Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 48/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou

Částka 15/1972
Platnost od 27.07.1972
Účinnost od 14.12.1971
Zrušeno k 01.10.1993 (262/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 13. dubna 1972

o Dohodě o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou

Dne 12. září 1971 byla v Brně podepsána Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou.

Podle svého článku 8 Dohoda vstoupila v platnost po výměně diplomatických nót, tj. dnem 14. prosince 1971.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr: Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou

Vláda Československé socialistické republiky a rakouská spolková vláda,

vedeny přáním rozvíjet hospodářskou a průmyslovou spolupráci mezi oběma zeměmi, ve snaze vytvořit pro ni příznivé předpoklady, dohodly se takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany budou podporovat hospodářskou a průmyslovou spolupráci mezi oběma zeměmi ve všech oblastech přicházejících v úvahu.

(2) Budou proto v rámci svých možností a podle platných právních předpisů obou zemí podporovat obzvláště průmyslovou spolupráci podniků a organizací za účelem

a) lepšího využití existujících a vytvoření nových kapacit v oblastech výroby, projekce a stavebnictví;

b) doplnění výrobních programů;

c) zlepšení a zdokonalení nynější a zavedení nové výroby též výměnou dokumentací, licencí a odborníků, jakož i technickou pomocí;

d) případné společné výroby zboží cestou zvyšování úrovně nebo jinými formami spolupráce - zejména uvedenými pod a) až c) s cílem odbytu v obou státech, jakož i na třetích trzích;

e) plánování, realizace a případně také provozu hospodářských projektů v obou státech, jakož i na třetích trzích.

(3) Kooperace má rovněž zahrnout problémy boje proti lesním škůdcům, opatření proti lesním škodám z průmyslových exhalací a opatření k předcházení a zabránění škod způsobených bystřinami a lavinami.

Článek 2

Podmínky, za nichž se má v jednotlivých případech uskutečňovat hospodářská a průmyslová spolupráce, budou smluvně stanoveny příslušnými zúčastněnými podniky a organizacemi podle platných právních předpisů obou zemí.

Článek 3

V rámci svých možností se budou smluvní strany vzájemně informovat o uzavření takových smluv o kooperaci.

Článek 4

(1) Výměna zboží stanovená v rámci smluv o kooperaci mezi zainteresovanými institucemi, organizacemi a podniky pokud podléhá v Rakousku povolení v oblasti právní úpravy zahraničního obchodu, jakož i takové smlouvy, k jejichž uzavření je v Československu zapotřebí úředního povolení, podléhají schválení příslušných úřadů daného státu.

(2) Na základě tohoto povolení nebo v případech, kdy takové povolení v době uzavření smlouvy o kooperaci není zapotřebí, budou bez množstevního omezení udělována případně potřebná povolení v oblasti právní úpravy zahraničního obchodu v rámci vnitrostátních předpisů v rozhodné době platných i vůči všem třetím zemím, jako např. v rámci veterinárních a zdravotních zákonných předpisů, jakož i zákonných předpisů upravujících státní monopol a soutěž na trhu apod.

Článek 5

Platby na základě takových smluv o kooperaci budou prováděny podle právních předpisů obou států platných v rozhodné době a v souladu s ustanoveními platné platební dohody mezi oběma státy. Pozbude-li platební dohoda platnosti v době trvání této Dohody, budou příslušné platby od tohoto okamžiku prováděny podle potom sjednané platební úpravy.

Článek 6

Po ukončení platnosti této Dohody budou její ustanovení také aplikována na dříve uzavřené a ještě neprovedené smlouvy o kooperaci.

Článek 7

(1) Vláda Československé socialistické republiky a rakouská spolková vláda zřídí k provádění této Dohody Smíšenou československo-rakouskou komisi, která bude zasedat nejméně jedenkrát v roce, střídavě v Praze a ve Vídni. Bude navrhovat svým vládám potřebná opatření k provádění této Dohody a dbát jejich uplatnění.

(2) K řešení konkrétních otázek spolupráce může vytvářet pracovní skupiny a přibírat zástupce zainteresovaných hospodářských kruhů, jakož i experty.

Článek 8

Tato Dohoda vstoupí v platnost po výměně diplomatických nót. Může být vypovězena v 6měsíční lhůtě každou ze smluvních stran písemně diplomatickou cestou.

Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu zmocnění od svých vlád, tuto Dohodu podepsali a zapečetili.

Dáno v Brně dne 12. září 1971 ve dvou originálech, každý v české a německé řeči, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: Ing. Andrej Barčák v. r.

Za rakouskou spolkovou vládu: Dr. Josef Staribacher v. r.

Přesunout nahoru