Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 105/1972 Sb.Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o zlepšovacích návrzích

Částka 30/1972
Platnost od 21.12.1972
Účinnost od 01.01.1973
Zrušeno k 01.01.1991 (527/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

105

VYHLÁŠKA

Úřadu pro vynálezy a objevy

ze dne 12. prosince 1972

o zlepšovacích návrzích

Úřad pro vynálezy a objevy podle § 155 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech (dále jen "zákon"), v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů stanoví:


§ 1

Předmět a rozsah ochrany

Tato vyhláška upravuje blíže přihlašování, projednávání, využívání a rozšiřování zlepšovacích návrhů.

§ 2

Úkoly orgánů, organizací a spolupráce se společenskými organizacemi

(1) Orgány a socialistické organizace jsou v rámci zákona v souladu s ustanovením § 145 a § 146 zákona povinny vytvářet optimální podmínky pro rozvoj tvůrčí iniciativy zlepšovatelů, usměrňovat tvorbu zlepšovacích návrhů v souladu s potřebami národního hospodářství k dosažení úkolů daných státními národohospodářskými plány a hospodářskými plány socialistických organizací (dále jen "organizace") a potřebami programů komplexní socialistické racionalizace, zejména vyhlašováním plánů tematických úkolů. Jsou též povinny vytvářet předpoklady a pečovat o využívání a rozšiřování zlepšovacích návrhů tak, aby se jich využilo pro technický pokrok a plánovitý rozvoj národního hospodářství. Orgány a organizace jsou rovněž povinny dbát o zajištění materiálně technických podmínek pro poskytování nejširší pomoci autorům zlepšovacích návrhů při tvorbě zlepšovacích návrhů a při jejich prosazování do výroby. Organizace poskytují autorům pomoc při vypracování přihlášek zlepšovacích návrhů včetně náčrtků a výkresů a při zhotovení výkresů, prototypů, modelů a vzorků potřebných k vyzkoušení a využití předmětu přihlášky zlepšovacích návrhů.

(2) Organizace jsou povinny stanovit odpovědnost a dílčí úkoly příslušných útvarů v časových etapách při posuzování, projednávání a rozhodování o přihláškách zlepšovacích návrhů, jejich zkoušení, využívání a rozšiřování.

(3) Orgány a organizace při plnění svých úkolů na úseku zlepšovacích návrhů soustavně vytvářejí předpoklady pro to, aby Revoluční odborové hnutí mohlo plně uplatňovat svou úlohu při politicko-organizačním zajišťování rozvoje tvůrčí iniciativy pracujících. V tomto duchu Revoluční odborové hnutí v uvedené oblasti zejména:

a) pečuje o rozvíjení, podněcování a plánovité usměrňování iniciativy zlepšovatelů a její řízení tematickým plánováním a napomáhá při prosazování výsledků tvůrčí činnosti do národního hospodářství;

b) napomáhá při zvyšování kvalifikace zlepšovatelů a při prosazování a posilování úlohy hmotného, morálního a společenského ocenění výsledků jejich činnosti;

c) organizuje a prosazuje u orgánů a organizací poskytování všestranné pomoci autorům při zkoušení, rozpracování a zavádění zlepšovacích návrhů;

d) organizuje společenskou kontrolu zachovávání práv zlepšovatelů a organizací, dodržování socialistické zákonnosti, hospodářské a plánovací disciplíny na úseku zlepšovatelství a pomáhá při překonávání překážek a odstraňování potíží.

(4) Orgány a organizace vytvářejí rovněž předpoklady i pro soustavnou spolupráci se Socialistickým svazem mládeže a Československou vědeckotechnickou společností při získávání pracujících a pracující a studující mládeže pro dobrovolnou technickou tvůrčí práci a při organizování a poskytování pomoci při této technické tvůrčí činnosti a při plánovitém zavádění jejích výsledků do praxe.

