Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 50/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku, a Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice

Částka 15/1972
Platnost od 27.07.1972
Účinnost od 03.06.1972
Zrušeno k 01.11.2002 (140/2002 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 2. června 1972

o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku

a Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice


Dne 23. září 1966 byla ve Varšavě podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění a president republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 4. května 1972. Podle svého článku 17 Smlouva vstoupila v platnost dnem 3. června 1972.

Dne 8. července 1971 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice.


V souladu se svým článkem 15 vstoupilo Ujednání v platnost současně s výše uvedenou Smlouvou dnem 3. června 1972.

České znění uvedených smluvních dokumentů se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


Smlouva

mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku

President Československé socialistické republiky a Státní rada Polské lidové republiky, vedeni snahou dále rozšiřovat a prohlubovat přátelskou spolupráci mezi oběma státy směřující k usnadnění a urychlení pohybu osob, zboží a dopravních prostředků přes československo-polské státní hranice, rozhodli se uzavřít tuto Smlouvu a za tím účelem jmenovali své zmocněnce:

president Československé socialistické republiky

JUDr. Antonína Gregora, I. náměstka ministra zahraničních věcí,

Státní rada Polské lidové republiky

Mariana Naszkowskiego, I. náměstka ministra zahraničních věcí,

kteří po vzájemné výměně plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:

Článek 1

1. Tato smlouva upravuje zásady výkonu pasové, celní, veterinární a fytokaranténní kontroly u osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku.

2. Kontrola ve smyslu odstavce 1, dále nazývaná jen "kontrola", se vykonává příslušnými orgány smluvních stran společně, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

Článek 2

1. Kontrola v železničním styku se vykonává v určených stanicích na území jedné ze smluvních stran nebo během jízdy vlaku v určených úsecích železničních tratí na území obou smluvních stran.

2. Kontrola v silničním styku se vykonává na místech určených na území jedné nebo obou smluvních stran.

Článek 4

1. Jako první vykonávají kontrolu orgány té smluvní strany, z jejíhož území osoby, zboží a dopravní prostředky vystupují; působnost právních předpisů této smluvní strany, které souvisí s výkonem kontroly, končí okamžikem, kdy její orgány prohlásí kontrolu za skončenou, pokud nejde o mimořádné případy, kdy je třeba provést kontrolu znovu.

2. Veterinární a fytokaranténní kontrolu vykonávají orgány obou smluvních stran zpravidla souběžně.

3. Jestliže příslušné orgány jedné smluvní strany zjistí zboží přivážené na území této strany v rozporu s právními předpisy druhé smluvní strany, uvědomí o tom její příslušné orgány a umožní jim použít jejich právních předpisů, pokud toto zboží nepodléhá zadržení na základě právních předpisů smluvní strany, jejíž orgány je zjistily.

Článek 5

1. Orgány jedné smluvní strany vykonávající kontrolu na území druhé smluvní strany mohou v souladu s právními předpisy svého státu přerušit cestu osoby, která přestupuje státní hranice, a vrátit nebo doprovodit ji na území státu, z něhož vystupuje.

2. Jestliže je třeba přerušit cestu, vrátit nebo doprovodit osobu podle ustanovení odst. 1, místní orgány poskytnou na žádost orgánů vykonávajících kontrolu nezbytnou pomoc.

Článek 6

Zboží deponované, zadržené nebo konfiskované orgány jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, jakož i jimi tam vybrané celní a jiné poplatky mohou být vyvezeny z tohoto území bez povolení a omezení, bez cla a celní prohlídky.

Článek 7

Orgány jedné smluvní strany vykonávající služební činnost podle této smlouvy na území druhé smluvní strany, prokazují se při přestupování státních hranic doklady, které stanoví příslušné ústřední orgány smluvních stran ve vzájemné dohodě.

Článek 8

1. Orgánům jedné smluvní strany vykonávajícím služební činnost na území druhé smluvní strany je zajištěn nerušený výkon této činnosti a též právní ochrany, jaké požívají vlastní orgány.

2. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, orgány jedné smluvní strany, které za účelem výkonu služební činnosti pobývají na území druhé smluvní strany, jsou povinny zachovávat právní předpisy druhé smluvní strany.

