Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 119/1972 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení

Částka 33/1972
Platnost od 29.12.1972
Účinnost od 01.01.1973
Zrušeno k 01.01.1979 (151/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

119

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí

České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky

ze dne 27. prosince 1972

o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení

Federální ministerstvo financí podle § 391 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění zákona č. 138/1970 Sb., podle § 28 písm. e) zákona č. 134/1970 Sb., o rozpočtových pravidlech, a § 33 odst. 1 zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky, a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o rozpočtových pravidlech, stanoví:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje sdružování části prostředků socialistických organizací při spojování jejich činností (dále jen "sdružování prostředků"), zdroje úhrady při sdružování prostředků, způsob odvodové (daňové) povinnosti organizací při sdružování prostředků a poskytování příspěvků na investiční výstavbu a na provoz některých zařízení.

ČÁST PRVNÍ

Sdružování prostředků

DÍL I

Úvodní ustanovení

§ 2

(1) Na peněžní ústavy, na státní pojišťovny, na organizace ministerstev zemědělství a výživy a na zemědělské organizace v působnosti jiných orgánů se tato vyhláška vztahuje, pokud předpisy o hospodaření těchto organizací nestanoví jinak. 1)

(2) Nelze sdružovat prostředky na bytovou výstavbu tak, že by se na výstavbě jednoho bytového objektu podílely státní organizace a stavební bytová družstva; budou-li však součástí bytového objektu nebytová zařízení, mohou organizace své prostředky určené na tato zařízení sdružit s prostředky určenými na bytovou výstavbu.

(3) Ustanovení platná pro státní hospodářské organizace platí obdobně i pro organizace zahraničního obchodu, pokud předpisy platné pro tyto organizace nestanoví jinak.

§ 3

(1) Prostředky lze sdružovat jen tehdy, jsou-li účel a podmínky jejich použití dohodnuty ve smlouvě, 2) a to dříve než bude zahájena činnost, která je předmětem smlouvy.

(2) Organizace sdružují prostředky (finanční a hmotné) v souladu se státním nebo hospodářským plánem k dosažení sjednaného účelu nebo společného zájmu, zejména

a) k dosažení větší efektivnosti investiční výstavby a vybavení některých zařízení,

b) k zhospodárnění provozu zařízení a k provádění jiných činností sloužících společným zájmům zúčastněných organizací v tuzemsku (dále jen "sdružená provozní činnost").

(3) Sdružených prostředků lze použít výhradně k účelu, ke kterému mají být podle smlouvy poskytnuty.

§ 4

Socialistické organizace mohou sdružovat prostředky navzájem bez ohledu na

a) druh organizace, 3) organizační formu (např. státní hospodářská, rozpočtová, příspěvková organizace) nebo vztah k majetku (správa, vlastnictví),

b) způsob řízení, tj. zda jde o organizace ústředně řízené (federálními orgány i orgány republik) nebo o národní výbory a jimi řízené organizace,

c) podřízenost a organizační stupeň.

§ 5

Nakládání s národním majetkem při sdružování s družstevní nebo společenskou organizací

Národní majetek lze při sdružování prostředků převést bezplatně do vlastnictví družstevní nebo společenské organizace 4) jen tehdy, vyhradí-li si převádějící státní organizace ve smlouvě

a) podíl na výnosu sdruženého majetku (např. formou podílu na zisku ze sdružené provozní činnosti) nebo jinou náhradu za využívání tohoto majetku, a

b) pro případy likvidace družstevní nebo společenské organizace, zániku sdružení prostředků nebo ukončení účasti na sdružení prostředků bezplatný zpětný převod tohoto národního majetku, popř. zaplacení pořizovací ceny nevrácených základních prostředků po odpočtu jejich opotřebení, a ceny ostatního jí do sdružení převedeného a nevráceného majetku (zásoby, drobné a krátkodobé předměty apod.) podle cenových předpisů platných v době likvidace, zániku či ukončení účasti.

DÍL II

Sdružování prostředků a jeho finanční a majetkové důsledky

§ 6

Způsob sdružování prostředků

(1) Organizace smějí sdružovat prostředky jen k takovým činnostem, k nimž jsou oprávněny podle příslušných předpisů. 5)

(2) Sdružování prostředků se provádí

a) poskytnutím finančních prostředků organizaci určené smlouvou, jako podílu na sdruženou investiční výstavbu nebo na pořízení základních prostředků určených k činnosti podle smlouvy,

b) převedením části hmotného majetku na jednu ze zúčastněných organizací, určenou smlouvou, popř. i jinou nefinanční účastí (např. poskytnutí práv, pracovní výpomoci, bezplatné provedení výuky nebo zapracování pracovníků),

c) úhradou nákladů sdružené provozní činnosti prováděné podle smlouvy,

d) úhradou ztráty ze sdružené provozní činnosti prováděné podle smlouvy.

