Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 102/1972 Sb.Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o plánování tematických úkolů

Částka 30/1972
Platnost od 21.12.1972
Účinnost od 01.01.1973
Zrušeno k 01.07.1986 (29/1986 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

102

VYHLÁŠKA

Úřadu pro vynálezy a objevy

ze dne 7. prosince 1972

o plánování tematických úkolů

Úřad pro vynálezy a objevy podle § 155 odst. 1 písm. d) zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech (dále jen "zákon"), v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů stanoví:


Organizace plánování tematických úkolů

§ 1

(1) Úřad pro vynálezy a objevy (dále jen "Úřad") ve spolupráci s ústředními orgány státní správy federace a republik, s dalšími ústředními orgány a s Ústřední radou odborů metodicky řídí a kontroluje plánování tematických úkolů.

(2) Úřad spolu s ústředními orgány státní správy federace a republik a příslušnými orgány Revolučního odborového hnutí a v součinnosti se Socialistickým svazem mládeže, Československou vědecko-technickou společností a jinými společenskými organizacemi sestavuje a vyhlašuje plán tematických úkolů na řešení společensky důležitých technicko-hospodářských problémů z národohospodářských plánů.

§ 2

Ústřední orgány státní správy federace a republik jsou povinny v oboru své působnosti sestavovat a vyhlašovat ve spolupráci s příslušnými orgány Revolučního odborového hnutí resortní plány tematických úkolů. Na sestavování a vyhlašování resortních plánů tematických úkolů se podílí Socialistický svaz mládeže, Československá vědecko-technická společnost a jiné společenské organizace.

§ 3

Socialistické organizace (dále jen "organizace") jsou povinny účelně usměrňovat tvůrčí činnost vynálezců a zlepšovatelů pravidelným sestavováním a vyhlašováním oborových a podnikových plánů tematických úkolů. Tuto činnost organizace provádějí především ve spolupráci s orgány Revolučního odborového hnutí, Socialistickým svazem mládeže, Československou vědecko-technickou společností a popřípadě s jinými společenskými organizacemi. Orgány a organizace jsou povinny usilovat o to, aby se na výběru tematických úkolů a jejich řešení zúčastňoval co nejširší okruh zlepšovatelů a vynálezců; za tím účelem jsou povinny organizovat kolektivy k řešení tematických úkolů a pro jejich práci vytvářet všestranné podmínky.

§ 4

Do plánu tematických úkolů se zařazují zejména:

a) problémy vybrané z úkolů stanovených národohospodářskými plány a z plánů komplexní socialistické racionalizace;

b) další významné úkoly, např. úkoly

- z oblasti bezpečnosti a hygieny práce a životního prostředí, jejichž řešení vyžaduje naléhavá potřeba národního hospodářství.

§ 5

Při sestavování a vyhlašování plánů tematických úkolů orgány a organizace:

a) odpovídají za to, že úkoly zařazené do plánu jsou svým významem přiměřené stupni vyhlášení a že nedojde v rámci oboru k dvojímu vyhlášení téhož úkolu nebo k vyhlášení úkolu, jehož řešení je dostupné jiným způsobem;

b) jsou povinny seznamovat s vyhlášenými úkoly své podřízené organizace, organizovat mezi nimi výměnu plánu tematických úkolů a spolupracovat při popularizaci a řešení vyhlášených úkolů;

c) jsou povinny kontrolovat, jak podřízené organizace plní své úkoly v tomto oboru činnosti.

§ 6

(1) Organizace předkládají návrhy tematických úkolů k zařazení do resortního plánu tematických úkolů nebo plánu tematických úkolů vyhlašovaného Úřadem svému přímo nadřízenému orgánu, a to způsobem stanoveným metodickými pokyny pro řízení vynálezecké a zlepšovatelské činnosti. Tento orgán předložené návrhy posoudí, popřípadě doplní vlastními návrhy a předloží je nadřízenému ústřednímu orgánu.

(2) Ústřední orgány federace a republik předkládají Úřadu své návrhy tematických úkolů, které navrhují zařadit do plánu tematických úkolů vyhlašovaného Úřadem.

Vyhlašování plánů tematických úkolů

§ 7

Plány tematických úkolů se vyhlašují koncem roku vždy pro následující rok. V průběhu roku lze plán tematických úkolů doplňovat a vyhlašovat tematické úkoly, ukáže-li se naléhavá potřeba řešení úkolů.

§ 8

Orgány a organizace vyhlašující plán tematických úkolů jsou povinny jej vhodně zveřejnit a řádně popularizovat tak, aby s ním byla seznámena veřejnost, zvláště pak okruh předpokládaných řešitelů.

§ 9

Výše vypsané zvláštní odměny se stanoví tak, aby odpovídala technické náročnosti problému a předpokládanému společenskému prospěchu z využití vyřešení.

§ 10

(1) Při vyhlášení plánu tematických úkolů jsou orgány a organizace povinny stanovit a zveřejnit soutěžní podmínky pro podávání, projednávání, hodnocení a odměňování řešení.

