Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 92/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o letecké dopravě

Částka 27/1972
Platnost od 04.12.1972
Účinnost od 25.10.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 19. září 1972

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky

o letecké dopravě


Dne 19. prosince 1969 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o letecké dopravě.

Podle svého článku 15 vstoupila Dohoda v platnost dnem 25. října 1971, t. j. dnem vstupu v platnost Protokolu o ukončení platnosti Dohody mezi Republikou Československou a Republikou Polskou o letecké dopravě, podepsané v Praze dne 24. ledna 1946.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra: Krajčír v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky

o letecké dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Polské lidové republiky, dále jen "smluvní strany",

vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem rozvíjení vztahů v letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou se dohodly takto:

Článek 1

Pro provádění této Dohody a její Přílohy mají uvedené výrazy tento význam:

a) "letecký úřad" značí, pokud jde o Československou socialistickou republiku, Federální výbor pro dopravu - správu civilního letectví, a pokud jde o Polskou lidovou republiku, ministra dopravy, nebo v obou případech každý orgán, pověřený prováděním úkolů, které v současné době jsou vykonávány uvedenými úřady,

b) "určený letecký podnik" značí letecký podnik, který jedna smluvní strana oznámila druhé jako podnik, který bude provozovat kteroukoli z dohodnutých služeb.

Článek 2

Smluvní strany si poskytují práva stanovená v této Dohodě za účelem zavedení pravidelných mezinárodních leteckých služeb na tratích stanovených v její Příloze. Tyto služby a tratě se dále nazývají "dohodnuté služby" a "stanovené tratě". Letecké podniky určené smluvními stranami budou při provozu dohodnutých služeb na stanovených tratích užívat tato práva:

a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany,

b) přistávat na uvedeném území z neobchodních důvodů,

c) nakládat a vykládat v mezinárodní přepravě cestující, poštu a zboží ve stanovených místech na stanovených tratích, a to v souladu s ustanoveními této Dohody a její Přílohy.

Článek 3

1. Každá smluvní strana má právo určit letecký podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích. Toto určení oznámí letecký úřad jedné smluvní strany leteckému úřadu druhé smluvní strany písemně.

2. Po přijetí takového určení udělí letecký úřad každé ze smluvních stran bez odkladu, s výhradou ustanovení článku 4, určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění.

3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby určený letecký podnik druhé smluvní strany prokázal, že je způsobilý k plnění podmínek stanovených v zákonech a předpisech, které obvykle platí při provozování mezinárodních leteckých služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, sjednané v Chicagu dne 7. prosince 1944.

4. Jakmile bylo určenému leteckému podniku vydáno podle odstavce 2 tohoto článku příslušné oprávnění, může kdykoli zahájit provoz kterékoli z dohodnutých služeb za předpokladu, že pro tuto službu platí tarif stanovený v souladu s ustanoveními článku 9 této Dohody.

Článek 4

1. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo odepřít, odvolat a pozastavit oprávnění nebo uložit podmínky v oprávnění vystaveném leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou podle článku 3 této Dohody

a) v případě, že letecký podnik neprokáže leteckému úřadu druhé smluvní strany svou způsobilost podle zákonů a předpisů, které tento úřad obvykle a přiměřeně uplatňuje;

b) v případě, že se tento letecký podnik nebude řídit zákony a předpisy zmíněnými v článku 5 této Dohody; nebo

c) v případě, že není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určila letecký podnik, nebo osobám (fyzickým nebo právnickým), které mají její státní příslušnost, a v případě účasti určených leteckých podniků na společném leteckém provozu státům nebo osobám (fyzickým nebo právnickým), které mají jejich státní příslušnost a jejichž letecké podniky jsou zúčastněny na společném leteckém provozu, s výhradou, že mezi smluvní stranou, která uděluje provozní oprávnění a každým státem, jehož podniky se podílejí na takovém společném provozu, existuje dohoda o letecké dopravě, vztahující se na dotčené letecké služby.

2. Pokud nebude nutné okamžité odvolání nebo pozastavení oprávnění vydaného leteckému podniku, který určila druhá smluvní strana, k tomu, aby se zabránilo dalšímu porušování zákonů a předpisů zmíněných v článku 5 této Dohody, bude právo odvolat nebo pozastavit oprávnění použito jen po jednáních s druhou smluvní stranou.

Článek 5

1. Zákony a předpisy jedné smluvní strany, vztahující se na vstup na její území nebo výstup letadel provozujících mezinárodní lety nebo na provoz a létání těchto letadel na jejím území, budou se vztahovat na letadla leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou a musí být dodržovány při vstupu na území první smluvní strany, výstupu z něho a při provozu na tomto území.

2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany, vztahující se na vstup na její území nebo výstup z něho cestujících, posádek, nákladu letadel, jakož i předpisy o vstupu, výstupu, cestovních dokladech, celní a zdravotní kontrole, musí být dodržovány při vstupu na území první smluvní strany, výstupu z něho a pobytu na tomto území.

Článek 6

1. Letadla používaná určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany k provozování mezinárodních služeb, jakož i jejich obvyklé vybavení, zásoby paliv a mazacích olejů a zásoby na palubě, včetně potravin, nápojů a tabákových výrobků budou osvobozeny od celních dávek či poplatků při vstupu na území druhé smluvní strany za podmínky, že tato letadla budou znovu vyvezena a toto vybavení a zásoby zůstanou na palubě až do doby, kdy budou znovu vyvezeny.

