Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 114/1972 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů

Částka 32/1972
Platnost od 28.12.1972
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 21. prosince 1972

o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů

Federální statistický úřad stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:


§ 1

Jednotná klasifikace výkonů

(1) Pro účely plánovitého řízení národního hospodářství a společnosti a pro sledování jejich rozvoje, dále pro vyjadřování bilančních vazeb a proporcí mezi výrobou a spotřebou a pro využívání výpočetní techniky při řízení národního hospodářství a v odběratelsko-dodavatelských vztazích se zavádí jednotná klasifikace výkonů (dále jen "klasifikace výkonů").

(2) Výkonem se pro účely této vyhlášky rozumí činnost hospodářské povahy nebo jiná činnost, záležející ve vykonávání určité funkce nebo působnosti, s vyloučením činností směřujících k vytváření nových materiálních statků. *)

(3) Klasifikaci výkonů vydá Federální statistický úřad jako samostatnou publikaci. **) Základem třídění jsou obory výkonů (1. klasifikační stupeň), uvedené v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Rozsah platnosti klasifikace výkonů

(1) Klasifikace výkonů je závazná pro všechny obory a okruhy informační soustavy organizací, ***) pro získávání sociálně ekonomických informací za soubory organizací a osob metodami statistického zjišťování a zkoumání +) a dále zejména pro plánování a financování a pro dokumentaci o odběratelsko-dodavatelských vztazích.

(2) Klasifikace výkonů slouží za základ i pro vydávání účelových nomenklatur výkonů určených pro speciální účely (např. tarifních, poplatkových a jiných sazebníků apod.); tyto nomenklatury musí mít na klasifikaci výkonů přímou návaznost. Účelové nomenklatury výkonů určené pro vnější styk mezi organizacemi mohou věcně příslušné orgány vydávat jen v odůvodněných případech a po předchozím schválení Federálním statistickým úřadem, jímž musí být schválen též způsob jejich využití.

§ 3

Oborové číselníky výkonů

(1) Ústřední orgány federace i republik ++) vypracovávají podle potřeby v dohodě s Federálním statistickým úřadem a po projednání s ostatními zúčastněnými ústředními orgány, popř. i s hlavními odběrateli k určitému oboru výkonů spadajícímu do jejich působnosti podrobnější třídění formou oborového číselníku výkonů (dále jen "oborový číselník"), který tvoří součást klasifikace výkonů. Vytvářením oborových číselníků a jejich udržováním v aktuálním stavu mohou ústřední orgány se souhlasem Federálního statistického úřadu pověřit též některý podřízený orgán středního článku řízení nebo některou z podřízených organizací (gestor oborového číselníku).

(2) V oborových číselnících pokračuje třídění výkonů až do takového stupně podrobnosti, který je nutný z hlediska vztahů mezi organizacemi, zejména pro úplnou identifikaci výkonů v odběratelsko-dodavatelských vztazích.

(3) Oborové číselníky vyhlašuje v souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb. Federální statistický úřad po projednání s věcně příslušným ústředním orgánem opatřeními oznámenými ve Sbírce zákonů.

§ 4

Využití klasifikace výkonů v informační soustavě organizací

(1) Všechny socialistické a jiné organizace (dále jen "organizace"), vykonávající činnosti zahrnuté do klasifikace výkonů, sledují ve své informační soustavě podle oborů výkonů zejména ukazatele o výsledcích své činnosti, včetně ukazatelů hodnotových, a ukazatele o mzdách a ostatních nákladech, popř. další ukazatele, které stanoví Federální statistický úřad.

(2) Organizace vstupující do odběratelsko-dodavatelských vztahů označují v objednávkách, v hospodářských smlouvách, v dodacích listech, na fakturách a v ostatních dokladech výkony, které jsou předmětem těchto vztahů, číselnými znaky podle klasifikace výkonů, a pokud jsou pro podrobnější třídění výkonů v příslušných oborech vydány oborové číselníky, též podle těchto číselníků.

§ 5

Využití klasifikace výkonů při statistických zjišťováních

Způsob využití klasifikace výkonů při provádění statistických zjišťování vztahujících se k výkonům upravují v jednotlivých případech zvláštní směrnice nebo pokyny Federálního statistického úřadu, popř. ústředního statistického orgánu republiky.

§ 6

Oznamovací povinnost

Mají-li se stát nové, dosud nezatříděné výkony předmětem odběratelsko-dodavatelských vztahů, jsou dodavatelské, popř. dovážející organizace povinny oznamovat tyto případy běžně Federálnímu statistickému úřadu, popř. i příslušnému gestoru oborového číselníku (§ 3 odst. 1) a předkládat návrhy na zatřídění těchto výkonů do klasifikace výkonů (oborového číselníku), a to po předběžném projednání s ostatními dodavateli týchž výkonů, popř. i s hlavními odběrateli.

§ 7

Provádění změn a doplňků klasifikace výkonů

(1) Nutné dílčí změny a doplňky klasifikace výkonů provádí Federální statistický úřad opatřeními oznamovanými ve Sbírce zákonů a vyhlašuje je nejpozději souběžně s vydáním metodických pokynů Státní plánovací komise pro vypracování návrhů prováděcích plánů *) a s účinností od počátku následujícího roku. Navrhovatelé změn klasifikace výkonů jsou proto povinni své návrhy zaslat Federálnímu statistickému úřadu nejpozději do konce února běžného roku.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně i pro vyhlašování změn a doplňků oborových číselníků.