(3) Hodnota podílů podle odst. 2 písm. a) a b) se posuzuje u organizace, která je poskytla, jako vklad a u příjemce jako cizí zdroj, s výjimkou případu, kdy sdružování k investiční výstavbě se provádí s použitím prostředků ze státního rozpočtu (§ 13).

§ 7

Finanční a majetkové zabezpečení při sdružování prostředků

(1) Zabezpečení finančního a majetkového krytí činnosti jak investičního, tak provozního charakteru, se provádí podle dohody organizací sdružujících prostředky. Organizace jsou povinny (§ 3 odst. 1) podle zaměření a účelu, k němuž je smlouva uzavírána, předem dohodnout zejména:

a) investora výstavby, provozovatele (§ 19) sdružené provozní činnosti a dále správce nebo vlastníka převedeného majetku nebo majetku pořízeného ze sdružených prostředků,

b) způsob využití zařízení, popř. způsob řízení a rozhodování o činnosti,

c) výši podílu jednotlivých zúčastněných organizací na počátečním stavu sdružených prostředků na financování výstavby a provozu zařízení určených k užívání nebo na financování sdružené provozní činnosti, a to s přihlédnutím k odpisům základních prostředků určených k užívání a k použití těchto odpisů; dále způsob a lhůty poskytnutí těchto podílů a jejich splácení, popř. převedení,

d) rozsah a popis převáděného majetku a den převodu jeho správy, popř. vlastnictví, s uvedením hodnoty tohoto majetku podle ocenění v účetnictví,

e) podíly jednotlivých zúčastněných organizací na hospodářském výsledku sdružené provozní činnosti, tj. způsob a lhůty rozdělení dosaženého zisku, popř. úhrady vzniklých ztrát, nebo jinou formu účasti a odpovědnost za závazky, 6)

f) podmínky, za kterých může být ukončena činnost, podmínky zániku činnosti a způsob majetkového, popř. finančního vypořádání a vypořádání při vystoupení některé zúčastněné organizace,

g) podmínky pro vystoupení organizace ze smlouvy, popř. pro vyloučení organizace,

h) dobu trvání činnosti prováděné podle smlouvy,

ch) způsob převodu limitů plánu investiční výstavby (hmotného plánu),

i) postup a zdroje v případě potřeby dalších finančních prostředků na reprodukci sdruženého majetku (při obnově, rozšíření, škodách na sdruženém majetku apod.).

(2) Opis písemného souhlasu se smlouvou zašlou sdružené organizace místně příslušným orgánům vykonávajícím správu odvodů (daní).

DÍL III

Správa a vlastnictví sdruženého majetku

§ 8

Sdružování k výstavbě a k provozu

(1) Správa sdruženého (společného) národního majetku, prováděná státními organizacemi, popř. nakládání s takovým majetkem se řídí předpisy o správě národního majetku. 7) Převod národního majetku do vlastnictví společenské organizace, popř. jejího podniku nebo hospodářského zařízení (dále jen "společenská organizace") nebo do vlastnictví družstevní organizace se řídí rovněž předpisy o správě národního majetku; tento převedený majetek je však u těchto organizací spravován podle předpisů pro ně platných.

(2) Předpisy o sdružování prostředků k výstavbě společných zařízení 8) platí obdobně i o sdružování prostředků k účelu sdružené provozní činnosti.

§ 9

Podíly organizací

Pro účely stanovení smluvního podílu jednotlivých organizací na sdružení (§ 6 odst. 3) se hmotný majetek a jiná nefinanční účast organizací [§ 6 odst. 2 písm. b)] vyjádří peněžní částkou. Základní prostředky se ocení pro účel stanovení podílu pořizovací cenou sníženou o opotřebení, ostatní hmotné prostředky v cenách podle předpisů platných ke dni, kdy smlouva nabývá účinnost.

DÍL IV

Zdroje úhrady

§ 10

Zdroje státních hospodářských organizací na sdruženou investiční výstavbu

K poskytnutí finančních prostředků jako podílu organizace na sdruženou investiční výstavbu nebo na pořízení základních prostředků použije státní hospodářská organizace svých vlastních zdrojů z fondu výstavby, popř. bankovního úvěru; státní hospodářská organizace, která provádí odvody do státního rozpočtu (rozpočtu národního výboru) na základě finančního plánu, 9) použije k takovému sdružování zdroje určeného finančním plánem ve fondu výstavby. 10)

§ 11

Zdroje státních hospodářských organizací na sdruženou provozní činnost

Příslušnou část nákladů (včetně příspěvku na sociální zabezpečení) nebo část ztráty ze sdružené provozní činnosti hradí sdružená státní hospodářská organizace provozovateli z těch zdrojů, z nichž se taková činnost financuje, provozuje-li ji organizace sama, tj. na vrub nákladů, fondu kulturních a sociálních potřeb apod. 11)

§ 12

Zdroje rozpočtových a příspěvkových organizací

(1) Rozpočtová organizace použije k sdružování prostředků zdrojů určených k tomu jejím rozpočtem; v případech stanovených zvláštními předpisy 12) může použít ke sdružování prostředků z doplňkových zdrojů.

