Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 90/1972 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu

Částka 27/1972
Platnost od 04.12.1972
Účinnost od 01.01.1973
Zrušeno k 01.01.1987 (90/1986 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 14. listopadu 1972

o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu

Federální ministerstvo financí podle § 391 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění zákona č. 138/1970 Sb., stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

Vyhláška upravuje financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby, financování některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu (dále jen "organizace") s výjimkou družstevních podniků zahraničního obchodu; určuje zdroje financování a způsob jejich použití v těchto organizacích.

§ 2

Všeobecná ustanovení

(1) Pokud není dále uvedeno jinak, organizace hradí

a) výstavbu, pořízení, rekonstrukci, modernizaci a vybavení investiční povahy z fondu výstavby, *) popř. z úvěru; **)

b) mzdy, náhrady mezd a ostatní osobní výdaje (mzdové prostředky) vyplácené pracovníkům při provozu, udržování a opravách dále uvedených zařízení podnikové společenské spotřeby podle zvláštních předpisů; *)

c) ostatní výdaje uvedené v dalších ustanoveních této vyhlášky z provozních (neinvestičních) prostředků.

(2) Základní prostředky a předměty postupné spotřeby pořízené z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb **) jsou ve správě organizace.

(3) S výjimkou rekreačních zařízení vybudovaných v zahraničí (§ 4 odst. 4) odpisuje organizace základní prostředky a předměty postupné spotřeby v používání podle zvláštních předpisů.***)

ČÁST DRUHÁ

Zařízení podnikové společenské spotřeby

§ 3

Kulturní zařízení

(1) V závodních kulturních zařízeních +) organizace hradí

a) výstavbu, pořízení, rekonstrukci, modernizaci těchto zařízení [závodní kluby, domy kultury, odborové klubovny (rudé koutky), odborové knihovny, kluby mládeže, výrobně technické kabinety, kulturní střediska v závodních ubytovnách, internátech a odlehlých pracovištích] a jejich vnitřní vybavení; ++)

b) opravy a udržování základních prostředků a jejich vybavení;

c) jejich technický provoz (dále jen "provoz"). +++)

(2) Organizace poskytuje prostředky k hrazení výdajů podle předchozího odstavce písm. b) a c), jakož i k modernizaci i tenkrát, jde-li o zařízení ve vlastnictví ROH, které bylo dáno do správy základní organizace ROH nebo předáno organizaci k dlouhodobému užívání.

§ 4

Rekreační zařízení

(1) V závodních rekreačních zařízeních *) organizace hradí

a) opravy rekreačních zařízení v tuzemsku (rekreační střediska, chaty, stanové tábory, dětské tábory);

b) mzdy, náhrady mezd a ostatní osobní výdaje na pracovníky, které je nutné a účelné zaměstnávat k ochraně rekreačních zařízení (správce, domovník nebo hlídač, popř. topič-údržbář).

(2) Organizace poskytuje prostředky na opravy rekreačních zařízení v tuzemsku i tenkrát, jde-li o rekreační zařízení ve vlastnictví ROH, které bylo dáno do správy základní organizace ROH.

(3) Organizace vyplácí mzdy, náhrady mezd a ostatní osobní výdaje pracovníků zajišťujících udržování a vlastní provoz rekreačního zařízení (např. kuchaře, pomocnice, servírky, uklízečky); náhrada těchto výdajů vyplácející organizaci není refundací mzdových prostředků**) a provádí se podle zvláštních předpisů. ***)

(4) Výdaje na opravy rekreačních zařízení vybudovaných v zahraničí se zahrnují do výdajů na vlastní provoz rekreačního zařízení v zahraničí, financovaný podle zvláštního předpisu. ***) Odpisy se z těchto zařízení neprovádějí. Organizace neposkytuje pracovníkům, kteří zajišťují dopravu, postavení, demontáž, popř. uskladnění stanového zařízení v zahraničí, náhradu cestovních a jiných výdajů (např. cestovné, diety, kapesné).

