Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 44/1972 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí některým pracovníkům oborového podniku Č K D P r a h a

Částka 14/1972
Platnost od 12.07.1972
Účinnost od 12.07.1972
Zrušeno k 01.05.1974 (33/1974 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva hutnictví a strojírenství

ze dne 31. května 1972

o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí některým pracovníkům oborového podniku ČKD Praha

Federální ministerstvo hutnictví a strojírenství stanoví podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s federálním ministerstvem financí a s Československým federálním výborem odborových svazů pracovníků kovoprůmyslu:


§ 1

Rozsah platnosti

Vyhláškou se upravuje poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory a volným náborem prováděným oborovým podnikem ČKD Praha, kteří zajišťují zakázky pro akci V 9750 B (dále jen "pracovníkům").

§ 2

Poskytování náborového příspěvku a ostatních náležitostí

(1) Pracovníkům se poskytují náležitosti podle podmínek stanovených vyhláškou ze dne 9. března 1959 č. 57/1959 Ú. l. o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů s tím, že se jim poskytne při uzavření pracovní smlouvy na dobu nejméně 3 let náborový příspěvek ve výši 5 000 Kčs; z toho obdrží pracovník při nástupu práce 1 500 Kčs, po prvním roce trvání pracovního poměru 1 500 Kčs a po druhém roce trvání pracovního poměru 2 000 Kčs.

Dojde-li k zrušení pracovního poměru bez viny pracovníka před termíny uvedenými v předchozím odstavci, je pracovník povinen vrátit náborový příspěvek, který obdržel, a to v částce odpovídající době, za kterou nebyla pracovní smlouva splněna, a rovněž poskytnutou úhradu nákladů přestěhování.

Zavdal-li pracovník příčinu k okamžitému propuštění, je povinen vrátit podniku veškeré poskytnuté příspěvky s výjimkou rodinné podpory, bez újmy odpovědnosti vyplývající z obecných předpisů.

(2) Odměňování pracovníků po dobu zaškolování se provádí podle výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. června 1971 čj. II/3-190/71-7208/Šm (reg. v č. 13/1971 Sb.) o odměňování pracovníků po dobu zaškolování.

(3) Příspěvek na zapracování se pracovníkům poskytuje v tomto rozsahu:

při práci v časové mzdě v úkolové mzdě
v 1. měsíci Kčs 250,- Kčs 400,-
v 2. měsíci Kčs 200,- Kčs 550,-
v 3. měsíci Kčs 150,- Kčs 450,-

(4) Nárok na rodinnou podporu mají pracovníci, kteří v souvislosti s nástupem zaměstnání bydlí odloučeně od rodinné domácnosti, pokud jde o

- pracovníky ženaté a jim na roveň postavené,

- pracovníky, kterým není poskytováno odlučné podle předpisů o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.

Rodinná podpora činí 8 Kčs za každý kalendářní den trvání pracovního poměru s výjimkami níže uvedenými: vyplácí se jednou za měsíc.

Rodinná podpora se neposkytne za celé dny

- řádné nebo mimořádné dovolené,

- návštěvy rodiny, je-li pracovníkovi hrazeno podnikem jízdné,

- ústavního léčení; podnik nesmí v tomto případě požadovat na pracovníkovi poplatek za ubytování na hromadné ubytovně.

Nárok na rodinnou podporu zaniká dnem, kdy odpadne některá z podmínek pro její poskytování.

Pracovníkům s neomluvenou absencí se za každou z prvých tří neomluvených směn krátí rodinná podpora o jednu třetinu částky připadající na měsíc, v kterém byla směna vynechána.

(5) Pracovníci mají nárok na úhradu jízdného k nástupu zaměstnání a k návratu do místa stálého bydliště po splnění pracovní smlouvy; mají nárok i na diety, a to trvá-li cesta podle jízdního řádu déle než 2 hodiny, ve výši 20 Kčs a trvá-li déle než 10 hodin, ve výši 40 Kčs. V dietách je zahrnuto stravné a ušlý výdělek za dny cesty.

Bližší podrobnosti o úhradě jízdného a diet jsou uvedeny v § 2 a 3 vyhl. č. 57/1959 Ú. l.

(6) Ženatým a jim na roveň postaveným pracovníkům, kteří uzavřou pracovní smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu nejméně 3 let, se poskytne v každých čtyřech týdnech po dobu odloučení od rodiny náhrada prokázaného jízdného do místa bydliště rodiny a zpět.


§ 3

Účinnost

(1) Nároky podle této vyhlášky lze poskytnout, jestliže byly splněny podmínky stanovené touto vyhláškou, počínaje dnem 1. dubna 1972, a to výhradně pracovníkům oborového podniku ČKD Praha, zajišťujícím zakázky pro akci V 9750 B.

(2) Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Šimon v. r.

Přesunout nahoru