(2) Příspěvková organizace použije ke sdružování prostředků zdrojů určených k tomu jejím finančním plánem; ke sdružování prostředků k investiční výstavbě použije vlastních zdrojů z fondu výstavby, pokud jej vytváří. V případech stanovených zvláštními předpisy 12) může ke sdružování prostředků použít též svých doplňkových zdrojů.

(3) Nepoužité sdružené prostředky u rozpočtových a příspěvkových organizací, pověřených prováděním činnosti a uložené na zvláštním účtě, koncem roku nepropadají ve prospěch státního rozpočtu.

§ 13

Zabezpečení zdrojů z rozpočtu

(1) Sdružují-li se rozpočtové organizace k investiční výstavbě navzájem, nezajišťují ve svých rozpočtech podíly na tuto výstavbu, ale úhradu celých rozpočtových nákladů zajišťuje ve svém rozpočtu pro příští rok organizace určená smlouvou za investora sdružené výstavby.

(2) Zajištění úhrady investiční výstavby při sdružování rozpočtových organizací s hospodářskými organizacemi v rozpočtu nebo v plánu se stanoví zvláštními předpisy. 13)

§ 14

Zdroje investora a provozovatele

Zdroje převedené od ostatních organizací

a) se nezahrnují do tvorby zisku u přejímající státní hospodářské organizace, která je investorem, jde-li o zdroje určené na sdruženou investiční výstavbu nebo na pořízení základních prostředků; převedené zdroje představují podíl sdružené organizace (cizí zdroje u investora),

b) se zahrnují do tvorby zisku jako jiné výnosy ze sdružené provozní činnosti u přejímající státní hospodářské organizace, která je provozovatelem, jde-li o úhradu nákladů takové sdružené provozní činnosti nebo o úhradu ztráty z takové činnosti, jež se hradí na vrub nákladů při samostatném výkonu této činnosti podle příslušných předpisů. 14) Jsou-li tyto zdroje poskytnuty předem, rozliší se časově a uvolňují se postupně podle potřeby financování sdružené provozní činnosti a podílu připadajícího na sdruženou organizaci.

DÍL V

Sdružování prostředků k investiční výstavbě

§ 15

Financování u investora sdružené výstavby

(1) Organizace mohou sdružit prostředky k investiční výstavbě jen tehdy, je-li investorem určena jen jedna organizace.

(2) Smlouva je v případě sdružené investiční výstavby součástí podkladů pro financování investic. 15)

(3) Nemá-li investor smluvně zabezpečeny finanční prostředky potřebné na celou výstavbu a hmotné prostředky, jež mají být převedeny od sdružených organizací, ve lhůtách podle časového plánu výstavby, 15) nesmí být sdružená investiční výstavba financována.

§ 16

Financování u správce (vlastníka) sdruženého majetku

(1) Správce (vlastník) sdruženého majetku je povinen zajišťovat údržbu a opravy základních prostředků.

(2) Správce (vlastník) majetku pořízeného ze sdružených prostředků nebo majetku určeného k používání podle smlouvy odpovídá za to, že budou včas připraveny finanční prostředky potřebné k jeho reprodukci, pokud se organizace nedohodnou jinak.

(3) Odpisy základních prostředků zůstávají jako zdroj financování sdružené investiční výstavby správci (vlastníku) těchto základních prostředků (§ 28 odst. 1).

§ 17

Převody prostředků

(1) Při převodech 16) finančních prostředků na úhradu podílů na sdruženou investiční výstavbu se postupuje takto:

a) je-li podle smlouvy investorem státní hospodářská, družstevní, společenská, popř. příspěvková nebo jiná socialistická organizace, 17) převádějí ostatní organizace své podíly na sdruženou investiční výstavbu na jeho zdrojový účet, určený k financování investic; tyto podíly se u investora posuzují jako cizí zdroj,

b) je-li podle smlouvy investorem ústředně řízená rozpočtová organizace, převádějí se podíly od ostatních organizací na její samostatný zvláštní bankovní účet sdružených prostředků,

c) je-li podle smlouvy investorem národní výbor nebo jím řízená rozpočtová organizace, převádějí se prostředky od ostatních organizací na zvláštní bankovní účet sdružených prostředků řídícího národního výboru, pokud pro některou podřízenou rozpočtovou organizaci nestanoví národní výbor jinak,

d) úhrada faktur za investiční práce a dodávky v případech uvedených pod písm. b) a c) se provede z investičního čerpacího účtu a současně se částka ve výši odčerpaných prostředků převede ze zvláštního bankovního účtu sdružených prostředků do příjmů příslušného státního rozpočtu (u národních výborů prostřednictvím příjmového a základního běžného účtu národního výboru).