§ 5

Zdravotnická a dětská zařízení

(1) V závodních zdravotnických a dětských zařízeních +) organizace hradí

a) výstavbu, pořízení, rekonstrukci, modernizaci těchto zařízení (lékařské stanice, závodní zdravotnická střediska, závodní polikliniky, závodní nemocnice s poliklinikou a další zdravotnická zařízení v organizaci) a jejich vybavení s výjimkou vybavení, které hradí národní výbor; *)

b) výstavbu, pořízení, rekonstrukci, modernizaci a vybavení závodních jeslí, závodních mateřských škol, závodních dětských útulků s výjimkou vybavení, které hradí národní výbor; *)

c) opravy a udržování základních prostředků a vybavení závodních zdravotnických a dětských zařízení s výjimkou oprav a udržování přístrojů a nástrojů, které slouží výlučně zdravotnickému provozu;

d) jejich provoz.

(2) Organizace může poskytnout v závodních zdravotnických a dětských zařízeních z fondu kulturních a sociálních potřeb příspěvek i na pořízení přístrojů a nástrojů sloužících výlučně zdravotnickému provozu.

(3) U závodních zdravotnických zařízení, u nichž nejsou splněny podmínky pro jejich zřízení podle zvláštního předpisu **) hradí organizace z podílu na zisku (po provedení povinných úhrad), ***) popř . z podílu na hmotné zainteresovanosti ***) výdaje na zřízení, vybavení, opravy, udržování a provoz mimo výdaje na léky a zdravotnický materiál. Osobní výdaje na zdravotnické pracovníky příslušných zařízení uhrazované ústavu národního zdraví nezahrnuje organizace do mzdových prostředků. +)

(4) Státní hospodářská organizace, která provozuje závodní jesle, závodní mateřskou školu nebo závodní útulek, je oprávněna požadovat poměrnou část provozních výdajů připadající na děti pracovníků jiných státních hospodářských organizací umístěné v jejích dětských zařízeních.

(5) Státní hospodářské organizace, jejichž pracovníci mají své děti umístěny v cizích zařízeních uvedených v odstavci 4, jsou povinny uhradit organizaci provozující tato zařízení na vrub svých nákladů poměrnou část provozních výdajů na tato dětská zařízení, která připadá na děti jejích pracovníků. Rozpočtové a příspěvkové organizace postupují při poskytování těchto náhrad podle zvláštních předpisů. *)

(6) Při výpočtu úhrady poměrné části provozních výdajů podle odstavců 4 a 5 se vychází jen z počtu dní, po které dítě v zařízení skutečně pobývalo. Výše poměrné úhrady může být dohodou organizací stanovena paušální částkou.

§ 6

Výchovná a vzdělávací zařízení

(1) Organizace hradí

a) výstavbu, pořízení, rekonstrukci, modernizaci a vybavení podnikových výchovných a vzdělávacích zařízení (např. odborná učiliště, učňovská střediska, závodní škola práce); výdaje na zařízení vyššího typu (např. různé instituty, technické školy, střediska výchovy) mohou být uhrazeny jen tehdy, jestliže k jeho zřízení dal souhlas příslušný nadřízený orgán, pokud si souhlas nevyhradil přímo ústřední úřad;

b) opravy a udržování základních prostředků a vybavení podnikových výchovných a vzdělávacích zařízení;

c) jejich provoz a odměny osobám, které provádějí výuku;

d) vybavení učeben, pokud není zřízeno podnikové výchovné nebo vzdělávací zařízení;

e) přístroje a názorné pomůcky pro vzdělávání pracujících v podnikových výchovných a vzdělávacích zařízeních.

(2) Při laboratorním vyučování se používá zařízení organizace.

