Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 91/1972 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o normách lhůt výstavby

Částka 27/1972
Platnost od 04.12.1972
Účinnost od 01.01.1973
Zrušeno k 01.01.1982 (105/1981 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

91

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže

Československé socialistické republiky

ze dne 31. října 1972

o normách lhůt výstavby

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráž Československé socialistické republiky stanoví v dohodě se Státní plánovací komisí podle § 53 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle ustanovení § 395 písm. a) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Účel vyhlášky

(1) Tato vyhláška je součástí opatření ke zkrácení lhůt výstavby a snížení rozestavěnosti v investiční výstavbě.

(2) Touto vyhláškou se

a) stanoví způsob určování lhůt výstavby a jejich uplatňování při přípravě a realizaci staveb,

b) doplňují ustanovení § 8 vyhlášky č. 17/1970 Sb., o udělování souhlasu k zahajování staveb.

§ 2

Rozsah platnosti

Vyhláška se vztahuje na všechny stavby podléhající podle zvláštních předpisů registraci *) (kromě staveb akce Z a svépomocné družstevní bytové výstavby), jejichž projektová dokumentace (projekt ve stadiu souhrnného projektového řešení) bude schvalována po dni účinnosti vyhlášky.

§ 3

Lhůta výstavby

(1) Lhůtou výstavby se rozumí doba trvání realizace stavby na staveništi od zahájení stavby do jejího dokončení; lhůta se určuje v měsících.

(2) Stavba je zahájena dnem, v němž je v stavebním deníku *) vyznačené provedení prvních prací podle projektu.

(3) Stavba je dokončena, jsou-li dokončeny všechny objekty a provozní soubory uvedené ve schválené projektové dokumentaci a tato skutečnost je doložena protokolem o převzetí poslední dodávky (její poslední části), popřípadě rozhodnutím orgánu hospodářské arbitráže. **)

ČÁST DRUHÁ

Stanovení lhůty výstavby

§ 4

Stanovení lhůty výstavby vládou

Jestliže lhůta výstavby nebo termíny výstavby byly stanoveny vládou, převezme se tato lhůta nebo tyto termíny do projektového úkolu i do projektu. V takovém případě se určí jen průběh realizace stavby, a to způsobem uvedeným v části 3 Závazných pokynů k této vyhlášce (dále jen "Pokyny"), +) popřípadě jinou exaktní metodou, pokud se na ní účastníci výstavby dohodli.

§ 5

Stanovení normované lhůty výstavby

(1) Normovaná lhůta výstavby se odvodí na základě odvětvového a stavebně technického zatřídění stavby způsobem uvedeným v části 1 Pokynů z rozpočtových nákladů stavby zahrnovaných do investičního plánu (hlava II až VIII sloupce f + g finančního propočtu, resp. souhrnného rozpočtu stavby); pro stavby do rozpočtového nákladu 500 mil. Kčs jsou normované lhůty vypočteny (na základě parametrů z části 1 Pokynů) v části 2 Pokynů.

(2) Při stavbách, pro jejichž skupinu (sloupec 1 v části 1 Pokynů) není v části 1 Pokynů určen koeficient výpočtu normované lhůty výstavby, stanoví lhůtu výstavby ústřední orgán investora.

(3) Pro stavby o rozpočtovém nákladu nižším než spodní hranice intervalu normy (sloupec 5 v části 1 Pokynů) se odvodí lhůta výstavby tak, aby nepřekročila normovanou lhůtu pro spodní hranici intervalu.

(4) Pro stavby o rozpočtovém nákladu přesahujícím dvojnásobek horní hranice intervalu normy (sloupec 5 v části 1 Pokynů), jakož i pro všechny stavby, jejichž rozpočtový náklad přesahuje 500 mil. Kčs, a pro stavby uložené jako závazný úkol státního plánu (kromě staveb komplexní bytové výstavby) se lhůta výstavby odvodí způsobem uvedeným v části 3 Pokynů (metodou kritické cesty); takto stanovená lhůta nesmí překročit normu odvozenou podle části 1 Pokynů.

