Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 112/1972 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu č. 131/1964 Sb., ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.

Částka 31/1972
Platnost od 27.12.1972
Účinnost od 01.01.1973
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

112

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 20. prosince 1972,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu č. 131/1964 Sb., ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.

Státní arbitráž Československé socialistické republiky ve spolupráci s ministerstvem průmyslu České socialistické republiky a ministerstvem průmyslu Slovenské socialistické republiky a po projednání se zúčastněnými ministerstvy stanoví podle § 392 odst. 1 a 2 a § 395 písm. a) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění zákona č. 138/1970 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu č. 131/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 39 se doplňuje na konci slovy: "výrobků zemědělské techniky Bios".

2. Ustanovení § 40 odst. 2 se doplňuje na konci takto:

"výrobky zemědělské techniky Bios ................... 6 měsíců.

Jde-li však o výrobky nebo komplety výrobků zemědělské techniky Bios vybavené elektro-, thermo- nebo hygrostatickým zařízením, předkládají se návrhy smluv nejpozději 6 měsíců před začátkem kalendářního roku, v němž se má dodávka uskutečnit."

3. Ustanovení § 42 odst. 1 první věta se doplňuje tak, že za slova "u výrobků dřevařských impregnovaných, stavebně truhlářských, dřevěných obalů" se vkládají slova "u výrobků zemědělské techniky Bios".

4. Část druhá se doplňuje o oddíl šestý tohoto znění:

"ODDÍL ŠESTÝ

Dodávky organizacím vnitřního obchodu

§ 46a

Pro dodávky organizacím vnitřního obchodu platí předcházející ustanovení vyhlášky, pokud v tomto oddílu není stanoveno něco jiného.

§ 46b

V zájmu lepšího uspokojování potřeb vnitřního trhu uzavírají socialistické organizace výroby a obchodu též další smlouvy o jiných způsobech spolupráce, zejména

- smlouvy (dohody) o spolupráci při zajišťování dodávek pro vnitřní trh,

- dlouhodobé smlouvy o dodávkách vybraných druhů výrobků a smlouvy o přípravě dodávek.

Smlouvy (dohody) o spolupráci při zajišťování dodávek pro vnitřní trh

§ 46c

(1) Účelem smlouvy (dohody) o spolupráci při zajišťování dodávek pro vnitřní trh je zlepšit uspokojování potřeb vnitřního trhu soustavnou trvalou spoluprací mezi zúčastněnými organizacemi.

(2) Smlouvu (dohodu) uzavírají oborová (generální) ředitelství a oborové podniky výroby a obchodu, popř. svazy výrobních a spotřebních družstev nebo krajské orgány spotřebních družstev. Pokud smlouvu (dohodu) uzavírají podřízené dodavatelské a odběratelské organizace (podniky), je k její platnosti třeba předchozího souhlasu nadřízených orgánů.

(3) Smlouva (dohoda), pokud ji uzavírají nadřízené orgány, musí obsahovat jejich závazek, že zajistí, aby jejich podřízené organizace jednaly v souladu s ní.

§ 46d

(1) Smlouva (dohoda) o spolupráci při zajišťování dodávek pro vnitřní trh obsahuje zpravidla

- systém, formy a metody průzkumu spotřebitelské poptávky tak, aby mohly sloužit jako podklad pro dlouhodobý rozvoj výroby a prodeje, pro sestavování státních a hospodářských plánů rozvoje národního hospodářství a pro zajišťování dodávek výrobků;

- kolekční řád, zejména způsob sestavování, schvalování, předkládání a obměny kolekcí apod.;

- kontraktační řád, zejména organizaci, průběh a postup při osobním uzavírání dodávkových smluv (kontraktaci);

- ujednání o tom, že neskončí-li osobní jednání (kontraktace) uzavřením dodávkové smlouvy, uzavřou zúčastněné organizace tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů po skončení kontraktace pod smluvenou majetkovou sankcí;

- ujednání o propagaci, reklamě, o zajišťování katalogů apod.;

- ujednání o balení a označování výrobků.

(2) Smlouva (dohoda) vznikne, dojde-li k dohodě o celém jejím obsahu.

§ 46e

Dlouhodobá smlouva o dodávkách vybraných druhů výrobků

(1) Účelem dlouhodobé smlouvy o dodávkách vybraných druhů výrobků je zajistit v rámci plánovitého řízení požadavky vnitřního trhu na výrobu a dodávky v náležitém předstihu s víceletou perspektivou a vytvořit podmínky pro dlouhodobé formování výrobních programů, modernizaci výrobních zařízení nebo přípravu záměrů na investiční výstavbu.

(2) Smlouvu uzavírají oborová (generální) ředitelství a oborové podniky výroby a obchodu, popř. svazy spotřebních družstev nebo jejich krajské orgány.

(3) Ve smlouvě se stanoví především objem dodávek a odběru vybraných druhů výrobků a majetkové sankce pro případ, že smluvní strany nezajistí, že jejich podřízené organizace uzavřou na dohodnutý rozsah dodávek a v dohodnutých termínech hospodářské smlouvy (smlouvu o přípravě dodávek nebo dodávkovou smlouvu).

(4) Smlouva vznikne, dojde-li k dohodě o celém jejím obsahu.