§ 7

Učňovská zařízení

(1) Organizace hradí

a) výstavbu, pořízení, rekonstrukci, modernizaci a vybavení učňovských zařízení;

b) mzdy, náhrady mezd a ostatní osobní výdaje pracovníků učňovského zařízení;

c) měsíční odměny učňům v přípravném období a odměny (výdělek) zúčtované k výplatě učňům v období odborného rozvoje;

d) věcné výdaje spojené s odborným výcvikem učňů a výdaje závěrečných učňovských zkoušek;

e) stravování učňů ve vlastních zařízeních nebo v zařízeních spravovaných národními výbory nebo v zařízeních jiných organizací; *)

f) provoz, udržování a opravy základních prostředků internátu, který slouží výhradně k ubytování učňů, popř. výdaje na ubytování učňů ve vlastních zařízeních, v zařízeních spravovaných národními výbory nebo v zařízeních jiných organizací; *)

g) výdaje na zájmové kroužky, které slouží k prohloubení odborné přípravy učňů a jejich kulturní a morálně politické výchovy a na ostatní péči o kulturní vyžití učňů včetně exkurzí a soutěží technické a umělecké tvořivosti mládeže;

h) výdaje na základní tělesnou výchovu učňů, která se provádí v rámci mimopracovní výchovy učňů, a na ostatní péči o tělovýchovu a sport učňů včetně aktivní účasti učňů na tělovýchovných soutěžích a akcích;

ch) pracovní a ochranné oděvy, obuv a ochranné pomůcky, pokud se poskytují podle příslušných předpisů; **)

i) materiál pro výzdobu zařízení pro výchovu učňů, která jsou ve správě hospodářské organizace;

j) provoz učňovské školy v rámci učebních zařízení, které neuhrazují národní výbory z rozpočtu kapitoly školství;

k) náhradu nákladů na vlastní učně cizím organizacím.

(2) Výdaje na zájmové kroužky, jinou kulturní a politickovýchovnou činnost a na tělesnou výchovu učňů prováděnou v rámci mimopracovní výchovy učňů, pokud jsou hrazeny na vrub nákladů [odst. 1 písm. g) a h)], nesmějí přesáhnout na 1 učně částku 300 Kčs ročně (včetně cestovních výdajů). Jsou-li tyto výdaje hrazeny ze zdrojů uvedených v odstavci 5, nezapočítávají se do uvedené normy.

(3) Do nákladů na výchovu učňů se nezahrnují náklady na produktivní práci učňů [kromě nákladů podle odst. 1 písm. b) až k)] a dále výdaje, které hradí příslušné národní výbory z prostředků určených na školství. ***)

(4) Do náhrady nákladů na výchovu učňů, která představuje poměrný díl skutečných nákladů podle odstavce 1 písm. b) až j), nelze zahrnovat podíl z odpisů základních prostředků sloužících výchově učňů, podíl na tvorbě hospodářského výsledku a podíl celopodnikové režie.

(5) Ostatní výdaje na výchovu učňů, které se neuhrazují způsobem podle odstavce 1, mohou být hrazeny za vlastní učně i učně jiných organizací z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb; organizace vychovávající učně pro jinou organizaci, může od ní podle předem sjednané dohody požadovat náhradu skutečných výdajů, která se provádí z fondu kulturních a sociálních potřeb.

(6) Oborové (generální) ředitelství může podřízeným organizacím, které z jeho rozhodnutí provádějí výchovu učňů nad svou reprodukční potřebu, poskytovat příspěvek z oborového rezervního fondu; +) přitom organizace provádějící výchovu učňů hradí pouze výdaje na výchovu učňů vychovávaných nad vlastní reprodukční potřebu až do výše výnosů výchovného zařízení (výnosy z produktivní práce učňů a ostatní výnosy) na ně připadajících.

(7) Příspěvek podle odstavce 6 nelze organizaci poskytnout, jestliže obdržela na úhradu výdajů na výchovu učňů nad svou reprodukční potřebu účelovou dotaci ze státního rozpočtu.

(8) Vykonává-li ústřední orgán funkci oborového ředitelství, může poskytovat přímo řízeným organizacím z resortního rezervního fondu+) příspěvky obdobně podle odstavců 6 a 7.

