Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 104/1972 Sb.Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech objevů, vynálezů a průmyslových vzorů

Částka 30/1972
Platnost od 21.12.1972
Účinnost od 01.01.1973
Zrušeno k 01.01.1991 (527/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

104

VYHLÁŠKA

Úřadu pro vynálezy a objevy

ze dne 14. prosince 1972

o řízení ve věcech objevů, vynálezů a průmyslových vzorů

Úřad pro vynálezy a objevy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 155 odst. 1 písm. a) zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech (dále jen "zákon"), stanoví:


HLAVA PRVNÍ

Řízení o objevech

Přihláška objevu

§ 1

(1) Přihláška objevu se podává u Úřadu pro vynálezy a objevy (dále jen "Úřad") písemně ve dvojím vyhotovení.

(2) Přihláška objevu smí obsahovat jen jediný objev a požadavek na udělení diplomu.

(3) V přihlášce potvrdí přihlašovatel nebo všichni spolupřihlašovatelé (dále jen "přihlašovatel"), pokud přihlášku nepodává dědic, vlastnoručně podepsaným prohlášením, že je autorem předmětu přihlášky.

(4) Podává-li přihlášku několik spolupřihlašovatelů a nemají-li společného zástupce, uvedou v přihlášce jméno a adresu toho, kterému z nich mají být zprávy a rozhodnutí Úřadu zasílány; neučiní-li tak, zasílají se zprávy a rozhodnutí tomu spolupřihlašovateli, který je uveden na prvním místě.

§ 2

Přihláška objevu musí obsahovat:

a) jméno a příjmení autora, jeho bydliště, státní příslušnost, název a sídlo organizace, kde pracuje, jeho funkci v této organizaci a pracuje-li v Československé socialistické republice, též ústřední orgán nadřízený této organizaci; podává-li přihlášku objevu dědic, musí přihláška vedle označení autora obsahovat jméno, příjmení a bydliště dědice a doklad o nabytí dědictví;

b) jméno, příjmení a bydliště nebo pracoviště zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen; je-li přihlašovatel zastoupen organizací, uvede se její název a sídlo;

c) název objevu;

d) popis objevu v trojím vyhotovení a výkresy;

e) důkazy o předpokládaném objevu.

§ 3

Popis objevu

V popisu objevu, popřípadě ve spojení s nutnými výkresy, vyjádří přihlašovatel předmět přihlášky tak, aby podle něho odborník mohl seznat jeho podstatu. Na konci popisu vyznačí v definici předmětu objevu podstatu dříve neznámých, objektivně existujících zákonitostí, vlastností nebo jevů materiálního světa, které mají být předmětem ochrany. Každé vyhotovení popisu a výkresu musí přihlašovatel nebo jeho zástupce vlastnoručně podepsat.

§ 4

Důkazy o předpokládaném objevu

K přihlášce objevu připojí přihlašovatel experimentálně ověřené důkazy, prokazující předpokládaný objev; nepřipouští-li to povaha předmětu přihlášky, připojí doklady, ve kterých je proveden teoretický důkaz.

Projednání přihlášky objevu

§ 5

(1) Na přihlášce objevu vyznačí Úřad přesný časový údaj jejího podání (datum, hodinu a minutu) a zapíše ji do seznamu přihlášek objevů.

(2) O podání přihlášky objevu vydá Úřad přihlašovateli potvrzení.

(3) Došlo-li k vyjádření objevu poprvé v přihlášce objevu a není-li z ní zřejmé, v čem předmět přihlášky objevu spočívá, přísluší právo přednosti od doby, kdy dostatečný popis nebo výkres došly Úřadu. Obdobně se postupuje, změnil-li přihlašovatel během projednávání podstatu předmětu přihlášky objevu.

§ 6

(1) Na základě § 17 zákona podrobí Úřad přihlášku objevu průzkumu, zda splňuje předepsané požadavky stanovené ustanoveními § 9 až 11 a § 14 zákona.

(2) Nemá-li Úřad připomínek, zašle opis úplné přihlášky vědeckému pracovišti Československé akademie věd nebo Slovenské akademie věd nebo Československé akademie zemědělské anebo organizaci, která má příslušné vědecké pracoviště (dále jen "vědecké pracoviště") k vypracování stanoviska ve lhůtě šesti měsíců. Tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena.

(3) Nepokládá-li vědecké pracoviště předmět přihlášky za nový objev, sdělí své stanovisko spolu s věcným rozborem Úřadu.

(4) Splňuje-li přihláška objevu předepsané požadavky a je-li stanovisko vědeckého pracoviště kladné, zajistí Úřad ve spolupráci s vědeckým pracovištěm zveřejnění objevu.

