Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 36/1972 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o místním poplatku ze psů

Částka 13/1972
Platnost od 29.06.1972
Účinnost od 01.07.1972
Zrušeno k 01.01.1989 (216/1988 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 19. června 1972

o místním poplatku ze psů

Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví podle § 2 odstavce 1 zákona č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích:


§ 1

(1) Místní (městské, obvodní) národní výbory (dále jen "národní výbory") vybírají poplatek ze psů.

(2) Poplatek spravuje národní výbor, v jehož obvodě má držitel psa trvalé bydliště.

§ 2

Z čeho se poplatek platí a kdo jej platí

(1) Poplatek se platí ze psů starších než 6 měsíců.

(2) Poplatek platí držitel (chovatel) psa. Za držitele všech psů chovaných v domácnosti *) se považuje uživatel bytu. Při přechodném pobytu v obvodu jiného národního výboru, trvajícím déle než 15 dnů, je poplatník povinen na výzvu prokázat, že zaplatil poplatek (jeho splatnou část) národnímu výboru svého trvalého bydliště.

§ 3

Sazba poplatku

(1) Poplatek činí za psa ročně 120,- Kčs, pokud nebude upraven podle odstavce 3.

(2) V Praze, Brně, Ostravě a Plzni činí poplatek ročně 400,- Kčs, pokud nebude zvýšen podle odstavce 3.

(3) V obcích s počtem obyvatel méně než 6000 může národní výbor sazbu poplatku snížit, nejvýše však na částku 30,- Kčs. Vyžaduje-li to obecný zájem, může národní výbor, který poplatek spravuje, v obcích s počtem obyvatel

a) do 25 000 zvýšit sazbu poplatku až na 400,- Kčs,

b) více než 25 000 a v lázeňských místech zvýšit sazbu poplatku až na 1000,- Kčs za jednoho psa a až na 1500,- Kčs za druhého a každého dalšího psa.

(4) Pro sazbu poplatku je rozhodný počet obyvatel obce zjištěný posledním sčítáním lidu. Místní národní výbor může stanovit, jestliže počet obyvatel obce v období mezi dvěma sčítáními lidu podstatně převýší hranici rozhodnou pro sazbu poplatku nebo pod ni klesne, že poplatek podle odst. 3 se bude vybírat takovou sazbou, která odpovídá příslušnému počtu obyvatel obce k 1. lednu běžného roku. Při sloučení obce s jinou obcí nebo s několika obcemi může příslušný národní výbor použít v jednotlivých částech sloučené obce sazbu poplatku, která tam platila před sloučením.

(5) Národní výbor může zvýšit poplatek podle odstavce 3 buď v celém svém obvodu nebo pouze v některých jeho částech.

§ 4

Osvobození a úlevy

(1) Poplatek se neplatí ze psů, kteří patří:

a) národním výborům a jiným rozpočtovým organizacím,

b) Svazu pro spolupráci s armádou, Českému mysliveckému svazu a Českému červenému kříži,

c) osobám slepým a bezmocným, mají-li průkazku ZTP-P; osvobození přísluší jen pro psa, kterého tyto osoby potřebují k doprovázení nebo ochraně,

d) pracovníkům státních orgánů i pracovníkům zemědělských a lesních podniků, jestliže náklad na živení psů hradí převážně státní správa, státní socialistická organizace nebo družstvo a držitel psa předloží o tom jejich potvrzení do 15. února každého roku,

e) příslušníkům ozbrojených sborů (počítajíc v to také ochrannou stráž); **) osvobození však přísluší jen pro psy, o kterých se prokáže osvědčením příslušného orgánu, že jsou určeni k výcviku nebo že se jich užívá ke služebním účelům; osvobození přísluší též chovatelům psů chovaných pro potřeby ozbrojených složek,

f) držitelům psů chovaných výhradně k vědeckým účelům a v zoologických zahradách,

g) osobám, které podle mezinárodního práva požívají výsady a imunity, za předpokladu, že tyto osoby nejsou československými státními občany a vzájemnost je zaručena.

(3) Ze zvláštních důvodů, zejména z důvodu obecného zájmu, může národní výbor povolit snížení poplatku nebo stanovit osvobození od poplatku pro jiné orgány nebo organizace než v předcházejících ustanoveních uvedené, nebo učinit vhodné opatření ke zmírnění tvrdosti, zejména může snížit sazbu poplatku za psy hlídací. Rovněž může v jednotlivých případech na žádost držitele přiznat osvobození od poplatku nebo povolit slevu, zejména v sociálních případech.

(4) Osvobození od poplatku nebo snížení poplatku zaniká, zanikne-li důvod, pro který snížení nebo osvobození bylo povoleno.

