Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 70/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci

Částka 22/1972
Platnost od 19.09.1972
Účinnost od 13.07.1972
Zrušeno k 22.05.1996 (188/1996 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

70

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 20. července 1972

o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci

Dne 28. února 1972 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci.

Podle svého článku 24 vstoupila Dohoda v platnost dnem 13. července 1972.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

První náměstek ministra: Krajčír v.r.

DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik

o kulturní a vědecké spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik:

- v souladu se zásadami Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 6. května 1970,

- usilujíce o další rozvoj, prohloubení a upevnění přátelství a bratrských vztahů mezi československým a sovětským lidem, založených na zásadách socialistického internacionalismu,

- vedeny základními zájmy výstavby socialismu a komunismu v obou zemích a upevnění ideové jednoty na zásadách marxismu-leninismu, jsouce přesvědčeny, že vzájemné kulturní a vědecké styky slouží těmto zájmům, hlubšímu vzájemnému poznávání a sbližování národů obou zemí a že plní důležitou úlohu ve vzájemném poznávání a obohacování národních kultur,

- vycházejíce z pokrokových tradic a z dosažených výsledků dlouholetých kulturních a vědeckých styků obou zemí a opírajíce se o pozitivní zkušenosti získané při plnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci ze dne 23. dubna 1966,

- vyjadřujíce přání i nadále věnovat neochabující pozornost všestrannému prohlubování a zvyšování účinnosti vzájemné kulturní a vědecké spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik,

rozhodly se uzavřít tuto Dohodu o kulturní a vědecké spolupráci a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky Chňoupka Bohuslava, ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky,

vláda Svazu sovětských socialistických republik Gromyka Andreje Andrejeviče, ministra zahraničních věcí Svazu sovětských socialistických republik,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou i nadále rozvíjet a prohlubovat spolupráci v oblasti vědy, školství, kultury, literatury a umění, tisku, filmu, rozhlasu, televize, zdravotnictví, turistiky, tělesné výchovy, sportu a v dalších oblastech.

Článek 2

Smluvní strany budou soustavně seznamovat pracující lid své země se socialistickou a komunistickou výstavbou v druhé zemi, s politickým, hospodářským a kulturním životem jejích národů, jakož i s prováděním a výsledky spolupráce mezi oběma zeměmi.

Článek 3

Smluvní strany budou na základě zásad bratrské vzájemné pomoci všemožně rozvíjet a prohlubovat spolupráci ve všech oblastech přírodních, technických a společenských věd v zájmu úspěšného vyřešení úkolů komunistické a socialistické výstavby. Za tímto účelem budou zejména:

- rozvíjet kooperaci a specializaci v jednotlivých oblastech vědy,

- provádět bilaterální a multilaterální vědecké výzkumy, vytvářet společné vědecko-výzkumné koordinační orgány a redakční kolektivy,

- pomáhat ve vydávání společných sborníků, v publikaci článků a jednotlivých vědeckých prací,

- podporovat vytvoření společných vědecko-výzkumných ústavů a vědeckých laboratoří, jakož i vypracování a zavádění jiných účelných forem spolupráce, zaměřených na rozvoj vědecké činnosti,

- napomáhat rozvoji spolupráce v oblasti společenských věd, společnému rozpracování problémů, spojených s komunistickou a socialistickou výstavbou, vytvoření pracovních komisí a stálých pracovních skupin pro tyto otázky,

- vyměňovat si zkušenosti o internacionální výchově pracujících, koordinovat činnost, zaměřenou na vypracování účelných opatření pro další propagaci marxisticko-leninského učení a aktivní zabraňování pronikání buržoasní ideologie,

- všemožně napomáhat rozšiřování a prohlubování přímé spolupráce mezi akademiemi věd, vědeckými výzkumnými ústavy a vědeckými organizacemi,

- podporovat výměnu vědců, vědeckých pracovníků a odborníků pro uskutečňování vědecko-výzkumných prací za účelem přednášek a výměny zkušeností,

- podporovat a všestranně napomáhat rozvoji vědeckých výzkumů v oblasti dějin a kultury národů druhé strany.