(5) Jestliže nebyly do jednoho roku po zveřejnění přihlášky objevu předloženy námitky proti udělení diplomu na objev, Úřad stanoví po projednání s autorem znění definice předmětu objevu a jeho název, zapíše objev do rejstříku objevů a vydá autoru diplom.

(6) Úřad přihlášku objevu zamítne, je-li stanovisko vědeckého pracoviště k udělení diplomu na objev záporné.

§ 7

Rejstřík objevů

(1) Objev, na který byl udělen diplom, se zapisuje do rejstříku objevů, do něhož může každý nahlédnout.

(2) Objevy, které jsou utajeny podle zvláštních předpisů, se zapisují do tajné části rejstříku objevů.

HLAVA DRUHÁ

Řízení o vynálezech

Přihláška vynálezu

§ 8

(1) Přihláška vynálezu se podává u Úřadu písemně ve dvojím vyhotovení.

(2) Přihláška vynálezu smí obsahovat jen jediný vynález a musí být z ní patrno, zda přihlašovatel žádá o udělení autorského osvědčení nebo patentu.

(3) V přihlášce vynálezu musí jeho autor prohlásit, že je autorem předmětu přihlášky.

(4) Podává-li přihlášku několik spolupřihlašovatelů a nemají-li společného zástupce, uvedou v přihlášce jméno a adresu toho, kterému z nich mají být zprávy a rozhodnutí Úřadu zasílány; neučiní-li tak, zasílají se zprávy a rozhodnutí tomu spolupřihlašovateli, který je uveden na prvním místě.

(5) Uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti podle mezinárodní úmluvy, musí v přihlášce uvést datum prvé přihlášky, z níž právo přednosti odvozuje, a zemi, v níž byla tato přihláška podána.

(6) K přihlášce, v níž se uplatňuje výstavní priorita, musí být předloženo potvrzení orgánu nebo organizace pořádajících výstavu, že výrobek popsaný v přihlášce se shoduje s výrobkem vystaveným. Potvrzení musí rovněž obsahovat údaj o době (datum, hodina a minuta), kdy byl výrobek do výstavy vnesen, a údaj o tom, zda výstava ještě trvá nebo kdy byla skončena. Úřad je oprávněn přezkoumat na místě samém shodnost výrobku přihlášeného s výrobkem vystaveným.

§ 9

(1) Byl-li vynález vytvořen autorem nebo některým ze spoluautorů při plnění úkolů z pracovního, členského nebo jiného obdobného vztahu k organizaci nebo v přímé souvislosti s jejich plněním (dále jen "v pracovním poměru") nebo za hmotné podpory organizace, musí přihlašovatel uvést tuto skutečnost v přihlášce vynálezu. Jestliže je přihlašovateli známo, že předmět přihlášky vynálezu se dotýká určitého plánovaného úkolu, uvede i tento údaj.

(2) Podává-li takovou přihlášku organizace jménem autora, musí o jejím podání uvědomit písemně autora.

(3) Podává-li takovou přihlášku autor, musí o jejím podání uvědomit organizaci uvedenou v odstavci 1. Zároveň je autor povinen předat této organizaci jedno vyhotovení přihlášky.

§ 10

Jestliže již byly provedeny zkoušky vynálezu, připojí se k přihlášce vynálezu potřebné doklady o jejich výsledcích.

§ 11

(1) Uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti podle mezinárodní úmluvy, předloží doklad o právu přednosti a je-li třeba, i prohlášení o postoupení práva přednosti.

(2) Nejsou-li tyto doklady připojeny již k přihlášce vynálezu, musí být bez vyzvání Úřadu předloženy do tří měsíců ode dne podání přihlášky; jinak právo přednosti podle mezinárodní úmluvy zaniká.

(3) Přihlašovatel musí ve lhůtě uvedené v odstavci 2 prokázat i ostatní okolnosti rozhodné pro přiznání práva přednosti podle mezinárodní úmluvy.

§ 12

Přihláška vynálezu musí obsahovat:

a) jméno a příjmení přihlašovatele, u organizace název a sídlo; není-li přihlašovatel autorem vynálezu, musí být uvedeno jméno a příjmení autora, jeho zaměstnání a adresa, a připojen doklad o nabytí práva k podání přihlášky vynálezu;

b) bydliště přihlašovatele, jeho státní příslušnost, název a sídlo organizace, kde pracuje, jeho funkci v této organizaci a pracuje-li v Československé socialistické republice, též ústřední orgán nadřízený této organizaci;

c) jméno, příjmení a bydliště nebo pracoviště zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen; je-li přihlašovatel zastoupen organizací, uvede se její název a sídlo;

d) název vynálezu;

e) číslo základního autorského osvědčení nebo patentu, jde-li o přihlášku závislého vynálezu;

f) popis a potřebné výkresy vynálezu ve čtyřech vyhotoveních;

g) potřebné přílohy a údaje podle § 8 až 11 této vyhlášky.

