Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 24/1972 Sb.Zákon České národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy

Částka 8/1972
Platnost od 28.04.1972
Účinnost od 01.07.1972
Zrušeno k 01.07.1988 (61/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

24

ZÁKON

České národní rady

ze dne 25. dubna 1972

o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Organizace státní báňské správy

§ 1

(1) Státní báňskou správu v České socialistické republice tvoří a její úkoly plní

a) Český báňský úřad jako ústřední orgán státní správy, *)

b) obvodní báňské úřady, a to

1. Obvodní báňský úřad v Kladně,

2. Obvodní báňský úřad v Plzni,

3. Obvodní báňský úřad v Sokolově,

4. Obvodní báňský úřad v Mostě,

5. Obvodní báňský úřad v Trutnově,

6. Obvodní báňský úřad v Brně,

7. Obvodní báňský úřad v Ostravě,

8. Obvodní báňský úřad v Příbrami,

9. Obvodní báňský úřad v Liberci.

(2) Obvody působnosti obvodních báňských úřadů určuje vyhláškou Český báňský úřad.

§ 2

(1) Úkoly státní báňské správy plní obvodní báňské úřady ve věcech, které nejsou vyhrazeny Českému báňskému úřadu.

(2) Český báňský úřad může v zájmu zhospodárnění výkonu státní správy nebo v jiném důležitém celospolečenském zájmu

a) pověřit plněním některých úkolů státní báňské správy jiný než místně příslušný obvodní báňský úřad nebo je sám převzít,

b) pověřit obvodní báňský úřad některými úkony, které jinak příslušejí Českému báňskému úřadu,

c) činit opatření pro větší území, než je obvod působnosti jednoho obvodního báňského úřadu.

ČÁST DRUHÁ

Rozšíření dozoru státní báňské správy

§ 3

Orgány státní báňské správy (§ 1) vykonávají státní odborný dozor (dále jen "dozor")

a) nad racionálním využíváním ložisek nevyhrazených nerostů, o nichž nebylo rozhodnuto, že se hodí k průmyslovému dobývání, *) a to v organizacích, které dobývají tato ložiska, popřípadě vydobyté nerosty také upravují nebo zušlechťují;

b) nad bezpečností práce a provozu, jakož i nad dodržováním stanovených pracovních podmínek v organizacích, pokud provádějí práce uvedené v písm. a);

c) nad bezpečností práce a provozu, jakož i nad dodržováním stanovených pracovních podmínek v organizacích, pokud provádějí

1. inženýrsko-geologický, hydrogeologický nebo jiný neložiskový geologický průzkum stavby zemské kůry, s výjimkou prací prováděných za účelem průzkumu základových půd pro občanskou nebo průmyslovou výstavbu,

2. těžbu písků nebo štěrkopísků v korytech vodních toků a v odstavených ramenech plovoucími stroji, popřípadě také úpravu nebo zušlechťování vytěžených surovin,

3. práce k zajištění stability podzemních prostorů za účelem ochrany povrchu, popřípadě k jiným účelům (podzemní sanační práce),

4. práce k zpřístupňování přírodních jeskyní a práce k jejich udržování v bezpečném stavu,

5. zemní stavební práce lomařským způsobem za použití strojů a výbušnin, jestliže se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m3 horniny,

6. podzemní práce hornickým způsobem, zejména hloubení šachtic, ražení štol, tunelů (mimo dráhy) a dále jiných podzemních prostorů o objemu přesahujícím 500 m3,

7. vrty z povrchu i z podzemí o délce nad 100 m a v případě, že se vrtají zařízením poháněným mechanickou silou, i vrty kratší,

8. zřizování, provoz nebo likvidaci zařízení pro uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních horninových strukturách (podzemní zásobníky plynů nebo kapalin) včetně průzkumných a vrtných prací prováděných pro tyto účely;

d) nad bezpečností práce a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek v organizacích, pokud razí nebo rekonstruují tunely, popřípadě jiná podzemní díla na drahách.

