Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 103/1972 Sb.Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství

Částka 30/1972
Platnost od 21.12.1972
Účinnost od 01.01.1973
Zrušeno k 01.07.1986 (28/1986 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

VYHLÁŠKA

Úřadu pro vynálezy a objevy

ze dne 18. prosince 1972

o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství

Úřad pro vynálezy a objevy podle § 155 odst. 1 písm. b) zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech (dále jen "zákon"), v dohodě s federálním ministerstvem financí a se zúčastněnými ústředními orgány stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Správa vynálezů, průmyslových vzorů a zlepšovacích návrhů

ODDÍL PRVNÍ

Správa vynálezů a průmyslových vzorů

§ 1

(1) Vynález a průmyslový vzor, který autor nebo některý ze spoluautorů vytvořil při plnění úkolů z pracovního poměru, členského nebo jiného obdobného vztahu ke státní organizaci nebo v přímé souvislosti s jejich plněním (dále jen "v pracovním poměru") nebo za její hmotné podpory, spravuje tato organizace; průmyslový vzor, který autor nebo některý ze spoluautorů vytvořil na základě smlouvy se státní organizací, spravuje organizace, s níž byla smlouva uzavřena.

(2) Ke správě vynálezu a průmyslového vzoru vytvořeného autorem nebo některým ze spoluautorů v pracovním poměru k několika státním organizacím nebo za hmotné podpory několika státních organizací a ke správě průmyslového vzoru vytvořeného autorem nebo některým ze spoluautorů na základě smlouvy k několika státním organizacím, je příslušná ta státní organizace, u níž při plnění úkolů vynález nebo průmyslový vzor vznikl. Nelze-li takto správce určit, určí jej Úřad pro vynálezy a objevy (dále jen "Úřad") na návrh příslušného ústředního orgánu.

(3) Ostatní vynálezy, na něž se žádá udělení autorského osvědčení, a průmyslové vzory, na něž se žádá osvědčení, spravuje státní organizace, kterou na návrh příslušného ústředního orgánu určí Úřad.

(4) Správa vynálezů a průmyslových vzorů uvedených v odstavci 1 a v odstavci 2 první větě, vzniká dnem udělení autorského osvědčení na vynález a osvědčení na průmyslový vzor. U vynálezů a průmyslových vzorů, jejichž správce určuje Úřad, správa vzniká dnem stanoveným v rozhodnutí Úřadu.

§ 2

(1) Státní organizace, která spravuje vynález nebo průmyslový vzor, je povinna v rámci povinností stanovených zákonem zejména:

a) pečovat o plánovité všestranné využívání spravovaného vynálezu nebo průmyslového vzoru včetně jejich rozšíření do dalších organizací, zejména jejich propagací, nabídkou a předáváním dokumentace, poskytováním technické pomoci, předáváním zkušeností a zaškolováním pracovníků; k tomu účelu provádět průzkum hospodářské využitelnosti vynálezu nebo průmyslového vzoru a podávat autorovi a Úřadu zprávu o výsledku;

b) pečovat ve spolupráci s příslušnými orgány a organizacemi v potřebném rozsahu o uplatnění vynálezu nebo průmyslového vzoru v zahraničí, zejména v rámci hospodářské a vědeckotechnické spolupráce;

c) chránit zájmy státu i oprávněné zájmy autora vynálezu nebo průmyslového vzoru, zajišťovat ve spolupráci s ním v potřebném rozsahu ochranu vynálezu nebo průmyslového vzoru v Československé socialistické republice a v zahraničí, zastupovat autora na jeho žádost u Úřadu a informovat ho o vzniku správy a o všech skutečnostech rozhodných pro vznik a výši nároku na odměnu;

d) evidovat spravované vynálezy a průmyslové vzory, shromažďovat a řádně uchovávat veškeré jich se týkající dokumentační materiály.

(2) Ke splnění povinností uvedených v předchozím odstavci je správce vynálezu nebo průmyslového vzoru oprávněn požadovat spolupráci jiných organizací.