§ 13

Popis vynálezu

(1) V popisu vynálezu, popřípadě ve spojení s nutnými výkresy, vyjádří přihlašovatel předmět přihlášky tak, aby podle něho odborník mohl seznat jeho podstatu. Každé vyhotovení popisu musí přihlašovatel nebo jeho zástupce vlastnoručně podepsat.

(2) Popis obsahuje:

a) název vynálezu;

b) uvedení technického problému, který vynález řeší, a rozbor dosavadního stavu techniky;

c) vysvětlení podstaty vynálezu a charakteristiku nového nebo vyššího účinku jím dosahovaného;

d) objasnění přiložených výkresů;

e) popis jednoho nebo v případě potřeby více příkladů konkrétního provedení vynálezu;

f) uvedení možnosti využití vynálezu;

g) definici předmětu vynálezu.

(3) Popis musí vyhovovat požadavkům pro tisk a reprodukci.

(4) Do popisu se nevkládají vyobrazení, schémata (kromě chemických reakčních schémat) ani diagramy. Matematické, chemické a jiné vzorce a rovnice se píší na samostatných řádcích. Písmenné symboly těchto vzorců je nutno objasnit.

(5) Použité matematické, fyzikální a elektrotechnické značky a jednotky, jakož i odborná terminologie musí odpovídat příslušným československým státním normám; není-li takových norem, musí odpovídat značkám, jednotkám a terminologickým pojmům obecně užívaným.

(6) Chemické prvky a sloučeniny se označují i slovním názvem. U složitějších chemických sloučenin se uvede slovní název i strukturní vzorec; u způsobu výroby chemicky vyrobených látek se uvedou i fyzikálně chemické vlastnosti výsledných produktů a je-li třeba i meziproduktů.

(7) U chemicky vyrobených látek a produktů jaderných přeměn je třeba uvést vlastnosti nutné pro jejich jednoznačnou identifikaci.

(8) U léčiv se uvedou kromě fyzikálně chemických vlastností výsledky farmakologických zkoušek, výsledky zkoušek účinnosti a neškodnosti, popřípadě výsledky klinických zkoušek.

(9) Názvy organismů (živočichů, rostlin a mikroorganismů) se uvádějí jak českým nebo slovenským, tak i mezinárodním (latinským) vědeckým názvem. U nových organismů, zejména mikroorganismů, je třeba připojit popis jejich morfologických a dalších podstatných charakteristických vlastností. U průmyslového produkčního mikroorganismu musí být v popisu i v definici předmětu vynálezu vedle názvu uvedeno i depozitní číslo kmenu tohoto mikroorganismu, přidělené některou veřejnou sbírkou kultur v Československu nebo v zahraničí.

(10) Pro stejné součásti se v popisu používají stejné názvy a stejné vztahové značky, přičemž všechny vztahové značky výkresů musí být v popise vysvětleny.

(11) V definici předmětu vynálezu se stanoví podstata vynálezu uvedením jeho znaků. Definici lze formulovat v jednom nebo ve více bodech, z nichž každý má být vyjádřen jednou větou.

(12) Uplatňuje-li přihlašovatel v přihlášce vynálezu několik práv přednosti, uvede současně, ke kterým bodům definice předmětu vynálezu se které právo přednosti vztahuje.

Výkresy

§ 14

Podstata vynálezu se znázorní, je-li třeba, schematickým zobrazením technického principu a všech znaků, na nichž je vynález založen, nikoliv však podrobným výrobním výkresem. Každé vyhotovení výkresu musí přihlašovatel nebo jeho zástupce vlastnoručně podepsat.

§ 15

(1) Výkresy musí vyhovovat požadavkům pro tisk a reprodukci.

(2) Výkresy se předkládají v jednom hlavním a ve třech vedlejších vyhotoveních na samostatných listech formátu A4.

(3) Hlavní vyhotovení se pro účely tisku a reprodukce provede černými čarami na bílém tuhém papíru nebo na průsvitném papíru, popřípadě na jiném vhodném materiálu.

(4) Vedlejší vyhotovení výkresů mohou být kopiemi hlavního vyhotovení, zhotovenými trvanlivou reprodukcí.

