Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 117/1972 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném číselníku organizací v ČSSR

Částka 32/1972
Platnost od 28.12.1972
Účinnost od 28.12.1972
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

117

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 22. prosince 1972

o jednotném číselníku organizací v ČSSR

Federální statistický úřad stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:


§ 1

Účel jednotného číselníku organizací v ČSSR

Ústřední orgány federace i republik, *) orgány středního článku řízení **) i všechny ostatní socialistické a jiné organizace se sídlem v Československé socialistické republice (dále jen "orgány a organizace"), jež mají povinnost poskytovat sociálně ekonomické informace (zpravodajskou povinnost), ***) zatřiďuje Federální statistický úřad do jednotného číselníku organizací v ČSSR (dále jen "číselník"). Číselník obsahuje názvy nebo slovní zkratky, sídla (adresy) a číselná označení orgánů a organizací.

§ 2

Závaznost a využívání číselníku

(1) Orgány a organizace jsou povinny uvádět svá číselná označení podle číselníku

a) ve státních statistických a účetních výkazech a zvlášť organizovaných statistických šetřeních, jakož i v plánovacích podkladech, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštními směrnicemi nebo pokyny ústředních statistických, finančních nebo plánovacích orgánů,

b) v dokladech o odběratelsko-dodavatelských vztazích, především na objednávkách, v hospodářských smlouvách, na dodacích listech, na fakturách a v dalších dokladech sloužících k vedení evidence o odběratelsko-dodavatelských vztazích v členění podle dodavatelů nebo odběratelů,

c) ve zvlášť organizovaných evidencích, pasportech a rejstřících, +) pokud uvádění číselných označení předepíše Federální statistický úřad.

(2) V souladu s číselníkem jsou organizace povinny třídit a seskupovat sociálně ekonomické informace. ++)

a) v evidenci dodávek materiálu podle dodavatelských organizací,

b) v evidenci přijatých a vydaných dokladů o vnějších hospodářských stycích mezi organizacemi, jako jsou objednávky, dodací listy, faktury a další doklady, jejichž zpracování v informační soustavě organizací je nutno provádět v členění podle dodavatelů a odběratelů,

c) pro účely mechanizovaného a automatizovaného zpracování sociálně ekonomických informací.

(3) Používání odchylných číselníků organizací ve vnějším styku s jinými organizacemi může ve výjimečných případech povolit Federální statistický úřad na návrh příslušného ústředního orgánu.

Ohlašovací povinnost orgánů a organizací

§ 3

(1) Všechny orgány a organizace, s výjimkou těch, které se zapisují do podnikového rejstříku, jsou povinny hlásit svůj vznik, změnu nebo zánik +++) krajské správě Českého statistického úřadu nebo krajské správě Slovenského statistického úřadu (Městské správě Českého statistického úřadu v hlavním městě Praze, Městské správě Slovenského statistického úřadu v hlavním městě Slovenské socialistické republiky Bratislavě), *) v jejímž obvodě mají své sídlo, a to nejpozději do 7 dnů po tom, kdy orgán k tomu příslušný rozhodl o vzniku, změně nebo zániku orgánu nebo organizace, popř. kdy došlo k jiné skutečnosti dotýkající se obsahu číselníku.

(2) Hlášení podle odstavce 1 se provádí písemně ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat vedle informací o vzniku, změně nebo zániku orgánu nebo organizace tyto další údaje:

a) přesný název orgánu nebo organizace s udáním data, od kdy dochází k jejímu vzniku, zániku nebo změně,

b) adresu sídla orgánu nebo organizace s uvedením okresu,

c) organizační formu (např. rozpočtová organizace, družstevní podnik, společenská organizace),

d) převažující činnost, +)

e) přímo nadřízený orgán (orgán středního článku řízení apod.) a ústřední orgán.

§ 4

Ústřední orgány zašlou každý rok nejpozději do 30. listopadu Federálnímu statistickému úřadu předběžnou informaci o tom, ke kterým organizačním změnám v oboru jejich působnosti dojde na základě jejich rozhodnutí od počátku příštího roku. **) Ústřední orgány republik zašlou tuto informaci prostřednictvím ústředních statistických orgánů republik.

§ 5

Provádění doplňků a změn číselníku

Doplňky a změny obsahu číselníku provádí podle potřeby Federální statistický úřad opatřeními oznamovanými ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů.


Závěrečná ustanovení

§ 6

Číselník, popř. jeho jednotlivé části, vydává Federální statistický úřad jako samostatné publikace ***) a vydání každého dílu oznamuje ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů. +)

§ 7

(1) Výjimky z ustanovení § 2 povoluje v odůvodněných případech Federální statistický úřad na návrh věcně příslušného ústředního orgánu.

(2) Výjimky povolené podle dřívějších předpisů zůstávají v platnosti.

§ 8

Zrušuje se výnos Státního statistického úřadu ze dne 20. července 1967 čj. 51 537/1967 o zavedení a využívání jednotného číselníku organizací v ČSSR. ++)

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda: Ing. Kazimour v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 16 odst. 4 zákona č. 21/1971 Sb., § 14 odst. 3 zákona ČNR č. 40/1972 Sb., § 16 odst. 3 zákona SNR č. 41/1972 Sb.

**) § 17 odst. 2 zákona č. 21/1972 Sb., § 16 odst. 2 zákona ČNR č. 40/1972 Sb., § 18 odst. 2 zákona SNR č. 41/1972 Sb.

***) § 22 zákona č. 21/1971 Sb.

+) § 2 písm. f) zákona č. 21/1971 Sb.

++) § 3 nařízení vlády ČSSR č. 153/1971 Sb., o informační soustavě organizací.

*)  § 3 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 40/1972 Sb., § 3 odst. 1 písm. a) zákona SNR č. 41/1972 Sb.

+) Podle jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství (vyhláška č. 113/1972 Sb.)

+++) § 23 odst. 1 zákona č. 21/1971 Sb.

**) Zejména se zřetelem k § 48 odst. 3 hosp. zák. č. 109/1964 Sb. (úplné znění č. 37/1971 Sb.).

***) Publikace vycházejí ve Statistickém a evidenčním vydavatelství tiskopisů, n. p., Praha 1, Tržiště 9.

+) Oznámení o vydání I. dílu je obsaženo v částce 8/1972 Zpravodaje Federálního statistického úřadu, Českého statistického úřadu a Slovenského statistického úřadu.

++) Výnos byl publikován v částce 9/1967 Zpravodaje Státního statistického úřadu a oznámen ve Sbírce zákonů, částka 45/1967.

Přesunout nahoru