Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 120/1972 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích

Částka 33/1972
Platnost od 29.12.1972
Účinnost od 01.01.1973
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

120

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky

ze dne 28. prosince 1972,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích:


Čl. 1

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích, se mění a doplňuje takto:

1. § 7 se doplňuje ustanovením, které zní:

7. úkony v řízení o přihlášce vynálezu se žádostí o udělení autorského osvědčení a úkony v řízení o přihlášce průmyslového vzoru se žádostí o udělení osvědčení.“

2. V sazebníku I se provádějí změny a doplňky uvedené v příloze, která je součástí této vyhlášky.


Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973.


První náměstek ministra financí ČSSR: Hájek v. r.

První náměstek ministra financí ČSR: Ing. Dluhoš v. r.

Náměstek ministra financí SSR: Ing. Hromý v. r.


SAZEBNÍK I

poplatků vybíraných a vyměřovaných správními orgány

Oddíl A

Všeobecná správa

1. V poznámce 8 k položce 1 se vypouštějí slova „Úřadem pro patenty a vynálezy“ a nahrazují se slovy: „Úřadem pro vynálezy a objevy“.

2. V poznámce 7 se slova „chráněného vzoru“ nahrazují slovy „průmyslového vzoru“ a slova „chráněných vzorů“ se nahrazují slovy „průmyslových vzorů“.

3. Poznámky k položce 1 se doplňují o poznámku 13, která zní:

13. Poplatek se nevybere za úkony uvedené v této položce prováděné Úřadem pro vynálezy a objevy, pokud o ně žádá autor vynálezu (průmyslového vzoru) nebo jeho dědic a pokud se týkají jeho přihlášek vynálezů (průmyslových vzorů) se žádostí o udělení autorského osvědčení (osvědčení) nebo jemu udělených autorských osvědčení (osvědčení).

4. Poznámka k položce 2 se označuje jako poznámka 1 a za ni se vkládá poznámka 2, která zní:

2. Poznámka 13 k položce 1 platí zde obdobně.

5. Poznámky k položce 3 se rozšiřují o poznámku 5, která zní:

5. Poznámka 13 k položce 1 platí zde obdobně.

6. Poznámky k položce 6 se rozšiřují o poznámku 4, která zní:

4. Poznámka 13 k položce 1 platí zde obdobně.

7. Poznámky k položce 7 se rozšiřují o poznámku 4, která zní:

4. Poznámka 13 k položce 1 platí zde obdobně.

8. V poznámce 7 k položce 8 se vypouštějí slova: „Úřadu pro patenty a vynálezy“ a nahrazují se slovy „Úřadu pro vynálezy a objevy“ a doplní se tato věta:

„Poplatek se nevybere za žádosti podané u Úřadu pro vynálezy a objevy, pokud je podává autor vynálezu (průmyslového vzoru) nebo jeho dědic a pokud jsou podávány ve věci jejich přihlášek vynálezů (průmyslových vzorů) se žádostí o udělení autorských osvědčení (osvědčení), nebo jim udělených autorských osvědčení (osvědčení).“

Oddíl C

Výstavba

9. Poznámka 9 k položce 26 zní:

9. Za vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby garáže a vydání povolení k trvalému užívání stavby garáže vybere se vždy poplatek podle písm. c) bez ohledu na to, jsou-li stavebníky občané nebo organizace. Při výstavbě souvislých garáží vybere se poplatek Kčs 200,- za každou garáž bez ohledu na počet stavebníků.

Oddíl L

Řízení o vynálezech, ochranných známkách a průmyslových vzorech

A. Vynálezy

10. Společná poznámka pro položky 75 až 81: Poplatky podle tohoto oddílu se platí v hotovosti nebo převodem z účtu u peněžního ústavu.

11. Položka 75 s poznámkou zní:

a) za podání přihlášky, v níž se žádá o udělení patentu ............................ Kčs 500,-

b) za žádost za navrácení lhůty ................. Kčs 200,-

c) za žádost za odklad zveřejnění přihlášky

- za prvé tři měsíce odkladu .................. Kčs 100,-

- za každý další měsíc odkladu .............. Kčs 50,-

d) za zápis licence k patentu a převodu patentu do rejstříku ................. Kčs 300,-

e) za žádost o určení, zda vyřešení technického problému spadá do rozsahu určitého autorského osvědčení nebo patentu ............ Kčs 2000,-

Poznámka:

Poplatek podle písm. b) a e) se nevybere, podává-li žádost autor ve věci jemu uděleného autorského osvědčení nebo jeho dědic.

12. Za položku 76 vkládá se poznámka, která zní:

Poznámka k položce 75 platí zde obdobně.

13. Položka 77 s poznámkou zní:

Zveřejnění přihlášky ............................ Kčs 300,-

Poznámka:

Poplatek se platí na výzvu správního orgánu před zveřejněním přihlášky vynálezu a ve lhůtě určené správním orgánem.

14. Položka 78 s poznámkou zní:

Tisk popisu vynálezu k patentu ................... Kčs 1000,-

Poznámka k položce 77 platí zde obdobně.