(5) Výkresy v hlavním vyhotovení pro tisk a reprodukci je možno v dohodě s Úřadem předložit dodatečně.

Projednání přihlášky vynálezu

§ 16

(1) Na přihlášce vynálezu vyznačí Úřad přesný časový údaj jejího podání (datum, hodinu a minutu) a zapíše ji do seznamu přihlášek vynálezů.

(2) O podání přihlášky vynálezu vydá Úřad přihlašovateli potvrzení.

(3) Není-li z předloženého popisu nebo výkresu zřejmé, v čem předmět přihlášky spočívá, přísluší právo přednosti od doby, kdy dostatečný popis nebo výkresy došly Úřadu. Obdobně se postupuje, změnil-li přihlašovatel během projednávání podstatu předmětu přihlášky vynálezu.

§ 17

(1) Nevyhovuje-li přihláška vynálezu předepsaným požadavkům, vyzve Úřad přihlašovatele, aby vytčené vady ve stanovené lhůtě odstranil.

(2) Neodstraní-li přihlašovatel vytčené vady, může být řízení o přihlášce vynálezu zastaveno (§ 139 zákona).

(3) V pochybnostech o tom, která organizace je povinna poskytnout autoru pomoc při rozpracování a podání přihlášky vynálezu a zajistit jeho zastupování v řízení u Úřadu podle § 49 odst. 2 zákona, určí tuto organizaci Úřad po projednání s ústředním orgánem nadřízeným této organizaci.

§ 18

(1) Úřad provede průzkum přihlášky vynálezu, zda splňuje podmínky udělení ochrany podle ustanovení § 24 až 26, 28 a 30 zákona.

(2) Byl-li vytvořen vynález autorem, který je v pracovním poměru k organizaci nebo od ní obdržel hmotnou podporu na vytvoření vynálezu, připojí tato organizace (§ 48 zákona) k přihlášce vynálezu zprávu o výsledcích předběžného průzkumu novosti, zhodnocení uskutečnitelnosti, účinku a hospodářské využitelnosti předmětu přihlášky vynálezu. Není-li zpráva předložena současně s přihláškou vynálezu, zašle ji organizace dodatečně, nejpozději do tří měsíců od přihlášení vynálezu.

(3) Organizace, kterou požádal Úřad podle § 36 zákona o posouzení dosahovaného účinku, hospodářské využitelnosti, novosti a uskutečnitelnosti předmětu přihlášky vynálezu, předloží své vyjádření Úřadu do tří měsíců ode dne, kdy jí žádost byla doručena. V odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena.

§ 19

(1) Zveřejnění přihlášky vynálezu podle § 35 zákona se provádí v průběhu řízení tak, že do popisu a výkresů lze nahlédnout v Úřadě po dobu dvou měsíců.

(2) O stanoveném datu zveřejnění uvědomí Úřad předem přihlašovatele a na jeho včas podanou odůvodněnou žádost může povolit odklad zveřejnění.

(3) Zveřejnění popisu a výkresů přihlášky vynálezu se oznamuje ve Věstníku Úřadu (dále jen "Věstník"). V oznámení se uvede jméno, příjmení a bydliště přihlašovatele (u organizace název a sídlo); není-li přihlašovatel autorem vynálezu, uvede se jméno, příjmení a bydliště autora vynálezu. V obou případech se uvede název a zatřídění vynálezu, datum jeho přihlášení, údaj o právu přednosti a spisová značka přihlášky.

§ 20

(1) Námitky proti udělení autorského osvědčení nebo patentu se podávají písemně u Úřadu do tří měsíců ode dne, kdy zveřejnění bylo oznámeno ve Věstníku.

(2) Námitky musí být věcně odůvodněny a zároveň musí být doloženy nebo navrženy důkazní prostředky.

(3) Úřad vyzve přihlašovatele, aby se k námitkám vyjádřil. Nevyjádří-li se ve lhůtě stanovené Úřadem, není to na překážku rozhodnutí o námitkách.

(4) Všechna podání v řízení o námitkách včetně důkazních listin se podávají ve dvou vyhotoveních.

(5) Námitkám bude vyhověno, jestliže předmět přihlášky vynálezu úplně nebo částečně nesplňuje stanovené podmínky pro udělení autorského osvědčení nebo patentu.

(6) Rozhodnutí o námitkách zašle Úřad přihlašovateli a podateli námitek.

§ 21

(1) Vynález, na který bylo uděleno autorské osvědčení nebo na který byl udělen patent, zapíše Úřad do rejstříku vynálezů a vydá autorovi nebo přihlašovateli nebo jejich právním nástupcům autorské osvědčení nebo patentovou listinu.