2. Od stejných dávek a poplatků, s výjimkou poplatků za poskytnuté služby, budou rovněž osvobozeny:

a) zásoby vzaté na palubu na území jedné smluvní strany v rozsahu stanoveném úřady této smluvní strany a určené k použití na palubě letadel určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při provozu mezinárodních služeb;

b) náhradní díly a obvyklé vybavení dovezené na území jedné smluvní strany a určené pro údržbu nebo opravu letadel používaných určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany při provozu mezinárodních služeb;

c) pohonné hmoty určené pro potřebu letadel používaných určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany při provozu mezinárodních služeb, i když tyto pohonné hmoty mají být spotřebovány na úseku trati nad územím smluvní strany, kde byly vzaty na palubu;

d) náborové a kancelářské materiály pod podmínkou, že hodnota jednotlivých předmětů a jejich množství nepřekročí rozsah stanovený příslušnými úřady smluvní strany, na jejíž území byly dovezeny.

3. Jestliže to vyžadují vnitrostátní zákony nebo předpisy některé ze smluvních stran, budou předměty uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku dány pod kontrolu celních orgánů této smluvní strany.

4. Obvyklé palubní vybavení, jakož i potraviny a zásoby ponechané na palubě letadel používaných leteckým podnikem jedné smluvní strany, mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany jen se souhlasem jejích celních orgánů. V takovém případě mohou být dány pod kontrolu těchto orgánů až do doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo jinak použity se souhlasem těchto orgánů.

Článek 7

1. Každá smluvní strana poskytne na základě vzájemnosti určenému leteckému podniku druhé smluvní strany na svém území osvobození od všech daní ze zisků nebo příjmů plynoucích z provozování dohodnutých leteckých služeb.

2. Finanční vypořádání vyplývající z provádění této Dohody se provádí podle dohod pro vzájemné platby, jimiž jsou obě smluvní strany vázány.

Článek 8

1. Kapacita, kterou budou určené letecké podniky smluvních stran poskytovat při dohodnutých službách, bude v úzké závislosti na odhadované přepravní poptávce mezi územím obou smluvních stran. Frekvence a letové řády služeb, které tyto podniky budou provozovat, budou dohodnuty mezi leteckými podniky podle zásady rovných možností a budou podléhat schválení leteckými úřady obou smluvních stran.

2. Letecké úřady obou smluvních stran si budou na žádost kterékoli z nich vyměňovat takové statistické údaje, které mohou být rozumně požadovány pro účely posuzování kapacity dohodnutých služeb.

Článek 9

1. Tarify platné pro dohodnuté služby se sjednávají mnohostranným nebo dvoustranným ujednáním.

2. Pokud budou tyto tarify sjednány mezi určenými leteckými podniky, podléhají schválení leteckých úřadů smluvních stran; nemůže-li být dosaženo dohody o tarifech mezi určenými leteckými podniky, sjednají tarify tyto letecké úřady.

3. Nemůže-li být dosaženo dohody o tarifech, bude případný spor urovnán v souladu s ustanovením článku 13 této Dohody.

Článek 10

Určené letecké podniky budou oprávněny udržovat na území druhé smluvní strany svá zastoupení s personálem potřebným k provozu dohodnutých leteckých služeb.

Článek 11

V duchu úzké spolupráce budou letecké úřady smluvních stran provádět podle potřeby konzultace, týkající se výkladu a uspokojivého provádění ustanovení této Dohody a její Přílohy.

Článek 12

1. Jestliže jedna smluvní strana bude považovat za žádoucí změnit kterékoliv ustanovení této Dohody, může požádat o jednání druhou smluvní stranu. Takové jednání, které bude možno provést mezi leteckými úřady, a to buď přímým jednáním nebo písemně, se uskuteční do šedesáti (60) dnů ode dne podání žádosti. Změny takto dohodnuté vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

2. Přijaté změny Přílohy k Dohodě mohou být předběžně prováděny po dohodě mezi leteckými úřady smluvních stran a vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

Článek 13

Jakékoli spory týkající se výkladu nebo provádění této Dohody nebo její Přílohy budou řešeny přímými jednáními mezi leteckými úřady. V případě, že tímto jednáním nebude dosaženo dohody, bude spor řešen diplomatickou cestou.

Článek 14

Tato Dohoda je sjednána na neomezenou dobu. Každá smluvní strana ji může kdykoli vypovědět písemným oznámením. V takovém případě skončí platnost této Dohody dvanáct (12) měsíců ode dne přijetí oznámení druhou smluvní stranou.

Článek 15

Tato Dohoda podléhá schválení podle právních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících toto schválení nebo dnem, kdy vstoupí v platnost Protokol o ukončení platnosti Dohody mezi Republikou Československou a Republikou Polskou o letecké dopravě, podepsané v Praze dne 24. ledna 1946, a to podle toho, který z těchto dnů bude pozdější.

Dáno v Praze dne 19. prosince 1969 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran tuto Dohodu podepsali a opatřili ji svými pečetěmi.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Št. Murín v. r.

Za vládu

Polské lidové republiky:

M. Kowieskie v. r.

Příloha

I.

Tratě, na nichž může provozovat letecké služby určený letecký podnik Polské lidové republiky:

1. Body v PLR - body v ČSSR a zpět

2. Body v PLR - body v ČSSR - mezilehlé body - New York a zpět.

Mezilehlé body budou určeny později dohodou mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

II.

Tratě, na nichž může provozovat letecké služby určený letecký podnik Československé socialistické republiky:

1. Body v ČSSR - body v PLR a zpět

2. Body v ČSSR - body v PLR - mezilehlé body - Tokio a zpět.

Mezilehlé body budou určeny později dohodou mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

Přesunout nahoru