§ 5

(1) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek počínajíc prvním měsícem následujícím po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, poplatek za měsíce zbývající do konce běžného roku se platí poměrnou částkou ročního poplatku, nejméně však 10,- Kčs.

(2) Zanikne-li poplatková povinnost během roku, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, ve kterém to bylo oznámeno národnímu výboru. Poměrná část zaplaceného poplatku se na žádost vrátí, činí-li více než 10,- Kčs.

§ 6

(1) Poplatník je povinen podat přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti ze všech psů v domácnosti chovaných. U psů od poplatku osvobozených prokáže jejich držitel do 15. února každého roku, že důvod osvobození trvá. Přiznání se podává u národního výboru na předepsaném tiskopise.

(2) Vlastník (správce) domu je povinen ohlásit písemně národnímu výboru do 15. ledna podle stavu k 1. lednu běžného roku na předepsaném tiskopise všechny psy v domě chované, i když poplatku nepodléhají.

(3) V obcích s počtem obyvatel do 6000 nepodává vlastník (správce) domu hlášení podle odstavce 2 za podmínky, že evidence psů bude zajištěna poprvé přiznáním při vzniku poplatkové povinnosti a v dalších letech soupisem provedeným současně se soupisem hospodářského zvířectva k 1. lednu běžného roku. Ohlášení psa do soupisu v druhém roce a dalších letech nahrazuje v těchto obcích hlášení podle odstavce 2.

(4) Poplatník je povinen ohlásit písemně orgánu národního výboru do 15 dnů každou skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek nebo která má vliv na výši poplatku.

(5) Neohlásí-li poplatník skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, zvýší národní výbor poplatek splatný v běžném roce o 50 %.

§ 7

Splatnost poplatku

(1) Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem, a to:

a) nečiní-li více než 120,- Kčs ročně, nejpozději do 15. února každého roku,

b) nečiní-li více než 400,- Kčs ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. února a 15. srpna každého roku,

c) činí-li více než 400,- Kčs ročně, ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. února, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu každého roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek (jeho splatná část) do 15. dne prvního měsíce, od kterého se má poplatek platit (§ 5 odstavec 1). Splatnost poplatku není dotčena podáním žádosti za osvobození od poplatku nebo snížení poplatku.

§ 8

(1) Nebyl-li poplatek zaplacen vůbec nebo správnou částkou, vyměří se nedoplatek platebním výměrem; splatnost poplatku podle § 7 není tím dotčena.

(2) Nebyl-li poplatek zaplacen včas nebo správnou částkou, může být zvýšen až o 10 % z částky včas nezaplacené.

§ 9

Národní výbor vydá držitelům psů za náhradu známku pro psy, a to i pro ty, pro které přísluší nebo bylo povoleno osvobození od poplatku; na známce musí být vyznačeno jméno obce a evidenční číslo psa. Držitelé psů jsou pak povinni zajistit, aby psi známku skutečně nosili.

§ 10

Poplatek se platí na účet národního výboru, který jej spravuje. Je-li to podle okolností vhodnější, lze jej platit také v hotovosti přímo národnímu výboru.

§ 11

(1) Poplatek nelze vyměřit a vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž se poplatek (dodatek) stal splatným, anebo v němž národní výbor mohl poplatek (dodatek) vyměřit.

(2) Je-li proveden úkon k vyměření nebo vymáhání poplatku, běží promlčecí lhůta znovu od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu uvědoměn.

§ 12

Řízení

Pro řízení ve věcech poplatku ze psů platí předpisy o řízení ve věcech daní a poplatků. *)

§ 13

Přechodná ustanovení

(1) Držitelé psů, jejichž psi jsou v evidenci národních výborů ke dni účinnosti této vyhlášky, budou po dobu 6 měsíců ode dne účinnosti vyhlášky platit poplatek ze psů podle dosavadních sazeb. *)

(2) Držitelům psa, kteří jsou důchodci a jejichž pes byl v evidenci národních výborů ke dni 1. ledna 1972, stanoví národní výbor poplatek nejvýše částkou 400,- Kčs.


§ 14

Zrušovací ustanovení

Zrušují se ustanovení § 3 až 11 vyhlášky ministerstva financí č. 161/1960 Sb., kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů, a § 15 vyhlášky ministerstva financí č. 67/1966 Sb., o místních poplatcích.


§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1972.


Ministr: Ing. Lér, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 115 občanského zákoníka.

**) § 20 a 21 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, a § 18 a 19 zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství.

*) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a vyhláška ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.

*) Vyhláška ministerstva financí č. 161/1960 Sb., kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů.

Přesunout nahoru