(2) Úřad vydá tiskem úplný popis včetně definice předmětu vynálezu a výkresů k autorskému osvědčení nebo patentu.

(3) S dokladem o zřízení správy vynálezu současně oznámí Úřad příslušné organizaci i údaje o udělení autorského osvědčení.

§ 22

(1) V autorském osvědčení se uvede:

a) jméno, příjmení a bydliště autora vynálezu;

b) jméno, příjmení a bydliště dědice autora, pokud v době udělení autorského osvědčení není autor naživu;

c) číslo autorského osvědčení.

(2) Součástí autorského osvědčení je podle § 21 odst. 2 této vyhlášky tiskem vydaný úplný popis vynálezu k autorskému osvědčení.

§ 23

(1) V patentové listině se uvede:

a) jméno, příjmení a bydliště nebo název a sídlo majitele patentu;

b) jméno, příjmení a bydliště autora vynálezu;

c) číslo patentu.

(2) Součástí patentové listiny je podle § 21 odst. 2 této vyhlášky tiskem vydaný úplný popis vynálezu k patentu.

§ 24

(1) Vynálezy, které jsou utajeny podle zvláštních předpisů, se zapisují do tajné části rejstříku vynálezů.

(2) Popisy vynálezů k autorským osvědčením a k patentům se u vynálezů uvedených v odstavci 1 tiskem nevydávají.

§ 25

(1) Do rejstříku vynálezů se u každého vynálezu zapisuje:

a) číslo autorského osvědčení nebo patentu a datum rozhodnutí Úřadu o udělení ochrany;

b) název a zatřídění vynálezu;

c) datum přihlášení a zveřejnění vynálezu;

d) spisová značka přihlášky vynálezu;

e) jméno a příjmení autora vynálezu;

f) počátek platnosti autorského osvědčení nebo patentu a platby správních poplatků za patenty;

g) údaj o právu přednosti, pokud přichází v úvahu;

h) rozhodnutí o určení;

i) právo předchozího uživatele;

j) zahájení a výsledek sporu o autorství;

k) úplné nebo částečné zrušení autorského osvědčení nebo patentu;

l) prohlášení závislosti;

m) zástupce přihlašovatele.

(2) U vynálezu, na který bylo uděleno autorské osvědčení, se kromě údajů uvedených v odstavci 1 zapisuje:

a) dědic autora;

b) správce vynálezu.

(3) U vynálezu, na který byl udělen patent, se kromě údajů uvedených v odstavci 1 zapisuje:

a) majitel patentu a jeho zástupce;

b) převod patentu;

c) licence;

d) nucená licence;

e) změna patentu na autorské osvědčení;

f) zánik patentu.

§ 26

Řízení určovací

(1) Žádost o určení, zda určitý předmět spadá nebo nespadá do rozsahu určitého autorského osvědčení nebo patentu, se podává u Úřadu písemně ve dvou vyhotoveních.

(2) V žádosti je třeba osvědčit právní zájem na určení, uvést potřebné údaje a připojit podklady potřebné k vydání rozhodnutí. Podklady se předkládají ve čtyřech vyhotoveních.

(3) Úřad vyzve účastníky řízení, aby se k žádosti vyjádřili a je-li třeba, předložili potřebné podklady. Nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, není to na překážku rozhodnutí o žádosti.

§ 27

Řízení zrušovací a o vyznačení závislosti

(1) Návrh na zrušení autorského osvědčení nebo patentu a žádost o vyznačení závislosti se podává u Úřadu písemně ve třech vyhotoveních.

(2) Návrh a žádost musí být věcně odůvodněny a zároveň musí být doloženy nebo navrženy důkazní prostředky.

(3) Úřad vyzve autora a správce vynálezu, na který bylo uděleno autorské osvědčení, nebo majitele patentu, aby se k návrhu nebo k žádosti vyjádřili. Nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, není to na překážku rozhodnutí o návrhu nebo žádosti.

§ 28

Řízení o změně patentu na autorské osvědčení

(1) Změnu patentu na autorské osvědčení podle § 56 zákona provede Úřad s účinností od doby, kdy žádost majitele patentu došla Úřadu.

(2) Odvolání žádosti nemá právní účinky.

HLAVA TŘETÍ

Řízení o průmyslových vzorech

Přihláška průmyslového vzoru

§ 29

(1) Přihláška průmyslového vzoru se podává u Úřadu písemně ve dvojím vyhotovení.