Článek 9

Orgány jedné smluvní strany vykonávající služební činnost na území druhé smluvní strany mohou nosit služební stejnokroj, nebo jiné služební označení. Tyto orgány jsou rovněž oprávněny nosit služební zbraň; použít služební zbraně je dovoleno jen v případě nutné obrany.

Článek 10

1. Orgány jedné smluvní strany, které přestupují státní hranice v souvislosti s výkonem služební činnosti, jsou osvobozeny od celních a jiných poplatků, pokud jde o dopravní prostředky a předměty určené pro výkon služební činnosti a přiměřenou osobní potřebu. Jejich služební dokumenty jsou nedotknutelné.

2. Orgány uvedené v odst. 1 jsou osvobozeny od daní a jiných poplatků, jakož i od osobních a věcných plnění s výjimkou těch, která nesouvisí s jejich služební činností.

Článek 11

Orgány jedné smluvní strany mohou označovat služební objekty a místnosti, které jsou jim poskytnuty na území druhé smluvní strany, nápisy ve svých jazycích, jakož i státním znakem a vlajkou svého státu.

Článek 12

1. Příslušné orgány smluvní strany, na jejímž území je kontrola vykonávána, zřizují a udržují v provozuschopném stavu pro potřebu druhé smluvní strany telefonní, dálnopisná nebo jiná spojovací vedení ke státním hranicím. Výstavbu a údržbu koncového spojovacího zařízení provádí ta smluvní strana, která ho používá.

2. Orgány jedné smluvní strany vykonávající služební činnost na území druhé smluvní strany mohou používat radiových spojovacích prostředků, které jsou obvyklé k výkonu této činnosti na území jejich státu.

Článek 13

Služby, které jedna smluvní strana poskytuje v souvislosti s prováděním této smlouvy druhé smluvní straně, se poskytují bezplatně. Rozsah a druh těchto služeb určují příslušné orgány smluvních stran ve vzájemných dohodách.

Článek 14

Příslušné ústřední orgány smluvních stran mohou ve vzájemných dohodách stanovit případy, kdy kontrolu budou vykonávat pouze orgány jedné ze smluvních stran.

Článek 15

Příslušné ústřední orgány smluvních stran mohou uzavírat dohody potřebné k provádění této smlouvy.

Článek 16

Příslušné orgány smluvních stran mohou přímo projednávat otázky vyplývající z provádění této smlouvy.

Článek 17

Tato smlouva podléhá ratifikaci a nabude platnosti po uplynutí 30 dnů ode dne výměny ratifikačních listin, která bude provedena v Praze.

Článek 18

Tato smlouva je uzavřena na dobu pěti let; její platnost se prodlužuje vždy o dalších pět let, dokud žádná ze smluvních stran neoznámí nótou výpověď šest měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti.

Tato smlouva byla sepsána ve Varšavě dne 23. září 1966 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho jmenovaní zmocněnci podepsali tuto smlouvu a opatřili ji pečetěmi.

Z plné moci presidenta Československé socialistické republiky: dr. A. Gregor v. r.

Z plné moci Státní rady Polské lidové republiky: M. Naszkowskiv. r.


Ujednání

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Polské lidové republiky řídíce se přáním podrobné úpravy otázek, které jsou předmětem součinnosti předvídané ve Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků, přestupujících československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku, podepsané ve Varšavě dne 23. září 1966, rozhodly se uzavřít toto ujednání a za tímto účelem jmenovaly své zmocněnce

vláda Československé socialistické republiky

plk. Ing. Jána Hanuliaka

náměstka ministra vnitra Československé socialistické republiky,

vláda Polské lidové republiky

generála brigády Henryka Slabczyka

náměstka ministra vnitra Polské lidové republiky,

kteří po výměně plných mocí uznaných za dobré a sestavené v příslušné formě, dohodli se na těchto ustanoveních:

Článek 1

1. Toto ujednání upravuje podrobné zásady spolupráce při výkonu kontroly pasové, celní, veterinární a fytokaranténní, uváděné dále jako "kontrola", na železničních a silničních hraničních přechodech.

