Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 66/1972 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva financí o opatřování pozemků pro výstavbu rodinných domků

Částka 21/1972
Platnost od 18.09.1972
Účinnost od 01.10.1972
Zrušeno k 01.10.1976 (50/1976 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

66

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva financí

ze dne 21. srpna 1972

o opatřování pozemků pro výstavbu rodinných domků

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj a federální ministerstvo financí stanoví v dohodě se Státní plánovací komisí podle § 16 zák. č. 84/1958 Sb., o územním plánování, § 31 odst. 2 písm. c) zák. č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, § 391 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění zákona č. 138/1970 Sb., a § 53 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev:


§ 1

Účelem této vyhlášky je zabezpečit úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství ve výstavbě rodinných domků jako součásti komplexní bytové výstavby včasným opatřením stavebních pozemků vhodných pro zástavbu rodinnými domky.

§ 2

Okresní národní výbory, Národní výbor hlavního města Prahy, Národní výbor hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy, Národní výbory měst Brna, Ostravy, Plzně a Městský národní výbor v Košicích (dále jen "oprávněný národní výbor") provádějí ve spolupráci s národními výbory nižších stupňů, ve shodě s rozpisem úkolů plánu komplexní bytové výstavby a v souladu s předpisy o ochraně zemědělské a lesní půdy výběr pozemků vhodných pro zástavbu rodinnými domky.

§ 3

(1) Je-li schválen pro sídliště nebo jeho část podrobný územní plán, *) který řeší zástavbu rodinných domků, provádí se výběr ve shodě s rozpisem úkolů plánu komplexní bytové výstavby především z pozemků zahrnutých v podrobném územním plánu.

(2) Při výběru pozemků v ostatních případech vychází oprávněný národní výbor z těchto zásad:

a) výběr pozemků se provede ve střediscích osídlení obvodního a místního významu **) a nestřediskových sídlech s převažující trvalou ubytovací funkcí;

b) vybrané plochy musí odpovídat počtu stavebních pozemků ***) potřebných k zajištění plánované výstavby rodinných domků v rozsahu vymezeném časovým obdobím, na něž jsou vypracovány nebo schváleny plány komplexní bytové výstavby;

c) při výběru pozemků je třeba se v prvé řadě zaměřit na pozemky v zastavěné části obce, přičemž nutno dbát na to, aby byly vhodné především pro soustředěnou zástavbu rodinnými domky; jestliže nejsou v zastavěné části obce pozemky pro zástavbu rodinnými domky, je výjimečně možné do výběru zahrnout i pozemky mimo zastavěnou část obce; +)

d) při výběru se dbá na to, aby bylo možno stavby rodinných domků napojit na dosavadní inženýrské sítě a komunikace, nebo aby šlo o staveniště, kde vybudování těchto sítí je v souladu s plánovanými účelovými prostředky národního výboru.

(3) Mezi vybrané pozemky se nezahrnou:

a) plochy, o jejichž využití nelze rozhodnout bez vyřešení širších územních vztahů územním plánem,

b) pozemky, u nichž nebylo při výběru docíleno dohody s dotčeným orgánem státní správy (§ 4).

§ 4

(1) Oprávněný národní výbor provádí výběr ve spolupráci s místním (městským, obvodním) národním výborem, projedná a dohodne jej se všemi dotčenými orgány státní správy a projedná s dotčenými socialistickými organizacemi.

(2) U pozemků, které jsou zahrnuty ve schváleném podrobném územním plánu, se projednání podle odstavce 1 neprovádí.

§ 5

Z pozemků vybraných podle ustanovení § 2 až 4 vyhlášky zpracuje oprávněný národní výbor návrh seznamu, který obsahuje zejména:

a) název obce a katastrální území, jméno uživatele, parcelní číslo, druh pozemku (kulturu) a výměru pozemku, popřípadě výměru jeho části, podle evidence nemovitostí vedené u střediska geodézie; jméno vlastníka bude uvedeno v případě, že na středisku geodézie má založen list vlastnictví;

b) zásadní požadavky na urbanistické řešení (jednopodlažní domek, dvojdomek apod.);

c) základní technickou vybavenost;

d) lhůtu, ve které musí být pozemek zastavěn.