(2) Přihláška průmyslového vzoru smí obsahovat jen jediný průmyslový vzor; hromadná přihláška průmyslového vzoru smí obsahovat nejvýše 20 vnějších úprav téhož výrobku, které však mohou být i navzájem obdobné. Z přihlášky musí být patrno, že přihlašovatel žádá o udělení osvědčení na průmyslový vzor (dále jen "osvědčení") nebo patentu na průmyslový vzor (dále jen "patent").

(3) V přihlášce průmyslového vzoru musí jeho autor prohlásit, že je autorem předmětu přihlášky.

(4) Uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti podle mezinárodní úmluvy, musí v přihlášce uvést datum prvé přihlášky, z níž právo přednosti odvozuje, a zemi, v níž byla tato přihláška podána.

(5) K přihlášce, v níž se uplatňuje výstavní priorita, musí být připojeno potvrzení orgánu nebo organizace pořádajících výstavu o tom, že výrobek vyobrazený a popsaný v přihlášce se shoduje s výrobkem vystaveným nebo na výstavě předvedeným. Potvrzení musí rovněž obsahovat údaj o době (datum, hodina a minuta), kdy byl výrobek do výstavy vnesen nebo předveden, a údaj o tom, zda výstava ještě trvá nebo kdy byla skončena.

§ 30

(1) Byl-li průmyslový vzor vytvořen autorem nebo některým ze spoluautorů v pracovním poměru k organizaci nebo za její hmotné podpory anebo na základě smlouvy s organizací, musí přihlašovatel uvést tuto skutečnost v přihlášce průmyslového vzoru.

(2) Podává-li takovou přihlášku organizace jménem autora, musí o jejím podání uvědomit písemně autora.

(3) Podává-li takovou přihlášku autor, musí o jejím podání uvědomit organizaci uvedenou v odstavci 1. Zároveň je autor povinen předat této organizaci jedno vyhotovení přihlášky s návrhem na možnost využití průmyslového vzoru.

§ 31

(1) Uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti podle mezinárodní úmluvy, předloží doklad o právu přednosti a je-li třeba, i prohlášení o postoupení práva přednosti.

(2) Nejsou-li tyto doklady připojeny již k přihlášce průmyslového vzoru, musí být bez vyzvání Úřadu předloženy do tří měsíců ode dne podání přihlášky, jinak právo přednosti podle mezinárodní úmluvy zaniká.

(3) Přihlašovatel musí ve lhůtě uvedené v odstavci 2 prokázat i ostatní okolnosti rozhodné pro přiznání práva přednosti podle mezinárodní úmluvy.

§ 32

Přihláška průmyslového vzoru musí obsahovat:

a) jméno a příjmení přihlašovatele, u organizace název a sídlo; není-li přihlašovatel autorem průmyslového vzoru, musí být uvedeno jméno a příjmení autora, jeho zaměstnání a adresa, a připojen doklad o nabytí práva k podání přihlášky průmyslového vzoru;

b) bydliště přihlašovatele, jeho státní příslušnost, název a sídlo organizace, kde pracuje, jeho funkce v této organizaci a pracuje-li v Československé socialistické republice, též ústřední orgán nadřízený této organizaci;

c) jméno, příjmení a bydliště nebo pracoviště zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen; je-li přihlašovatel zastoupen organizací, uvede se její název a sídlo;

d) název průmyslového vzoru;

e) popis průmyslového vzoru a fotografie nebo vyobrazení průmyslového vzoru v pěti vyhotoveních; u hromadné přihlášky postačí k zajištění práva přednosti přihlášených průmyslových vzorů přiložit jejich popisy a vyobrazení pouze ve dvou vyhotoveních;

f) potřebné přílohy a údaje podle § 29 až 31 této vyhlášky.

Popis průmyslového vzoru

§ 33

(1) V popisu průmyslového vzoru vyjádří přihlašovatel charakteristické vlastnosti vnějšího vzhledu výrobku. Předmět přihlášky musí být popsán přesně, výstižně a jasně. Každé vyhotovení popisu musí přihlašovatel nebo jeho zástupce vlastnoručně podepsat.

(2) Popis musí obsahovat:

a) název průmyslového vzoru; názvem nemůže být označení konvenční nebo abstraktní;

b) rozbor známého stavu vnějších úprav výrobků, na něž se vztahuje předmět přihlášky a údaj, v čem zejména spočívá jeho novost;

c) případné objasnění přiložených fotografií nebo vyobrazení a vysvětlení podstaty průmyslového vzoru.

§ 34

(1) Popis musí vyhovovat požadavkům pro tisk a reprodukci.

(2) Použité odborné názvosloví musí být jednotné a obecně používané.

(3) V popisu je možno používat vztahových značek shodných s fotografií nebo s vyobrazením.