§ 4

Při výkonu dozoru podle § 3 přísluší orgánům státní báňské správy také

a) dozírat na stav, pohotovost a činnost záchranných stanic a záchranných sborů,

b) povolovat provádění trhacích prací,

c) ověřovat zkouškami technicko-hospodářských pracovníků, kteří v organizacích řídí práce podléhající dozoru podle tohoto zákona, znalosti předpisů potřebné pro výkon jejich funkcí a na základě těchto zkoušek posuzovat jejich odbornou způsobilost.

§ 5

Dozor orgánů státní báňské správy se nevztahuje

a) na práce uvedené v § 3 a 4 a na technická zařízení, pokud podle zvláštních předpisů podléhají obdobnému dozoru orgánů na úseku národní obrany, vnitra, dopravy a spojů,

b) na parní kotle na povrchu.

§ 6

(1) Při výkonu dozoru podle § 3 a 4 jsou orgány státní báňské správy oprávněny

a) kontrolovat prohlídkami objektů, pracovišť a zařízení, jak organizace plní povinnosti, uložené jim tímto zákonem a předpisy podle něho vydanými, a jak dodržují stanovené pracovní podmínky,

b) nařizovat odstranění zjištěných závad a nedostatků, popřípadě působit jinými vhodnými opatřeními k dodržování tohoto zákona a předpisů podle něho vydaných, jakož i k dodržování stanovených pracovních podmínek,

c) zastavit v potřebném rozsahu provoz organizace až do zjednání nápravy, zjistí-li závady, které zřejmě a bezprostředně ohrožují obecný zájem, zejména bezpečnost života nebo zdraví lidí,

d) zjišťovat na místě stav, příčiny a následky, hrozí-li provozu organizace nebo obecnému zájmu, zejména životu nebo zdraví lidí, závažné nebezpečí nebo dojde-li k závažné nehodě nebo k závažnému úrazu, popřípadě dozírat ve všech těchto případech na preventivní nebo záchrannou akci prováděnou organizací,

e) ukládat pracovníkům organizací, kteří svým zaviněním porušili závažné povinnosti vyplývající z tohoto zákona a předpisů podle něho vydaných, zejména z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebo o bezpečnosti provozu, jakož i z předpisů k zajištění bezpečnosti vyhrazených technických zařízení, popřípadě z předpisů stanovících pracovní podmínky, nebo kteří zatajili skutečnosti důležité pro výkon dozoru, pokuty až do částky rovnající se trojnásobku jejich průměrného měsíčního výdělku,

f) ukládat organizacím za porušení předpisů uvedených v písm. e) pokuty až do částky 100 000 Kčs; za nedodržení termínu určeného k zjednání nápravy zvýšit původně uloženou pokutu až o 100 %.

(2) O zjištěných závadách a stanovených opatřeních vyrozumívají orgány státní báňské správy orgán nadřízený organizaci, popřípadě i jiné zúčastněné orgány.

(3) Pokuty podle odstavce 1 písm. e) a f) lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy orgán státní báňské správy zjistil porušení předpisů, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení předpisů došlo.

Povinnosti organizací

§ 7

(1) Organizace provádějící práce uvedené v § 3 písm. a) jsou povinny dobývat ložiska racionálně, tj. hospodárně a pokud možno úplně, jakož i bezpečně, a to s ohledem jak na vlastní provoz a jeho pracovníky, tak i na okolí; pokud vydobyté nerosty také upravují nebo zušlechťují, jsou povinny dbát, aby nerosty byly při těchto činnostech řádně využity.

(2) Organizace provádějící práce uvedené v § 3 a 4 jsou povinny činit včas potřebná zabezpečovací opatření a bez odkladu odstraňovat nebezpečné stavy, které by mohly ohrozit provoz organizace nebo obecný zájem, zejména bezpečnost života nebo zdraví lidí.

(3) Nebezpečné stavy, které by mohly ohrozit provoz organizace nebo obecný zájem, zejména bezpečnost života nebo zdraví lidí, jakož i všechny závažné nehody a závažné úrazy jsou organizace povinny ihned ohlásit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu. Podrobnosti o hlášení těchto událostí orgánům státní báňské správy, popřípadě jiným orgánům upravuje zvláštní předpis. *)

§ 8

(1) Organizace provádějící práce uvedené v § 3 a 4 jsou povinny ohlásit místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu nejméně 8 dnů předem zahájení, přerušení a ukončení všech průzkumných, hloubicích, razicích, sanačních a jiných prací prováděných v podzemí; z prací prováděných na povrchu jsou povinny stejným způsobem ohlašovat vrtné práce, které přesáhnou hloubku 100 m, a jiné, zejména zemní a dobývací práce, jejichž hloubka popřípadě výška přesáhne 5 m.