(2) Investor zahrne podíly na sdruženou investiční výstavbu, které má podle smlouvy obdržet, do plánovaných zdrojů; podílející se sdružená organizace uvádí svůj podíl v ostatní finanční potřebě na investiční výstavbu.

(3) Finanční prostředky převedené během roku od ostatních sdružených organizací může investor použít jen k financování sdružené výstavby, která byla zařazena do plánu a rozpočtu v souladu s předpisy pro prováděcí plány a rozpočet v rámci závazných limitů plánu investiční výstavby jemu stanovených. Jestliže však ke sdružení prostředků na investiční výstavbu dojde až během roku, je nutná i úprava limitů plánu investiční výstavby s výjimkou případu, kdy investor sdružuje jen finanční prostředky, ale celý limit dává sám; nedojde-li k takové úpravě (zvýšení) limitu, nemůže investor převedené prostředky na sdruženou výstavbu použít.

(4) Převod limitů plánu investiční výstavby se provádí delimitačním protokolem podepsaným zúčastněnými organizacemi a schváleným jejich nadřízenými a ústředními orgány.

(5) Prostředky na sdružené investice budované národními výbory v rámci akce "Z", které nejsou součástí státního plánu a financují se z doplňkových zdrojů, se převádějí na účet stanovený příslušným národním výborem.

DÍL VI

Sdružování prostředků k provádění sdružené provozní činnosti

§ 18

Zařízení pro sdruženou provozní činnost

Pro sdruženou provozní činnost mohou být využívána zařízení vybudovaná z prostředků všech nebo několika sdružených organizací, nebo zařízení, které vybudovala a spravuje nebo vlastní jen jedna organizace, popř. i zařízení jiné organizace.

§ 19

Provozovatel sdružené provozní činnosti

Sdruženou provozní činnost zabezpečuje organizace, kterou určuje smlouva (provozovatel). Provozovatel hradí výdaje na sdruženou provozní činnost ze zdrojů stanovených příslušnými předpisy pro takovou činnost, 11) pokud se organizace nedohodnou, že některé výdaje hradí přímo některá sdružená organizace, popř. pokud podle zvláštních předpisů není stanoveno, že určité výdaje hradí jiný orgán (např. národní výbor).

§ 20

Převody prostředků

(1) Lhůty pro převádění prostředků na úhradu nákladů nebo ztráty ze sdružené provozní činnosti je třeba sjednat tak, aby provozovatel mohl plynule financovat plánovanou sdruženou provozní činnost, tj. aby byl časový soulad mezi náklady a převodem prostředků.

(2) Úhrady částek připadajících na jednotlivé sdružené organizace se provádějí ve výši stanovené pro ně smlouvou a na účet, který určí provozovatel k soustředění sdružených prostředků, určených k financování sdružené provozní činnosti.

§ 21

Zisk ze sdružené provozní činnosti

Pokud jde o sdruženou provozní činnost, jejímž výsledkem má být zisk, neuhrazují sdružené organizace provozovateli podíly na úhradu nákladů; na zisku zbylém po provedení odvodů (odvodu daní) do státního rozpočtu (rozpočtu národního výboru) a po splnění ostatních povinností se podílejí způsobem a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě.

§ 22

Evidence o sdružené provozní činnosti

Provozovatel je povinen zabezpečit samostatnou evidenci o sdružené provozní činnosti.