Fotografie - vyobrazení

§ 35

Všechny charakteristické vlastnosti vnějšího vzhledu předmětu přihlášky musí být výrazně zobrazeny na přiložených fotografiích nebo vyobrazeních (nikoliv však na výrobních nebo konstrukčních výkresech), a to v tolika pohledech, aby z nich byly patrné tvarové, obrysové nebo barevné zvláštnosti předmětu přihlášky.

§ 36

(1) Fotografie nebo vyobrazení musí vyhovovat požadavku pro tisk a reprodukci.

(2) Fotografie musí být formátu 10 x 15 cm.

(3) Má-li být předmětem ochrany barevné uspořádání výrobku, musí být předloženy barevné fotografie nebo barevné vyobrazení.

(4) Vyobrazení se předkládá v jednom hlavním a čtyřech vedlejších vyhotoveních na samostatných listech formátu A4.

(5) Vedlejší vyhotovení mohou být kopiemi hlavního vyhotovení, zhotovenými trvanlivou reprodukcí.

Projednání přihlášky průmyslového vzoru

§ 37

(1) Na přihlášce průmyslového vzoru vyznačí Úřad přesný časový údaj jejího podání (datum, hodinu, minutu) a zapíše ji do seznamu přihlášek průmyslových vzorů.

(2) O podání přihlášky vydá Úřad přihlašovateli potvrzení.

(3) Není-li z předloženého popisu a fotografie nebo vyobrazení zřejmé, v čem předmět přihlášky spočívá, přísluší právo přednosti od doby, kdy dostatečný popis nebo fotografie či vyobrazení došly Úřadu.

§ 38

(1) Nevyhovuje-li přihláška průmyslového vzoru předepsaným požadavkům, vyzve Úřad přihlašovatele, aby vytčené vady ve stanovené lhůtě odstranil.

(2) Neodstraní-li přihlašovatel vytčené vady, může být řízení o přihlášce průmyslového vzoru zastaveno (§ 139 zákona).

§ 39

(1) Úřad provede průzkum přihlášky průmyslového vzoru, zda splňuje podmínky udělení ochrany podle ustanovení § 77, 79, 81, 82, 84 zákona.

(2) Hromadnou přihlášku projedná Úřad jako celek, a pro všechny přihlášené vzory, pro něž byly ke dni rozhodnutí přiloženy jejich popisy a fotografie nebo vyobrazení v pěti vyhotoveních a pro všechny takto vyřízené vzory vydá osvědčení nebo patent současně. O ostatních přihlášených vzorech Úřad rozhodne, jakmile mu budou předložena další tři vyhotovení jejich popisu a fotografie nebo vyobrazení.

(3) Byl-li vytvořen průmyslový vzor autorem, který je v pracovním poměru k organizaci, nebo za hmotné podpory této organizace, anebo na základě smlouvy k organizaci, připojí tato organizace (§ 100 zákona) k přihlášce průmyslového vzoru zprávu o výsledcích předběžného průzkumu novosti, použitelnosti v průmyslové výrobě a hospodářské využitelnosti předmětu přihlášky průmyslového vzoru. Není-li zpráva předložena současně s přihláškou průmyslového vzoru, zašle ji organizace dodatečně, nejpozději do tří měsíců od přihlášení průmyslového vzoru.

(4) Organizace, kterou požádal Úřad podle § 90 zákona o posouzení dosahovaného účinku, hospodářské využitelnosti, novosti a uskutečnitelnosti předmětu přihlášky průmyslového vzoru, předloží své vyjádření Úřadu do tří měsíců ode dne, kdy jí žádost byla doručena. V odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena.

§ 40

(1) Zveřejnění přihlášky průmyslového vzoru podle § 89 zákona se provádí tak, že do popisu a fotografie nebo vyobrazení předmětu přihlášky průmyslového vzoru lze nahlédnout v Úřadě po dobu jednoho měsíce.

(2) O stanoveném datu zveřejnění uvědomí Úřad předem přihlašovatele a na jeho včas podanou odůvodněnou žádost může povolit odklad zveřejnění.

(3) Zveřejnění popisu a fotografie nebo výkresu přihlášky průmyslového vzoru se oznamuje ve Věstníku.

§ 41

(1) Námitky proti udělení osvědčení nebo patentu se podávají písemně u Úřadu do dvou měsíců ode dne, kdy zveřejnění bylo oznámeno ve Věstníku.

(2) Námitky musí být věcně odůvodněny a zároveň musí být doloženy nebo navrženy důkazní prostředky.

