Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 76/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Fincomu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničně obchodních činností

Částka 23/1972
Platnost od 06.10.1972
Účinnost od 06.10.1972
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

76

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 18. září 1972

o určení Fincomu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničně obchodních činností

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí ČSSR podle § 2 odst. 2 a § 20 zák. č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství, a podle § 38 odst. 1 písm. b) zák. č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev:


§ 1

Fincom, akciová společnost pro zahraniční obchod se sídlem v Praze (dále jen "společnost"), založená podle zák. č. 243/1949 Sb. a k jejímuž vzniku bylo vydáno státní povolení rozhodnutím ministra zahraničního obchodu ze dne 11. 12. 1968 č. 2306/68 - SM, se určuje k provádění zahraničně obchodní činnosti v rozsahu uvedeném v § 2.

§ 2

(1) Zahraničně obchodní činnost společnosti zahrnuje:

a) zřizování a správu (včetně vlastnictví) majetkových účastí na podnikání v zahraničí (finančních, obchodních a výrobních) prováděných různými formami ať přímo či v zastoupení československých účastníků při vývozu investičních celků, strojů a zařízení i při zajišťování zdrojů surovin, polotovarů a výrobků pro dovoz, vše ve spolupráci s příslušnými organizacemi zahraničního obchodu a podle příslušných předpisů, *)

b) přispívat k plnění úkolů uvedených sub a) sdružováním prostředků a činnosti zúčastněných čs. organizací podle příslušných předpisů, **)

c) provádění revizních, kontrolních a poradenských služeb k podpoře zahraničního obchodu,

d) provádění finančně právních služeb se souhlasem Státní banky československé a ve spolupráci s Československou obchodní bankou, s výjimkou služeb vyhrazených devizovým bankám a devizovým místům ve smyslu předpisů o devizovém hospodářství,

e) plnění jiných úkolů pro podporu a rozvíjení československého zahraničního obchodu z pověření federálního ministerstva zahraničního obchodu.

(2) Společnost je oprávněna provádět veškerou činnost související s předmětem jejího podnikání.

(3) Vymezení zahraničně obchodní činnosti stanoví podrobně ministr zahraničního obchodu zvláštním opatřením vyhlášeným ve Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu.

§ 3

1) Společnost náleží do působnosti federálního ministerstva zahraničního obchodu.

2) Na činnost společnosti podle této vyhlášky se vztahují předpisy platné pro provádění zahraničního obchodu.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zejména podle § 20 zák. č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství, a prováděcího výnosu o majetkových účastech na podnikání v zahraničí.

**) Zejména podle § 360a hospodářského zákoníku a podle ustanovení zákoníku mezinárodního obchodu o smlouvě o sdružení (§ 625 a násl.).

Přesunout nahoru