Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 72/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Částka 22/1972
Platnost od 19.09.1972
Účinnost od 27.06.1972
Zrušeno k 01.01.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 24. července 1972

o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Dne 27. června 1972 byla v Londýně podepsána Dlouhodobá obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Podle svého článku 8 vstoupila Dohoda v platnost dnem podpisu, tj. dnem 27. června 1972.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

První náměstek ministra: Krajčír v. r.

DLOUHODOBÁ OBCHODNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,

potvrzujíce svůj zájem na podpoře a rozvoji obchodních vztahů mezi oběma zeměmi na základě vzájemných výhod,

berouce v úvahu zásady Všeobecné dohody o clech a obchodu, jejíž jsou obě země původními smluvními stranami,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany se budou snažit vytvářet podmínky pro nepřetržitý růst obchodu mezi oběma zeměmi jak pokud jde o zboží, které bylo mezi nimi tradičně předmětem směny, tak i u nových výrobků. Budou usilovat o zlepšení skladby obchodu a zejména o zvyšování obchodu ve strojích a zařízeních a jiném průmyslovém a investičním zboží.

Článek 2

(1) Výměna zboží mezi oběma zeměmi se bude uskutečňovat podle ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu a podle této dohody.

(2) Úprava stanovená pro dovoz zboží britského původu do Československé socialistické republiky a československého původu do Spojeného království bude každý rok po projednání určena mezi smluvními stranami.

Článek 3

Smluvní strany se zdrží opatření, která by omezovala možnost používat lodě plující pod vlajkou druhé smluvní strany při přepravě zboží jak mezi oběma zeměmi, tak ve vztahu k třetím zemím. Ustanovení tohoto článku se nebudou dotýkat oprávnění lodí třetích zemí účastnit se na přepravě zboží mezi oběma zeměmi.

Článek 4

Platby za zboží a služby podle této dohody se budou uskutečňovat ve volně směnitelných měnách.

Článek 5

Tato dohoda se bude vztahovat na území Československé socialistické republiky a na území Spojeného království. Výraz "území" ve vztahu ke Spojenému království bude zahrnovat Anglii a Wales, Skotsko a Severní Irsko.

Článek 6

Každá smluvní strana si vyhrazuje právo zahájit konzultace s druhou smluvní stranou s ohledem na své mezinárodní závazky. Takové konzultace se však nebudou dotýkat základních cílů této dohody.

Článek 7

Obchodní ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska podepsané dne 8. listopadu 1967 se nahrazuje touto dohodou.

Článek 8

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 1974.

Na důkaz toho, podepsaní, řádně pověření k tomu svými příslušnými vládami, podepsali tuto dohodu.

Vyhotoveno dvojmo v Londýně dne 27. června 1972 v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska: Joseph Godber v. r.

Michael Noble v. r.

Londýn, 27. června 1972

Pane ministře,

mám čest potvrdit, že v průběhu jednání, která vedla dnešního dne k podpisu Dlouhodobé obchodní dohody mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Československou socialistickou republikou, vláda Spojeného království prohlásila, že bude jejím cílem odstranit do konce roku 1974 množstevní omezení na dovozy z území Československé socialistické republiky, která jsou neslučitelná s článkem XIII Všeobecné dohody o clech a obchodu.

Byl bych Vám vděčen, kdybyste ve svém sdělení o přijetí tohoto dopisu potvrdil, že Vaše vláda souhlasí s tímto prohlášením.

Upřímně Váš

(M. Noble)

Pan A. Barčák

ministr zahraničního obchodu Československé socialistické republiky

Londýn, 27. června 1972

Pane ministře,

mám čest potvrdit přijetí Vašeho dopisu z dnešního dne, který zní takto:

"Mám čest potvrdit, že v průběhu jednání, která vedla dnešního dne k podpisu Dlouhodobé obchodní dohody mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Československou socialistickou republikou, vláda Spojeného království prohlásila, že bude jejím cílem odstranit do konce roku 1974 množstevní omezení na dovozy z území Československé socialistické republiky, která jsou neslučitelná s článkem XIII Všeobecné dohody o clech a obchodu.

Byl bych Vám vděčen, kdybyste ve svém sdělení o přijetí tohoto dopisu potvrdil, že Vaše vláda souhlasí s tímto prohlášením."

Potvrzuji, že má vláda souhlasí s tímto prohlášením.

Chtěl bych však zdůraznit, že vláda Československé socialistické republiky nesouhlasí s jakoukoliv změnou práv a povinností smluvních stran stanovených ve Všeobecné dohodě o clech a obchodu, zejména v článku XIII.

Upřímně Váš

(Andrej Barčák)

Pan Michael Noble

ministr obchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Londýn, 27. června 1972

Pane ministře,

mám čest potvrdit ujednání mezi oběma delegacemi, ke kterému došlo v průběhu jednání o Dlouhodobou obchodní dohodu mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Československou socialistickou republikou, jež byla podepsána dnešního dne, že Protokol uzavřený dne 9. prosince 1971 bude platit do 31. prosince 1972.

Byl bych Vám vděčen, kdybyste ve svém sdělení o přijetí tohoto dopisu potvrdil, že Vaše vláda souhlasí s výše uvedeným.

Upřímně Váš

(M. Noble)

Pan A. Barčák

ministr zahraničního obchodu Československé socialistické republiky

Londýn, 27. června 1972

Pane ministře,

mám čest potvrdit přijetí Vašeho dopisu z dnešního dne, který zní takto:

"Mám čest potvrdit ujednání mezi oběma delegacemi, ke kterému došlo v průběhu jednání o Dlouhodobou obchodní dohodu mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Československou socialistickou republikou, jež byla podepsána dnešního dne, že Protokol uzavřený dne 9. prosince 1971 bude platit do 31. prosince 1972.

Byl bych Vám vděčen, kdybyste ve svém sdělení o přijetí tohoto dopisu potvrdil, že Vaše vláda souhlasí s výše uvedeným."

Potvrzuji, že má vláda souhlasí s výše uvedeným.

Upřímně Váš

(Andrej Barčák)

Pan Michael Noble

ministr obchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Přesunout nahoru