(3) Úřad vyzve přihlašovatele, aby se k námitkám vyjádřil. Nevyjádří-li se ve lhůtě stanovené Úřadem, není to na překážku rozhodnutí o námitkách.

(4) Všechna podání v řízení o námitkách včetně důkazních listin se podávají ve dvou vyhotoveních.

(5) Námitkám bude vyhověno, jestliže předmět přihlášky průmyslového vzoru nesplňuje stanovené podmínky pro udělení osvědčení nebo patentu.

(6) Rozhodnutí o námitkách zašle Úřad přihlašovateli a podateli námitek.

§ 42

(1) Průmyslový vzor, na nějž bylo uděleno osvědčení nebo patent, zapíše Úřad do rejstříku průmyslových vzorů a vydá autorovi nebo přihlašovateli osvědčení nebo patent.

(2) Udělení osvědčení nebo patentu Úřad zveřejní ve Věstníku včetně údaje o novosti vnější úpravy a fotografie nebo vyobrazení průmyslového vzoru.

(3) V případě, že přihlášku průmyslového vzoru jménem autora podala organizace, je Úřad povinen ji vyrozumět o vyřízení přihlášky.

§ 43

V osvědčení nebo v patentu se uvedou skutečnosti rozhodné pro založení a trvání práva k průmyslovým vzorům.

§ 44

(1) Průmyslové vzory, které jsou utajeny podle zvláštních předpisů, se zapisují do tajné části rejstříku průmyslových vzorů.

(2) Udělená osvědčení nebo patenty se u průmyslových vzorů uvedených v odstavci 1 neuveřejňují.

§ 45

(1) Do rejstříku průmyslových vzorů se u každého průmyslového vzoru zapisuje:

a) číslo osvědčení nebo patentu a datum rozhodnutí Úřadu o udělení ochrany;

b) název průmyslového vzoru;

c) datum přihlášení průmyslového vzoru;

d) spisová značka přihlášky průmyslového vzoru;

e) jméno a příjmení autora průmyslového vzoru;

f) počátek platnosti osvědčení nebo patentu a platby správních poplatků za patenty;

g) údaj o právu přednosti, pokud přichází v úvahu;

h) rozhodnutí o určení;

i) právo předchozího uživatele;

j) zahájení a výsledek sporu o autorství;

k) úplné nebo částečné zrušení osvědčení nebo patentu;

l) zástupce přihlašovatele.

(2) U průmyslového vzoru, na který bylo uděleno osvědčení, se kromě údajů uvedených v odstavci 1 zapisuje:

a) dědic autora;

b) správce průmyslového vzoru;

c) omezení práva na využívání průmyslového vzoru.

(3) U průmyslového vzoru, na který byl udělen patent, se kromě údajů uvedených v odstavci 1 zapisuje:

a) majitel patentu a jeho zástupce;

b) převod patentu;

c) licence;

d) nucená licence;

e) změna patentu na osvědčení;

f) zánik patentu.

§ 46

Řízení určovací

(1) Žádost o určení, zda určitý předmět spadá nebo nespadá do rozsahu určitého osvědčení nebo patentu, se podává u Úřadu písemně ve dvou vyhotoveních.

(2) V žádosti je třeba osvědčit právní zájem, uvést potřebné údaje a připojit doklady k vydání rozhodnutí.

(3) Úřad vyzve účastníky řízení, aby se k žádosti vyjádřili a je-li třeba, předložili potřebné doklady. Nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, není to na překážku rozhodnutí o žádosti.

§ 47

Řízení zrušovací

(1) Návrh na zrušení osvědčení nebo patentu se podává u Úřadu ve dvou vyhotoveních.

(2) Návrh musí být věcně odůvodněn a zároveň musí být doloženy nebo navrženy důkazní prostředky.

(3) Úřad vyzve autora a správce průmyslového vzoru, na který bylo uděleno osvědčení, nebo majitele patentu, aby se k návrhu vyjádřil. Nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, není to na překážku rozhodnutí Úřadu o návrhu.

§ 48

Řízení o změně patentu na osvědčení

(1) Změnu patentu na osvědčení podle § 109 zákona provede Úřad s účinností od doby, kdy žádost majitele patentu došla Úřadu.

(2) Odvolání žádosti nemá právní účinky.

§ 49

Prodloužení doby platnosti patentu

O prodloužení doby platnosti patentu může žádat u Úřadu autor, jeho dědic nebo jeho právní nástupce, a to jen během posledního roku platnosti patentu.


HLAVA ČTVRTÁ

Účinnost

§ 50

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973.


Předseda: Ing. Bělohlávek v. r.

Přesunout nahoru