Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 74/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Částka 23/1972
Platnost od 06.10.1972
Účinnost od 28.06.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 16. srpna 1972

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu


Dne 2. února 1972 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.


Podle svého článku 13 vstoupila Dohoda v platnost dnem 28. června 1972.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bulharské lidové republiky

vedeny snahou dále prohlubovat přátelské vztahy mezi národy obou států, usilujíce o vytvoření nejpříznivějších podmínek pro vzájemné poznávání úspěchů při výstavbě socialismu a komunismu a majíce za cíl podporovat a dále rozšiřovat vzájemný cestovní ruch, uzavřely tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou rozšiřovat a prohlubovat spolupráci v oblasti cestovního ruchu, směřující ke zlepšení vzájemného poznávání života lidu obou států, jejich historie a výsledků dosažených při budování socialismu.

Článek 2

Smluvní strany budou všestranně podporovat rozvoj všech forem cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou, a to zejména

- organizovaný a neorganizovaný cestovní ruch,

- turistiku mládeže,

- cestovní ruch uskutečňovaný příslušnými orgány odborových organizací,

- tematické odborné zájezdy včetně cest na kongresy, symposia, výstavy, sportovní akce, hudební a divadelní festivaly,

- návštěvy mezi podniky, organizacemi, městy, okresy a kraji na základě družby,

- cesty turistů z třetích zemí do ČSSR nebo BLR prostřednictvím organizací cestovního ruchu.

Článek 3

Smluvní strany budou uskutečňovat opatření k usnadnění hraničních formalit, včetně úprav směřujících ke zjednodušení náležitostí cestovních dokladů spojených s přechodem hranic turisty obou států.

Článek 4

Smluvní strany budou uskutečňovat opatření ke zlepšení dopravního spojení mezi oběma státy, a to zejména

- rozšiřováním pravidelného i nepravidelného leteckého spojení,

- zlepšováním a rozšiřováním pravidelných i mimořádných vlakových spojení,

- zřizováním sezónních autobusových linek,

- vytvářením příznivějších podmínek pro motorizované turisty.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat rozvoj stálé úzké spolupráce mezi vrcholnými orgány cestovního ruchu obou států, jakož i mezi dalšími orgány, organizacemi a institucemi zúčastněnými na rozvoji a provádění cestovního ruchu.

Článek 6

Smluvní strany budou dále rozšiřovat spolupráci orgánů cestovního ruchu svých států v mezinárodních organizacích cestovního ruchu a uskutečňovat výměnu zkušeností z činnosti v této oblasti.

Článek 7

Smluvní strany budou dbát o to, aby příslušné orgány a organizace cestovního ruchu obou států si vzájemně systematicky vyměňovaly zkušenosti, údaje, informace a ostatní dokumentaci týkající se cestovního ruchu.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností a setkání pracovníků jednotlivých orgánů a organizací cestovního ruchu, a to zejména pokud jde o výstavbu a úpravy objektů cestovního ruchu, činnost podniků cestovního ruchu, vědeckou dokumentaci, statistiku. Za účelem přípravy kádrů a zvyšování jejich kvalifikace budou podporovat vzájemnou výměnu pracovníků cestovních kanceláří, hotelů a restaurací.

Článek 9

Smluvní strany zajistí, aby vhodným propagačním, informačním a náborovým působením byla zlepšována informovanost občanů jednoho státu o možnostech cestování na území druhého státu, čímž se bude přispívat k rozšíření vzájemné návštěvnosti.

Článek 10

Každá ze smluvních stran může zřídit na území druhého státu informační středisko cestovního ruchu. Zřízení a činnost těchto středisek, jejich práva a povinnosti se řídí právními předpisy přijímajícího státu.

Článek 11

Úhrady za vzájemný cestovní ruch se budou provádět podle smluvní úpravy platné mezi oběma smluvními stranami a způsobem, dohodnutým finančními orgány obou smluvních stran.

Článek 12

Příslušné orgány smluvních stran budou vždy na určitá časová období sjednávat protokoly, v nichž stanoví podrobné formy provádění této dohody.

Článek 13

Tato dohoda podléhá schválení podle právních předpisů každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Článek 14

Tato dohoda se uzavírá na období 5 let a bude mlčky prodlužována vždy o další rok, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději 6 měsíců před uplynutím příslušného období její platnosti.

Dáno v Praze dne 2. února 1972 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

RSDr. Emil Mišovský v. r.

Za vládu Bulharské lidové republiky:

Petko Todorov v. r.

Přesunout nahoru