Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 11/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu

Částka 4/1972
Platnost od 28.02.1972
Účinnost od 08.09.1971
Zrušeno k 31.12.2004 (14/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 30. listopadu 1971

o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu


Dne 8. října 1971 byla v Rangúnu podepsána Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu.


Podle svého článku 8 vstoupila Dohoda v platnost s účinností od data podpisu, tj. dnem 8. října 1971.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Marko v. r.


OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Barmského svazu, přejíce si rozšířit hospodářské a obchodní vztahy mezi oběma zeměmi, dohodly se tímto uzavřít tuto obchodní dohodu:

Článek 1

Obě vlády budou všemožně rozvíjet a posilovat obchodní vztahy mezi oběma zeměmi podle zásad rovnosti práv a vzájemné výhodnosti. Každá vláda bude studovat návrhy, které by druhá vláda předložila k uvážení a bude se řídit rozhodnutími, která by byla dohodnuta mezi oběma vládami za účelem dosažení bližších hospodářských vztahů.

Článek 2

Každá vláda dovolí vývoz svého vývozního zboží do druhé země a usnadní dovoz vývozního zboží z druhé země a pokud jde o vývozní a dovozní povolení, usnadní vystavení vývozních a dovozních povolení v souladu se svými platnými zákony, předpisy a administrativními zvyklostmi.

Článek 3

Každá vláda poskytne druhé vládě zacházení podle zásady nejvyšších výhod, pokud jde o celní sazby, daně, poplatky a celní řízení.

Článek 4

Každá vláda poskytne obchodním lodím druhé země při vstupu do přístavů její země, vyplutí z nich a zakotvení v nich, zacházení podle zásady nejvyšších výhod, přiznané podle příslušných zákonů, předpisů a nařízení lodím plujícím pod vlajkou kterékoliv třetí země.

Článek 5

Všechny platy, týkající se prodaného a nakoupeného zboží mezi oběma zeměmi, budou prováděny v kterékoliv směnitelné měně, která bude přijatelná pro obě vlády. Jestliže to bude třeba, bankovní ujednání mezi oběma zeměmi sjednají zvlášť mezi sebou příslušné banky obou zemí.

Článek 6

Obě vlády se budou, kdykoliv to bude třeba, vzájemně radit za tím účelem, aby doporučily opatření k rozšíření vzájemného obchodu a aby překonaly obtíže, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním ustanovení této Dohody.

Článek 7

Doplnění této Dohody budou sjednána výměnou nót mezi oběma vládami.

Článek 8

Tato Dohoda vstoupí v platnost s účinností od data podpisu a bude platit do dne 31. prosince 1972. Bude automaticky prodlužována vždy na období dalšího roku, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí písemně svůj úmysl ukončit tuto Dohodu tři měsíce předem.

Sepsáno v Rangúnu dne 8. října 1971 ve dvou původních vyhotoveních, přičemž obě vyhotovení mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Josef Kočí v. r.

Za vládu Barmského svazu:

Aung Kyi v. r.

Přesunout nahoru