15. Položka 79 s poznámkami zní:

Za patent na vynález

a) za prvých pět roků .......................... Kčs 3000,-

b) za další tři roky ........................... Kčs 2000,-

c) za devátý rok ............................... Kčs 800,-

d) za desátý a každý další rok se poplatek uvedený sub c) zvyšuje ročně vždy o ................. Kčs 200,-

Poznámky: *)

1.

a) Poplatek za prvých pět let platnosti patentu je splatný předem nejdéle do šesti měsíců po dni, kdy rozhodnutí o udělení patentu nabude právní moci,

b) poplatek za další tři roky je splatný před uplynutím pátého roku platnosti patentu,

c) poplatky za devátý a každý další rok jsou splatné vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti patentu.

2. Jestliže lhůty uvedené v poznámce 1 pod písm. b) a c) prošly přede dnem, kdy rozhodnutí o udělení patentu nabylo právní moci, jsou poplatky v uvedených případech splatné ve lhůtě stanovené v poznámce 1 písm. a).

3. Nebude-li poplatek zaplacen ve lhůtách uvedených v poznámkách 1 a 2, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců; v těchto případech se však poplatek zvyšuje na dvojnásobek. **)

16. Za položku 80 se vkládá poznámka, která zní:

Poznámka k položce 75 platí zde obdobně.

17. Položka 81 zní:

Řízení o návrhu na zrušení autorského osvědčení nebo patentu a

o žádosti za vyznačení závislosti autorského osvědčení nebo patentu Kčs 20,- až 2 000,-.

Poznámka k položce 75 platí zde obdobně.

B. Ochranné známky, průmyslové vzory a označení původu **)

18. Položka 82 s poznámkami zní:

a) za podání přihlášky (včetně případného zápisu do rejstříku)

- ochranné známky ........................... Kčs 400,-

- průmyslového vzoru se žádostí o udělení patentu ......................... Kčs 200,-

- označení původu ........................... Kčs 600,-

b) za žádost o zápis dalšího uživatele označení původu ............................. Kčs 400,-

c) za žádost

- o obnovu zápisu ochranné známky

- o rozšíření seznamu výrobků nebo služeb ochranné známky .................... Kčs 400,-

d) za žádost o zápis převodu nebo souhlasu k převodu ochranné známky, licence a převodu patentu do rejstříku ............... Kčs 100,-

e) za návrh na výmaz

- ochranné známky

- označení původu

- dalšího uživatele označení původu, jakož i za návrh zjišťovací ............... Kčs 200,-

f) za návrh na zrušení osvědčení nebo patentu ...... Kčs 200,-

g) za žádost o určení, zda vnější úprava výrobku spadá do rozsahu určitého osvědčení nebo patentu ...................................... Kčs 200,-

h) za žádost o změnu

- v ochranné známce

- označení původu

- názvu majitele ochranné známky, názvu uživatele nebo dalšího uživatele označení původu ........................... Kčs 50,-

i) za žádost za navrácení lhůty .................. Kčs 100,-

j) za žádost za odklad zveřejnění přihlášky průmyslového vzoru ..................... Kčs 100,-

k) za zveřejnění přihlášky průmyslového vzoru ...... Kčs 100,-

l) za vydání povolení o prodloužení lhůty v řízení

- za první a druhé prodloužení .............. Kčs 20,-

- za třetí a další prodloužení .............. Kčs 100,-

m) za prodloužení doby platnosti patentu na průmyslový vzor ................... Kčs 200,-

n) za žádost

- o mezinárodní zápis ochranné známky nebo označení původu

- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky nebo o prodloužení doby platnosti mezinárodně zapsané ochranné známky ....... Kčs 60,-

o) za žádost o převod mezinárodně zapsané ochranné známky, o změnu názvu jejího majitele, o omezení jejího seznamu výrobků nebo služeb,

o teritoriální omezení nebo rozšíření její ochrany, jakož i za žádost

o změnu názvu uživatele mezinárodně zapsaného označení původu, o změnu seznamu výrobků nebo zápis spoluuživatele takového

označení původu ........................................ Kčs 40,-

p) za návrh na výmaz mezinárodní ochranné známky ....... Kčs 200,-

Poznámky:

1. Poplatky za řízení ve věci označení původu budou vybírány až po nabytí účinnosti zákona o označení původu.

2. Případy uvedené pod písm. a) až p) se vztahují na ochranné známky, průmyslové vzory a označení původu zapsané v ČSSR,

- n) a o) se vztahují na čs. ochranné známky a označení původu zapsané mezinárodně,

- p) se vztahují na jiné než čs. ochranné známky, zapsané mezinárodně.

3. Poplatek za řízení o přihlášce průmyslového vzoru může správní orgán snížit až na polovinu sazby.

4. Poplatky podle písm. n) a o) jsou vybírány za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek, případně podle Lisabonské dohody o ochraně označení původu u Spojených mezinárodních úřadů pro ochranu vlastnictví v Ženevě.

5. Poplatek podle písm. f), g), i) a l) se nevybere, podává-li žádost autor ve věci jemu uděleného osvědčení nebo jeho dědic.

19. Položka 83 s poznámkou zní:

Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) ............................. Kčs 40,-

Poznámka:

Poznámka 5 k položce 82 platí zde obdobně.

Poznámky pod čarou

*) Autorské osvědčení na vynálezy poplatkům podle této položky nepodléhají (§ 47 odstavec 1 zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech).

*) Při nezaplacení poplatku ani v této prodloužené lhůtě patent zanikne (§ 57 písm. c) zák. č. 84/1972 Sb.).

**) Patent na průmyslový vzor zanikne, nezaplatí-li se včas správní poplatek (§ 110 písm. c) zák. č. 84/1972 Sb.)

Přesunout nahoru