§ 6

(1) Návrh seznamu pozemků oznamuje místní (městský, obvodní) národní výbor v obcích způsobem v místě obvyklým, aby organizace a občané k nim mohli podat u národního výboru připomínky. Lhůta, v níž mohou organizace nebo občané podat připomínky, nesmí být kratší než 30 dnů.

(2) Návrh schvaluje oprávněný národní výbor. Při schvalování návrhu seznamu pozemků přihlédne národní výbor k připomínkám a návrhům organizací a občanů.

(3) Oprávněný národní výbor zašle schválený seznam pozemků: *)

a) místnímu (městskému, obvodnímu) národnímu výboru, který jej vyhlásí způsobem v místě obvyklým;

b) příslušnému středisku geodézie.

§ 7

Územní rozhodnutí o umístění stavby se samostatně nevydává a slučuje se s rozhodnutím o přípustnosti stavby. *)

§ 8

Podle schváleného seznamu pozemků zajistí oprávněný národní výbor zaměření pozemků u střediska geodézie. Při reálném dělení pozemků zajistí též vyhotovení oddělovacích geometrických plánů. *)

§ 9

(1) Místní (městský, obvodní) národní výbor na základě schváleného seznamu pozemků, geometrických plánů a ve shodě s rozpisem úkolů plánu komplexní bytové výstavby projedná a dohodne převod vybraných pozemků s dosavadními vlastníky.

(2) Nedojde-li k dohodě o smluvním převodu vlastnického práva k pozemkům, navrhne místní (městský, obvodní) národní výbor jejich vyvlastnění. **)

(3) Návrh na vyvlastnění lze podat jen pro takový počet rodinných domků, který odpovídá údajům stanoveným v plánech komplexní bytové výstavby a v nezbytném rozsahu. ***) Soulad se záměry a cíli územního plánování se prokazuje schváleným seznamem pozemků.

§ 10

(1) Prohlásí-li vlastník při vyvlastňovacím řízení, že pozemek zastaví rodinným domkem sám, vyzve ho stavební úřad, aby prokázal v 6měsíční lhůtě finanční, popřípadě jinou připravenost ke stavbě a podal řádně doloženou žádost o vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby. Ve výjimečných odůvodněných případech může stavební úřad na žádost vlastníka tuto lhůtu prodloužit, nejvýše však o dalších 6 měsíců.

(2) Jestliže vlastník pozemku prohlásí, že pozemek daruje příbuzným v řadě přímé nebo sourozencům, +) aby mohli provést stavbu rodinného domku, a prokáže stavebnímu úřadu v 6měsíční lhůtě, že darovací smlouva byla registrována u státního notářství, postupuje se obdobně podle odstavce 1.

(3) O lhůtě stanovené k zastavění pozemku rodinným domkem před účinností této vyhlášky se má za to, že byla stanovena podle této vyhlášky; takto stanovené lhůty se zachovávají.

§ 11

(1) Pozemky ve správě státních socialistických organizací, určené územně plánovací dokumentací (podrobným územním plánem nebo schváleným seznamem pozemků) k zastavění rodinným domkem, spravující organizace převedou hospodářskými smlouvami ++) na místní (městský, obvodní) národní výbor. K těmto hospodářským smlouvám není zapotřebí schválení nadřízeného orgánu. Pokud spravující organizace nepřevedou pozemky hospodářskými smlouvami, provede se převod opatřeními nadřízených orgánů. +++)

(2) Jsou-li pozemky uvedené v odstavci 1 v užívání jiných socialistických organizací nebo občanů, postupuje se při zrušení tohoto užívání podle příslušných předpisů. *) Správa těchto pozemků bude pak převedena podle odstavce 1.