§ 8

Zařízení závodního stravování

Organizace hradí výstavbu, pořízení, rekonstrukci, modernizaci a vybavení zařízení závodního stravování (závodních jídelen, kantýn a pomocných hospodářství). ++)

§ 9

Sdružená zařízení

Sdružují-li se +++) organizace k výstavbě, pořízení, rekonstrukci, modernizaci a vybavení některých zařízení podnikové společenské spotřeby nebo k jejich provozu, hradí - a to smluveným podílem - výdaje spojené s touto činností ze stejných zdrojů, z kterých se financují jednotlivá zařízení.

ČÁST TŘETÍ

Financování některých činností státních hospodářských organizací

§ 10

Rozvoj iniciativy pracujících-socialistické soutěžení

(1) Pokud organizaci byl propůjčen z rozhodnutí vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů Rudý prapor páté pětiletky nebo Rudý prapor, popřípadě standarta postavená mu na roveň, hradí peněžní odměny k nim náležející nadřízený ústřední orgán z finančních prostředků, které obdrží ze státního rozpočtu federace.

(2) Peněžní odměnu podle odstavce 1 použije organizace po projednání s příslušným odborovým orgánem takto:

a) část se určí k úhradě nejnutnějších výdajů na slavnostní předání Rudého praporu (nájem sálu, jednoduchá výzdoba, přiměřené občerstvení resp. pohoštění vyhodnocených nejlepších pracovníků a kolektivů). Tato částka se až do jejího použití deponuje v organizaci; před použitím nesmí být převedena do některého fondu;

b) část se určí na peněžní odměny a přidělí se do fondu odměn jako účelová dotace nad limit stanovený nadřízeným orgánem a vyplatí se nejlepším pracovníkům nebo kolektivům v souvislosti s předáním Rudého praporu.

(3) Pokud peněžní odměna podle odstavce 1 nebude plně použita k účelům uvedeným v předchozím odstavci, převede se zbytek do fondu kulturních a sociálních potřeb, a to popřípadě i nad horní limit, stanovený pro převod prostředků do tohoto fondu a používá se podle předpisů platných pro tento fond.

(4) Peněžní odměny pro vyhodnocené státní hospodářské organizace v socialistickém soutěžení organizovaném v rámci ústředního orgánu hradí ústřední orgán z resortního rezervního fondu; při socialistickém soutěžení organizovaném v rámci příslušného oboru hradí peněžní odměny oborové (generální) ředitelství z prostředků oborového rezervního fondu. *)

(5) Peněžní odměny podle odstavce 4 rozdělí organizace, která je obdržela, obdobně jako peněžní odměny k Rudým praporům (odst. 2) s tím rozdílem, že těchto částek smí být použito pouze v rámci limitů. **) Peněžní odměny v případech, kdy byly poskytnuty nadřízeným orgánem jako účelová dotace do fondu odměn v rámci jeho rozpisové rezervy v limitu fondu odměn, která není vázána, ***) mohou být převedeny do fondu odměn nad stanovený limit.

(6) Pro použití peněžních odměn, které organizace vyhodnocené v socialistickém soutěžení v krajích a okresech obdrží z rozpočtů krajských a okresních národních výborů, které je řídí, popř. z jejich vlastních prostředků, platí obdobně ustanovení odstavce 5.

§ 11

Pomoc při politickovýchovné, organizační a kulturní činnosti

(1) Organizace poskytuje pro politickovýchovnou, organizační a kulturní činnost základní organizace ROH (závodní výbory, popř. podnikové výbory ROH) a pro základní organizaci KSČ, jakož i základní organizaci SSM bezplatně místnosti a jejich potřebné vybavení; hradí dále otop, osvětlení a úklid v těchto místnostech.

(2) Nemá-li organizace vhodné místnosti pro schůze, konference, školení nebo aktivy základní organizace ROH a jejích orgánů a zařízení ve vlastním objektu, zajistí na svůj náklad náhradní místnosti po dohodě se závodním výborem ROH.

