Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt

Částka 15/1972
Platnost od 27.07.1972
Účinnost od 17.01.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 25. května 1972

o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt


Dne 30. června 1971 byla v Kuvajtu podepsána Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt.


Podle svého článku 8 vstoupila Dohoda v platnost dnem 17. ledna 1972.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


KULTURNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Státu Kuvajt usilujíce o rozvoj přátelských vztahů a vzájemného porozumění mezi svými zeměmi a vedeny přáním rozšířit a upevnit kulturní spolupráci na základě zásad vzájemného respektování, rovnoprávnosti a nevměšování do vnitřních záležitostí druhého státu,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

dr. Zdeňka Trhlíka

náměstka ministra zahraničních věcí

vláda Státu Kuvajt

H. E. Rashid A. Al-Rashid

podsekretář ministerstva zahraničních věcí

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli na tomto:

Článek 1

Obě smluvní strany budou všemožně podporovat vzájemnou školskou, vědeckou a kulturní spolupráci. Za tím účelem budou uskutečňovat zejména:

a) výměnu vysokoškolských profesorů, lektorů, vědeckých, technických a kulturních pracovníků;

b) výměnu absolventů vysokých škol, vědeckých a výzkumných pracovníků ke krátkodobým studijním pobytům na základě studijních plánů;

c) výměnu studentů ke studiu na vysokých školách;

d) poskytování stipendií studentům z druhého státu;

e) rozšiřování studia jazyků a literatury národů druhého státu na svých universitách a ústavech;

f) spolupráci na základě zvláštních dohod, které budou k tomuto účelu uzavřeny, na projektech, jejichž cílem je zajistit zachování památek kulturního dědictví a civilizace národů obou států.

Článek 2

Smluvní strany si vymění plány a poskytnou si informace o rozsahu a náplni vysokoškolského, postgraduálního a středoškolského studia za účelem zjištění ekvivalentu vědeckých hodností, titulů, diplomů a vysvědčení, udělovaných příslušnými institucemi v souladu s právním řádem obou zemí. K tomu uzavřou zvláštní dohodu.

Článek 3

Smluvní strany budou napomáhat lepšímu chápání civilizace a kultury druhé země zejména těmito způsoby:

a) posilováním styků a usnadňováním spolupráce mezi oběma zeměmi na poli literatury, vědy a kultury;

b) výměnou vědeckých, technických, školských a uměleckých publikací, materiálů a zařízení;

c) organizováním vědeckých, školských a uměleckých výstav;

d) návštěvami umělců a uměleckých skupin jednoho státu na území druhého státu;

e) výměnou rozhlasových a televizních pořadů, nahrávek a záznamů, jakož i uměleckých, populárně vědeckých a výchovných filmů;

f) výměnou návštěv významných vědeckých a kulturních představitelů obou států.

Článek 4

Smluvní strany budou usilovat o rozvoj přátelství a vzájemného poznávání národů obou států cestou:

a) podpory spolupráce a výměny sportovců a sportovních družstev, pořádáním sportovních soutěží a výměnou příslušných odborníků;

b) podpory turistických zájezdů mezi oběma státy.

Článek 5

Smluvní strany si navzájem poskytnou v rámci svých právních předpisů všechny možné úlevy pro dovoz na svá státní území vybavení nezbytného pro účely provádění této dohody, jako jsou obrazy, výstavní exponáty, knihy, filmy, gramofonové desky, jakož i vybavení knihoven, gramofony, magnetofony, rozhlasové přijímače a filmové promítací přístroje .

Článek 6

Ustanovení této dohody se netýkají povinností kterékoli osoby dodržovat právní předpisy, týkající se vstupu, pobytu a odjezdu cizinců, platné v obou státech.

Článek 7

Smluvní strany budou k provádění této dohody sestavovat vždy na určitá časová období prováděcí plány spolupráce.

Článek 8

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót, jimiž si smluvní strany navzájem oznámí, že byly splněny všechny nezbytné podmínky pro schválení této dohody.

Článek 9

Tato dohoda se uzavírá na dobu čtyř let a bude se prodlužovat vždy na další stejné období , jestliže jedna ze smluvních stran písemně nesdělí druhé smluvní straně své přání dohodu vypovědět šest měsíců před uplynutím tohoto období.

Na důkaz toho níže podepsaní zmocněnci podepsali tuto dohodu v Kuvajtu dne 30. června 1971.

Sjednáno ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce arabském, českém a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílného výkladu bude rozhodující znění anglické.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Zdeněk Trhlík v. r.

Za vládu Státu Kuvajt:

Rashid Abdulaziz Alrashid v. r.

Přesunout nahoru