§ 12

Národní výbor zajistí racionální využití pozemků, které nabyl do své správy, do té doby, než dojde ke vzniku práva osobního užívání, nebo k odevzdání do trvalého užívání družstvu pro výstavbu rodinných domků.

§ 13

(1) Žádosti o přidělení pozemků, které získá národní výbor do své správy, podávají občané a družstva pro výstavbu rodinných domků u místního (městského, obvodního) národního výboru v obci, kde se má uskutečnit výstavba rodinných domků.

(2) Žádosti podle odstavce 1 obsahují důvody pro výstavbu rodinných domků a doklady o finanční, popřípadě jiné připravenosti s uvedením doby zahájení a ukončení stavby.

(3) Místní (městský) národní výbor navrhne přidělit některý ze stavebních pozemků, zařazených v seznamu vybraných pozemků pro výstavbu rodinných domků, jež má ve své správě, a se svým stanoviskem předloží žádosti okresnímu národnímu výboru, který rozhodne o přidělení stavebního pozemku do osobního užívání, *) popřípadě uzavře hospodářskou smlouvu o odevzdání pozemku do trvalého užívání **) družstvu pro výstavbu rodinných domků.


§ 14

(1) Zrušují se směrnice bývalé Státní komise pro investiční výstavbu pro postup národních výborů při vytváření rezerv stavebních pozemků pro přidělení do osobního užívání za účelem výstavby rodinných domků, uveřejněné pod poř. č. 33/1965 Sb. NV a registrované v částce 55/1965 Sb.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1972.


Ministr ČSSR pro technický a investiční rozvoj: Ing. Šupka v. r.

Ministr financí ČSSR: Doc. Ing. Rohlíček, CSc., v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 3 vyhl. č. 153/1959 Ú. l., o územním plánování, ve znění vyhl. č. 130/1971 Sb. a § 8 zák. č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

**) V souladu s usnesením vlády ČSR č. 283/1971, usneseními vlády SSR č. 158/1971 a č. 1/1972
- střediska osídlení místního významu mají zajišťovat obyvatelstvu celého spádového území jeho základní osobní a společenské potřeby,
- střediska osídlení obvodního významu mají mít městský charakter, musí obsahovat úplný standard občanské vybavenosti, sloužící jak vlastnímu obyvatelstvu, tak obyvatelstvu celého spádového obvodu tvořeného příslušnými středisky místního významu a jejich obvody; mají plnit vedle funkce kulturně společenské i funkci hospodářskou,
- nestředisková sídla trvalého významu jsou všechny nestřediskové obce s trvalou funkcí zemědělskou, výrobní, ubytovací, rekreační, lázeňskou a kulturně historickou.

***) § 200 obč. zák. č. 40/1964 Sb.

+) § 7 zák. č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

*) Vyhotovení schváleného seznamu musí být k dispozici všem dotčeným odborům národního výboru.

*) Čl. 3 a čl. 4 směrnic č. 9/1966 Sb. NV.

**) § 18 a násl. zák. č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu.

*) Výdaje spojené se získáváním pozemků od vlastníků a se zřízením práva osobního užívání pozemků rozpočtuje místní národní výbor podle rozpočtové skladby pro národní výbory.

+) § 490 odst. 2 obč. zák. č. 40/1964 Sb.

++) § 12 vyhl. č. 104/1966 Sb., o správě národního majetku.

+++) § 68 hosp. zák.

*) § 70 odst. 3. § 348 odst. 3, § 129a hosp. zák.

*) § 205 obč. zák. č. 40/1964 Sb.
Směrnice ministerstva spravedlnosti a ministerstva zemědělství a vodního hospodářství poř. č. 21/1964 Sb. NV o postupu při registraci smluv u státních notářství a při udělování souhlasu k převodům a nájmům některých druhů nemovitostí okresními národními
výbory.

**) § 9 vyhlášky č. 104/1966 Sb., o správě národního majetku.

Přesunout nahoru