Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 53/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Lucemburským velkovévodstvím

Částka 15/1972
Platnost od 27.07.1972
Účinnost od 17.03.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 29. června 1972

o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Lucemburským velkovévodstvím


Dne 6. prosince 1968 byla v Praze podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Lucemburským velkovévodstvím.


Podle svého článku XV Dohoda vstoupila v platnost dnem 17. března 1972.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o letecké dopravě

mezi Československou socialistickou republikou a Lucemburským velkovévodstvím

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Lucemburského velkovévodství, dále nazývané "smluvní strany", majíce na zřeteli,

- že možnosti obchodního letectví jako způsobu dopravy značně vzrostly,

- že je záhodno bezpečně a řádně organizovat pravidelné letecké služby a největší možnou měrou rozvíjet mezinárodní spolupráci v tomto oboru, a

- že je vhodné uzavřít dohodu upravující pravidelnou leteckou dopravu mezi Československou socialistickou republikou a Lucemburským velkovévodstvím,

jmenovali k tomu řádně zmocněné zástupce, kteří se dohodli na těchto ustanoveních:

Článek I

1. Smluvní strany si vzájemně poskytují práva stanovená v Příloze k této Dohodě za účelem zřízení mezinárodních leteckých služeb mezi svými zeměmi, stanovených v Příloze.

2. Každá smluvní strana určí jeden letecký podnik k provozování služeb, které takto může zavést, a rozhodne o datu jejich zahájení.

Článek II

1. Každá smluvní strana udělí určenému leteckému podniku druhé smluvní strany příslušné provozní oprávnění.

2. Tento letecký podnik však může být vyzván, aby dříve, než bude oprávněn zahájit letecké služby stanovené v Příloze, prokázal, že je způsobilý k plnění podmínek stanovených v zákonech a předpisech, které obvykle používají letecké úřady při vydávání provozního oprávnění.

Článek III

1. Zákony a předpisy, jimiž je na území jedné smluvní strany upraven vstup, pobyt a výstup letadel provozujících mezinárodní lety nebo na jejich použití na tomto území nebo nad ním, budou se vztahovat na letadla leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou.

2. Zákony a předpisy, jimiž je na území jedné smluvní strany upraven vstup, pobyt a výstup cestujících, posádek, poštovních zásilek a zboží, jako například předpisy týkající se přistěhovalectví, pasů, cla, předpisy devizové a karanténní, se budou stejně vztahovat na cestující, posádky, poštovní zásilky a zboží dopravované letadly leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, a to po dobu jejich pobytu na zmíněném území.

Článek IV

1. Letadla používaná k provozování mezinárodních leteckých služeb leteckým podnikem určeným jednou smluvní stranou, jakož i obvyklé jejich vybavení, zásoby paliv a mazacích olejů, zásoby na palubě (včetně potravin, nápojů a tabákových výrobků), budou při vstupu na území druhé smluvní strany osvobozeny od všech celních poplatků, inspekčních dávek a ostatních poplatků a daní, za předpokladu, že toto vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadel až do doby, kdy budou vyvezeny.

2. Od stejných poplatků a daní, s výjimkou poplatků za poskytnuté služby, budou rovněž osvobozeny:

a) zásoby vzaté na palubu letadel na území jedné smluvní strany v rozsahu stanoveném úřady této smluvní strany a určené k použití na palubě letadel druhé smluvní strany při provozu mezinárodních leteckých služeb;

b) náhradní díly dovezené na území jedné smluvní strany za účelem údržby nebo opravy letadel používaných určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany k provozu mezinárodních leteckých služeb;

c) pohonné hmoty a mazací oleje určené pro potřebu letadel používaných určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany k provozu mezinárodních leteckých služeb, i když tyto zásoby mají být spotřebovány na úseku trati nad územím smluvní strany, kde byly vzaty na palubu;

může být též požadováno, aby předměty jmenované v odstavcích a), b), c) byly ponechány pod celním dohledem nebo kontrolou.

Článek V

Každá ze smluvních stran zajistí volný převod příjmů dosažených leteckým podnikem druhé smluvní strany za dopravu cestujících, zavazadel, poštovních zásilek a zboží, a to podle oficiálního kursu.

Článek VI

1. Tarify platné pro dohodnuté služby budou sjednány mezi určenými leteckými podniky v přiměřené výši a s přihlédnutím k tarifům stanoveným Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IATA), provozním nákladům, přiměřenému zisku a základním znakům provozovaných linek, jako je rychlost a pohodlí.

2. Tarify podléhají schválení leteckých úřadů smluvních stran.

3. Nemůže-li být dosaženo dohody o tarifech mezi určenými leteckými podniky, budou tarify určeny společnou dohodou leteckých úřadů.

