Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 57/1972 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků

Částka 17/1972
Platnost od 18.08.1972
Účinnost od 01.10.1972
Zrušeno k 01.04.1990 (28/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

57

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva hutnictví a strojírenství

ze dne 12. července 1972,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků

Federální ministerstvo hutnictví a strojírenství stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 392 odst. 1 hosp. zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění zákona č. 138/1970 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, se mění a doplňuje takto:

1. Za § 34 se vkládá nová část pátá, která zní:

"ČÁST PÁTÁ

Dodávky organizacím vnitřního obchodu a spotřebního družstevnictví

§ 34a

Pro dodávky organizacím vnitřního obchodu a spotřebního družstevnictví platí předcházející ustanovení vyhlášky, pokud v této části není stanoveno jinak.

§ 34b

V zájmu prohloubení spolupráce mezi výrobními a obchodními organizacemi, lepšího uspokojování potřeb vnitřního trhu, zajištění výroby spotřebního zboží v potřebném předstihu a s víceletou perspektivou a vytvoření podmínek ve výrobě, popřípadě pro přípravu záměrů na investiční výstavbu a modernizaci výrobních zařízení, uzavírají výrobní a obchodní organizace též další smlouvy (dohody) o jiných způsobech spolupráce, zejména

- smlouvy (dohody) o spolupráci při zajišťování dodávek pro vnitřní trh;

- dohody o dodávkách vybraných druhů výrobků;

- smlouvy o přípravě dodávek.

§ 34c

Smlouvy (dohody) o spolupráci při zajišťování dodávek pro vnitřní trh

(1) Smlouvu (dohodu) o spolupráci při zajišťování dodávek pro vnitřní trh uzavírají generální ředitelství a oborové podniky výroby a obchodu, popř. svazy spotřebních družstev, a to na období nejméně jednoho roku.

(2) Se souhlasem nadřízených orgánů mohou smlouvy o spolupráci při zajišťování dodávek pro vnitřní trh uzavírat i dodavatelské a odběratelské organizace (podniky).

(3) Smlouva se uzavírá na návrh jedné ze zúčastněných organizací a její obsah je závazný pro podřízené organizace.

(4) Případné rozpory o uzavření, rozsah a obsah smlouvy řeší nadřízené orgány.

(5) Smlouva obsahuje zejména

- systém, formy a metody průzkumu spotřebitelské poptávky tak, aby mohly sloužit jako podklad pro dlouhodobý rozvoj výroby a prodeje, pro sestavování státních a hospodářských plánů rozvoje národního hospodářství a pro zajišťování dodávek výrobků;

- ujednání o stanovení záručních podmínek, způsobu provádění záručních oprav a jejich vyhodnocování;

- ujednání o propagaci a reklamě, zajišťování katalogů apod.;

- ujednání o jakosti, balení a označování výrobků;

- kontraktační řád, zejména organizaci, průběh a postup při uzavírání dodávkových smluv;

- ujednání o tom, že neskončí-li kontraktační jednání uzavřením dodávkové smlouvy, uzavřou zúčastněné organizace tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů po skončení kontraktace pod smluvenou majetkovou sankcí.

§ 34d

Dohoda o dodávkách vybraných druhů výrobků

(1) Předmětem dohody jsou výrobky naléhavě požadované na vnitřním trhu (nedostatkové) nebo uspokojující širší okruh spotřebitelů. Tyto výrobky určí generální ředitelství a oborové podniky výroby a obchodu, popřípadě ministerstva obchodu obou republik po dohodě s federálním ministerstvem hutnictví a strojírenství.

(2) Dohodu o dodávkách vybraných druhů výrobků uzavírají generální ředitelství a oborové podniky výroby a obchodu, popř. svazy spotřebních družstev.

(3) V dohodách se stanoví především objem vybraných druhů výrobků a majetkové sankce pro případ neuzavření hospodářských smluv.

(4) Dohoda se uzavírá na návrh jedné ze zúčastněných organizací a její obsah je závazný pro podřízené organizace v rozsahu stanoveném nadřízeným orgánem. V tomto rozsahu jsou též povinny podřízené organizace uzavřít hospodářské smlouvy (smlouvu o přípravě dodávek nebo dodávkovou smlouvu).

(5) Se souhlasem nadřízených orgánů mohou dohodu o dodávkách vybraných druhů výrobků uzavírat dodavatelské a odběratelské organizace (podniky).

(6) Případné rozpory o uzavření, rozsah a obsah dohody řeší nadřízené orgány.

§ 34e

Smlouva o přípravě dodávek

(1) Smlouvu o přípravě dodávek uzavírá dodavatel a odběratel nejméně na dobu jednoho roku, pokud si uzavření této smlouvy nevyhradí nadřízený orgán.

(2) Na výrobky, které dohodnou nadřízená generální ředitelství a oborové podniky výroby a obchodu, popř. svazy spotřebních družstev, jsou dodavatelé a odběratelé povinni uzavřít smlouvu o přípravě dodávek nejpozději do 30 dnů po obdržení dohody nadřízených orgánů na návrh jedné ze zúčastněných organizací. V této smlouvě sjednají množství, popř. finanční objem a členění dodávek v nomenklatuře dohodnuté nadřízenými orgány a zavazují se uzavřít příslušné dodávkové smlouvy.

(3) Jestliže některá ze zúčastněných organizací neuzavře na podkladě smlouvy o přípravě dodávek smlouvu o dodávce výrobků na příslušné smluvní období ve stanovené výši, je povinna zaplatit druhé organizaci majetkovou sankci ve výši 5 % z ceny výrobků, na které smlouva o dodávce výrobků nebyla uzavřena, pokud si organizace nesjednají jinou sankci. Povinnost organizace uzavřít smlouvu na stanovený objem dodávek tím není dotčena.

§ 34f

Zvláštní ustanovení

(1) Dodavatel je povinen, požaduje-li to odběratel, uzavřít dodávkovou smlouvu alespoň v takovém množství a v takové sortimentní skladbě, jak dodával v předchozím roce, pokud rozpisem plánu ústředního orgánu nadřízeného dodavateli není určeno jinak.

(2) Dodavatel je povinen uzavřít hospodářskou smlouvu na dodávky náhradních dílů pro jím vyráběné výrobky, v odpovídajícím množství a sortimentu, po dobu dohodnuté životnosti výrobků.

(3) Vyřídí-li odběratel oprávněnou reklamaci spotřebitele, je dodavatel, pokud za vadu odpovídá, povinen uznat tuto reklamaci ve stejném rozsahu.

(4) Opravené výrobky, které spotřebitel delší dobu používal a pro vady vrátil, nesmějí být dodávány jako výrobky nové.

(5) Dodavatel je povinen spolupracovat s odběratelem na vypracování podkladů pro jednání o návrhu na provádění statistické přejímky výrobků a vyjádřit se k návrhu na její provádění."

2. Dosavadní část pátá Ustanovení společná a závěrečná se v nadpisu mění na část šestou.

3. V § 18 odst. 1 se vypouští druhá věta.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1972.


Ministr: Ing. Šimon v. r.

Přesunout nahoru