Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 107/1972 Sb.Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o vztazích k zahraničí ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

Částka 30/1972
Platnost od 21.12.1972
Účinnost od 01.01.1973
Zrušeno k 01.01.1991 (527/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

107

VYHLÁŠKA

Úřadu pro vynálezy a objevy

ze dne 5. prosince 1972

o vztazích k zahraničí ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

Úřad pro vynálezy a objevy podle § 155 odst. 1 písm. e) zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví:


§ 1

(1) Souhlas k přihlášení vynálezu nebo průmyslového vzoru do zahraničí uděluje Úřad pro vynálezy a objevy (dále jen "Úřad") na návrh socialistické organizace (dále jen "organizace") nebo na návrh autora vynálezu a autora průmyslového vzoru, jde-li o vynález či průmyslový vzor důležitý z hlediska zájmů Československé socialistické republiky a nebudou-li shledány závady při přihlašování z hlediska novosti a účinku vynálezu či průmyslového vzoru.

(2) Důležitostí vynálezu či průmyslového vzoru z hlediska zájmů Československé socialistické republiky se rozumí zejména význam vynálezu a průmyslového vzoru pro vývoz předmětů vyrobených podle něho, možnost sjednání licenčního nebo obdobného uplatnění vynálezu a průmyslového vzoru v zahraničí nebo jiné závažné důvody.

§ 2

(1) Návrh na přihlášení vynálezu a průmyslového vzoru do zahraničí musí obsahovat údaj o tom, do kterých států se navrhuje vynález nebo průmyslový vzor přihlásit, údaj, o jakou formu ochrany bude v zahraničí žádáno, technicko-ekonomické zdůvodnění přihlášení do zahraničí, stanovisko orgánu a ústředního orgánu nadřízeného navrhovateli, stanovisko ústředního orgánu, jehož oboru působnosti se vynález a průmyslový vzor týká, a označení toho, kdo ponese náklady spojené s přihláškou vynálezu a průmyslového vzoru v zahraničí. Je-li technicko-ekonomickým důvodem přihlášení do zahraničí důvod exportní, musí návrh obsahovat i stanovisko příslušného podniku zahraničního obchodu. Podává-li návrh jiná organizace, než je správce vynálezu nebo průmyslového vzoru, anebo podává-li návrh autor, je třeba o tom vyrozumět správce.

(2) Návrh na přihlášení vynálezu nebo průmyslového vzoru do zahraničí se musí podat tak, aby nedošlo k ohrožení práva přednosti z tuzemských přihlášek vynálezů a průmyslových vzorů s přihlédnutím ke lhůtám uvedeným v § 3 odst. 2 a v § 6 odst. 3.

§ 3

(1) O návrhu na přihlášení vynálezu a průmyslového vzoru do zahraničí rozhodne Úřad po projednání v komisi složené ze zástupců vybraných ústředních orgánů, zejména ministerstva národní obrany, dále orgánu devizového a PZO Polytechny a organizace, která je oprávněna zprostředkovat přihlášení vynálezu a průmyslového vzoru do zahraničí (dále jen "oprávněná organizace"). K jednání komise musí být přizván navrhovatel a mohou být přizvány i další orgány a organizace.

(2) Návrh na přihlášení vynálezu a průmyslového vzoru do zahraničí musí být projednán do dvou měsíců ode dne, kdy byl podán.

(3) Souhlas k přihlášení vynálezu a průmyslového vzoru do zahraničí se doručuje navrhovateli, správci vynálezu a průmyslového vzoru a oprávněné organizaci.

§ 4

Ten, jemuž byl udělen souhlas k přihlášení vynálezu nebo průmyslového vzoru do zahraničí, a oprávněná organizace jsou povinny učinit všechna potřebná opatření k tomu, aby byly dodrženy závazky vyplývající z příslušných mezinárodních dohod. Ten, jemuž byl udělen souhlas k přihlášení vynálezu nebo průmyslového vzoru do zahraničí, je povinen v souladu se zájmy Československé socialistické republiky využít možnosti nevýlučné formy ochrany vynálezu nebo průmyslového vzoru v zahraničí.

§ 5

Přihlášení vynálezu nebo průmyslového vzoru do zahraničí se uskutečňuje výhradně prostřednictvím oprávněné organizace.

§ 6

(1) Ten, jemuž byl udělen souhlas k přihlášení vynálezu a průmyslového vzoru do zahraničí, předá přihlášku vynálezu a průmyslového vzoru oprávněné organizaci se všemi potřebnými náležitostmi, které požadují právní předpisy státu, v němž má být přihláška podána.

(2) Oprávněná organizace prozkoumá, zda předložená přihláška vynálezu a průmyslového vzoru má náležitosti podle odstavce 1. Nebude-li mít předložená přihláška potřebné náležitosti, oprávněná organizace ji podle svých možností doplní nebo přihlášku vrátí k doplnění a odstranění vad.

(3) Oprávněná organizace je dále povinna zejména dbát o to, aby vynález byl v zahraničí přihlášen před uplynutím dvanáctiměsíční lhůty od podání shodné přihlášky v Československé socialistické republice, u průmyslového vzoru před uplynutím šestiměsíční lhůty od podání shodné přihlášky v Československé socialistické republice. Je-li nebezpečí z prodlení, může oprávněná organizace podat přihlášku v zahraničí i bez náležitostí uvedených v odstavci 1, zvláště lze-li ji doplnit během řízení o udělení ochrany v zahraničí.

§ 7

Organizace, které byl udělen souhlas k přihlášení vynálezu nebo průmyslového vzoru do zahraničí, autor vynálezu a průmyslového vzoru a oprávněná organizace jsou při přihlašování vynálezu a průmyslového vzoru do zahraničí povinni v potřebném rozsahu spolupracovat.

§ 8

Náklady spojené s přihláškou vynálezu a průmyslového vzoru do zahraničí, jejím projednáváním a udržováním ochrany v zahraničí nese a za ekonomickou účelnost jejich vynaložení odpovídá ten, kdo se zavázal k náhradě těchto nákladů. Úhrady do zahraničí provádí podle platných devizových předpisů oprávněná organizace, která vykonává i další práce spojené s přihláškou vynálezu a průmyslového vzoru v zahraničí.

§ 9

(1) Oprávněná organizace vede evidenci československých vynálezů a průmyslových vzorů přihlášených v zahraničí tak, aby mohla sloužit k provádění potřebných rozborů.

(2) Podrobnosti o evidenci podle odstavce 1, zejména jaké údaje budou v evidenci sledovány, stanoví dohoda mezi Úřadem a oprávněnou organizací.

§ 10

Při odvolání přihlášky vynálezu a průmyslového vzoru podané v zahraničí a při upuštění od ochrany udělené na vynálezy a průmyslové vzory v zahraničí se použije přiměřeně předchozích ustanovení.

§ 11

Pokud nestanoví mezinárodní smlouva jinak, osoby, které nemají na území Československé socialistické republiky bydliště nebo sídlo, musí být v řízení podle zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech, a podle předpisů vydaných k provedení tohoto zákona zastoupeny buď advokátem z příslušné advokátní poradny nebo příslušnou organizací. Seznam těchto advokátních poraden a organizací vyhlásí v dohodě s příslušnými ústředními orgány předseda Úřadu ve Věstníku Úřadu.


§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973.


Předseda: Ing. Bělohlávek v. r.

Přesunout nahoru