Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 113/1972 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství

Částka 32/1972
Platnost od 28.12.1972
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

113

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 21. prosince 1972

o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství

Federální statistický úřad stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:


§ 1

Jednotná klasifikace odvětví národního hospodářství

(1) Pro účely rozvíjení vědeckých metod plánovitého řízení národního hospodářství a společnosti, pro sledování jejich rozvoje z hlediska objektivních vztahů a proporcí, nezávislých na daných organizačních formách, a pro účely mezinárodních ekonomických porovnání se zavádí jednotná klasifikace odvětví národního hospodářství (dále jen "odvětvová klasifikace").

(2) Odvětvová klasifikace je základním tříděním všech činností prováděných socialistickými a jinými organizacemi (dále jen "organizace") i hospodářských činností jednotlivců.

(3) Odvětvovou klasifikaci vydá Federální statistický úřad jako samostatnou publikaci. *)

§ 2

Rozsah platnosti odvětvové klasifikace

(1) Odvětvová klasifikace je závazná pro všechny obory a okruhy informační soustavy organizací **) i pro získávání sociálně ekonomických informací za soubory organizací a osob metodami statistického zjišťování a zkoumání ***) a dále pro rozvíjení vědeckých metod plánování a financování a pro dokumentaci o odběratelsko-dodavatelských vztazích.

(2) Odvětvovou klasifikací se řídí všechny ústřední orgány federace i republik, *) orgány středního článku řízení ****) i jednotlivé organizace ve všech případech, kdy je pro uspořádání sociálně ekonomických informací stanoveno odvětvové třídění.

§ 3

Využití odvětvové klasifikace při statistických zjišťováních

(1) Metodiku statistických zjišťování prováděných v odvětvové struktuře (zejména zatřiďování subjektů metodou převažující činnosti nebo jinou metodou) upravují v jednotlivých případech zvláštní směrnice nebo pokyny Federálního statistického úřadu, popř. ústředního statistického orgánu republiky.

(2) Pro účely základního odvětvového třídění organizací určí odvětvovou příslušnost jednotlivých organizací Federální statistický úřad a vyjádří ji v jednotném číselníku organizací v ČSSR. ***)

§ 4

Návaznost účelových nomenklatur na odvětvovou klasifikaci

Účelové nomenklatury, +) mající vztah k odvětvovému třídění a určené pro vnější styk mezi organizacemi, mohou věcně příslušné orgány vydávat jen za předpokladu, že zajistí jejich přímou návaznost na odvětvovou klasifikaci a že jejich vydání i způsob využití předem schválí Federální statistický úřad.

§ 5

Vztahy k odvětvovým klasifikacím mezinárodních orgánů

Při publikování odvětvově tříděných sociálně ekonomických informací sloužících k porovnání s informacemi vydávanými mezinárodními organizacemi a zeměmi, jež používají klasifikace odvětví národního hospodářství členských států RVHP nebo mezinárodní typové odvětvové klasifikace Statistického úřadu OSN, musí být používáno převodních klíčů vyznačených v odvětvové klasifikaci. Použití jiného převodního klíče pro tyto účely je vázáno předchozím souhlasem Federálního statistického úřadu.

§ 6

Provádění změn a doplňků odvětvové klasifikace

Nutné dílčí změny a doplňky odvětvové klasifikace provádí Federální statistický úřad v souladu s obdobími střednědobého státního plánu ++) opatřeními oznamovanými ve Sbírce zákonů.


§ 7

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Dnem, kdy tato vyhláška nabude účinnosti, s e zrušuje typová klasifikace odvětví národního hospodářství a klasifikace průmyslových odvětví vypracovaná podle usnesení vlády č. 2176/1955. +++)

(2) Pokud Federální statistický úřad nepovolí na přechodnou dobu výjimku, pozbývají dnem nabytí účinnosti této vyhlášky platnosti také všechna ostatní odvětvová třídění včetně odvětvových účelových nomenklatur, pokud se jich využívá při vnějším styku mezi organizacemi . Žádost o povolení výjimky musí být prostřednictvím věcně příslušného ústředního orgánu podána Federálnímu statistickému úřadu do 31. března 1973.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974 s výjimkou ustanovení § 3 odst. 2, jehož pozdější účinnost bude stanovena zvláštním opatřením Federálního statistického úřadu oznámeným ve Sbírce zákonů.


Předseda: Ing.Kazimour v. r.

Poznámky pod čarou

*) Publikace vyjde ve Statistickém a evidenčním vydavatelství tiskopisů, n. p., Praha 1, Tržiště 9.

*) § 16 odst. 4 zákona č. 21/1971 Sb., § 14 odst. 3 zákona ČNR č. 40/1972 Sb., § 16 odst. 3 zákona SNR č. 41/1972 Sb.

**) § 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, § 3 nařízení vlády ČSSR č. 153/1971 Sb., o informační soustavě organizací.

***) § 3 téhož zákona.

****) § 17 odst . 2 zákona č. 21/1971 Sb., § 16 odst. 2 zákona ČNR č. 40/1972 Sb., § 18 odst. 2 zákona SNR č. 41/1972 Sb.

***) Vyhláška č. 117/1972 Sb., o jednotném číselníku organizací v ČSSR.

+) Účelovou nomenklaturou se rozumí dílčí utřídění určitého okruhu sociálně ekonomických jevů , odchylné od třídění použitého v jednotné soustavě sociálně ekonomických klasifikací, určené pro speciální potřebu některých orgánů nebo organizací.

++) § 4 odst. 1 zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.

+++) Typová klasifikace odvětví národního hospodářství a klasifikace průmyslových odvětví byla vydána jako samostatná publikace v knižnici Směrnice a pokyny Státního úřadu statistického pod č. 1/1957.

Přesunout nahoru