Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 58/1972 Sb.Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých paliv, topných olejů, topných plynů a elektrické energie

Částka 17/1972
Platnost od 18.08.1972
Účinnost od 01.10.1972
Zrušeno k 01.01.1986 (104/1985 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

VYHLÁŠKA

Státní plánovací komise

ze dne 17. července 1972

o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých paliv, topných olejů, topných plynů a elektrické energie

Státní plánovací komise ve spolupráci s Českou plánovací komisí a Slovenskou plánovací komisí a federálním ministerstvem paliv a energetiky a ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 17 odst. 1 písm. e) a podle § 17 odst. 4 zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování:


§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje postup plánovitého určování palivových a energetických základen pro spotřebiče tuhých paliv, topných olejů, topných plynů a elektrické energie (dále jen "spotřebiče"). Vztahuje se na

a) tepelná zařízení pro ústřední vytápění, průmyslové kotle a ostatní technologická zařízení (např. průmyslové pece, sušárenská zařízení, štěpící stanice):

- spalují-li se v nich tuhá paliva nebo těžký topný olej, jestliže jmenovitý výkon celkového tepelného zdroje (např. celé kotelny) činí nejméně 600 000 kcal/hod.,

- spalují-li se v nich topné plyny, jestliže jmenovitý výkon celkového tepelného zdroje činí nejméně 300 000 kcal/hod. a převyšuje-li roční spotřeba svítiplynu nebo koksárenského plynu 120 000 m3 nebo zemního plynu 60 000 m3,

- spaluje-li se v nich lehký topný olej, všechna zařízení, kde celková spotřeba tepelného zdroje převyšuje 10 tun tohoto paliva ročně;

b) zařízení, ve kterých se používá elektrické energie pro přímý ohřev průmyslových pecí a sušárenských zařízení, pokud požadovaný příkon převyšuje 1000 kVA;

c) zařízení, ve kterých se tuhá paliva, topné plyny nebo topné oleje zpracovávají jako surovina;

d) zařízení na spalování propan-butanu (zkapalněných topných plynů), dodávaného přímo z výroby pro spotřebiče, kde celková spotřeba tepelného zdroje převyšuje 50 tun tohoto paliva ročně.

(2) Zabezpečování dodávek jiných druhů paliv (benzín, petrolej apod.) pro zařízení na jejich spalování nebo štěpení se řeší jednáním zúčastněných ústředních orgánů a organizací.

§ 2

(1) Pro každý nově budovaný nebo rekonstruovaný spotřebič, u kterého bude po dokončení výstavby či rekonstrukce splněna některá z podmínek stanovených v § 1, musí být před zahájením výstavby nebo rekonstrukce určena palivová nebo energetická základna.

(2) Palivovou nebo energetickou základnu určuje na žádost investora (odběratele) gestor, určený pro celou ČSSR, jímž je

a) federální ministerstvo paliv a energetiky u tuhých paliv, topných plynů a elektrické energie,

b) generální ředitelství Slovchémia Bratislava u topných olejů,

c) generální ředitelství Chemopetrol Praha u propan-butanu z výroby.

(3) K žádosti investora (odběratele) musí být připojeno souhlasné vyjádření jeho nadřízeného ústředního orgánu. U bytové výstavby (včetně podnikové a družstevní) a výstavby občanského vybavení, jakož i u organizací řízených národními výbory, dává toto vyjádření krajský národní výbor.

(4) Orgán určující palivovou nebo energetickou základnu rozhodne o žádosti investora (odběratele) nejpozději do 60 dnů po jejím obdržení. Nemůže-li tak učinit v této lhůtě, je povinen o tom uvědomit investora (odběratele) s uvedením důvodů.

(5) Určení palivové nebo energetické základny probíhá zpravidla ve dvou etapách. První etapou je předběžný příslib (jde-li o etapu prací na přípravné dokumentaci nebo o akce dosud nezařazené do plánu), druhou etapou je konečné rozhodnutí o určení palivové nebo energetické základny. Předběžný příslib musí obsahovat dobu platnosti a způsob jeho nahrazení konečným

rozhodnutím.

