Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 45/1972 Sb.Vyhláška Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění vyhláška č. 164/1971 Sb., o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací

Částka 14/1972
Platnost od 12.07.1972
Účinnost od 01.08.1972
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

45

VYHLÁŠKA

Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 30. června 1972,

kterou se mění vyhláška č. 164/1971 Sb., o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací

Federální cenový úřad a federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanoví na základě § 47 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev:


Čl. I

Vyhláška Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 164/1971 Sb., o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací, se mění takto:

§ 3 odst. 2 zní:

(2) Předběžná kalkulace se sestavuje buď v členění předepsaném typovým, popřípadě oborovým kalkulačním vzorcem *) nebo pomocí hodinových zúčtovacích sazeb. Tyto sazby stanoví rozpočtovým, příspěvkovým a hospodářským organizacím přímo řízeným ústředními orgány ústřední odvětvový orgán; ostatním organizacím je stanoví nadřízená organizace.

Posouzení předběžné kalkulace u úkolů zahrnutých v plánu rozvoje vědy a techniky je součástí oponentního řízení.

§ 3 odst. 6 zní:

(6) Jsou-li skutečné náklady ověřené výslednou kalkulací zvýšené o ziskovou přirážku podle § 3 odst. 3 proti stanovené (zpřesněné) ceně

a) nižší o více než 5 %, vrací se odběrateli rozdíl mezi ověřenými náklady zvýšenými o zisk (při použití hodinových zúčtovacích sazeb rozdíl mezi skutečnými náklady na jednicový materiál, kooperaci a počtem odpracovaných hodin) a stanovenou (zpřesněnou) cenou sníženou o 5 %.

U úkolů financovaných ze státního rozpočtu vrací se tento rozdíl prostřednictvím nadřízeného ústředního orgánu;

b) vyšší, cena se nezvyšuje.

§ 3 odst. 11 zní:

(11) Cílové prémie nebo mimořádné odměny vypisované a poskytované podle zvláštních předpisů **) nejsou součástí ceny.

§ 7 zní:

§ 7

Po dobu platnosti zákazu zvyšování cen podle vládního nařízení č. 168/1969 Sb. se položky kalkulačního vzorce kalkulují takto:

a) materiálové náklady v platných, popř. evidovaných cenách;

b) jednicové mzdy na úrovni platných mzdových tarifů;

c) režijní náklady v sazbách plánovaných k 1. 1.1969. Sazby stanoví, nemají-li je organizace stanoveny, rozpočtovým, příspěvkovým a hospodářským organizacím přímo řízeným ústředními orgány ústřední odvětvový orgán; ostatním organizacím je stanoví nadřízená organizace;

d) zisková přirážka maximálně do výše podle § 3 odst. 3.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1972.


První náměstek ministra pro technický a investiční rozvoj ČSSR: Ing. Gábel v. r.

První náměstek ministra pověřeného řízením Federálního cenového úřadu: Ing. Boura v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 20 odst. 2 nařízení vlády ČSSR č. 153/1971 Sb., o informační soustavě organizací.

**) § 13 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 141/1971 Sb.

Přesunout nahoru