Článek 4

Smluvní strany budou napomáhat uskutečňování širokého programu spolupráce a výměny zkušeností v oblasti vysokého, středního všeobecně vzdělávacího a středního odborného školství, osvěty, odborné technické výuky. Za tímto účelem budou zejména:

- napomáhat navazování a prohlubování přímé spolupráce mezi vysokými, středními všeobecně vzdělávacími, středními odbornými a učňovskými školami, jednotlivými katedrami, vědecko-výzkumnými ústavy, v oblasti učebně výchovné a vědecké práce a zavádění nejmodernějších metod výuky, jakož i mezi společenskými organizacemi těchto škol a ústavů, mezi redakcemi vědeckých a pedagogických časopisů,

- napomáhat výměně učitelů, především učitelů společenských věd, pedagogů-linguistů, literárních vědců k působení na vysokých a středních školách druhé strany, ke zvyšování kvalifikace, přednáškám a referátům, konzultacím atd.,

- vzájemně umožňovat úplné i částečné studium studentů a aspirantů na universitách a jiných vysokých školách obou zemí,

- spolupracovat v oblasti přípravy vědeckých kádrů, zejména v přípravě doktorských nebo kandidátských disertací a jejich obhájení v druhé zemi,

- vzájemně uznávat diplomy o ukončení universit a jiných vysokých škol, vysvědčení o ukončení středních škol, jakož i diplomy, potvrzující udělení vědecké hodnosti,

- umožňovat na základě vzájemné dohody učitelům, vědeckým pracovníkům kateder, mladým odborníkům, kteří absolvovali universitu nebo jinou vysokou školu, studijní cesty do druhé země za účelem zvyšování kvalifikace, specializace a sbírání vědeckých materiálů,

- provádět výměnu studentů universit a jiných vysokých škol, studujících středních, všeobecně vzdělávacích, středních odborných a učňovských škol za účelem výrobně studijní praxe, navštěvování jazykových kursů, seminářů a studijních cest,

- podporovat výuku jazyka, literatury, dějin a geografie druhé strany na vysokých a jiných školách,

- napomáhat vytváření kateder (oddělení) jazyků národů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik na vysokých školách druhé strany,

- zajišťovat soustavnou koordinaci učebního materiálu pro učebnice literatury, dějin, geografie v kapitolách, týkajících se obou stran, jakož i napomáhat přípravě učební látky o druhé straně, v případě nutnosti vytvářet smíšené komise pro uskutečňování těchto úkolů.

Článek 5

Smluvní strany budou napomáhat rozvíjení styků ve zdravotnictví v souladu s platnou úmluvou o spolupráci ve zdravotnictví.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat tato opatření v oblasti kultury a umění:

- přímé styky mezi vedoucími orgány v oblasti kultury, literatury a vydavatelství, všech druhů umění, knihovnictví, muzeí, archivů, ochrany památníků kultury, tvůrčími svazy, společnostmi pro šíření znalostí, organizacemi a kulturními a uměleckými institucemi, společenskými a mládežnickými organizacemi, kraji a městy, udržujícími stálé přátelské styky, jakož i mezi představiteli tvůrčí inteligence a kulturními činiteli obou stran,

- veškeré účelné formy spolupráce v kulturní oblasti, včetně organizování festivalů umění, dnů kultury, setkání a diskusí o aktuálních ideově uměleckých problémech,

- spolupráci při přípravě a zvyšování kvalifikace pracovníků umění a překladatelů krásné literatury,

- spolupráci mezi vydavatelskými organizacemi a organizacemi knižní distribuce, vzájemné překládání nejzajímavějších knih v oblasti krásné, mládežnické, dětské, vědecké a vědecko-populární literatury druhé strany,

- vydávání a propagování prací, věnovaných dějinám, kultuře a současnému životu druhé strany,

- vydávání společných prací o aktuálních problémech současnosti,

- rozšiřování a propagaci literatury druhé strany, uskutečňování dekád knih a organizaci výstav,