(3) Ustanovení předchozích odstavců platí přiměřeně i pro Úřad, pokud vykonává správu vynálezů a průmyslových vzorů (§ 50 odst. 1 a § 102 odst. 1 zákona).

(4) Družstevní, společenské nebo jiné socialistické organizace pověřené výkonem práv a povinností, vyplývajících ze správy, vykonávají povinnosti a oprávnění uvedené v odstavcích 1 a 2 v rozsahu stanoveném Úřadem.

§ 3

(1) Státní organizace, která se udělením autorského osvědčení na vynález nebo osvědčení na průmyslový vzor stane správcem vynálezu nebo průmyslového vzoru uvedeného v § 1 odst. 1 a odst. 2 větě první, je oprávněna a povinna již od podání přihlášky vynálezu nebo průmyslového vzoru činit opatření uvedená v § 2 odst. 1 a 2, která s přihlédnutím ke stavu řízení o přihlášce vynálezu nebo průmyslového vzoru a stupně rozpracování jejich předmětu k využití jsou nutná k zajištění ochrany a využití vynálezu nebo průmyslového vzoru.

(2) U vynálezů a průmyslových vzorů, jejichž správce určuje Úřad, vyrozumí Úřad na návrh příslušného ústředního orgánu již po podání přihlášky vynálezu nebo průmyslového vzoru, pokud přihláška splňuje stanovené požadavky, státní organizaci, že po udělení autorského osvědčení na vynález nebo osvědčení na průmyslový vzor bude určena správcem vynálezu nebo průmyslového vzoru. Současně s tímto vyrozuměním jí zašle jedno vyhotovení přihlášky vynálezu nebo průmyslového vzoru s popisem a výkresy. Pro tuto státní organizaci platí ode dne, kdy obdržela vyrozumění Úřadu, obdobně ustanovení odstavce 1.

(3) Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně pro Úřad, pokud jde o vynálezy nebo průmyslové vzory, jejichž správa bude příslušet Úřadu. Úřad může družstevní, společenskou nebo jinou socialistickou organizaci, kterou zamýšlí po udělení autorského osvědčení na vynález nebo osvědčení na průmyslový vzor pověřit výkonem práv a povinností vyplývajících ze správy, již po podání přihlášky vynálezu nebo průmyslového vzoru zmocnit, aby činila opatření nutná k zajištění využití a ochrany vynálezu nebo průmyslového vzoru (§ 6 odst. 3 zákona). Ve zmocnění určí rozsah práv a povinností organizace; současně jí zašle jedno vyhotovení přihlášky vynálezu nebo průmyslového vzoru s popisem a výkresy.

§ 4

(1) Vznik správy, název a sídlo správce vynálezu nebo průmyslového vzoru nebo pověření výkonem práv a povinností vyplývajících ze správy zapíše Úřad do rejstříku vynálezů nebo do rejstříku průmyslových vzorů a zveřejní je ve Věstníku a vydá správci rozhodnutí o správě.

(2) Úřad zašle správci jedno vyhotovení popisu k autorskému osvědčení na vynález nebo osvědčení na průmyslový vzor.

§ 5

Nadřízené orgány jsou povinny v oboru své působnosti dohlížet, zda organizace plní řádně své povinnosti vyplývající ze správy, a zjistí-li závady, zařídit jejich odstranění. Odstranění závad z příkazu nadřízeného orgánu provádějícího dohled jde na náklad organizace, která je příslušná ke správě.

§ 6

(1) Správa vynálezu nebo průmyslového vzoru se převádí mezi státními organizacemi, jestliže je to v zájmu národního hospodářství, rozhodnutím Úřadu na návrh ústředních orgánů nadřízených organizacím, mezi nimiž má být správa převedena, zejména:

a) jde-li o převod majetkového celku, zejména při zřízení organizace nebo při reorganizaci;

b) při převodu (změně) výrobního programu, týká-li se vynálezu nebo průmyslového vzoru nebo z důvodu nepříslušnosti dosavadního správce ke správě;

c) je-li spravovaný vynález nebo průmyslový vzor součástí řešení úkolu rozvoje vědy a techniky předávaného organizací výzkumné a vývojové základny.