4. Nemůže-li být dosaženo dohody tímto způsobem, bude spor řešen v souladu s ustanovením článku X této Dohody.

Článek VII

Určený letecký podnik každé smluvní strany bude mít možnost udržovat na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál potřebný k řádnému provádění těchto služeb.

Článek VIII

Dopravní kapacity, které budou určené letecké podniky smluvních stran poskytovat při provozu dohodnutých leteckých služeb, budou přizpůsobeny přepravní poptávce a stanoveny, na společných úsecích, dohodou mezi leteckými podniky; budou podléhat schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

Článek IX

Letecké úřady obou smluvních stran budou v duchu úzké spolupráce provádět podle potřeby konzultace týkající se výkladu a uspokojivého provádění ustanovení této Dohody a její Přílohy.

Článek X

Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody a její Přílohy, bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady obou smluvních stran nebo, jestliže těmito jednáními nebude dosaženo dohody, cestou diplomatickou.

Článek XI

1. Tato Dohoda a všechny k ní se vztahující dokumenty, budou registrovány u Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví, zřízené Úmluvou o mezinárodním civilním letectví, podepsanou v Chicagu 7. prosince 1944.

2. Příloha k této Dohodě se považuje za nedělitelnou součást této Dohody.

Článek XII

1. Každá smluvní strana může kdykoli navrhnout druhé smluvní straně jakoukoli změnu této Dohody nebo její Přílohy, již považuje za žádoucí. Jednání o takové změně se uskuteční do šedesáti dnů ode dne podání žádosti jednou smluvní stranou, a bude je možno provést přímo mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

2. Úpravy týkající se textu Dohody vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

3. Letecké úřady obou smluvních stran mohou na základě společné dohody jednat o změně Přílohy této Dohody.

Článek XIII

Pro provádění této Dohody a její Přílohy, pokud text neurčuje jinak, mají uvedené výrazy tento význam:

1. "letecký úřad" znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku:

"Ministerstvo dopravy - správu civilního letectví", nebo každou osobu, orgán nebo organizaci, pověřenou prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány "Ministerstvem dopravy - správou civilního letectví";

pokud jde o Lucemburské velkovévodství:

"Ministerstvo dopravy - Civilní letectví" nebo každou osobu nebo organizaci pověřenou prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány "Ministerstvem dopravy - Civilním letectvím";

2. "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který letecký úřad jedné smluvní strany oznámil písemně leteckému úřadu druhé smluvní strany jako podnik, který určuje tato smluvní strana ve smyslu článků I a II této Dohody k provádění služeb uvedených v témže oznámení;

3. "území" znamená území a vzdušný prostor nad ním, které jsou pod svrchovaností jedné smluvní strany;

4. definice zmíněné pod písmeny a), b) a d) článku 96 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944, platí i pro účely této Dohody.

Článek XIV

Každá ze smluvních stran může kdykoli oznámit druhé smluvní straně své přání vypovědět tuto Dohodu. Oznámení bude sděleno současně Organizaci pro mezinárodní civilní letectví. Platnost této Dohody skončí dvanáct měsíců ode dne přijetí oznámení druhou smluvní stranou, pokud oznámení nebude po vzájemné dohodě odvoláno před uplynutím této lhůty. Jestliže přijetí oznámení nebude potvrzeno smluvní stranou, jíž bylo určeno, bude se mít za to, že bylo přijato čtrnáct dnů poté, co bylo přijato Organizací pro mezinárodní civilní letectví.

Článek XV

Tato Dohoda bude schválena podle platných právních předpisů obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny listin o schválení, které budou vyměněny v Lucembursku.

Smluvní strany se dohodly, že budou předběžně provádět ustanovení této Dohody ode dne jejího podpisu.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci, řádně k tomu pověření, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 6. prosince 1968, ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Štefan Murín v. r.

Za vládu Lucemburského velkovévodství:

Pierre Hamer v. r.

Příloha

1. Určený letecký podnik bude mít na území druhé smluvní strany právo přeletu a neobchodního přistání; bude mít rovněž oprávnění používat letiště a doplňující zařízení určená pro mezinárodní provoz.

2. Určený letecký podnik bude mít dále právo nakládat a vykládat při mezinárodním provozu cestující, poštovní zásilky a zboží v bodech určených v seznamu linek, a to podle podmínek této Dohody.

3. Mezilehlé body a body dále budou dodatečně určeny společnou dohodou mezi leteckými úřady smluvních stran.

ODDÍL I

Letecká služba, která může být provozována určeným leteckým podnikem Lucemburského velkovévodství:

Lucemburk - mezilehlé body - body v Československu - body dále v obou směrech.

ODDÍL II

Letecká služba, která může být provozována určeným leteckým podnikem Československé socialistické republiky:

Body v Československu - mezilehlé body - Lucemburk - body dále v obou směrech.

Přesunout nahoru