2. Kontrolu, o níž se mluví v odstavci 1, provádějí orgány kontroly pasové, celní, veterinární a fytokaranténní, dále uváděné jako "orgány".

3. Pod pojmem "orgán pasové kontroly" rozumějí se rovněž celní orgány, jestliže je jim svěřeno provádění pasové kontroly.

4. Pokud se v tomto ujednání použije výrazu "zboží", rozumí se každá movitá věc včetně devizových hodnot a "celní kontrolou" se rozumí rovněž kontrola devizová.

Článek 2

Ve smyslu článku 5 odst. 1 Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků, přestupující československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku, může dojít k přerušení cesty, navrácení nebo doprovodu osoby na území státu, z něhož vystupuje, v těch případech, kdy osoba není k přestupu státních hranic oprávněna, nebo jsou-li jiné zákonné důvody.

Článek 3, Článek 3azrušeno

Článek 4

1. Pasovou kontrolu zahajují orgány té strany, jejíž území osoby opouštějí. Pasové orgány přijímají od osob přestupujících státní hranice příslušné doklady a po jejich kontrole je bezodkladně předávají orgánům pasové kontroly druhé strany, které po provedení kontroly je vracejí držitelům.

2. Celní kontrola se provádí stejným způsobem okamžitě po pasové kontrole.

3. Veterinární a fytokaranténní kontrolu zahajují orgány té smluvní strany, z jejíhož území se zboží vyváží.

4. Ve výjimečných případech orgány každé smluvní strany, po prohlášení kontroly za skončenou, mohou jednotlivé služební úkony provádět znovu.

Článek 5

1. Kontrolu v železniční osobní přepravě zahajují orgány obou smluvních stran zpravidla na začátku stanoveného úseku železniční tratě. Jestliže to podmínky dovolují, je nutno zásadně zakončit kontrolu ve stanovené době pobytu vlaku v určené stanici.

2. Kontrola v železniční nákladní přepravě se provádí společně v určených stanicích na území jedné ze smluvních stran.

Článek 6

1. Železniční vozidla kontrolují orgány té smluvní strany, na jejímž území se nachází stanice společné kontroly.

2. Orgány druhé smluvní strany se mohou zúčastnit kontroly, o níž se mluví v odstavci 1 nebo ji provádět samostatně.

3. Zajištění ochrany státních hranic na hraničních přechodech provádějí orgány té smluvní strany, na jejímž území se nachází stanovená stanice anebo místo provádění společné kontroly.

4. Zabezpečení vlaku v průběhu prováděné kontroly na stanicích a na úsecích železničních tratí v době jízdy zajišťují orgány té smluvní strany, na jejímž území se nachází kontrolovaný vlak.

Článek 7

1. Při provádění kontroly na silničních hraničních přechodech se použijí příslušná ustanovení článku 5 odst. 2 a článku 6.

2. Jestliže společná kontrola na silničním hraničním přechodu se provádí na území obou smluvních stran, ochranu státních hranic na tomto hraničním přechodu zajišťují orgány jedné ze smluvních stran.

Článek 8

K odjezdu železničních vozidel ze stanice, v níž se provádí kontrola, jakož i k odjezdu silničních vozidel z místa kontroly, může dojít jen se souhlasem orgánů obou smluvních stran.

Článek 9

1. Orgány, vykonávající služební úkony na území druhé smluvní strany, přestupují státní hranice a pobývají v místě výkonu služby na základě dokladů vystavených v souladu s vnitřními předpisy každé ze smluvních stran. Vzory těchto dokladů jsou v příloze č. 2 a 3.

2. Orgány, o nichž se mluví v odst. 1, mohou přestupovat státní hranice na hraničních přechodech, na nichž provádějí kontrolu i s odpovídajícími dopravními prostředky.

3. V odůvodněných případech mohou být pro tento účel vyznačeny jiné vhodné hraniční přechody.

4. Silniční vozidla, používaná orgány jedné ze smluvních stran na území druhé smluvní strany, musí být vybavena příslušnými doklady.

Článek 10

V případě náhlého onemocnění nebo úrazu orgánu jedné ze smluvních stran, vykonávajícího služební úkony na území druhé smluvní strany, poskytuje mu první lékařskou pomoc bezplatně zdravotní služba této strany.