(6) V návaznosti na určení palivové nebo energetické základny dohodne investor (odběratel) s dodavatelem bližší podmínky dodávky.

(7) Palivová nebo energetická základna je nepřenosná. Investor (odběratel) je povinen bez zbytečného odkladu projednat s orgánem, který určil palivovou nebo energetickou základnu, všechny skutečnosti ji ovlivňující (např. změnu množství a druhu paliva či energie, změnu termínů uvedení spotřebiče do provozu, změnu jeho náběhu na plnou kapacitu, pro niž byla palivová nebo energetická základna určena, počet spotřebičů, event. i jejich technickou úroveň). Všechny tyto změny musí být uvedeny v rozhodnutí o určení palivové nebo energetické základny.

(8) Orgány pověřené gescí (§ 2 odst. 2) vedou rovněž evidenci o všech určených palivových a energetických základnách v příslušných druzích paliv a energie a o jejich změnách a předkládají čtvrtletně Státní plánovací komisi, České plánovací komisi a Slovenské plánovací komisi podrobnou informaci o stavu v určování palivových a energetických základen.

(9) U spotřebičů z dovozu musí být palivová základna určena před sjednáním smlouvy se zahraničním dodavatelem.

§ 3

Rozhodnutí o určení palivové nebo energetické základny obsahuje zejména:

a) název přímo nadřízeného a ústředního orgánu investora (odběratele), název a sídlo organizace s bližším označením provozní jednotky, ve které budou vybudovány nebo rekonstruovány spotřebiče, a seznam spotřebičů včetně jejich parametrů s označením, jde-li o spotřebiče nové nebo rekonstruované;

b) celkovou roční spotřebu ve skutečných jednotkách včetně jakostních znaků podle platných československých norem doplněných na požádání investora (odběratele) o další údaje (např. u tuhých paliv o spalné teplo, kvalitativní znaky popelovin a obsah síry) a roční spotřebu v jednotlivých letech až do plného (plánovaného) využití kapacit spotřebičů. Jde-li o topné plyny nebo elektrickou energii, též maximální a minimální hodinovou dodávku a roční odběrovou křivku; u elektrické energie také ostatní náležitosti stanovené zvláštními předpisy; *)

c) název, sídlo, popř. bližší označení provozní jednotky dodavatele paliv;

d) technické podmínky realizace palivové nebo energetické základny; kapacita zásobníků tekutých paliv a topného plynu propan-butanu musí odpovídat minimálně 45denní spotřebě příslušných spotřebičů v období jejich maximálního zatížení, jestliže se nedohodne investor (odběratel) s dodavatelem jinak; u tuhých paliv výše zásob se stanovuje individuálně;

e) komplexní bilanci potřeby paliv a energie žadatele a - pokud nejde o doplňující palivo při záměrné dvoupalivové základně - jeho prohlášení, že si pro příslušný spotřebič nezabezpečuje palivovou základnu ještě v jiném druhu paliva;

f) jde-li o předběžný příslib, dobu jeho platnosti a způsob jeho nahrazení konečným rozhodnutím.

§ 4

(1) V případech, kdy roční spotřeba při plném využití spotřebičů dosáhne v zařízeních uvedených v § 1

- písm. a), jde-li o ústřední vytápění a průmyslové kotle 100 000 tmp tuhých paliv
  1 000 tun těžkého topného oleje
  200 tun lehkého topného oleje nebo propan-butanu
  1 mil. m3 zemního plynu
  2 mil. m3 svítiplynu
  20 mil. m3 koksárenského plynu
- písm. a), jde-li o ostatní technologická zařízení a zařízení uvedená pod písm. b) až d) 100 000 tmp tuhých paliv
  7 000 tun těžkého topného oleje
  1 000 tun lehkého topného oleje nebo propan-butanu
  7 mil. m3 zemního plynu
  15 mil. m3 svítiplynu
  25 mil. m3 koksárenského plynu
  5 mil. kWh elektřiny,

vyžaduje rozhodnutí o určení palivové nebo energetické základny schválení Státní plánovací komise. Státní plánovací komise toto schválení vydá s přihlédnutím ke stanovisku plánovací komise republiky, na jejímž území má být spotřebič vybudován nebo rekonstruován.