DÍL VII

Odvody (daně) organizací při sdružování prostředků k investiční výstavbě a k sdružené provozní činnosti

§ 23

Odvody (daně) při provádění činnosti jednotlivými organizacemi

Jestliže v zařízení pořízeném podle smlouvy každá ze zúčastněných organizací provádí činnost samostatně, provádějí se odvody (odvádějí se daně) 18) takto:

a) každá organizace provádí samostatně odvody (odvádí daně) podle předpisů pro ni platných kromě odvodu z jmění,

b) odvod z jmění provádí organizace pověřená jeho správou s výjimkou případů uvedených v § 31. Do základu pro výpočet tohoto odvodu se nepočítá jmění zvýhodněné podle příslušných předpisů. 19) Výše odvodu se vypočte podle podílů jednotlivých organizací na jmění používaném podle smlouvy a podle pro ně platných sazeb. Sdružené organizace refundují částky na ně připadající správci a současně sníží svůj základ pro svůj odvod z jmění o částku svého podílu na sdružení. Podíly jednotlivých organizací na odvodu z jmění jsou u nich odpočitatelnou položkou od jejich základu pro odvod ze zisku ve výši skutečně zaplacené. Jestliže zúčastněná organizace nepodléhá odvodu z jmění, je podíl na sdruženém jmění na ni připadající od tohoto odvodu osvobozen. Za provedení odvodu z jmění takto vypočítaného odpovídá organizace i tehdy, jestliže sama tomuto odvodu nepodléhá, pokud je správcem (vlastníkem). Neprovede-li tento odvod, popř. neodvede-li zálohy na něj včas, vymáhá se na ní jako její dluh; tato organizace je povinna zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 0,1 % dlužné částky.

§ 24

Náhrady nákladů na udržování a opravy

(1) Jestliže v zařízení pořízeném podle smlouvy každá ze zúčastněných organizací provádí činnost samostatně, hradí správci (vlastníku) tohoto zařízení (§ 23) příslušnou část skutečných nákladů na jeho udržování a opravy.

(2) Náhrady podle předchozího odstavce, pokud se v souladu s příslušnými předpisy hradí na vrub nákladů (tvorby zisku), jsou u uhrazující organizace nákladem do výše odpovídající podílu připadajícímu na tuto organizaci podle smlouvy.

(3) U správce (vlastníka) zařízení (odst. 1) je náhrada přijatá od ostatních sdružených organizací, hrazená jimi na vrub nákladů (tvorby zisku), položkou snižující náklady; správce (vlastník) zařízení hradí (po odpočtu náhrad) na vrub nákladů (tvorby zisku) náklady na udržování a opravy jen do výše podílu na něj připadajícího.

§ 25

Odvody (daně) při provádění činnosti provozovatelem (stejné vztahy ke státnímu rozpočtu a stejné sazby)

Provádí-li provozovatel (§ 19) sdruženou provozní činnost a pro všechny zúčastněné organizace platí stejné odvody (daně) a stejné sazby, provádí také odvody (odvádí daně) z celé této činnosti podle předpisů pro něj platných 20) s výjimkou odvodů podle § 31.

§ 26

Odvody (daně) při provádění činnosti provozovatelem (stejné vztahy ke státnímu rozpočtu při různých sazbách nebo různé vztahy)

(1) Provádí-li provozovatel (§ 19) sdruženou provozní činnost a pro všechny zúčastněné organizace platí stejný druh vztahu ke státnímu rozpočtu (odvody nebo důchodová daň), ale různé sazby, a dále v případě, kdy pro jednotlivé organizace platí různé druhy vztahu ke státnímu rozpočtu, provádí odvody (odvádí daně) z celé sdružené provozní činnosti provozovatel takto:

a) ze zisku:

1. je-li provozovatelem organizace podléhající odvodu ze zisku, provede odvod ze zisku ve výši vypočtené podle podílů vložených prostředků jednotlivých organizací a sazeb pro ně platných s výjimkou zemědělských organizací 21) (odst. 6); pokud některá organizace podléhá dani ze zisku, připočte se daň připadající na její podíl k odvodu ze zisku a odvede se touto formou,

2. je-li provozovatelem nezemědělská organizace podléhající dani ze zisku, odvede daň ze zisku ve výši vypočtené podle podílů vložených prostředků jednotlivých organizací a sazeb pro ně platných s výjimkou zemědělských organizací (odst. 6); pokud některá organizace podléhá odvodu ze zisku, připočte se odvod ze zisku připadající na její podíl k dani ze zisku a odvede se touto formou,

3. je-li provozovatelem organizace nepodléhající ani odvodu ze zisku, ani dani ze zisku, odvede příslušné částky připadající na podíly ostatních organizací podléhajících tomuto odvodu a dani s výjimkou zemědělských organizací (odst. 6) a odvodů podle § 31, a to buď formou odvodu nebo daně podle toho, co podle plánu převažuje,

4. jestliže sdružená organizace nepodléhá odvodu ze zisku, dani ze zisku, ani zemědělské dani (důchodové části), je její podíl na zisku ze sdružené provozní činnosti osvobozen od tohoto odvodu (daní); rovněž je osvobozen podíl připadající na organizaci, jejíž vztah ke státnímu rozpočtu je určen finančním plánem, 22)