Článek 11

1. Orgány jedné ze smluvních stran provádějící kontrolu na území druhé smluvní strany, používají bezplatně nezbytné služební prostory spolu s osvětlením, topením a sanitárními zařízeními; nenesou rovněž náklady za používání těchto zařízení a úklid prostorů.

2. Nehradí rovněž náklady generálních, občasných a běžných oprav prostorů, vodních zdrojů a zařízení, o nichž se mluví v odst. 1, používaných jak přímo, tak i nepřímo.

Článek 12

Náčelníci oddělení pasových kontrol a ředitelé celnic, jakož i vedoucí veterinárních a fytokaranténních stanovišť obou smluvních stran stanoví způsob společné práce na hraničních přechodech, vyměňují si informace nezbytné k provádění služebních úkonů a v případě potřeby dohodnou zásady společného postupu při kontrole osob, zboží a dopravních prostředků, přestupujících státní hranice.

Článek 13

1. Koncová spojovací zařízení pro potřebu orgánů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany musí být zřizována v souladu s technickými normami, závaznými na tomto území.

2. Zařízení, o nichž se mluví v odst. 1, mohou být po vzájemné dohodě zřizována podniky státu, na jehož území je kontrola prováděna.

3. Za účelem zajištění součinnosti na stanicích a v místech provádění společné kontroly instalují se prostředky telefonního spojení mezi příslušnými orgány obou smluvních stran; mezi odděleními pasových kontrol obou smluvních stran se zřizuje přímé telefonní spojení, umožňující styk mezi vedoucími orgány.

4. Trvalá zařízení radiového spojení na území druhé smluvní strany mohou být zřizována na vlastní náklady; příslušné orgány druhého státu umožňují výstavbu a zřízení těchto zařízení, jestliže se tím nenarušují podstatné zájmy tohoto státu.

5. Na železničních hraničních přechodech, v nichž se provádí kontrola během jízdy vlaků, instaluje se rovněž telefonní spojení do stanic, v nichž se kontroly zahajují.

Článek 14

1. K zajištění operativního vyřizování záležitostí, spojených s uskutečňováním Smlouvy ze dne 23. září 1966, jakož i tohoto ujednání, ustanovuje se Československo-polská smíšená komise.

2. Smíšenou komisi tvoří delegace obou smluvních stran ve složení: předseda, místopředseda a členové. Předsedy jmenují ministři vnitra a místopředsedy ministři zahraničního obchodu každé smluvní strany; členy delegace jmenují předsedové delegací.

3. Smíšená komise v případě potřeby projednává otázky, vyplývající z článku 7 odst. 2, článku 9 odst. 3 a článku 13 odst. 2 a 5 a navrhuje jiná nezbytná opatření ke zdokonalení kontroly, součinnosti orgánů obou smluvních stran a funkční činnosti na hraničních přechodech.

Článek 15

Toto ujednání podléhá schválení podle právních předpisů každé smluvní strany, o němž se uvědomí výměnou nót. V platnost vstoupí současně se Smlouvou ze dne 23. září 1966.

Toto ujednání zůstane v platnosti tak dlouho, pokud bude závazná Smlouva ze dne 23. září 1966 a nebude-li vypovězena jednou ze smluvních stran; v takovém případě ztrácí platnost po uplynutí šesti měsíců ode dne vypovězení.

Toto ujednání bylo sepsáno v Praze, dne 8. července 1971 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: plk. Ing. Ján Hanuliak v. r.

Za vládu Polské lidové republiky: gen. Henryk Slabczyk v. r.

*) Občané Československé socialistické republiky jen pokud cestují do nebo ze států vyjmenovaných v poznámce:
- jen občané Polské lidové republiky,
- jen občané Bulharské lidové republiky,
- jen občané Maďarské lidové republiky,
- jen občané Německé demokratické republiky,
- jen občané Rumunské socialistické republiky,
- jen občané Svazu sovětských socialistických republik.

Příloha č. 2

HRANIČNÍ PROPUSTKA

Příloha č. 3

PRŮKAZ pro překračování státních hranic

Přesunout nahoru