§ 46f

Smlouva o přípravě dodávek dohodnutých výrobků

(1) Předmětem smlouvy o přípravě dodávek dohodnutých výrobků je zabezpečení dodávek výrobků, jejichž nomenklaturu dohodnou nadřízená oborová (generální) ředitelství a oborové podniky výroby a obchodu, popř. svazy spotřebních družstev nebo jejich krajské orgány (dále jen "dohodnuté výrobky").

(2) Nejpozději do 30 dnů po obdržení dohody nadřízených orgánů o objemu dodávek na příslušný rok podle odstavce 1 jsou dodavatelé a odběratelé povinni uzavřít smlouvu o přípravě dodávek, ve které uvedou výši a členění dodávek dohodnutých výrobků alespoň v rozsahu dohody nadřízených orgánů, stanoví rozložení dodávek na jednotlivá smluvní období (zpravidla čtvrtletní) a převezmou povinnost uzavřít smlouvy o dodávce těchto výrobků.

(3) Jestliže některá z organizací neuzavře na podkladě smlouvy o přípravě dodávek dohodnutých výrobků smlouvu o dodávce těchto výrobků na příslušné smluvní období ve stanovené výši, je povinna zaplatit druhé organizaci majetkovou sankci ve výši 5 % z maloobchodní ceny výrobků, na které smlouva o dodávce výrobků nebyla uzavřena; povinnost organizace uzavřít smlouvu na stanovený objem dodávek tím není dotčena.

§ 46g

Smlouva o přípravě dodávek určených výrobků

(1) Smlouva o přípravě dodávek se uzavírá též na dodávky základních druhů spotřebních výrobků určených dohodou ministerstva obchodu České socialistické republiky a ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky s ministerstvem průmyslu České socialistické republiky a s ministerstvem průmyslu Slovenské socialistické republiky (dále jen "určené výrobky") *) a dodávané výrobními státními hospodářskými organizacemi (dále jen "dodavatelé") organizacím vnitřního obchodu (dále jen "odběratelé").

(2) Nejpozději do 30 dnů po obdržení dohody nadřízených oborových (generálních) ředitelství a oborových podniků výroby a obchodu, popř. svazů spotřebních družstev nebo jejich krajských orgánů o objemu dodávek určených výrobků na příslušný rok jsou dodavatelé i odběratelé povinni uzavřít smlouvu o přípravě dodávek, ve které uvedou množství a členění dodávek alespoň v rozsahu dohody nadřízených orgánů, stanoví rozvržení dodávek na jednotlivá smluvní období (zpravidla čtvrtletní) a převezmou povinnost uzavřít smlouvy o dodávkách určených výrobků.

(3) Jestliže některá z organizací neuzavře na podkladě smlouvy o přípravě dodávek určených výrobků smlouvu o dodávce těchto výrobků na příslušné smluvní období ve stanovené výši, je povinna zaplatit druhé organizaci majetkovou sankci ve výši 5 % z maloobchodní ceny výrobků, na které smlouva o dodávce výrobků nebyla uzavřena; povinnost organizace uzavřít smlouvu na stanovený objem dodávek tím není dotčena.

(4) Smlouvy o dodávce určených výrobků musí obsahovat závazek k dodávce kompletního, barevného, dezénového a velikostního sortimentu jednotlivých druhů výrobků v každém měsíci.

§ 46h

Zvláštní ustanovení

(1) Požaduje-li to odběratel, je za obvyklých podmínek dodavatel výrobků pro vnitřní trh povinen uzavřít dodávkovou smlouvu v takovém množství a v takové sortimentní a cenové skladbě, jak byl zavázán plnit v předchozím roce, pokud rozpisem plánu ústředního orgánu nadřízeného dodavateli není určeno jinak.

(2) Vyřídí-li odběratel oprávněnou reklamaci spotřebitele, je dodavatel povinen uznat tuto reklamaci ve stejném rozsahu, jde-li o vadu, za kterou dodavatel odpovídá.

(3) Použité, spotřebitelem vrácené výrobky po opravě (po odstranění vad) nesmějí být dodávány jako výrobky nové a zařazují se vždy do nižší třídy jakosti.

(4) Dodavatel je oprávněn expedovat při poslední dodávce v příslušném dodávkovém období k vytížení dopravního prostředku potřebnou část výrobků, nejvýše však 20 % výrobků z poslední expedované dodávky, které na základě již uzavřené smlouvy mají být dodány v nejbližším následujícím období.

(5) Za nedodržení ustanovení § 15 odst. 3 je dodavatel povinen zaplatit odběrateli penále ve výši Kčs 200 za každý případ.

(6) Ustanovení § 8 se na dodávky organizacím vnitřního obchodu nevztahuje; odchylky od smluvně dodávaného množství mohou však být smluveny.

(7) Ustanovení § 17 odst. 1 se na dodávky organizacím vnitřního obchodu nevztahuje.

(8) Dodavatel je povinen spolupracovat s odběratelem na vypracování podkladů o návrhu na provádění statistické přejímky výrobků a vyjádřit se k návrhu na její provádění."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: Brandejs v. r.

Poznámky pod čarou

*) Seznam určených výrobků se uveřejňuje v Ústřední věstníku České socialistické republiky a Ústředním věstníku Slovenské socialistické republiky.

Přesunout nahoru