(3) Organizace hradí na vrub svých nákladů příspěvek závodnímu výboru ROH, popřípadě podnikovému výboru ROH na rozvíjení činnosti vynálezců a zlepšovatelů ve výši 10 %, stanovený z úhrnu odměn vyplacených původcům za realizované vynálezy, zlepšovací návrhy a průmyslové vzory. Tyto prostředky jsou účelově určeny k rozvíjení činnosti vynálezců a zlepšovatelů ve vlastní organizaci, zejména k organizování různých odborných akcí, ke zvyšování technických znalostí vynálezců a zlepšovatelů, k propagaci nejlepších vynálezů a zlepšovacích návrhů, k vydávání názorných materiálů, k organizování různých odborných školení, kursů apod.

(4) Prostředky uvedené v odstavci 3 na zmíněné účely uvolňuje závodní výbor ROH podle svého schváleného rozpočtu nebo podle rozpočtu závodní pobočky Čs. vědeckotechnické společnosti; nepoužité prostředky se převádějí do příštího roku.

§ 12

Činnost pobočky Čs. vědeckotechnické společnosti

(1) Organizace poskytuje pobočce Čs. vědeckotechnické společnosti (dále jen "pobočka") v souladu s plánem její činnosti bezplatně místnosti a jejich potřebné vybavení, hradí dále otop, osvětlení a úklid.

(2) Je-li organizace kolektivním členem Čs. vědeckotechnické společnosti, hradí příslušné pobočce na vrub svých nákladů stanovený členský příspěvek.

(3) Pobočka je oprávněna používat i dalších zařízení organizace (např. dílen, laboratoří, rozmnožoven, technických kabinetů), vyžaduje-li to plnění úkolů, které pro pobočku vyplývají z jejího plánu práce a jsou-li tyto úkoly v souladu s činností organizace.

§ 13

Závodní časopisy

(1) Pro vydávání závodního časopisu poskytuje vedení organizace místnosti a jejich potřebné vybavení.

(2) Organizace hradí platy redaktorů a pomocných pracovníků pracujících v redakci závodního časopisu; hradí dále otop, světlo a úklid v místnostech vyhrazených pro vydávání závodního časopisu.

(3) Vznikne-li vydáváním závodního časopisu ztráta i přesto, že bylo dbáno zásad hospodárnosti, použije se k úhradě 70 % této ztráty podílu organizace na zisku *) (po provedení povinných úhrad), popř. podílu na hmotné zainteresovanosti; *) zbývajících 30 % lze uhradit z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb. **)

§ 14

Zvyšování kvalifikace

(1) Organizace hradí výdaje na odborně politické školení pro své pracovníky.

(2) Výdaje na politická, odborářská a na jiná než odborná školení pořádaná organizacemi Národní fronty, popř. jinými organizacemi, nehradí státní hospodářské organizace; hradí je organizace, která toto školení pořádá.***) Toto ustanovení se nevztahuje na školení pracovníků upravené zvláštním předpisem. +)

(3) Výdaje na jednodenní, nejvýše dvoudenní tuzemské exkurze, jako součást programu příslušného školení, lze hradit pouze v případech jejich zařazení do osnovy školení a za předpokladu, že v mezích této osnovy byly schváleny. Zvláštním předpisem se stanoví, za jakých předpokladů lze přispívat na tematické zájezdy z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb. **)

§ 15

Vědecká a odborná symposia, kongresy a konference

Organizace může poskytnout místnosti nebo je na svůj náklad najmout pro konání vědeckých a odborných symposií, kongresů a konferencí jen tehdy, pokud jejich konání bylo schváleno nadřízeným orgánem. Pro úhradu cestovních a jiných výdajů, jakož i výdajů na pohoštění, platí zvláštní předpisy. ++)

§ 16

Nákup knih, brožur a časopisů

(1) Organizace mohou nakupovat odborné knihy, brožury, časopisy, mikrofilmy a jiné podobné předměty (dále jen "publikace") související s činností organizace pouze pro své knihovny. Publikace lze nakupovat jen v množství potřebném k řádnému plnění úkolů organizace. Další výtisky téže publikace nebo výtisky jejího nového vydání smějí být opatřovány jen po prověření skutečné potřeby.