(2) Vyžadují-li to zájmy národního hospodářství, může být správa vynálezu nebo průmyslového vzoru převedena mezi státními organizacemi rozhodnutím Úřadu na návrh příslušných ústředních orgánů na tu organizaci, která jako první vynálezu nebo průmyslového vzoru využila.

(3) Úřad vydá organizaci rozhodnutí o převodu správy a vyrozumí o tom autora vynálezu nebo průmyslového vzoru.

ODDÍL DRUHÝ

Správa zlepšovacích návrhů

§ 7

(1) Správa zlepšovacího návrhu vzniká dnem kladného rozhodnutí o přihlášce zlepšovacího návrhu.

(2) Vznik správy zlepšovacího návrhu se zapisuje do deníku zlepšovacích návrhů.

§ 8

(1) Státní organizace, která spravuje zlepšovací návrh, je povinna v rámci povinností stanovených zákonem zejména:

a) pečovat o plánovité, všestranné využívání spravovaného zlepšovacího návrhu včetně jeho rozšíření do dalších organizací, zejména jeho propagací, nabídkou a předáváním dokumentace, poskytováním technické pomoci, předáváním zkušeností a zaškolováním pracovníků;

b) pečovat ve spolupráci s příslušnými orgány o případné uplatnění zlepšovacího návrhu v zahraničí v rámci hospodářské a vědeckotechnické spolupráce;

c) chránit zájmy státu i oprávněné zájmy autora zlepšovacího návrhu a informovat jej o vzniku správy a o všech skutečnostech rozhodných pro vznik a výši nároku na odměnu;

d) evidovat spravované zlepšovací návrhy, shromažďovat a řádně uchovávat veškeré jich se týkající dokumentační materiály.

(2) Ustanovení § 2 odst. 2, 3 a 4 a § 5 platí obdobně i pro správu zlepšovacích návrhů.

§ 9

(1) Státní organizace, která se podle § 69 odst. 1 zákona stane správcem zlepšovacího návrhu, je oprávněna a povinna již od podání přihlášky zlepšovacího návrhu činit opatření uvedená v § 8 s přihlédnutím ke stavu projednávání přihlášky zlepšovacího návrhu a ke stupni rozpracování předmětu této přihlášky.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně pro Úřad, pokud jde o zlepšovací návrhy, jejichž správa bude příslušet Úřadu. Úřad může družstevní, společenskou nebo jinou socialistickou organizaci, kterou zamýšlí pověřit výkonem práv a povinností vyplývajících ze správy, již po podání přihlášky zlepšovacího návrhu zmocnit, aby činila opatření nutná k zajištění využití a ochrany zlepšovacího návrhu (§ 6 odst. 3 zákona).

§ 10

Správa zlepšovacího návrhu se převádí, jestliže je to v zájmu národního hospodářství, mezi státními organizacemi rozhodnutím jejich nadřízených orgánů, zejména:

a) jde-li o převod majetkového celku při zřízení organizace nebo při reorganizaci;

b) při převodu (změně) výrobního programu, týká-li se předmětu zlepšovacího návrhu.

ČÁST DRUHÁ

Plánovité využívání vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů

§ 11

Vynálezy a průmyslové vzory se stávají národním majetkem udělením autorského osvědčení na vynález nebo osvědčení na průmyslový vzor, a to s účinností ode dne podání přihlášky vynálezu nebo průmyslového vzoru (§ 46 odst. 3 a § 98 odst. 3 zákona). Všechny socialistické organizace (dále jen "organizace") mají právo využívat vynálezů a průmyslových vzorů, které jsou národním majetkem, pokud u průmyslových vzorů Úřad nestanovil výjimku podle § 104 zákona, jakož i zlepšovacích návrhů.