ČÁST PRVNÍ

Přihlašování zlepšovacích návrhů a jejich projednávání

Přihláška zlepšovacího návrhu

§ 3

(1) Přihláška zlepšovacího návrhu se podává písemně a má obsahovat návrh (popř. návrhy) konkrétního řešení toliko jednoho problému. Obsahuje-li přihláška návrhy konkrétních řešení více problémů, posuzuje se návrh konkrétního řešení každého problému jako samostatná přihláška. Není-li přihlašovatel s to podat návrh písemně, poskytne mu organizace potřebnou pomoc při sepsání přihlášky zlepšovacího návrhu.

(2) Není-li přihláška zlepšovacího návrhu jasná nebo úplná, organizace, popř. nadřízený orgán, u něhož byla podle § 63 odst. 2 zákona podána přihláška, vyzve přihlašovatele, aby ji v přiměřené lhůtě, stanovené organizací, vyjasnil nebo doplnil. Vyhoví-li přihlašovatel této výzvě až po stanovené lhůtě, považuje se přihláška za podanou dnem, kdy došlo k jejímu vyjasnění nebo doplnění.

(3) Přihlášku zlepšovacího návrhu lze vyjasňovat nebo doplňovat jen zvláštním písemným podáním.

§ 4

Z podané přihlášky zlepšovacího návrhu musí být patrno, že jde o přihlášku zlepšovacího návrhu, která musí obsahovat:

a) jméno, příjmení a bydliště přihlašovatele, údaj o tom, kde pracuje, a jeho pracovní zařazení v organizaci. Podává-li přihlášku více spolupřihlašovatelů, uvede tyto údaje každý spolupřihlašovatel;

b) název zlepšovacího návrhu;

c) stručný popis dosavadního stavu a jeho výhody a nevýhody; problém, který je řešen, popis navrhovaného řešení a náčrtek nebo výkres, je-li ho k pochopení návrhu třeba, a předpokládané výhody navrhovaného řešení;

d) oznámení přihlašovatele, zda a ve kterých organizacích podal shodnou přihlášku zlepšovacího návrhu; kde již byl předmět přihlášky využíván a která organizace je správcem zlepšovacího návrhu, popřípadě zda přihlašovatel podal na shodný předmět přihlášku vynálezu nebo průmyslového vzoru;

e) prohlášení přihlašovatele, že je autorem zlepšovacího návrhu (§ 2 zákona);

f) vlastnoruční podpis přihlašovatele nebo všech spolupřihlašovatelů a datum vypracování přihlášky zlepšovacího návrhu.

§ 5

Podává-li přihlášku zlepšovacího návrhu několik spolupřihlašovatelů, uvedou v přihlášce jméno a adresu toho, kterému z nich mají být zprávy a rozhodnutí organizace zasílány; neučiní-li tak, zasílají se zprávy a rozhodnutí spolupřihlašovateli, který je uveden na prvém místě.

Projednávání přihlášky zlepšovacího návrhu

§ 6

Každá organizace je povinna vést deník zlepšovacích návrhů podle vzoru vydaného Úřadem pro vynálezy a objevy (dále jen "Úřad"). Deník musí být svázán a stránkován.

§ 7

(1) Každou podanou přihlášku zlepšovacího návrhu zapíše organizace ihned do deníku zlepšovacích návrhů s uvedením dne, kdy přihláška došla organizaci (bez ohledu na to, zda je příslušná k jejímu projednávání). Do deníku zlepšovacích návrhů se zapisují i rozšiřované zlepšovací návrhy (§ 75 zákona), přihlášky vynálezů, na něž se žádá o udělení autorského osvědčení (§ 63 odst. 4 a 64 odst. 3 zákona), přihlášky průmyslových vzorů, na něž se žádá o udělení osvědčení (§ 63 odst. 4 zákona) a došlé návrhy řešení tematických úkolů (§ 113 odst. 4 zákona).