§ 8

Povolování výjimek

Výjimky z ustanovení § 2 a 4 může na návrh příslušného ústředního orgánu v odůvodněných případech povolit Federální statistický úřad.


§ 9

Závěrečná ustanovení

Dnem, kdy tato vyhláška nabude účinnosti, se zrušují směrnice Ústřední komise lidové kontroly a statistiky ze dne 31. července 1965 čj. 38 048/1965, o zavedení a využívání jednotného třídění prací výrobní povahy a jednotného třídění výkonů zahrnovaných do hodnoty společenského produktu, **) v části týkající se výkonů a část B přílohy k těmto směrnicím.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974 s výjimkou ustanovení § 6, jež nabývá účinnosti dnem 1. července 1973.


Předseda: Ing. Kazimour v.r.

Poznámky pod čarou

*) Činnosti směřující k vytváření nových materiálních statků jsou klasifikovány v jednotné klasifikaci průmyslových oborů a výrobků a v jednotné klasifikaci výrobků v zemědělství a v lesnictví (vyhláška č. 71/1965 Sb.) a dále v jednotné klasifikaci stavebních objektů (vyhláška č. 89/1967 Sb.).

**) Publikace vyjde ve Statistickém a evidenčním vydavatelství tiskopisů, n. p., Praha 1, Tržiště 9.

***) § 2 zákona č. 21/1971 Sb., § 3 nařízení vlády ČSSR č. 153/1971 Sb., o informační soustavě organizací.

+) § 3 téhož zákona.

++) § 16 odst. 4 zákona č. 21/1971 Sb., § 14 odst. 3 zákona ČNR č. 40/1972 Sb., § 16 odst. 3 zákona SNR č. 41/1972 Sb.

*) § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.

**) Vydání směrnic bylo vyhlášeno v částce 16-17/1965 Věstníku Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 8/1966.


Příloha k vyhlášce č. 114/1972 Sb.

Jednotná soustava sociálně ekonomických klasifikací

ČÁST 5

Jednotná klasifikace výkonů

(1. třídicí stupeň - obory)

Produktivní výkony
Výkony zachovávající nebo zvyšující užitné hodnoty hmotných statků
901 Provoz a správa komunikací
902 Výkup a úprava kovového odpadu a sběrných surovin
903 Výkony veřejného stravování
904 Geologické výkony
905 Nakladatelské a obdobné výkony
906 Projektování
907 Ochrana před škodlivými účinky vod
Výkony obnovující užitné vlastnosti hmotných statků
911 Opravy a údržba strojů a zařízení pro energetiku a těžbu
912 Opravy a údržba strojů a zařízení pro metalurgický, strojírenský a kovodělný průmysl
913 Opravy a údržba strojů a zařízení pro chemický průmysl
914 Opravy a údržba strojů a zařízení pro spotřební a potravinářský průmysl
915 Opravy a údržba traktorů, zemědělských strojů a zařízení
916 Opravy a údržba strojů a zařízení pro stavební výrobu a výrobu stavebních hmot
917 Opravy a údržba dopravních prostředků
918 Opravy a údržba výrobků elektrotechnického a elektronického průmyslu
919 Opravy a údržba výrobků jemné mechaniky a opravy nářadí
921 Opravy a údržba ostatních výrobků strojírenského průmyslu
922 Opravy pryžových výrobků (kromě obuvi)
923 Opravy výrobků dřevozpracujícího průmyslu
924 Opravy výrobků textilního a konfekčního průmyslu
925 Opravy výrobků kožedělného průmyslu
926 Opravy výrobků kulturní spotřeby a ostatních průmyslových výrobků
927 Montáže opravárenského charakteru
928 Opravy a údržba stavební povahy
Přemísťovací výkony
931 Rozvod energie
932 Nákladní doprava
933 Výkony spojů
936 Demontáže
937 Demolice (včetně ostatních způsobů likvidace stavebních objektů)
Výkony oběhu produktů
941 Výkony nákupu zemědělských a lesnických výrobků
942 Výkony odbytu a zásobování (včetně výkonů skladového hospodářství)
943 Výkony zahraničního obchodu
945 Výkony vnitřního obchodu
Neproduktivní výkony
Provozní výkony
951 Osobní doprava
952 Výkony bytového hospodářství
953 Ubytovací služby
954 Služby cestovnímu ruchu
955 Provozní výkony městského hospodářství
Společenské služby
961 Školské výkony a služby
962 Výkony kulturní činnosti
964 Zdravotnická péče
965 Sociální péče
966 Výkony tělovýchovné a sportovní činnosti
Osobní služby
968 Komunální osobní služby
969 Půjčování předmětů dlouhodobé spotřeby a samoobslužných provozů
Výkony pro socialistické organizace
971 Výkony při strojním zpracování informací
972 Poradenské služby pro řízení podniků
973 Architektonické, investorské a jiné technické služby
974 Obchodní a zprostředkovatelské služby
975 Půjčování strojů a zařízení organizacím
Výkony pro společnost jinde nezařazené
981 Výkony správy
982 Výkony soudnictví, prokuratury a arbitráže
983 Výkony obrany a bezpečnosti
984 Geodetické a kartografické výkony
986 Výkony vědy a technického rozvoje
987 Výkony vědecko-technické dokumentace a zkušebnictví
988 Hydrometeorologické a neproduktivní vodohospodářské výkony
989 Záchranné práce
991 Peněžnictví
992 Pojišťovnictví
993 Advokátní, informační, překladatelské a jiné služby veřejnosti
996 Výkony společenských organizací
Přesunout nahoru