5. z podílu na zisku připadajícího na sdruženou organizaci, podléhající odvodu (dani) podle stupnice progresivních sazeb, se vypočte odvod (daň) ze zisku podle průměrné roční sazby plánované touto organizací z její činnosti na příslušný rok,

6. je-li provozovatelem nezemědělská organizace a sdružuje se s organizací zemědělskou, převede jí před roční uzávěrkou podíl na zisku na ni připadající ze sdružené provozní činnosti; převedená částka bude zdaněna u této zemědělské organizace podle předpisů pro ni platných. 23) Odvody v případě, kdy provozovatelem je zemědělská organizace, se provádějí podle § 31;

b) z jmění:

odvod z jmění provádí s výjimkou případů uvedených v § 31 obdobně podle ustanovení § 23 písm. b); neplatí však ustanovení čtvrté a páté věty, pokud celý zaplacený odvod z jmění je odpočitatelnou položkou od základu pro odvod ze zisku u provozovatele;

d) příspěvek na sociální zabezpečení:

1. odvádí, jestliže aspoň jedna ze zúčastněných organizací podléhá tomuto odvodu, s výjimkou podle § 31; příspěvek se vypočte podle podílů zúčastněných organizací na sdružení a podle sazeb pro ně platných,

2. nepodléhá-li některá zúčastněná organizace příspěvku na sociální zabezpečení, je na ni připadající podíl ze základu od odvodu osvobozen;

e) ostatní odvody (např. dodatkové): provádí provozovatel vždy za celou činnost.

(2) Odvody (daně), kterým organizace nepodléhá, ale za jejichž provedení je podle předchozího odstavce odpovědná, se na ní vymáhají jako její dluh, pokud je neprovedla nebo pokud zálohy na ně neodvedla včas; tato organizace je povinna zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 0,1 % dlužné částky.

§ 27

Odvody (daně) z podílu na zisku u příjemce

(1) Podíly na zisku ze sdružené provozní činnosti, rozdělené po skončení roku mezi zúčastněné organizace po předchozím provedení odvodů (odvodu daní) u provozovatele, popř. též po jiném použití podle dohody, nepodléhají u organizací, které je přijaly, dalšímu odvodu (dani) ze zisku.

(2) Rozpočtové a příspěvkové organizace a organizace, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu (rozpočtu národního výboru) je určen finančním plánem, zahrnují příjmy ze sdružené provozní činnosti (podíl na zisku) do plánovaných příjmů (rozpočtu).

DÍL VIII

Odpisy sdružených základních prostředků

§ 28

Provádění odpisů

(1) Odpisy sdružených základních prostředků se provádějí, jestliže se na pořizovací ceně těchto základních prostředků podílejí více než polovinou organizace, které jsou podle příslušných předpisů 26) povinny odpisovat; jedna z nich musí mít sdružené základní prostředky ve správě (ve vlastnictví) a tato organizace je též odpisuje.

(2) Odpisy sdružených základních prostředků se neprovádějí, jestliže se na pořizovací ceně těchto základních prostředků podílejí více než polovinou organizace, na něž se povinnost odpisování základních prostředků podle příslušných předpisů 26) nevztahuje; přitom tyto základní prostředky musí mít ve správě jedna z organizací, jež odpisy neprovádějí.

§ 29

Správa státních hmotných rezerv

Odpisy základních prostředků pořízených po 1. 1. 1967 z části nebo úplně z prostředků poskytnutých Správou státních hmotných rezerv odvádí správce těchto základních prostředků do státního rozpočtu federace prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv ve výši vypočtené ze základu rovnajícího se poskytnutým prostředkům.

§ 30

Zabezpečení prosté reprodukce

(1) Odpisy sdružených základních prostředků soustřeďuje správce (vlastník) k zabezpečení prosté reprodukce a jejich příděly do fondu výstavby vede v analytické evidenci na samostatném účtu k tomuto fondu.

(2) Pokud se podle § 28 odst. 2 odpisy sdružených základních prostředků neprovádějí, musí být mezi sdruženými organizacemi dohodnuto, kolik každá z nich uhradí na prostou reprodukci základních prostředků.

DÍL IX

Odvody (daně) při sdružování prostředků se zemědělskými organizacemi

§ 31

(1) Sdruží-li zemědělské organizace své prostředky navzájem, popř. s nezemědělskou organizací k provádění zemědělské činnosti a provozovatelem je zemědělská organizace, odvádí daň, popř. provádí odvody jen ze svého podílu na této činnosti ta zemědělská organizace, která ji zajišťuje, a to podle předpisů pro ni platných; 27) podíly ze zisku ze sdružené provozní činnosti se u ostatních sdružených organizací zahrnují do jejich základu pro zemědělskou daň (důchodovou část) a pro odvod (daň) ze zisku do státního rozpočtu (rozpočtu národního výboru) a platí se z nich odvody (odvádějí se daně) podle předpisů pro ně platných.