§ 12

(1) Organizace jsou povinny pečovat o co nejširší využití vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů, především při plnění úkolů hospodářských plánů, a zajišťovat jejich plánovité využívání postupem a ve lhůtách pro vypracování návrhů hospodářských plánů a kontrolovat jejich využívání v návaznosti na kontrolu těchto plánů.

(2) Organizace jsou povinny uvědomovat svůj nadřízený orgán a Úřad o společensky zvláště významných ekonomicky i technicky progresívních vynálezech, zlepšovacích návrzích nebo průmyslových vzorech, aby tyto orgány navrhly jejich využití do národohospodářských plánů a zhodnotily možnost jejich využití v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci.

§ 13

(1) Organizace, které Úřad nebo nadřízený ústřední orgán navrhl významný vynález, zlepšovací návrh nebo průmyslový vzor k využívání s uvedením základních parametrů jeho progresívnosti, je povinna provést zhodnocení ekonomických i mimoekonomických přínosů rozhodných pro jejich využití. Zprávu o výsledku zhodnocení je organizace povinna podat navrhovateli do tří měsíců, a je-li výsledek příznivý, sdělit, zda jej využije, a uvést, které další organizace mohou vynálezu, zlepšovacího návrhu nebo průmyslového vzoru využít; v opačném případě organizace připojí ke zprávě o výsledku věcné zdůvodnění.

(2) Organizace jsou rovněž povinny v oboru své činnosti posuzovat hospodářskou využitelnost vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů, které obdrží od správce, od jiné organizace nebo od svých nadřízených orgánů nebo od Úřadu anebo od autora, a o výsledku šetření podávat zprávu navrhovateli a správci ve lhůtě tří měsíců od jejich doručení organizaci.

(3) Organizace, která využívá vynálezu, zlepšovacího návrhu nebo průmyslového vzoru, je povinna zajistit jeho využívání ve všech nižších organizačních složkách, v nichž jej lze využívat; současně je povinna oznámit neprodleně správci vynálezu, zlepšovacího návrhu nebo průmyslového vzoru počátek využití, dosažený společenský prospěch a výši odměny autora. U vynálezů a průmyslových vzorů má organizace povinnost oznámit tyto údaje i Úřadu. Podléhají-li ostatní organizace, u nichž přichází využití v úvahu, témuž nadřízenému orgánu, může organizace splnit tuto svou povinnost předáním podkladů tomuto nadřízenému orgánu, který bez újmy práva předávající organizace na úhradu podle § 123 zákona doporučí jejich rozšíření v oboru své působnosti v souladu s potřebami národohospodářských plánů.

§ 14

(1) Organizace, která jako první zavedla vynález, zlepšovací návrh nebo průmyslový vzor a vypracovala podklady potřebné k jeho využívání, popřípadě vypracovala jen podklady potřebné k jeho využívání, které nebyly jako výsledek rozvoje vědy a techniky a obdobných činností předány za finanční úhradu, je povinna na vyžádání předat tyto podklady a poskytnout technickou pomoc ostatním organizacím.

(2) Za předané podklady v rozsahu předmětu vynálezu, zlepšovacího návrhu a průmyslového vzoru je předávající organizace oprávněna požadovat od přebírající organizace náhradu nejvýše třiceti procent nákladů, které sama vynaložila na výzkum a vývoj potřebný k rozpracování a vyzkoušení vynálezu, zlepšovacího návrhu nebo průmyslového vzoru. Celková výše přijatých náhrad nesmí překročit skutečně vynaložené náklady.

(3) Organizací, která vypracovala podklady, se rozumí i ta organizace, která si vypracování podkladů objednala u jiné organizace na své náklady.

