Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 47/1972 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům n. p. Slovenské magnezitové závody, Košice a Báňské stavby, Prievidza

Částka 15/1972
Platnost od 27.07.1972
Účinnost od 27.07.1972
Zrušeno k 01.05.1974 (33/1974 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva hutnictví a strojírenství

ze dne 30. června 1972

o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům národních podniků Slovenské magnezitové závody, Košice a Báňské stavby, Prievidza

Federální ministerstvo hutnictví a strojírenství stanoví podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v souladu s usnesením předsednictva vlády ČSSR ze dne 25. května 1972 č. 182, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s Československým federálním výborem odborových svazů pracovníků hornictví a energetiky:


§ 1

Rozsah platnosti

Vyhláškou se upravuje poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory pro národní podniky Slovenské magnezitové závody, Košice a Báňské stavby, Prievidza (dále jen "pracovníci").

§ 2

Všeobecné podmínky pro poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí

(1) Náborové příspěvky a ostatní náležitosti se pracovníkům poskytují podle podmínek stanovených vyhláškou ze dne 9. března 1959 č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Náborové příspěvky a ostatní náležitosti se poskytují dělníkům pracujícím v podzemí a na povrchu (viz odstavec 4).

(3) Náborový příspěvek a ostatní náležitosti se neposkytují dělníkům přecházejícím z podniku do podniku v rámci výrobně-hospodářské jednotky.

(4) Pro účely vyhlášky se podniky a závody zařazují do těchto skupin:

I. skupina: Slovenské magnezitové závody, Košice

- závod Lubeník

- závod Jelšava

- závod Košice

Náležitosti se poskytují dělníkům pracujícím v hlubině při těžbě magnezitu.

II. skupina:

1. Slovenské magnezitové závody, Košice

Náležitosti se poskytují dělníkům při těžbě v ostatních závodech mimo závody vyjmenované v I. skupině a dělníkům pracujícím na povrchu v závodech Lubeník, Jelšava a Košice.

2. Báňské stavby, Prievidza

Náležitosti se poskytují dělníkům pracujícím na báňských dílech.

§ 3

Poskytování náborových příspěvků

(1) Pracovníci, kteří mají nárok na poskytování náborového příspěvku a nastupují do zaměstnání v podnicích uvedených v § 1 obdrží náborový příspěvek (v Kčs):

a) při uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou, avšak nejméně na dobu 3 let ve výši:

skup.podniků celkem při nástupu po odpracování
1. roku 2. roku
I. 5000 1500 1000 2500
II. 3500 1000 800 1700

b) při uzavření pracovní smlouvy na dobu nejméně jednoho roku až do 3 let ve výši:

skup. podniků při nástupu (jednorázově)
I. 1500
II. 1000

(2) Náborový příspěvek se poskytuje pracovníkům získaným celostátním i krajským náborem .

§ 4

Poskytování ostatních náležitostí

(1) Pracovníci se odměňují po dobu zaškolování podle výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. června 1971 čj. II/3-190/71-7208/Šm (reg. v částce 13/1971 Sb.) o odměňování pracovníků po dobu zaškolování.

(2) Rodinná podpora se poskytuje při splnění podmínek uvedených v § 6 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l. ve výši 8 Kčs za každý kalendářní den trvání pracovního poměru.

(3) Pokud pracovník v souvislosti s nástupem do zaměstnání bude nucen bydlet odloučeně mimo svou rodinnou domácnost , bude mu umožněna návštěva rodiny a uhrazeno zlevněné jízdné do místa bydliště rodiny a zpět, a to ženatému jednou za šest týdnů a svobodnému jednou za čtyři měsíce.

(4) Pracovníci získaní náborem prováděným národními výbory mají nárok na úhradu jízdného k nástupu do zaměstnání a k návratu do místa stálého bydliště po splnění pracovní smlouvy, jakož i nárok na diety, a to trvá-li cesta podle jízdního řádu déle než 2 hodiny, ve výši 20 Kčs a trvá-li déle než 10 hodin, ve výši 40 Kčs. V dietách je zahrnuto stravné a ušlý výdělek za dny cesty.

Podrobnosti o úhradě jízdného a diet jsou uvedeny v § 2 a 3 vyhl. č. 57/1959 Ú. l.

§ 5

Všeobecná ustanovení

(1) Dojde-li k zrušení pracovního poměru bez viny pracovníka před termíny uvedenými v § 9 odst. 1 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů, je pracovník povinen vrátit náborový příspěvek, který obdržel, a to v částce odpovídající době, za kterou nebyla pracovní smlouva splněna a rovněž poskytnutou úhradu nákladů přestěhování.

(2) Zavdal-li pracovník příčinu k okamžitému propuštění, je povinen vrátit podniku veškeré poskytnuté příspěvky s výjimkou rodinné podpory, bez újmy odpovědnosti vyplývající z obecných předpisů.


§ 6

Účinnost

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Šimon v. r.

Přesunout nahoru