(2) Ze zlepšovacích návrhů, rozšiřovaných v hromadných publikacích, určených k rozšiřování zlepšovacích návrhů, organizace zapisuje pouze ty rozšiřované zlepšovací návrhy, které se týkají předmětu činnosti organizace nebo kterých lze využít při zajišťování hospodářské činnosti organizace.

(3) Přihlášku zlepšovacího návrhu podanou u orgánu přímo nadřízeného (§ 63 odst. 2 zákona) je tento orgán povinen postoupit v opise do patnácti dnů od doby, kdy mu přihláška došla, všem podřízeným organizacím, jejichž předmětu činnosti se předmět přihlášky týká, zároveň s uvedením doby, od níž autoru přihlášky zlepšovacího návrhu přísluší u nadřízeného orgánu právo přednosti. Pro zápisy těchto přihlášek u nadřízeného orgánu a u podřízených organizací platí ustanovení odstavce 1 věty prvé s tím, že podřízená organizace zapíše v deníku jako den podání datum, kdy přihláška došla nadřízenému orgánu; vedle toho vyznačí v deníku i datum, kdy přihlášku obdržela od nadřízeného orgánu.

(4) Organizace nezapisuje do deníku zlepšovacích návrhů přihlášky vynálezů a řešení tematických úkolů, které jí byly postoupeny jinou organizací nikoliv k využívání, nýbrž jen k vypracování posudku nebo k vyjádření; tyto přihlášky se však vedou ve zvláštní evidenci.

§ 8

Organizace příslušná k rozhodování o přihlášce zlepšovacího návrhu (§ 63 odst. 1 první věta zákona), jakož i přímo nadřízený orgán, u něhož byla podána přihláška zlepšovacího návrhu (§ 63 odst. 2 zákona), vydá přihlašovateli do deseti dnů potvrzení o podání přihlášky zlepšovacího návrhu. V potvrzení uvede číslo, pod kterým byla přihláška zapsána v deníku zlepšovacích návrhů, den, kdy přihláška organizaci nebo nadřízenému orgánu došla, jméno přihlašovatele a název zlepšovacího návrhu.

§ 9

(1) K rozhodnutí o přihlášce zlepšovacího návrhu, jehož předmětem je výrobek, který je v jedné organizaci vyráběn a ve druhé využíván, je příslušný výrobce (§ 65 odst. 1 a § 63 odst. 1 zákona).

(2) Na povinnost organizace rozhodnout o přihlášce zlepšovacího návrhu (§ 65 odst. 1 zákona) nemá vliv skutečnost, že společenský přínos z využití zlepšovacího návrhu se projeví v jiné organizaci.

§ 10

Organizace, u níž byla podána přihláška zlepšovacího návrhu, která se netýká jejího předmětu činnosti (§ 63 odst. 1 věta druhá zákona), musí postoupit tuto přihlášku organizaci, uvedené v § 63 odst. 1 věta prvá zákona, do deseti dnů ode dne, kdy u ní byla tato přihláška podána. V téže lhůtě je organizace povinna zpravit o postoupení přihlášky zlepšovacího návrhu jejího přihlašovatele.

§ 11

(1) Jde-li o přihlášku zlepšovacího návrhu autora, který je v pracovním, členském nebo jiném obdobném vztahu k organizaci, je tato organizace povinna posoudit i okolnost, zda a v jakém rozsahu přihlašovatel překročil zlepšovacím návrhem pracovní úkol, vyplývající pro něho zejména z jeho popisu práce, z daného pracovního příkazu nebo z podmínek a ukazatelů stanovených při zadání úkolu. V případě neshody je organizace povinna prokázat, že nedošlo k překročení pracovního úkolu.