(2) Soutěžní podmínky podle odstavce 1 musí obsahovat zejména:

a) popis dosavadního stavu a nedostatků známých řešení;

b) přesné vymezení problému, který má být řešen, s podrobným uvedením technických a ekonomických požadavků, které má očekávané řešení splňovat;

c) informaci o stavu techniky s uvedením dokumentačních materiálů; orgán a organizace vyhlašující tematický úkol jsou povinny umožnit zájemcům, aby se mohli s tímto materiálem přímo seznámit;

d) lhůtu pro podání návrhů řešení; délka lhůty se stanoví s ohledem na obtížnost problému a na termíny navazujících úkolů hospodářských plánů a může být v odůvodněných případech prodloužena;

e) zvláštní odměnu za vyřešení tematického úkolu;

f) rozbor předpokládané technicko-ekonomické účinnosti, možnost i rozsah konkrétního uplatnění požadovaného řešení v národním hospodářství, údaje o organizacích, které budou využívat řešení ve výrobě nebo provozu, a údaj o době, kdy bude požadované řešení uplatněno v národním hospodářství;

g) údaj u koho a do kdy se mohou zájemci o řešení přihlásit k odborné instruktáži nebo poradě;

h) adresu, na kterou mají být řešení zasílána;

i) termín, do kdy budou všechny návrhy vyhodnoceny a vyplacena odměna;

j) údaj o tom, kdo se nemůže účastnit řešení určitého tematického úkolu.

§ 11

Účastnit se řešení vyhlášeného tematického úkolu může kdokoliv, vyjma těch osob, které schválily tematický úkol k vyhlášení a které byly pověřeny funkcí předsedy nebo člena hodnotitelské komise a které provádějí průzkum prospěšnosti nebo jakkoliv jinak přijdou s návrhy řešení do styku; jestliže však se rozhodly vypracovat a přihlásit návrh řešení a upozorní na tuto okolnost dříve, než byly seznámeny s obsahem jiných přihlášených návrhů, mohou se při současném zproštění z funkce účastnit takového řešení.

§ 12

Tematický úkol lze odvolat jen ze závažných důvodů. Odvolání musí být provedeno tím způsobem, jakým došlo k vyhlášení tematického úkolu nebo jiným stejně účinným způsobem, a to nejpozději 30 dnů před stanovenou lhůtou k vyřešení úkolu. Při odvolání tematického úkolu jsou vyhlašující orgán nebo organizace povinny přiměřeně se vypořádat s řešiteli, kteří před odvoláním tematického úkolu splnili jeho podmínky zcela nebo zčásti. Na toto právo jsou vyhlašující orgány nebo organizace povinny řešitele při odvolání tematického úkolu upozornit.

Vyhodnocení řešení tematických úkolů

§ 13

(1) Vyhodnocení návrhů řešení se provádí v hodnotitelské komisi, kterou k tomu účelu předem ustanoví příslušný orgán nebo organizace; v komisi musí být zastoupena i organizace, která bude řešení využívat.

(2) Komise si může v případě potřeby vyžádat posudky i od odborníků, kteří nejsou členy komise.

(3) Vyhodnocení návrhů řešení musí být provedeno nejpozději do dvou měsíců od uplynutí lhůty určené k podávání návrhů řešení.

(4) Jestliže řešitel vyřešil tematický úkol podle soutěžních podmínek a vyřešení bylo vyhodnoceno jako nejlepší, vyhlašující orgán nebo organizace jsou povinny vyplatit mu vypsanou zvláštní odměnu.

(5) Práva a povinnosti z vyhlášeného tematického úkolu, jako jsou např. peněžitá plnění, musí být vypořádány nejpozději do čtyř měsíců po uplynutí lhůty stanovené k podání řešení. Tato lhůta může být s ohledem na povahu tematického úkolu a v jiných odůvodněných případech prodloužena.

(6) Vyhlašující orgán nebo organizace seznámí s výsledkem hodnocení neprodleně všechny řešitele a zároveň zveřejní výsledek stejným nebo jiným stejně účinným způsobem, jakým bylo provedeno vyhlášení tematického úkolu.

§ 14

(1) Po provedeném vyhodnocení se projednají všechny návrhy řešení tematických úkolů jako přihlášky zlepšovacích návrhů s právem přednosti, kdy toto řešení došlo; není jim však na překážku skutečnost, že řešitel nepřekročil pracovní úkol, vyplývající pro něho z jeho popisu práce, z daného pracovního příkazu, nebo z podmínek a ukazatelů stanovených při zadání pracovního úkolu. Nárok na odměnu za využití takového zlepšovacího návrhu není vyplacením zvláštní odměny za tematický úkol dotčen.

(2) Jsou-li předpoklady, že řešení je současně vynálezem, vyhlašovatel doporučí řešiteli podat přihlášku vynálezu a organizace je povinna poskytnout autoru pomoc v rozsahu ustanovení § 49 zákona.

§ 15

(1) Vyhodnocené návrhy řešení jsou orgány nebo organizace v souladu s odpovědností převzatou při vyhlašování tematických úkolů povinny neprodleně využít a informovat o tom jejich řešitele.

(2) V případě, kdy využití řešení ve výrobě vyžaduje jeho rozpracování nebo vyzkoušení nebo mimořádné prostředky, které není možno opatřit v současném plánovacím období, zařadí orgán nebo organizace využití řešení do příslušné části prováděcího hospodářského plánu na nejbližší období.

(3) Způsob využití vyhodnocených návrhů řešení organizace neprodleně oznámí nadřízenému orgánu; u tematických úkolů vyhlášených Úřadem má organizace tuto oznamovací povinnost také vůči Úřadu.


§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973.


Předseda: Ing. Bělohlávek v. r.

Přesunout nahoru