Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 71/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě

Částka 22/1972
Platnost od 19.09.1972
Účinnost od 02.03.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 21. července 1972

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě


Dne 8. prosince 1970 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě.


Podle svého článku 21 Dohoda vstoupila v platnost dnem 2. března 1972.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra: Krajčír v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky

o mezinárodní silniční dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Polské lidové republiky, vedeny přáním upravit přepravu osob a nákladů dopravními prostředky silniční dopravy mezi oběma státy, jakož i tranzitem jejich územím, se dohodly takto:

I. Přeprava cestujících

Článek 1

1. Pravidelné autobusové tratě mezi oběma státy, jakož i v tranzitu jejich územím, mohou být provozovány pouze na základě povolení.

2. Příslušné orgány každé Smluvní strany vydávají povolení pro tu část tratě, která prochází jejich územím.

Článek 2

1. Opakující se přepravy skupin cestujících tranzitem přes území druhé Smluvní strany, kdy při zpáteční jízdě se přepravuje jiná skupina cestujících než při jízdě tam, mohou být prováděny pouze na základě povolení.

2. Příslušné orgány Smluvních stran si vzájemně předají každoročně povolení, a to v mezích kontingentu dohodnutého na příští rok.

3. Bude-li počet předaných povolení nedostačující, příslušné orgány Smluvních stran mohou si v průběhu roku předat další požadovaná povolení.

Článek 3

Přepravy cestujících, s výjimkou přeprav uvedených v článcích 1 a 2 této Dohody, nepodléhají povolovacímu řízení.

Článek 4

Při přepravách cestujících, s výjimkou přeprav uvedených v článku 1 této Dohody, musí být v každém autobuse seznam přepravovaných osob. Jeho obsah a způsob vyplňování dohodne Smíšená komise.

II. Přeprava nákladů

Článek 5

1. Jízdy nákladních vozidel prováděné na nebo z území druhé Smluvní strany nebo tranzitem přes její území podléhají povolení.

2. Příslušné orgány Smluvních stran si každoročně vzájemně předají povolení, a to v mezích kontingentu dohodnutého na příští rok.

3. Bude-li počet povolení nedostačující, příslušné orgány Smluvních stran mohou vydat v průběhu roku další požadovaná povolení.

Článek 6

Jízdy speciálních vozidel, která se zřetelem na jejich konstrukci jsou určena pro jiné účely než je přeprava osob nebo nákladů, a přepravy

a) stěhovacích svršků,

b) věcí určených pro veletrhy a výstavy,

c) zvířat, vozidel a sportovního nářadí, určených pro sportovní podniky,

d) divadelních dekorací, rekvizit a hudebních nástrojů, určených pro umělecká vystoupení,

e) předmětů a zařízení pro rozhlasové a televizní nahrávky a filmová natáčení,

f) rakví, případně popelnic a ostatky zemřelých,

g) poškozených vozidel, jakož i jimi přepravovaných nákladů, jakož i jízdy prázdných nákladních vozidel související s těmito přepravami budou prováděny způsobem stanoveným Smíšenou komisí.

Článek 7

1. Přesahuje-li váha, popřípadě rozměry použitého vozidla nebo přepravovaného nákladu váhu nebo rozměry nejvýše přípustné na území druhé Smluvní strany, vyžaduje se k této přepravě kromě povolení podle článku 5 odst. 1 této Dohody ještě zvláštní povolení příslušných orgánů této Smluvní strany.

2. Každá Smluvní strana si rovněž vyhrazuje právo požadovat zvláštní povolení k přepravě nebezpečného nákladu.

Článek 8

Přepravy nákladů vozidly silniční dopravy podle této Dohody se provádějí na základě nákladního listu, kterého se používá v mezinárodní silniční dopravě.

III. Všeobecná ustanovení

Článek 9

1. Rozsah platnosti a druh povolení podle článku 1 odst. 1, článku 2 odst. 1, článku 5 odst. 1 a článku 7 této Dohody a podmínky jejich vydávání a používání dohodne Smíšená komise.

2. Smíšená komise dohodne výši kontingentu podle článku 2 odst. 2 a podle článku 5 odst. 2 této Dohody a termín jejich vzájemného předávání.

Článek 10

Přepravy cestujících a přepravy nákladů podle této Dohody mohou provádět dopravci, kteří mají sídlo na území jedné ze Smluvních stran a kteří podle vnitrostátních předpisů své země jsou oprávněni provádět mezinárodní silniční dopravu.

Článek 11

1. Dopravci jedné ze Smluvních stran mohou provádět přepravy osob nebo nákladů mezi dvěma místy ležícími na území druhé Smluvní strany pouze na základě zvláštního povolení, vydaného příslušným orgánem této Smluvní strany.

2. Dopravci jedné Smluvní strany mohou přepravovat náklady z území druhé Smluvní strany na území třetího státu tranzitem přes území svého státu. V ostatních případech jen obdrží-li souhlas příslušných orgánů druhé Smluvní strany.

Článek 12

Seznam přepravovaných osob, jakož i povolení, vyžadovaná podle této Dohody, musí doprovázet vozidlo po území druhé Smluvní strany a musí být předloženy na žádost příslušných orgánů této Smluvní strany.

Článek 13

1. Přepravy prováděné podle této Dohody po území druhé Smluvní strany podléhají daním a poplatkům, stanoveným platnými vnitrostátními předpisy tohoto státu.

2. Smíšená komise, předvídaná článkem 19 této Dohody, může však na základě vzájemnosti stanovit osvobození nebo snížení těchto daní a poplatků.

Článek 14

Každá Smluvní strana uznává řidičské průkazy druhé Smluvní strany.

Článek 15

Palivo a pohonné hmoty obsažené v obvyklých nádržích motorových vozidel jsou osvobozeny od poplatků a dovozního cla.

Článek 16

Platy vyplývající z provádění této Dohody se vyrovnávají podle platebních dohod zavazujících obě Smluvní strany.

Článek 17

Dopravci jedné Smluvní strany mohou k zajištění přeprav podle této Dohody zřídit na území druhé Smluvní strany své zastoupení.

Článek 18

Ustanovení této Dohody neplatí pro pohraniční silniční tranzit osob a nákladů.

Článek 19

Příslušné orgány Smluvních stran:

a) stanoví v Prováděcím protokole způsob provádění této Dohody;

b) zřizují Smíšenou komisi, která je zmocněna k provádění změn a doplnění Prováděcího protokolu.

Článek 20

V případech, které nejsou upraveny ustanoveními této Dohody nebo jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou Smluvní strany vázány, použijí se vnitrostátní předpisy každé ze Smluvních stran.

Článek 21

1. Tato Dohoda podléhá schválení podle vnitrostátního práva každé Smluvní strany a vstoupí v platnost dnem výměny nót, potvrzujících její schválení.

2. Tato Dohoda zůstane v platnosti jeden rok počínaje dnem, kdy vstoupila v platnost, a bude mlčky prodlužována vždy o další rok, pokud ji jedna ze Smluvních stran nevypoví nótou nejpozději tři měsíce před uplynutím doby její platnosti.

Dáno v Praze dne 8. prosince 1970 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Knížka v. r.

Za vládu Polské lidové republiky:

Zajfryda v. r.

Přesunout nahoru