Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 21/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou

Částka 7/1972
Platnost od 26.04.1972
Účinnost od 12.10.1971
Zrušeno k 16.01.1978 (38/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 29. března 1972

o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou

Dne 12. října 1971 byla v Reykjavíku podepsána Dlouhodobá obchodní a platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou.

Podle svého článku 9 vstoupila Dohoda v platnost dnem podpisu, tj. dnem 12. října 1971.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr: Ing. Chňoupek v. r.

DLOUHODOBÁ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou

a Islandskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Islandské republiky, přejíce si posílit hospodářskou spolupráci a napomáhat rozvoji obchodu mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemných výhod a berouce v úvahu zásady Všeobecné dohody o clech a obchodu, jejíž jsou obě země smluvními stranami, dohodly se takto:

Článek 1

Výměna zboží mezi oběma zeměmi se bude provádět v souladu s ustanoveními této Dohody, pravidly Všeobecné dohody o clech a obchodu a s vnitřními předpisy platnými v každé z obou zemí, používanými v souladu s těmito dohodami.

Článek 2

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Islandské republiky učiní všechna potřebná opatření v zájmu co možno největšího zvýšení výměny zboží mezi oběma zeměmi.

Článek 3

Obě vlády si ve věcech používání množstevních omezení, týkajících se dovozu a vývozu zboží, poskytnou navzájem zacházení, které nebude horší než zacházení poskytnuté jiné smluvní straně Všeobecné dohody o clech a obchodu.

Článek 4

Výměna zboží a služby mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou se budou uskutečňovat na základě kontraktů, uzavřených mezi československými právnickými osobami oprávněnými provozovat zahraniční obchod na jedné straně a právnickými a fyzickými osobami se sídlem (bydlištěm) na Islandě na straně druhé.

Článek 5

K této Dohodě je přiložen indikativní seznam islandského zboží, na jehož vývozu do Československa je zvláštní zájem. Množství a hodnoty uvedené v seznamu představují odhady ročních islandských vývozů do Československa.

Článek 6

Všechny běžné platy mezi oběma zeměmi se budou provádět ve volně směnitelných měnách v souladu se všeobecně používanými devizovými předpisy platnými v každé z obou zemí a s technickým ujednáním dohodnutým mezi Československou obchodní bankou a. s. a Soölabanki Íslands.

Článek 7

Zřizuje se smíšená komise za tím účelem, aby kontrolovala plnění této Dohody a zkoumala možnosti odstranění překážek, které by mohly vzniknout v obchodě mezi oběma zeměmi, a aby navrhovala takové náměty, které by napomáhaly rozvíjet hospodářské vztahy mezi smluvními stranami.

Smíšená komise se bude přednostně scházet jednou za rok a na žádost kterékoliv ze smluvních stran kdykoliv do dvou měsíců po takové žádosti. Zasedání se budou konat střídavě v Praze a v Reykjavíku.

Článek 8

Tato Dohoda nahrazuje Dlouhodobou obchodní a platební dohodu mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou podepsanou v Brně dne 12. září 1966.

Článek 9

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platit do dne 30. září 1976.

Platnost této Dohody se bude poté prodlužovat mlčky vždy na dodatečné období jednoho roku, pokud kterákoliv ze smluvních stran neoznámí svůj úmysl ukončit Dohodu šest měsíců před uplynutím kteréhokoliv období její platnosti.

Sepsáno a podepsáno v Reykjavíku dne 12. října 1971 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu Československé socialistické republiky: Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu Islandské republiky: Einar Ágústsson v. r.

Indikativní seznam

islandského zboží pro vývoz do Československa

Číslo Zboží Množství v tunách Hodnota v 1000 USD $
1. Mražené rybí filé a mražené ryby 3 000
2. mražení sledi a filé z mražených sleďů 2 000
3. solení sledi 1 000
4. rybí moučka 3 300
5. veterinární a medicinální oleje a velrybí olej 1 000
6. konzervované rybí výrobky 415
7. různé včetně surových kůží a tuleních kožek, čištěných střívek, sýrů, mraženého skopového masa, vlny, konzervovaného masa, pletených a tkaných vlněných výrobků, vlněné příze, lepenky, výrobků z kůže, diatomitu, barev a laků P. M.
Přesunout nahoru