§ 6

Začlenění lhůty výstavby do projektového úkolu a do projektu

Lhůta výstavby stanovená podle § 4 a 5 tvoří v projektovém úkolu součást časového programu stavby, v projektu (ve stadiu souhrnného projektového řešení) součást plánu organizace výstavby; v jeho časovém plánu stavby se tato lhůta rozvede po objektech a provozních souborech.

§ 7

Zkrácení normované lhůty výstavby

(1) Dohodou účastníků lze stanovit pro kteroukoliv stavbu lhůtu kratší proti normované lhůtě výstavby odvozené podle § 5 odst. 1.

(2) Zkrácení lhůty výstavby proti normované lhůtě výstavby odvozené podle § 5 odst. 1 je povinné v tom případě, je-li v procentech celkového nákladu vyjádřený podíl stavebních prací nižší o více než 10 než směrný podíl uvedený v sloupci 4 části 1 Pokynů; míru zkrácení dohodne zpracovatel projektového úkolu, resp. projektu stavby s rozhodujícími dodavateli.

§ 8

Prodloužení normované lhůty výstavby

(1) Prodloužení lhůty výstavby proti normované lhůtě výstavby odvozené podle § 5 odst. 1 je možné jen,

a) připouštějí-li to v technicky nezbytných případech zvláštní předpisy;

b) je-li k tomu dán souhlas podle odstavce 2 v těchto případech:

1. má-li stavba charakter rekonstrukce,

2. je-li v procentech celkového nákladu vyjádřený podíl stavebních prací vyšší o více než 10 než směrný podíl uvedený v sloupci 4 části 1 Pokynů,

3. jestliže je to v mimořádném případě technicky nezbytné.

(2) K prodloužení lhůty výstavby podle odstavce 1 písm. b) může dát souhlas

a) ústřední orgán investora,

1. jde-li o případ uvedený v odstavci 1 písm. b) bod 1 a prodloužení nepřesahuje 30 % normované lhůty výstavby,

2. jde-li o případ uvedený v odstavci 1 písm. b) bod 2 a prodloužení nepřesahuje 20 % normované lhůty výstavby;

b) v ostatních případech ústřední orgán investora v dohodě s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj nebo s ministerstvem výstavby a techniky ČSR nebo s ministerstvem výstavby a techniky SSR (podle příslušnosti ústředního orgánu investora), při závazných úkolech a centrálně posuzovaných stavbách též v dohodě s příslušnou plánovací komisí.

ČÁST TŘETÍ

Uplatňování lhůty výstavby

§ 9

Závaznost lhůt výstavby

(1) Při zpracování, posuzování, státní expertize a schvalování přípravné dokumentace musí být navrhované a schvalované lhůty v souladu s § 4 až 8.

(2) Generální projektant při vypracování plánu organizace výstavby v projektu stavby musí dodržet lhůtu výstavby stanovenou ve schváleném projektovém úkolu. Pokud se po schválení projektového úkolu změní kritéria pro stanovení lhůty výstavby tak, že z nich vyplývá lhůta kratší než je uvedeno v projektovém úkolu, musí se toto zkrácení promítnout do plánu organizace výstavby v projektu stavby a projektový úkol se podle toho upraví.

(3) Investor je povinen při všech jednáních o dokumentaci staveb s ostatními účastníky výstavby a při uzavírání hospodářských smluv uplatňovat lhůty výstavby stanovené podle této vyhlášky.

(4) Organizace nesmí dohodnout při projednávání plánu organizace výstavby termíny nebo lhůty dodávek, které nezajišťují lhůtu výstavby stanovenou podle této vyhlášky; lhůty a termíny dohodnuté v plánu organizace výstavby a odpovídající této vyhlášce jsou organizace povinny převzít do hospodářských smluv.

(5) Nedojde-li při projednávání plánu organizace výstavby mezi účastníky výstavby k dohodě o časovém plánu stavby v souladu s lhůtou výstavby stanovenou podle § 5 (popřípadě též § 7 a 8), řeší se rozpory při stavbách uložených jako závazný úkol státního plánu postupem podle směrnic FMTIR č. 1/1971 o režimech staveb. Ostatní stavby nesmějí být v takovém případě zahájeny.