- předvádění, interpretaci a propagaci hudebních děl a publikací, divadelních her, promítání filmů, předvádění děl výtvarného umění a organizaci uměleckých výstav,

- vzájemné návštěvy představitelů tvůrčí inteligence, kulturních a uměleckých činitelů za účelem seznámení se s uměleckými díly druhé strany a tvůrčí setkání,

- vzájemné zvaní a organizaci pohostinských vystoupení profesionálních a ochotnických uměleckých kolektivů i jednotlivých umělců,

- prohlubování spolupráce v oblasti vědecko-výchovné a tvůrčí práce a efektivní propagace úspěchů v oblasti kultury obou zemí.

Článek 7

Smluvní strany budou:

- vytvářet náležité podmínky pro šíření a popularizaci filmů druhé strany,

- napomáhat společné výrobě filmů a vzájemně si prokazovat služby,

- zúčastňovat se národních a mezinárodních filmových festivalů, organizovaných druhou stranou,

- podporovat výměnu filmových pracovníků a odborníků,

- napomáhat výměně zkušeností v oblasti ekonomiky filmové výroby a filmové techniky a spolupráci vědecko-výzkumných filmových organizací.

Článek 8

Smluvní strany umožní na základě svých právních předpisů návštěvy občanů druhé strany ve veřejných knihovnách, archivech, muzeích a jiných podobných institucích za účelem využití jejich sbírek k vědecko-výzkumné práci.

Článek 9

Smluvní strany budou zajišťovat vzájemnou informaci a všemožně napomáhat široké popularizaci a propagování úspěchů druhé strany v oblasti vědy, školství, literatury a umění. Za tímto účelem obě strany budou podporovat:

- spolupráci a prohlubování přímých styků mezi organizacemi novinářů, tiskovými agenturami, redakcemi novin a vědeckých a uměleckých časopisů,

- výměnu novinářů a dopisovatelů,

- zveřejňování materiálů o politickém, hospodářském, vědeckém a kulturním životě druhé strany,

- zasílání článků, fotografií a jiných materiálů, jejich vzájemnou publikaci v ústředním, republikovém, krajském a odborném tisku,

- spolupráci v přípravě a zvyšování odbornosti novinářů,

- výměnu jednotlivých a periodických publikací, názorných pomůcek, učebních filmů, jakož i jiných informačních materiálů a dokumentů mezi vědeckými, školskými a kulturními institucemi a tvůrčími svazy,

- vydávání časopisů v jazycích druhé strany, určených k šíření na jejím území, v souladu s právními předpisy této strany.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat úzkou spolupráci v oblasti televize a rozhlasu. Za tímto účelem obě strany budou zejména:

- uskutečňovat společné rozhlasové a televizní pořady, věnované československo-sovětskému přátelství a spolupráci,

- podporovat společnou výrobu televizních filmů, činnost televizních filmových skupin obou zemí, jakož i soustavnou výměnu delegací pracovníků rozhlasu a televize k přípravě rozhlasových a televizních programů, k posouzení otázek spolupráce a výměny pracovních zkušeností,

- aktivně si vyměňovat rozhlasové a televizní programy, kroniku a televizní filmy a využívat je v televizních a rozhlasových pořadech,

- soustavně uskutečňovat vzájemné večery, dny, dekády televize a rozhlasu, jakož i přehlídky televizních filmů a her,

- spolupracovat v oblasti barevné televize.

Článek 11

Smluvní strany budou vzájemně zvát vědce, představitele kultury, umění, školství a sportu na kongresy, konference, festivaly a jiné podniky vnitrostátního i mezinárodního charakteru, které budou pořádány na jejich území.

Článek 12

Smluvní strany budou vzájemně podporovat spolupráci mezi obchodními organizacemi a komerčními agenturami při jejich působnosti v oblasti kultury a umění.