(2) Před rozhodnutím o přihlášce zlepšovacího návrhu organizace nejprve přihlášku posoudí z hlediska, zda nemá být zamítnuta proto, že jejímu projednání brání jiná přihláška shodného zlepšovacího návrhu, která byla podána v organizaci s dřívějším právem přednosti (§ 64 odst. 1 zákona), popř. právo jiného autora z chráněného vynálezu nebo z chráněného průmyslového vzoru; nejde-li o takový případ, organizace prozkoumá, zda předmět přihlášky splňuje podmínky stanovené zákonem pro zlepšovací návrh.

(3) Organizace je povinna posuzovat projednávanou přihlášku zlepšovacího návrhu i z hlediska, zda by nemohlo jít o vynález nebo průmyslový vzor, a v kladném případě pečovat o podání příslušné přihlášky a poskytnout přitom přihlašovateli potřebnou pomoc.

§ 12

(1) Provedení prokazatelných příprav [§ 59 odst. 1 písm. a) zákona] je konkrétní a písemnými doklady podložené a prokazatelné opatření organizace, kterým se v ní zajišťuje využívání řešení shodného s předmětem přihlášky zlepšovacího návrhu.

(2) Konkrétní opatření, kterým se zajišťuje v organizaci využívání řešení, lze prokázat zejména:

a) příslušným plánovacím podkladem zajišťujícím využívání řešení;

b) konstrukčními, technologickými nebo jinými podklady organizace;

c) přípravou směřující k vyzkoušení, rozpracování nebo skutečnému provedení opatření v organizaci.

§ 13

(1) Lhůta k rozhodování o přihlášce zlepšovacího návrhu (§ 67 zákona), kterou přihlašovatel vyjasnil nebo doplnil dodatečným podáním (§ 3 odst. 2 vyhlášky), počíná běžet ode dne, kdy organizaci došlo toto dodatečné podání.

(2) Změní-li přihlašovatel během projednávání přihlášky zlepšovacího návrhu podstatu předmětu přihlášky zlepšovacího návrhu, přísluší mu právo přednosti až od doby, kdy podání obsahující tuto změnu dojde organizaci.

§ 14

(1) Vyžaduje-li rozhodnutí o přihlášce zlepšovacího návrhu vyzkoušení jejího předmětu, je organizace povinna oznámit to neprodleně přihlašovateli, přizvat ho k účasti a oznámit mu nezbytné údaje, zejména místo a datum zkoušek, a zároveň o tom vyrozumět organizaci, u níž je přihlašovatel v pracovním poměru.

(2) Povinnost přizvat přihlašovatele nemá organizace v případě, že náklady účasti autora by byly prokazatelně ve značném nepoměru k předpokládanému společenskému prospěchu z využití jeho zlepšovacího návrhu nebo by jej prokazatelně nepříznivě ovlivnily.

§ 15

(1) Posouzení přihlášky zlepšovacího návrhu musí vycházet ze spolehlivého a věcně zjištěného stavu, musí obsahovat stanovisko k možnosti využití předmětu přihlášky zlepšovacího návrhu v organizaci a při kladném stanovisku i návrh potřebných opatření.

(2) Při posuzování přihlášky zlepšovacího návrhu může organizace upustit od sdělení jména přihlašovatele.

(3) Rozhodnutí o přihlášce zlepšovacího návrhu sdělí organizace přihlašovateli písemně.

(4) Organizace v kladném rozhodnutí o přihlášce zlepšovacího návrhu sdělí jeho přihlašovateli, kdy začne předmětu přihlášky zlepšovacího návrhu využívat a jaká opatření k jeho využívání učiní. Zároveň s tímto rozhodnutím vydá autoru zlepšovacího návrhu zlepšovatelský průkaz, který obsahuje:

a) jméno, příjmení a bydliště autora (spoluautorů) zlepšovacího návrhu;

b) údaj o zaměstnání a pracovním zařazení autora zlepšovacího návrhu;

c) podíl každého spoluautora na vytvoření zlepšovacího návrhu;

d) název zlepšovacího návrhu;

e) název a sídlo organizace, která kladně rozhodla o přihlášce zlepšovacího návrhu;

f) název a sídlo organizace, která je správcem zlepšovacího návrhu.

