Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 116/1972 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků

Částka 32/1972
Platnost od 28.12.1972
Účinnost od 28.12.1972
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

116

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 22. prosince 1972

o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků

Federální statistický úřad stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:


§ 1

Oborové číselníky průmyslových výrobků

(1) Oborové číselníky průmyslových výrobků (dále jen "oborové číselníky") jsou součástí jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků *) (dále jen "jednotná klasifikace"). Oborové číselníky se vytvářejí pro obory průmyslové výroby (dále jen "obory"), které určí Federální statistický úřad.

(2) V oborových číselnících pokračuje třídění průmyslových výrobků až do konkrétních položek sortimentu, a to do takového stupně podrobnosti, který je nutný z hlediska vztahů mezi jednotlivými socialistickými a jinými organizacemi (dále jen "organizace"), zejména pro úplnou identifikaci výrobků v odběratelsko-dodavatelských vztazích.

Gestoři oborových číselníků

§ 2

(1) Oborové číselníky vytvářejí a udržují v aktuálním stavu gestoři oborových číselníků (dále jen "gestoři"), jimiž jsou vybrané organizace nebo orgány jim nadřízené, popř. výzkumná a vývojová pracoviště, jež funkcí gestorů pověří Federální statistický úřad v součinnosti s příslušnými ústředními orgány. **)

(2) Pro relativně samostatné okruhy výrobků některého oboru může být pověřena také jiná organizace (orgán) nebo více organizací (orgánů) funkcí spolugestorů, jejichž úkolem je vytvářet vymezené části oborového číselníku a udržovat je v aktuálním stavu; spolugestor plní jen takové úkoly, které jsou mu uloženy v dalších ustanoveních této vyhlášky, popř. v podrobnějších pokynech Federálního statistického úřadu.

(3) Opatření, jimiž se pověřují vybrané organizace (orgány) funkcí gestora, popř. spolugestora, vyhlašuje Federální statistický úřad ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů. ***)

§ 3

Gestorům přísluší zejména:

a) vypracovávat, popř. organizovat vypracování oborových číselníků podle zásad stanovených Federálním statistickým úřadem; gestoři jsou povinni při tvorbě oborových číselníků důsledně uplatňovat zejména předepsaný způsob číslování a slovního označování výrobků a určování měrných jednotek, a to i u výrobků zhotovovaných nebo dovážených jinými organizacemi;

b) udržovat oborové číselníky v aktuálním stavu a provádět k tomu účelu běžně jejich nutné změny a doplňky;

c) vydávat podle potřeby po předchozím schválení Federálním statistickým úřadem

1. pokyny pro ostatní výrobce nebo dovozce, popř. odbytové a zásobovací organizace, jimiž se stanoví náležitosti pro předkládání podkladů nutných k zatřídění výrobků těmito organizacemi vyráběných nebo dovážených,

2. pokyny pro spolugestory o způsobu a technice zatřiďování výrobků do svěřené části oboru, o způsobu a lhůtách předkládání návrhů a o postupu při provádění nutných změn a doplňků;

d) vydávat prostřednictvím a na náklad vydavatelských organizací ústředních statistických orgánů republik vypracované oborové číselníky, jež schválí Federální statistický úřad v součinnosti s věcně příslušnými ústředními orgány, a to v množství potřebném pro krytí potřeby všech uživatelů; totéž platí o vydávání dodatků (změn a doplňků) oborových číselníků, které jsou gestoři povinni provádět souhrnně v ročních nebo delších časových intervalech.

§ 4

Návrhy změn a doplňků oborových číselníků jsou gestoři povinni projednat s jinými výrobci a dovozci a dále s hlavními odběrateli a s těmi odběrateli, kteří si písemně vyžádají účast na úpravách příslušných oborových číselníků, a přihlédnout k jejich odůvodněným stanoviskům.