§ 10

Změny lhůty výstavby

(1) Schválit prodloužení lhůty výstavby v průběhu realizace stavby lze jen opakováním posuzovacího a schvalovacího řízení postupem upraveným zvláštními předpisy. *) Ustanovení § 8 platí též pro opakované posuzovací a schvalovací řízení.

(2) Při stavbách, jejichž lhůta byla stanovena vládou (§ 4), je schválení prodloužení lhůty podmíněno též souhlasem příslušné vlády.


ČÁST ČTVRTÁ

Doplněk ustanovení § 8 vyhlášky č. 17/1970 Sb.

§ 11

Ustanovení § 8 odst. 3 vyhlášky č. 17/1970 Sb. se doplní druhou větou takto:

Zahájení stavby nesmí být povoleno ani v případech, kdy lhůty dodávek dohodnuté v hospodářských smlouvách nezajišťují lhůtu výstavby stanovenou podle této vyhlášky.


ČÁST PÁTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 12

Řešení rozporů

V sporných případech rozhoduje o způsobu stanovení lhůty výstavby na žádost dotčeného ústředního orgánu federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj nebo ministerstvo výstavby a techniky ČSR nebo ministerstvo výstavby a techniky SSR (podle příslušnosti ústředního orgánu).

§ 13

Přechodná opatření

(1) Při stavbách, na něž se vztahuje tato vyhláška, se nemusí měnit projektové úkoly schválené v souladu s předpisy o lhůtách výstavby platnými v době jejich schválení, k němuž došlo před účinností vyhlášky, je-li lhůta výstavby stanovená v projektu (v stadiu souhrnného projektového řešení) podle této vyhlášky kratší než lhůta v projektovém úkolu. V těchto případech se nepoužije ani ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky č. 7/1971 Sb., o registraci staveb.

(2) Stavby, které mají být zahájeny podle rozpisu státního plánu v r. 1973 a jejichž plán organizace výstavby v projektu (v stadiu souhrnného projektového řešení) byl již bez rozporu projednán před nabytím účinnosti vyhlášky v souladu se směrnicemi federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 5/1971 o lhůtách výstavby, mohou být realizovány v takto projednaných lhůtách výstavby.

§ 14

Postup na rozestavěných stavbách

Podle ustanovení této vyhlášky se postupuje i v případech, kdy se požaduje prodloužení lhůty výstavby pro stavby, jejichž projektová dokumentace byla schválena před účinností vyhlášky.

§ 15

Účinnost vyhlášky

(1) Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973.

(2) Dnem účinnosti vyhlášky se ruší směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 5/1971 o lhůtách výstavby s tím, že úpravy projektové dokumentace učiněné podle přechodných a závěrečných ustanovení v čl. 8 těchto směrnic zůstávají v platnosti.


Hlavní arbitr ČSSR: Brandejs v. r.

Ministr ČSSR pro technický a investiční rozvoj: Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška FVTIR a MVT ČSR a MVT SSR č. 17/1970 Sb., o udělování souhlasu k zahajování staveb, a vyhláška FMTIR č. 7/1971 Sb., o registraci staveb.

*) § 41 vyhlášky SKT č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb; metodické pokyny FMTIR ze dne 28. 8. 1971 pro vedení stavebního deníku a montážního deníku, uveřejněné ve Zpravodaji FMTIR č. 7/1971 a registrované v částce 36/1971 Sb.

**) § 292 hospodářského zákoníku.

+) Závazné pokyny k vyhlášce č. 91/1972 Sb., o normách lhůt výstavby, jsou uveřejněny v částce 6 Zpravodaje federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR, kterou lze objednat u Poštovní novinové služby, Praha 2, Štěpánská 27.

*) § 14 odst. 2 směrnic FMTIR č. 4/1971 o posuzování, státní expertize a schvalování přípravné a projektové dokumentace staveb, uveřejněných ve Zpravodaji FMTIR a MVT ČSR a MVT SSR, částka 3/1971, registrovaných v částce 28/1971 Sb.

Přesunout nahoru