(2) Ustanovení předchozího odstavce o způsobu provádění odvodů (odvodu daní) platí i tehdy, sdruží-li nezemědělská, popř. zemědělská organizace své prostředky se zemědělskou organizací k provádění činnosti nezemědělského charakteru, která je podrobena u zemědělské organizace ještě dalšímu zdanění. 28)

(3) Pokud se zemědělskou organizací sdruží své prostředky k investiční výstavbě, popř. jiné prostředky podléhající odvodu z jmění organizace podléhající tomuto odvodu, hradí sama odvod z jmění připadající na tyto její prostředky.

ČÁST DRUHÁ

Poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení

§ 32

Podmínky pro poskytování příspěvku

Socialistické organizace a národní výbory mohou poskytovat příspěvky na investiční výstavbu a provoz některých zařízení 29) jen tehdy, jestliže

a) k činnosti, na niž přispívají, jsou samy oprávněny podle příslušných předpisů 30) (např. rekreační, školská, kulturní, zdravotnická, tělovýchovná, sociální zařízení),

b) získají výhodu pro činnost vlastní organizace (místní komunikace k závodu, veřejné osvětlení v okolí závodu) nebo pro své zaměstnance (zařízení pracovní rehabilitace, kulturní zařízení apod.).

§ 33

Podmínky pro poskytnutí příspěvku sjednají organizace písemně předem v hospodářské smlouvě; podmínky musí být schváleny nadřízeným orgánem (nadřízenými orgány). Podíl organizace na využití příslušného zařízení se stanoví úměrně k výši jejího příspěvku v poměru k celkovým pořizovacím nebo provozním nákladům. 31)

§ 34

Zdroje pro poskytování příspěvku

(1) Příspěvek jiné organizaci může být poskytnut jen z takového zdroje, který je u přispívající organizace určen k financování stejné činnosti.

(2) Pokud to připouštějí příslušné předpisy, hradí se příspěvky na provoz zařízení (§ 32) u státních hospodářských organizací na vrub nákladů, 32) z fondu kulturních a sociálních potřeb, 33) popř. ze zisku organizace po provedení odvodů (po odvodu daní) do státního rozpočtu (rozpočtu národního výboru) a po splnění ostatních povinností. 34)

(3) Příspěvky na investiční výstavbu (§ 32) se poskytují u státních hospodářských organizací z fondu výstavby; 35) nelze však k tomuto účelu použít prostředků převedených do tohoto fondu z dotací ze státního rozpočtu. Pokud předpisy dovolují použít k tomuto účelu také fondu kulturních a sociálních potřeb, 33) je nutno tyto prostředky převést nejdříve do fondu výstavby.

(4) Pokud to připouštějí příslušné předpisy, 36) hradí se příspěvky u rozpočtových a příspěvkových organizací z příslušných položek rozpočtu, popř. z doplňkových zdrojů.


ČÁST TŘETÍ

Společná a závěrečná ustanovení

§ 35

Součinnost národních výborů

Národní výbory organizují a koordinují sdružování prostředků v rámci své působnosti v případech, kdy se samy tohoto sdružování účastní; přitom dbají, aby zamýšlený účel sdružování nebyl v rozporu se zájmem celé společnosti a s potřebami národního hospodářství.

§ 36

Součinnost orgánů hospodářského řízení

Orgány hospodářského řízení dbají, aby organizace uzavíraly jen takové smlouvy, jejichž realizace přispěje k zlepšení jejich hospodářské situace; zvlášť posuzují, zda finanční situace organizací umožňuje i výhledově plnění všech jejich závazků a povinností, zejména též zabezpečení pravidelného splácení úvěrů Státní bance československé v dohodnutých lhůtách a financování jejich běžných potřeb (dotace fondů ve stanovené výši apod.). Tyto orgány rovněž dbají a kontrolují, aby zamýšlený účel sdružování nebyl v rozporu s celospolečenskými zájmy a s potřebami národního hospodářství.

§ 37

(1) Výjimky z této vyhlášky může povolit

a) federální ministerstvo financí pro organizace řízené federálními orgány,

b) ministerstvo financí ČSR nebo SSR, sdružují-li se organizace příslušné republiky,

c) ministerstvo financí příslušné podle působnosti ústředního orgánu nadřízeného investorovi, správci (vlastníku) sdruženého majetku nebo provozovateli v případech, kdy se sdruží

1. organizace řízené federálními orgány s organizacemi jedné nebo obou republik,

2. organizace řízené orgány obou republik; přitom se ministerstvo financí dohodne s ministerstvem financí příslušným podle působnosti ústředního orgánu nadřízeného ostatním sdruženým organizacím.