(5) V zlepšovatelském průkazu organizace rovněž vyznačuje datum počátku využívání zlepšovacího návrhu, výši společenského prospěchu a vyplacenou odměnu.

(6) Vzor zlepšovatelského průkazu vydá Úřad.

§ 16

(1) Organizace je povinna podrobně a věcně odůvodnit své rozhodnutí o zamítnutí přihlášky zlepšovacího návrhu nebo zrušení původního rozhodnutí o využívání zlepšovacího návrhu a uvést v rozhodnutí i poučení o přezkoumání tohoto rozhodnutí.

(2) Nadřízený orgán je povinen věc přešetřit a rozhodnout o žádosti o přezkoumání do dvou měsíců ode dne, kdy mu žádost došla; své rozhodnutí sdělí písemně přihlašovateli a organizaci. Nemůže-li nadřízený orgán ze závažných důvodů rozhodnout o žádosti do dvou měsíců ode dne jejího doručení, je povinen oznámit to v téže lhůtě přihlašovateli a organizaci s udáním důvodu a lhůty, do níž o žádosti rozhodne.

ČÁST DRUHÁ

Využívání zlepšovacích návrhů

§ 17

Organizace, která rozhodla kladně o zlepšovacím návrhu, zajistí jeho urychlené využití, zejména:

a) rozhodnutím o jeho zařazení do příslušné části hospodářského plánu;

b) příkazem, lze-li zlepšovacího návrhu využít bez jeho zařazení do příslušné části hospodářského plánu organizace;

c) schválením technické dokumentace, byl-li zlepšovací návrh projednán v průběhu výzkumu, vývoje, projekce nebo přípravy výroby.

§ 18

(1) Počátkem využití zlepšovacího návrhu (§ 68 zákona) je zejména:

a) zahájení výroby nového výrobku nebo zařízení podle zlepšovacího návrhu;

b) počátek používání navržené technologie, výrobního nebo pracovního postupu anebo způsobu podle zlepšovacího návrhu;

c) schválení projektové dokumentace, v níž bylo zařazeno projektové řešení podle zlepšovacího návrhu;

d) počátek provádění technicko-organizačních nebo organizačně hospodářských opatření podle zlepšovacího návrhu;

e) počátek uplatňování opatření ke zlepšení pracovních podmínek nebo zvýšení bezpečnosti práce podle zlepšovacího návrhu.

(2) Pouhé zkoušení a ověřování uskutečnitelnosti a společenské prospěšnosti předmětu přihlášky zlepšovacího návrhu není využitím zlepšovacího návrhu.

§ 19

(1) Organizace, která využila zlepšovacího návrhu, jehož je možno využívat i v dalších organizacích, je povinna do tří měsíců od počátku jeho využití posoudit jeho význam a předat ho s dokumentací svému nadřízenému orgánu k rozšíření. Organizace zároveň pečuje o jeho nejširší využívání i tím, že osvědčený zlepšovací návrh rozšíří přímo i na další, v úvahu přicházející organizace (§ 75 zákona).

(2) Orgány a organizace rozšiřují osvědčené zlepšovací návrhy jejich zveřejňováním v odvětvových a oborových, k tomu určených publikacích. Zvláště významné zlepšovací návrhy rozšiřuje Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací v příslušné publikaci.

(3) Rozšiřované zlepšovací návrhy musí obsahovat náležitosti uvedené v § 4 písm. a) - d) této vyhlášky a v případě, že byly již využity, údaj o dosažených výsledcích.

(4) Pro přihlašování, předávání a využívání zlepšovacích návrhů v rámci hospodářské a vědecko-technické spolupráce mezi členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci platí ustanovení příslušných mezinárodních dohod a ujednání odborných orgánů Rady vzájemné hospodářské pomoci.


§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973.


Předseda: Ing. Bělohlávek v. r.

Přesunout nahoru