Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 51/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o stavu hraničních přechodů na společných státních hranicích

Částka 15/1972
Platnost od 27.07.1972
Účinnost od 05.08.1971
Zrušeno k 28.02.1997 (47/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 2. června 1972

o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky

a vládou Německé demokratické republiky

o stavu hraničních přechodů na společných státních hranicích

Dne 5. srpna 1971 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o stavu hraničních přechodů na společných státních hranicích.

Podle svého bodu 6 Protokol vstoupil v platnost současně se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic, tj. dnem 5. srpna 1971.

V souladu s bodem 4 uvedeného Protokolu byl výměnou nót sjednán dne 21. dubna 1972 doplněk Protokolu, podle něhož se otevírá silniční hraniční přechod Boží Dar - Oberwiesenthal pro vzájemnou individuální a hromadnou přepravu občanů ČSSR a NDR.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

Ministr: Ing. Chňoupek v. r.

PROTOKOL

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky

o stavu hraničních přechodů na společných státních hranicích

1. Obě smluvní strany se dohodly, že s nabytím platnosti Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic, jsou otevřeny pro dopravu přes státní hranice tyto hraniční přechody:

a) Železniční hraniční přechody:

Vojtanov - Bad Brambach: Vzájemná a tranzitní přeprava osob a zboží

Děčín - Bad Schandau: Vzájemná a tranzitní přeprava osob a zboží

Hrádek n. N. - Zittau: Vzájemná a tranzitní přeprava zboží

Rumburk - Ebersbach: Vzájemná a tranzitní přeprava zboží

b) Silniční hraniční přechody:

Vojtanov - Schönberg: Vzájemná a tranzitní přeprava osob a zboží

Cínovec - Zinnwald: Vzájemná a tranzitní přeprava osob a zboží

Hřensko - Schmilka: Vzájemná a tranzitní přeprava osob

Varnsdorf - Seifhennersdorf: Vzájemná přeprava osob a zboží, jakož i tranzitní přeprava pro nákladní vozidla ČSSR a NDR

c) Říční hraniční přechody:

Hřensko - Schöna: Vzájemná a tranzitní přeprava zboží a vzájemná hromadná přeprava osob

2. Přechody přes státní hranice stanovené Dohodou mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o privilegované průvozní železniční dopravě ze dne 30. prosince 1950 a Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o železniční dopravě na průběžných tratích u státních hranic ze dne 25. dubna 1956 zůstávají ustanoveními tohoto Protokolu nedotčeny.

3. Tímto Protokolem rovněž nejsou dotčena ustanovení obsažená v jiných ujednáních a týkající se překračování státních hranic při mimořádných událostech v oblasti státních hranic.

4. Změny nebo doplňky tohoto Protokolu budou sjednávány diplomatickou cestou.

5. Příslušné orgány obou smluvních stran seznámí s ustanovením bodu 1 tohoto Protokolu, jakož i s případnými jeho změnami, své služebny a veřejnost.

6. Protokol vstoupí v platnost současně se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic.

7. Protokol byl sepsán v Praze, dne 5. srpna 1971 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: Jaroslav Vosecký v.r.

Za vládu Německé demokratické republiky: dr. Herbert Krolikowski v. r.

Přesunout nahoru