(2) Nákup publikací, jejichž obsah nesouvisí přímo s činností organizace, musí být omezen na míru postačující k všeobecné orientaci. K hlubšímu studiu je třeba využívat odborných knihoven nadřízených orgánů, odborných knihoven jiných organizací nebo vědeckých knihoven. +++)

(3) Nákup publikací podle odstavců 1 a 2 hradí organizace na vrub svých nákladů.

§ 17

Oslavy, pohoštění a dary

(1) Výdaje na celostátní oslavy (např. 1. máj, Den vítězství čs. pracujícího lidu, výročí osvobození republiky, výročí Velké říjnové socialistické revoluce, výročí Slovenského národního povstání, Den znárodnění, Mezinárodní den žen, Mezinárodní den dětí), významné oslavy resortů (jako např. Den horníků, stavbařů, železničářů) nebo významné oslavy organizace (obdržení Řádu práce, 50 let trvání podniku) může organizace hradit jen v nejnutnější míře při zachování nejvyšší hospodárnosti.

(2) Výdaje těchto oslav (např. náklady na výzdobu podniku, transparenty, obrazy, květiny, popř. nájem sálu) zahrnuje organizace do vlastních nákladů. Nelze hradit výdaje na občerstvení, společný oběd (večeři) nebo na společenskou zábavu u příležitosti těchto oslav.

(3) Z prostředků organizace nelze hradit výdaje na oslavy, které pořádají národní výbory a jiné organizace. Rovněž tak nemůže organizace poskytovat různé příspěvky jiným organizacím, pokud jejich poskytnutí nepřipouští zvláštní předpis.

§ 18

Financování některých výdajů na činnost vlastních jednotek Lidových milicí

Organizace hradí:

a) osobní výdaje (např. náhrady mezd s výjimkou stravného a nocležného) příslušníků vlastní jednotky Lidových milicí a nepožadují za tyto výdaje náhradu na stranických orgánech. Délka trvání jednotlivé akce nerozhoduje. Organizace nepožaduje náhradu osobních výdajů, účastní-li se příslušník vlastní jednotky Lidových milicí krátkodobého internátního kursu (nepřesahujícího v jednom sledu tři měsíce) organizovaného příslušným stranickým orgánem;

b) výdaje na zařízení potřebná k zabezpečení činnosti vlastní jednotky Lidových milicí vyplývající z její organizace a funkce stanovené jí nadřízeným orgánem; jde zejména o zajištění místností a jejich vybavení (skladiště, garáže, zbrojnice se signalizačním zařízením apod.) pro potřeby vlastní jednotky Lidových milicí;

c) výdaje spojené s otopem, elektrickým proudem a udržováním zařízení Lidových milicí, jakož i opravy v těchto zařízeních;

d) výdaje na zřízení a provoz potřebného počtu telefonních účastnických stanic v úvahu přicházejícím příslušníkům vlastní jednotky Lidových milicí; počet těchto stanic stanoví nadřízený orgán Lidových milicí v dohodě s vedením organizace;

e) výdaje spojené s dopravou vlastní jednotky Lidových milicí k akcím, které vyplývají z její funkce.


ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 19

Federální ministerstvo financí může ve výjimečných případech povolit ze závažných důvodů výjimku z této vyhlášky.

§ 20

(1) Zrušuje se ustanovení § 1, část druhá a část třetí vyhlášky č. 48/1967 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací, s výjimkou ustanovení § 7.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973.


Ministr: Doc. Ing. Rohlíček, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 140/1971 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

**) Vyhláška č. 105/1966 Sb., o úvěrování socialistických organizací a úrokových sazbách.

*) Vyhláška č. 158/1970 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce, ve znění vyhlášky č. 165/1971 Sb.

**) Vyhláška č . 162/1971 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

***) Vyhláška č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků a směrnice k jednotné účtové osnově v národním hospodářství.

+) Výdaje na vlastní kulturní a ideově výchovnou činnost kulturních zařízení hradí se z fondu kulturních a sociálních potřeb podle vyhlášky č. 162/1971 Sb.