(4) Nakládání se zbylými předměty, které byly zhotoveny nebo pořízeny při výzkumu a vývoji potřebném k rozpracování a vyzkoušení vynálezu, zlepšovacího návrhu nebo průmyslového vzoru, upravují zvláštní předpisy. *)


ČÁST TŘETÍ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 15

(1) Vynálezy učiněné podle § 2 odst. 3 zákona č. 34/1957 Sb. původcem nebo některým ze spolupůvodců v souvislosti s jeho prací ve státní organizaci nebo za její hmotné podpory, na něž byly uděleny patenty platné ke dni účinnosti zákona (§ 150 odst. 1 zákona), spravuje, po dobu jejich platnosti stanovené dosavadními předpisy, v souladu s předpisy o správě národního majetku **) a podle § 50 odst. 1 zákona státní organizace, ve vztahu k níž byly tyto vynálezy za těchto podmínek vytvořeny.

(2) Průmyslové vzory zapsané podle § 18 odst. 2 zákona č. 8/1952 Sb. jako chráněné vzory na státní organizaci, které jsou platné ke dni účinnosti zákona (§ 153 odst. 2 zákona) spravuje, po dobu jejich platnosti stanovené dosavadními předpisy, v souladu s předpisy o správě národního majetku **) a podle § 102 odst. 1 zákona tato státní organizace.

(3) Vynálezy, které nejsou uvedeny v odstavci 1, u nichž právo k využití přísluší státu podle § 3 odst. 6 zákona č. 34/1957 Sb., na něž byly uděleny patenty platné ke dni účinnosti zákona (§ 150 odst. 1 zákona), a průmyslové vzory, které nejsou uvedeny v odstavci 2, zapsané podle zákona č. 8/1952 Sb. jako chráněné vzory na družstevní, společenskou nebo jinou socialistickou organizaci, které jsou platné ke dni účinnosti zákona (§ 153 odst. 2 zákona), spravuje, po dobu jejich platnosti stanovené dosavadními předpisy, v souladu s předpisy o správě národního majetku **) a podle § 50 a § 102 zákona:

a) státní organizace, která přede dnem účinnosti zákona č. 84/1972 Sb. tyto vynálezy nebo průmyslové vzory využila nebo přihlásila do zahraničí nebo k tomu učinila prokazatelné přípravy;

b) v ostatních případech Úřad, který vykonává přiměřeně práva a povinnosti správce.

(4) Státní organizace uvedené v odstavci 3 písm. a) jsou povinny do 6 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky předložit Úřadu úplné seznamy vynálezů a průmyslových vzorů, které spravují.

(5) U vynálezů a průmyslových vzorů uvedených v odstavci 1, 2 a 3 se nepoužije ustanovení § 4 této vyhlášky.

§ 16

(1) V případech uvedených v § 15 odst. 3 písm. b) Úřad:

a) může podle § 50 a § 102 zákona pověřit výkonem všech nebo některých práv nebo povinností vyplývajících ze správy vynálezu nebo průmyslového vzoru družstevní, společenskou nebo jinou socialistickou organizaci než státní, u níž byl vynález vytvořen za podmínek § 2 odst. 3 zákona č. 34/1957 Sb., anebo na kterou byl průmyslový vzor zapsán jako chráněný vzor podle § 18 odst. 2 zákona č. 8/1952 Sb.;

b) určí v souladu s předpisy o správě národního majetku **) a podle § 50 zákona správcem vynálezu a podle § 102 zákona správcem průmyslového vzoru tu státní organizaci, která ke dni účinnosti zákona vynálezu nebo průmyslového vzoru využije nebo přihlásí jej do zahraničí nebo k tomu učiní prokazatelné přípravy; zároveň na tuto organizaci převede správu vynálezu nebo průmyslového vzoru.

(2) Státní organizace jsou povinny u vynálezů a průmyslových vzorů uvedených v odstavci 1 neprodleně sdělit Úřadu skutečnosti, které jsou podle předchozího odstavce rozhodné pro jejich určení správcem.

§ 17

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973.


Předseda: Ing. Bělohlávek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 141/1971 Sb., o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky a obdobných činností.

**)  § 72 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 37/1971 Sb.).

Přesunout nahoru