Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím

Částka 23/1972
Platnost od 06.10.1972
Účinnost od 17.03.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 19. září 1972

o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím


Dne 17. března 1972 byla v Praze podepsána Dlouhodobá obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím.


Podle svého článku VI odstavce 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem podpisu, tj. dnem 17. března 1972.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra: Krajčír v.r.


DLOUHODOBÁ OBCHODNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Dánského království

majíce na paměti svůj společný zájem na rozšiřování obchodu, který se rozvíjel v rámci předcházející Dlouhodobé obchodní dohody,

berouce v úvahu příznivé podmínky pro další rozvoj obchodu mezi oběma zeměmi,

přejíce si usnadnit a prohloubit obchodní vztahy mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemných výhod,

dohodly se takto:

Článek I

1. Smluvní strany budou usilovat o zajištění harmonického a vzájemně výhodného rozvoje obchodu mezi oběma zeměmi tím, že si budou poskytovat navzájem příznivé podmínky pro podstatné zvýšení tohoto obchodu s cílem, aby tím byl vytvořen základ pro stálý rozvoj hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi.

2. Smluvní strany budou pokračovat v politice odstraňování jakýchkoliv překážek ve volné výměně zboží mezi trhy obou zemí a budou usilovat o rozšíření druhů zboží ve vzájemném obchodu.

Článek II

1. Vzájemný obchod mezi oběma zeměmi se bude řídit Všeobecnou dohodou o clech a obchodu (GATT), jejímiž členy je Československá socialistická republika i Dánské království.

2. Výměna zboží mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím bude prováděna podle ustanovení této dohody a na základě ročních protokolů, které budou tvořit nedílnou část této dohody.

3. Úřady obou smluvních stran budou vydávat všechna povolení - včetně dovozních a vývozních licencí, pokud se vyžadují, až do množství nebo hodnot zboží zahrnutého do zbožových listin připojených k ročním protokolům.

Článek III

Kontrakty na zboží a služby podle této dohody budou uzavírány mezi československými právnickými osobami oprávněnými podle československých zákonů k zahraničně obchodní činnosti a právnickými osobami se sídlem a fyzickými osobami s bydlištěm v Dánsku.

Článek IV

1. Smluvní strany zřizují Smíšenou komisi, která bude zkoumat a kontrolovat správné plnění této dohody. Smíšená komise bude projednávat minulý průběh vzájemného obchodu a jiné otázky související s hospodářskými vztahy mezi oběma zeměmi, bude předkládat návrhy a doporučení pro příslušné vlády za účelem příznivého řešení jednotlivých otázek a bude uzavírat roční protokoly zmíněné v článku II odstavec 2.

2. Smíšená komise se bude scházet aspoň jednou za rok, střídavě v Praze a v Kodani. Mimořádná zasedání Smíšené komise budou svolána na požádání jedné ze stran a uskuteční se nejpozději do 30 dnů po takové žádosti v místě, které se vzájemně dohodne. Na pořadu mimořádného zasedání budou jednotlivé otázky týkající se obchodu, na jejichž projednání bude mít kterákoli ze smluvních stran zájem.

Článek V

Platby mezi oběma zeměmi budou se provádět ve směnitelných měnách v souladu s devizovými předpisy platnými v každé z obou zemí.

Článek VI

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 1974. Nahrazuje Dlouhodobou obchodní a platební dohodu mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím podepsanou dne 9. června 1966 v Kodani.

2. S přihlédnutím ke svým mezinárodním závazkům, smluvní strany si vyhrazují právo zahájit jednání o nutných úpravách této dohody, přičemž však takové změny se nemohou dotknout základních cílů této dohody týkajících se podpory obchodu mezi oběma zeměmi.

3. Platnost této dohody se prodlouží mlčky vždy o dobu jednoho roku, jestliže jedna ze smluvních stran ji nevypoví tři měsíce před skončením její platnosti.

4. Ukončení této dohody nebude mít žádný vliv na platnost a plnění kontraktů uzavřených mezi organizacemi, institucemi a podniky obou zemí během platnosti této dohody.

Sepsáno v Praze dne 17. března 1972 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. A. Barčák v. r.

Za vládu Dánského království:

Ivar Nørgaard v. r.

Přesunout nahoru