§ 5

Spolugestoři mají v rozsahu svého pověření zejména tyto úkoly:

a) vypracovávat příslušné části oborových číselníků podle zásad stanovených Federálním statistickým úřadem, popř. podle pokynů vydaných věcně příslušnými gestory [§ 3 písm. c) bod 2],

b) udržovat příslušné části oborových číselníků v aktuálním stavu a k tomu účelu navrhovat gestorům provedení nutných změn a doplňků.

§ 6

Vedoucí organizace (orgánu) pověřené funkcí gestora nebo spolugestora je povinen vytvářet podmínky pro odpovědný výkon této funkce. Dále je povinen oznámit Federálnímu statistickému úřadu a nadřízenému ústřednímu orgánu za každý svěřený obor jméno pracovníka pověřeného výkonem úkolů spojených s gestorskou funkcí a běžně oznamovat případné změny v tomto pověření.

Povinnosti organizací

§ 7

Organizace vyrábějící průmyslové výrobky, jakož i odbytové a zásobovací organizace (zejména za výrobky jimi kompletované) jsou povinny

a) oznamovat gestorům (popř. spolugestorům) všechny výrobky, které dosud nejsou zatříděny v oborových číselnících, a poskytovat pro účely jejich zatřídění potřebné podklady,

b) postupovat při vydávání ceníků a katalogů výrobků (zboží) v dohodě s příslušnými gestory a důsledně v nich uvádět číselné i slovní označení výrobků (zboží) podle oborových číselníků; vznikne-li rozpor mezi gestorem a navrhovatelem ceníku (katalogu), rozhoduje z podnětu navrhovatele Federální statistický úřad po slyšení gestora a věcně příslušných ústředních orgánů.

§ 8

Odběratelé průmyslových výrobků jsou povinni

a) vyjadřovat se k návrhům gestorů (spolugestorů) na zatřídění nových výrobků do oborových číselníků,

b) poskytovat gestorům (spolugestorům) informace o způsobech využívání oborových číselníků i o závadách v jejich užívání, které zjistili v oblasti odběratelsko-dodavatelských vztahů.


Závěrečná ustanovení

§ 9

Pracovníci organizací účastnící se prací na oborových číselnících musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících státní, hospodářské nebo služební tajemství, o kterých se dověděli při výkonu těchto prací, i o dalších skutečnostech, jejichž ochranu stanoví zvláštní předpisy.

§ 10

Zrušují se:

1. část druhá pokynů Ústřední komise lidové kontroly a statistiky pro vydávání dílčích účelových nomenklatur průmyslových a zemědělských výrobků a výrobků lesního hospodářství a pro provádění a vyhlašování změn a doplňků jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků, jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví a oborových číselníků průmyslových výrobků ze dne 26. října 1965 čj. 40 002/1965 (Věstník ÚKLKS, částka 19/1965); *)

2. výnos Federálního statistického úřadu o pověření k vydávání oborových číselníků průmyslových výrobků a jejich udržování v aktuálním stavu ze dne 20. srpna 1969 čj. 22 710/1969 (Zpravodaj Federálního statistického úřadu, Českého statistického úřadu a Slovenského statistického úřadu, částka 9-10/1969). **)

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda: Ing. Kazimour v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.

**) § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 21/1971 Sb.

***) Seznam gestorských organizací byl vyhlášen ve Zpravodaji Federálního statistického úřadu, Českého statistického úřadu a Slovenského statistického úřadu, částka 15 ze dne 14. ledna 1972.

*) Oznámení o vydání pokynů Ústřední komise lidové kontroly a statistiky ze dne 26. října 1965 čj. 40 002/1965 bylo publikováno ve Sbírce zákonů, částka 8/1966.

**) Oznámení o vydání výnosu Federálního statistického úřadu ze dne 20. srpna 1969 čj. 22 710/1969 bylo publikováno ve Sbírce zákonů, částka 50/1969.

Přesunout nahoru