(2) Pokud nejde o organizace řízené národními výbory, o organizace družstevní nebo společenské, postupují při povolování výjimek ministerstva financí republik v případech uvedených v předchozím odstavci pod písm. b) a pod písm. c) v bodu 2. v dohodě s federálním ministerstvem financí.

§ 38

Zrušuje se vyhláška č. 86/1968 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací.

§ 39

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973.


První náměstek ministra financí ČSSR: Hájek v. r.

Ministr financí ČSR: Ing. Lér, CSc., v. r.

Náměstek ministra financí SSR: Ing. Valášek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. vyhláška č. 2/1972 Sb., o kooperačních vztazích při rozvoji specializace a koncentrace zemědělské výroby.

2)  Smlouva o sdružení podle § 360a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění zákona č. 138/1970 Sb. (úplné znění č. 37/1971 Sb.).

3) § 14 hospodářského zákoníku.

4) Vyhláška č. 104/1966 Sb., o správě národního majetku.

5) § 18a hospodářského zákoníku.

6) § 360a odst. 4 hospodářského zákoníku.

7) Hospodářský zákoník a vyhláška č. 104/1966 Sb.

8) Vyhláška č. 104/1966 Sb.

9) § 19 zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, část třetí nařízení vlády ČSSR č. 139/1971 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací.

10) Státní hospodářská organizace může použít pro účely takového sdružení také prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb, převedených do fondu výstavby v rámci vymezeném vyhláškou č. 162/1971 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

11) § 7 vyhlášky č. 48/1967 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací, vyhláška č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu, vyhláška č. 162/1971 Sb.

12) Vyhláška č. 162/1971 Sb., zákon č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), a obdobné zákony ČNR č. 60/1971 Sb., § 29 (fond rezerv a rozvoje) a SNR č. 32/1971 Sb., § 29 apod.

13) Pokyny pro vypracování návrhů rozpočtů a finančních plánů, vydané ministerstvy financí (pro rok 1973 z 11.5.1972).

14) § 7 vyhlášky č. 48/1967 Sb., vyhláška č. 90/1972 Sb.

15) § 11 vyhlášky č. 140/1971 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

16) Rozpočtové organizace ústředně řízené postupují při převodech finančních prostředků podle směrnic o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu federace (Finanční zpravodaj č. 2/1972), podle obdobných směrnic platných pro hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu ČSR a SSR (Finanční zpravodaj č. 3/1972).

17) § 390 hospodářského zákoníku.

18) Zákon č. 111/1971 Sb., vyhláška č. 112/1971 Sb., kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, zákon č. 113/1971 Sb., vyhláška č. 114/1971 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, zákon č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani, nařízení vlády ČSSR č. 139/1971 Sb.

19) § 10 odst. 2 a 3 zákona č. 111/1971 Sb.

20) Zákon č. 111/1971 Sb., vyhláška č. 112/1971 Sb., zákon č. 113/1971 Sb., vyhláška č. 114/1971 Sb., nařízení vlády ČSSR č. 139/1971 Sb.

21) Článek 8 odst. 2 vyhlášky č. 114/1971 Sb.

22) Část třetí nařízení vlády ČSSR č. 139/1971 Sb.

23) Zákon č. 112/1968 Sb., zákon č. 113/1971 Sb.

24) Zákon č. 111/1971 Sb.

25) Zákon č. 113/1971 Sb.

26) Vyhláška č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků.

27) Zákon č. 112/1966 Sb., zákon č. 113/1971 Sb., zákon č. 111/1971 Sb.

28) § 17 odst. 4 a 5 zákona č. 113/1971 Sb., vyhláška č. 45/1969 Sb. (pro ČSR) a č. 46/1969 Sb. (pro SSR), o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy.

29) Nařízení vlády ČSSR č. 139/1971 Sb. (§ 93).

30) Např. vyhláška č. 162/1971 Sb.

31) Jiné příspěvky než ty, které připouštějí předpisy, popř. příslušná vláda, nelze poskytovat.

32) § 7 vyhlášky č. 48/1967 Sb., vyhláška č. 90/1972 Sb.

33) Vyhláška č. 162/1971 Sb.

34) § 5 odst. 1 a 2 nařízení vlády ČSSR č. 139/1971 Sb.

35) § 13 odst. 3 nařízení vlády ČSSR č. 139/1971 Sb.

36) Např. zákon č. 134/1970 Sb., zákon ČNR č. 60/1971 Sb. a zákon SNR č. 32/1971 Sb.

Přesunout nahoru