřípadě i u jiné organizace.

§ 10

Tematický plán povinného poučování

(1) Tematický plán povinného poučování vydává ústřední orgán republiky.

(2) Organizace doplní tematický plán povinného poučování o problémy vlastního provozu. Neprovádí-li organizace sama povinné poučování a přezkušování, odevzdá doplněný učební plán organizaci, která povinné poučování a přezkušování provádí.

§ 11

Učitelé povinného poučování

Povinné poučování řidičů z povolání o předpisech o silničním provozu a o nauce o motorových vozidlech a jejich údržbě vykonávají učitelé v rozsahu svého osvědčení (§ 4). Odborné přednášky související tematiky mohou provádět i odborní externí pracovníci, kteří nemají osvědčení pro učitele.

§ 12

Úhrada nákladů

Náklady na povinné poučování prováděné společně pro řidiče více organizací hradí tyto organizace poměrně podle počtu řidičů, kteří se povinného poučování zúčastnili.

§ 13

Zvyšování odborné způsobilosti ostatních řidičů

Autoškoly Svazarmu, automotokluby Svazarmu a ostatní organizace, jejichž předmětem činnosti je poučování řidičů, mohou organizovat a provádět dobrovolné poučování ostatních řidičů podle tematického plánu, který vydává ústřední orgán republiky.

ČÁST TŘETÍ

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 14

Dohled4)

Ústřední orgán republiky spolu s národními výbory dohlížejí

a) na vybavení výcvikových zařízení, úroveň a způsob provádění výcviku řidičů,

b) na organizování a provádění povinného poučování a přezkušování řidičů z povolání a dobrovolného poučování ostatních řidičů.

§ 15

Přechodná ustanovení

(1) Souhlas k provádění výcviku řidičů, udělený okresním dopravním inspektorátem Veřejné bezpečnosti podle dosavadních předpisů, opravňuje organizaci k provádění výcviku řidičů podle této vyhlášky do šesti měsíců ode dne její účinnosti.

(2) Osvědčení pro učitele vydaná podle dosavadních předpisů se považují za osvědčení vydaná podle této vyhlášky.

§ 16

Výjimky

(1) Ústřední orgán republiky může v jednotlivých odůvodněných případech povolit výjimku z této vyhlášky.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na výcvik řidičů ozbrojených sil a ozbrojených sborů.

(3) Pro výcvik řidičů dopravních a vysokozdvižných vozíků, tramvají a trolejbusů platí zvláštní předpisy. *)


§ 17

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 53/1965 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel.


§ 18

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973.


Ministr: Dr. Ing. Šutka v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 2 vyhlášky č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech.

**) § 8 odst. 3 vyhlášky č. 87/1964 Sb.

*) § 3 odst. 5 vyhlášky č. 80/1966 Sb., o pravidlech silničního provozu.

*) § 7 odst. 1 vyhlášky č. 87/1964 Sb.

**) § 5 až 7 vyhlášky č. 87/1964 Sb. ve znění vyhlášky č. 3/1972 Sb.

*) Dopravní psychologické vyšetření se provádí v psychologických laboratořích uvedených v učebních osnovách.

***) "Zdravotnická část základní normy a odborná norma znalostí a jejich obsahové vymezení pro zdravotnické jednotky ÚS CO obcí, zdravotnické hlídky ČČK (SČK) ve městech a na závodech a zdravotnické hlídky objektových útvarů nižšího a středního typu" vydané federálním ministerstvem vnitra v r. 1971.

**) § 27 vyhlášky č. 80/1966 Sb.

*) § 18a hospodářského zákoníku.

**) § 13 vyhlášky č. 87/1964 Sb.

*) ČSN 26 88 00. Předpis ministerstva dopravy o výcviku řidičů vozidel městských drah a vydávání průkazů pro tyto řidiče - Ok 10, čj. 18 074/68-10.

1) § 5 odst. 2 vyhlášky č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu.

2) § 7 odst. 1 vyhlášky č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech.

3) § 83 vyhlášky č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích.

4) Ustanovením § 14 není dotčena působnost dopravních inspektorátů Veřejné bezpečnosti podle § 4 a § 5 vyhlášky č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.).

Přesunout nahoru