Článek 13

Smluvní strany budou napomáhat dalšímu rozvoji styků mezi sportovními organizacemi a jejich vedoucími orgány v oblasti tělesné výchovy, sportu a turistiky, uskutečňování soutěží a setkání, přímé spolupráci mezi sportovními organizacemi, výměně sportovců a trenérů, informací o vědecko-metodickém výzkumu v oblasti tělesné výchovy a sportu, jakož i zkušeností z mezinárodních utkání.

Široce budou využívat možností turistiky pro zvyšování efektivnosti vědecké a kulturní spolupráce, včetně organizování vzájemných cest speciálně zaměřených turistických skupin.

Článek 14

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji přímých styků mezi odborovými, mládežnickými organizacemi, organizacemi žen, společnostmi pro šíření znalostí a jinými společenskými organizacemi obou stran.

Článek 15

Strany budou napomáhat Svazu československo-sovětského přátelství a Společnosti sovětsko-československého přátelství v jejich práci pro další upevňování přátelství mezi československým a sovětským lidem, jakož i pro široké seznamování veřejnosti Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik s úspěchy v komunistické a socialistické výstavbě obou zemí.

Článek 16

Smluvní strany vypracují systém ochrany autorských práv, který bude napomáhat široké popularizaci kulturních hodnot obou stran v oborech a za podmínek, určených dvoustrannými nebo mnohostrannými dohodami.

Článek 17

Činnost Domu sovětské vědy a kultury v Praze se řídí Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik ze dne 12. května 1971.

Článek 18

Smluvní strany budou:

- napomáhat dalšímu zdokonalování mnohostranné kulturní a vědecké spolupráce mezi zeměmi socialistického společenství,

- vyměňovat si informace o provádění kulturních a vědeckých styků s třetími zeměmi a o účasti v mezinárodních organizacích.

Článek 19

Smluvní strany budou soustavně zvyšovat úroveň a účinnost kulturní a vědecké spolupráce, zdokonalovat její organizaci, formy a metody a podporovat společné posuzování obsahu této spolupráce s přihlédnutím k historickým a národním podmínkám rozvoje kultur národů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik.

Článek 20

Smluvní strany se dohodly, že na pravidelných společných jednáních a konzultacích budou sjednávány na určitá časová období plány kulturní a vědecké spolupráce, hodnoceny výsledky jejich plnění a sledováno provádění této Dohody, jakož i rozpracovány otázky dalšího rozvoje a upevňování kulturních a vědeckých styků mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik.

Smluvní strany se dohodly, že jejich příslušné orgány, organizace a instituce mohou v rámci své působnosti vypracovat tematické a pracovní plány k provádění této Dohody a plánů kulturní a vědecké spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik.

Článek 21

Smluvní strany budou všemožně rozvíjet styky a výměnu ve všech oblastech, na něž se vztahuje tato Dohoda, a to na bezdevizovém nebo devizovém základě, i na vlastní náklady účastníků.

Článek 22

Smluvní strany se dohodly, že platby vyplývající z uskutečňování této Dohody se budou provádět na základě příslušných dohod o zúčtování platů, platných mezi oběma smluvními stranami a jejich orgány, organizacemi a institucemi a že finanční podmínky uskutečňovaných akcí budou stanoveny v plánech kulturní a vědecké spolupráce uzavíraných na základě článku 20 této Dohody.

Článek 23

Dnem, kdy vstoupí tato Dohoda v platnost, pozbývá platnosti Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci ze dne 23. dubna 1966.

Článek 24

Tato Dohoda podléhá schválení podle platných vnitrostátních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o jejím schválení. Výměna nót o schválení se uskuteční v Praze.

Tato Dohoda se sjednává na dobu 10 let a bude se prodlužovat vždy o dalších 5 let, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví 6 měsíců před uplynutím příslušného období.

Na důkaz výše uvedeného zmocněnci smluvních stran podepsali tuto Dohodu a opatřili ji svými pečetěmi.

Tato Dohoda byla uzavřena v Moskvě dne 28. února 1972 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: Chňoupek v. r.

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik: Gromyko v. r.

Přesunout nahoru