++) Na tyto investice a jejich vybavení neinvestiční povahy lze též přispět z fondu kulturních a sociálních potřeb podle vyhlášky č. 162/1971 Sb.

+++) Rozumí se tím otop , elektrický proud, voda, pára, plyn apod. a dále mzdy, náhrady mezd a ostatní osobní výdaje pracovníků, kteří tyto práce obstarávají.

*) Výstavba, pořízení, rekonstrukce a modernizace rekreačního zařízení, jeho vybavení, jakož i výdaje na udržování a vlastní provoz rekreačních zařízení se hradí podle vyhlášky č. 162/1971 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

**) Vyhláška č. 158/1970 Sb. v e znění vyhlášky č. 165/1971 Sb.

***) Vyhláška č. 162/1971 Sb.

+) Použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb při výstavbě, pořízení, rekonstrukci, modernizaci a vybavení závodních zdravotnických a dětských zařízení upravuje vyhláška č. 162/1971 Sb.

++) Vyhláška č. 158/1970 Sb. ve znění vyhlášky č. 165/1971 Sb.

*) Směrnice pro financování některých výdajů rozpočtových a příspěvkových organizací čj. V/2-26 500/1972, otištěné ve Finančním zpravodaji č. 10/1972.

**) Vyhláška č. 43/1966 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení.

***) Nařízení vlády ČSSR č. 139/1971 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací.

+) Vyhláška č. 158/1970 Sb., ze znění vyhlášky č. 165/1971 Sb.

*) Vyhlášky č. 61/1969 Sb., č. 67/1969 Sb., č. 110/1970 Sb. a č. 156/1970 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení učňů.

**) Zákoník práce č. 65/1965 Sb. ve znění zákonů č. 88/1968 Sb. a č. 153/1969 Sb.

***) Zákon č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru.

+) Nařízení vlády ČSSR č. 139/1971 Sb.

++) Financování závodního stravování upravuje § 7 vyhlášky č. 48/1967 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací.

+++) § 360a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění zákona č. 138/1970 Sb.

*) Podle nařízení vlády ČSSR č. 139/1971 Sb. lze přispět na podporu vnitropodnikové socialistické soutěže z prostředků oborového rezervního fondu a organizacím přímo podřízeným ústřednímu orgánu z resortního rezervního fondu.

**) Do limitu na pohoštění a dary se nezahrnují výdaje na pohoštění (občerstvení) poskytované při příležitosti udělení čestných uznání, k nimž nepřísluší peněžitá odměna (např. čestná uznání ministerstev, výrobně hospodářských jednotek, krajských a okresních národních výborů), pokud tyto výdaje budou uhrazeny z prostředků (po provedení povinných úhrad - nařízení vlády ČSSR č. 139/1971 Sb.) orgánu, který toto uznání udělil.

***) Vyhláška č. 158/1970 Sb. ve znění vyhlášky č. 165/1971 Sb.

*) Nařízení vlády ČSSR č. 139/1971 Sb.

**) Vyhláška č. 162/1971 Sb.

***) Zákoník práce č. 65/1965 Sb. ve znění zákonů č. 88/1968 Sb. a č. 153/1969 Sb.

+) Směrnice ministerstva financí o hmotném zabezpečení pracovníků při účasti na politickém školení čj. 371/2305/68 (Finanční zpravodaj č. 1/1968), registrované v částce 7/1968 Sb.

++) Vyhláška č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů. Směrnice čj. II/1-126/72-7501 k provedení některých ustanovení vyhlášky č. 96/1967 Sb., otištěné v Ústředním věstníku ČSR č. 2/1972. Směrnice pro hospodaření s prostředky pro pohoštění a dary ve státních socialistických organizacích čj. V/1-7229/70, otištěné ve Finančním zpravodaji č. 3/1970, registrované v částce 23/1970 Sb. a vysvětlivky k těmto směrnicím čj. V/1-10.436/71, otištěné ve Finančním zpravodaji č. 4/1971.

+++) Tím se nevylučuje nákup knih a časopisů politického a ekonomického obsahu pro knihovny.

Přesunout nahoru