Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 35/1972 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně vod před znečišťováním ropnými látkami

Částka 13/1972
Platnost od 29.06.1972
Účinnost od 01.07.1972
Zrušeno k 01.04.1977 (6/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 16. června 1972

o ochraně vod před znečišťováním ropnými látkami

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a ostatními zúčastněnými ústředními orgány České socialistické republiky stanoví podle § 38 odst. 2 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb.:


Základní pojmy

§ 1

Ropnými látkami se rozumějí pro účely této vyhlášky uhlovodíky a jejich směsi, zejména benzín, benzen a jeho deriváty, motorová nafta, petrolej, letecký petrolej, topný olej a dále též dehtový olej; za ropné látky se nepovažují látky o viskositě, přesahující při teplotě 50 °C 100 cSt.

§ 2

Ropnou havárií se rozumí událost při provozu nebo užívání zařízení, v nichž se ropné látky zachycují, uchovávají, zpracovávají nebo dopravují, při níž dochází k úniku těchto látek ze zmíněných zařízení. O ropnou havárii však nejde, pokud vzhledem k nepatrnému množství ropných látek a místu úniku je bezpečně vyloučeno nebezpečí vniknutí uniklých látek do vod povrchových nebo podzemních.

§ 3

Uživatelem ropných látek je každý, kdo je používá, těží, skladuje, zpracovává, dopravuje, nebo s nimi jinak nakládá.

§ 4

Předcházení haváriím

(1) Každý uživatel ropných látek je povinen:

a) učinit včas za účelem ochrany vod všechna přiměřená opatření k předcházení vzniku ropných havárií, zejména

1. umisťovat zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují ropné látky tak, aby čistota vod nebyla ohrožena,

2. brát zřetel na ochranu vod před ropnými látkami při jakékoliv investiční činnosti a při její přípravě,

3. pro zachycování, těžení, skladování, zpracovávání a dopravu ropných látek používat zařízení vhodných i z hlediska ochrany vod,

4. pravidelně přezkušovat těsnost potrubí a nádrží, jichž se používá při uskladňování nebo dopravě ropných látek a na základě zjištěných závad provádět včas opravy tak, aby nedošlo k haváriím,

b) v případech, ve kterých jde o užívání ropných látek ve větším rozsahu, popřípadě ve kterých je s jejich užíváním spojeno zvýšené nebezpečí ohrožení čistoty vod,

1. vypracovat plán opatření pro případ ropné havárie a předložit jej ke schválení okresnímu národnímu výboru,

2. připravit speciální přístroje a prostředky k ochraně před ropnými haváriemi a k jejich zneškodnění,

3. odborně vyškolit své pracovníky k předcházení a k zneškodnění ropných havárií,

4. vést záznamy o opatřeních prováděných k předcházení haváriím.

Vzniknou-li pochybnosti, zda jde o případy uvedené pod písmenem b), rozhodne okresní národní výbor.

(2) Uživatelé ropných látek jsou povinni při provádění opatření k předcházení haváriím dbát pokynů vodohospodářských orgánů, Státní vodohospodářské inspekce a orgánů hygienické služby a oznamovat jim bezodkladně jejich splnění.

§ 5

Zneškodnění havárií

(1) Uživatel ropných látek, u něhož došlo k ropné havárii, je povinen učinit bezprostřední i následná opatření k zneškodnění havárie.

(2) Bezprostřední opatření jsou zejména:

a) bezodkladné ohlášení havárie příslušnému okresnímu národnímu výboru, nebo nejbližšímu místnímu národnímu výboru, popř. orgánu Veřejné bezpečnosti, *)

b) co nejrychlejší odstranění příčin havárie, c) zabránění nepříznivým následkům havárie nebo alespoň jejich zmírnění tak, aby byly co nejmenší.

(3) Následná opatření jsou především:

a) zneškodnění uniklých ropných látek,

b) sledování jakosti ohrožené podzemní vody, je-li nebezpečí průniku ropných látek do země,

c) uvedení místa zasaženého ropnou havárií pokud možno do původního stavu,

d) sepsání zápisu o havárii a o provedených opatřeních a jeho předložení okresnímu národnímu výboru.

(4) Při provádění opatření podle odstavce 2 a 3 řídí se uživatel ropy pokyny příslušného národního výboru.

Úkoly vodohospodářských a jiných orgánů

§ 6

(1) Okresní národní výbory v rámci péče o čistotu povrchových a podzemních vod podle zákona o vodním hospodářství **) zejména schvalují plány pro případ ropné havárie, předložené uživateli ropných látek, vyhodnocují provedená opatření z hlediska účinné ochrany čistoty vod a dozírají na plnění povinností, které mají uživatelé ropných látek podle této vyhlášky, nebo které jim byly podle ní uloženy. Jestliže uživatelé ropných látek nedbají jejich pokynů, udělených jim podle § 4 odst. 2 nebo § 5 odst. 4, uloží jim potřebná opatření k nápravě ***) rozhodnutím vydaným podle správního řádu.

(2) Okresní národní výbory vypracují ve spolupráci se Státní vodohospodářskou inspekcí, s orgány hygienické služby a veřejnými požárními útvary, popř. s dalšími orgány, plán opatření pro případ ropné havárie v okresu a koordinují provádění těchto opatření.

(3) Krajské národní výbory usměrňují vypracování plánu opatření podle odstavce 2 z hlediska ochrany čistoty vod v kraji.

§ 7

(1) Okresní národní výbory ve spolupráci s ostatními dotčenými orgány vyhledávají a určují místa, kde mají být uniklé ropné látky a látky jimi kontaminované spáleny, popř. jinak zneškodněny nebo uloženy a dozírají na správu skládek z hlediska ochrany čistoty vod. Skládky se vyznačují v plánu opatření pro případ ropné havárie v okresu. +)

(2) Státní vodohospodářská inspekce kontroluje v zájmu péče o ochranu vod před znečišťováním ropnými látkami opatření, provedená nebo uložená podle této vyhlášky.

(3) Veřejné požární útvary spolupůsobí podle svých technických možností při zabraňování nebo zmírňování nepříznivých důsledků havárie.


§ 8

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1972.


Ministr: Ing. Hruzík v. r.

Poznámky pod čarou

*) Ohlášení havárie podle tohoto ustanovení nenahrazuje oznámení havárie podle § 11 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 152/1969 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení pracovních nehod.

**) § 18 odst. 1 č. 5 zák. č. 11/1955 Sb. ve znění zák. č. 12/1959 Sb.

***) § 12 odst. 3 zák. č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zák. č. 12/1959 Sb.

+) § 16 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.

Přesunout nahoru