(2) O schválení Státní plánovací komisí žádá gestor; k návrhu připojí žádost investora (odběratele) o určení palivové nebo energetické základny a vyjádření jeho nadřízeného ústředního orgánu. Návrh zasílá gestor Státní plánovací komisi, příslušné plánovací komisi republiky a krajskému národnímu výboru, na jejichž území má být spotřebič vybudován nebo rekonstruován. Zamýšlí-li Státní plánovací komise zaujmout k předloženému návrhu zamítavé stanovisko, projedná věc předem s příslušnou plánovací komisí republiky, s nadřízeným ústředním orgánem odběratele a s gestorem.

(3) Schválení Státní plánovací komise je třeba i v případech, kdy organizace je zároveň výrobcem i spotřebitelem příslušného druhu paliva nebo energie.

§ 5

Neurčí-li palivovou nebo energetickou základnu gestor a jde-li o naléhavý případ, vydá rozhodnutí o jejím určení Státní plánovací komise ve spolupráci s příslušnou plánovací komisí republiky a nadřízeným ústředním orgánem investora (odběratele) a po projednání s příslušným gestorem.

§ 6

(1) Základním vodítkem pro činnost všech orgánů a organizací při určování palivových a energetických základen jsou prováděcí a střednědobé plány a dlouhodobé výhledy rozvoje národního hospodářství a podrobnější zásady pro využívání jednotlivých druhů paliv a energie, které budou určovány Státní plánovací komisí ve spolupráci s ústředními orgány a gestory a budou sloužit k hlubší konkretizaci základních koncepcí, stanovených státními plány a dlouhodobými výhledy rozvoje národního hospodářství.

(2) Konkrétní objemy paliv nebo energie, které budou v jednotlivých letech dodány spotřebitelům, jimž byla určena palivová nebo energetická základna, se stanoví rozpisem dodávek (limitů) daných ústředním orgánům a dalším kategoriím spotřebitelů státním plánem rozvoje národního hospodářství na příslušný rok.

§ 7

Při plnění úkolů vyplývajících z této vyhlášky Státní plánovací komise úzce spolupracuje s plánovacími komisemi republik, a to zejména pokud jde o tvorbu zásad palivo-energetické politiky, o otázky životního prostředí a efektivního využívání paliv a energie na území příslušné republiky a při řešení minimalizace dopravních nákladů. Plánovací komise republik napomáhají Státní plánovací komisi při plnění uvedených úkolů v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.


§ 8

(1) Zrušují se:

a) vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky č. 85/1969 Sb., o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv a elektrické energie,

b) vyhláška ministerstva plánování České socialistické republiky č. 107/1970 Sb., o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, tekutých a plynných paliv a elektrické energie.

(2) Investoři (odběratelé) jsou povinni požádat nejpozději do 31. prosince 1973 o potvrzení platnosti všech rozhodnutí nebo dohod o určení palivových a energetických základen, vydaných nebo uzavřených podle dřívějších předpisů. Rozhodnutí nebo dohody o určení palivových a energetických základen, u kterých nebude v tomto termínu požádáno o potvrzení platnosti, se ruší.

(3) Odběratelé, kterým je dodáváno palivo nebo elektrická energie bez určené palivové nebo energetické základny, jsou povinni nejpozději do 31. prosince 1973 oznámit příslušnému gestoru skutečnosti uvedené v § 3 písm. a) až e), jestliže rozsah a podmínky odběru paliv nebo elektrické energie odpovídají ustanovením § 1.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1972.


Náměstek předsedy: Dr. Vinklárek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška ministerstva energetiky č. 10/1958 Ú. l.

Přesunout nahoru