(2) Český báňský úřad může v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a jinými ústředními orgány státní správy (dále jen "ústřední orgány") stanovit, že v určitých případech je možno ohlašovat práce uvedené v odstavci 1 hromadně, popřípadě rozšířit ohlašovací povinnost i na další práce uvedené v § 3 a 4, jestliže by jejich povaha vyžadovala zvýšený dozor nad jejich prováděním.

(3) Práce, podléhající ohlašovací povinnosti podle odstavce 1 a zahájené před účinností tohoto zákona, ohlásí organizace nejpozději do 30 dnů od počátku jeho účinnosti.

§ 9

Organizace jsou povinny orgánům státní báňské správy pro účely jejich dozoru podle § 3 a 4 kdykoliv umožnit vstup do objektů a na pracoviště, poskytnout nezbytnou součinnost, předložit všechny potřebné doklady a dokumentace a podat všechny potřebné zprávy a vysvětlení.

ČÁST TŘETÍ

Společná a závěrečná ustanovení

§ 10

Český báňský úřad vydává v dohodě s příslušnými ústředními orgány pro práce uvedené v § 3 a 4 obecně závazné právní předpisy

a) o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu; pro práce uvedené v § 3 písm. d) vydává pouze předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

b) o evidenci, registraci a vyšetřování pracovních úrazů a o hlášení a vyšetřování provozních nehod a poruch technických zařízení v organizacích, *)

c) o zkouškách a posuzování odborné způsobilosti pracovníků podle § 4 písm. c).

§ 11

(1) Český báňský úřad

a) vydává v dohodě s příslušnými ústředními orgány obecně závazné právní předpisy o výbušinách,

b) zajišťuje koordinaci podrobnějších bezpečnostně technických předpisů jednotlivých ústředních orgánů o používání výbušin (odstavec 3),

c) určuje pro všechna odvětví národního hospodářství, které výbušiny, pomůcky k jejich použití a typy skladů výbušin lze používat a za jakých podmínek.

(2) Předpisy pro výrobu a zpracování výbušin vydávají ústřední orgány řídící jejich výrobu.

(3) Jednotlivé ústřední orgány vydávají v rámci obecně závazných předpisů o výbušinách podrobnější bezpečnostně technické předpisy o používání výbušin v oboru jejich působnosti.

§ 12

(1) Vznikne-li pochybnost, zda jde o organizaci provádějící práce uvedené v § 3 a 4, rozhodne Český báňský úřad v dohodě s Českým úřadem bezpečnosti práce a po projednání s příslušným ústředním orgánem, jemuž organizace podléhá, nebo s příslušným krajským národním výborem, jde-li o organizaci řízenou národním výborem.

(2) Kde se v tomto zákoně používá pojmu "provoz" nebo "práce", rozumějí se tím činnosti, pracoviště a všechna s nimi souvisící technická zařízení s výjimkami uvedenými v § 5.

§ 13

Zásady činnosti a organizaci orgánů státní báňské správy podrobněji upravuje statut státní báňské správy, který schvaluje vláda České socialistické republiky.


§ 14

Zrušuje se

a) ministerské nařízení č. 116/1908 ř. z., kterým se vydávají předpisy pro živnostenské provozování kamenolomů, hlinišť, pískoven a štěrkoven,

b) vládní nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 124/1960 Sb. a ve znění zákona č. 61/1965 Sb., s výjimkou ustanovení § 6a písm. a) a b), pokud zmocňují federální ústřední orgány řídící výrobu výbušin vydávat předpisy pro výrobu a zpracování výbušin a jednotlivé federální ústřední orgány vydávat v rámci obecných předpisů o výbušinách podrobnější bezpečnostně technické předpisy o používání výbušin v oboru jejich působnosti.


§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1972.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 2 odst. 1 č. 5 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.

*)  § 5 odst. 2 a § 17 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horního zákona).

*) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 152/1969 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení.

Přesunout nahoru