Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 1/1972 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o inspekcích veřejného pořádku národních výborů

Částka 1/1972
Platnost od 10.02.1972
Účinnost od 10.02.1972
Zrušeno k 24.11.1990 (367/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 19. ledna 1972

o inspekcích veřejného pořádku národních výborů

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 6 odst. 5 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb.:


§ 1

Národní výbor hlavního města Prahy, Národní výbor města Brna, Národní výbor města Ostravy, Národní výbor města Plzně a městské národní výbory první a druhé kategorie (§ 10 odst. 3 a 4 zákona), jakož i městské národní výbory v obcích, které jsou lázeňským místem, mohou zřídit k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci své působnosti inspekci veřejného pořádku národního výboru (dále jen "inspekce"). Jiné městské národní výbory, jakož i místní národní výbory mohou tak učinit jen se souhlasem krajského národního výboru po vyjádření okresního národního výboru.

§ 2

Inspekce

1. plní úkoly, které jí ukládá národní výbor při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku ve svém obvodu v mezích své působnosti a pravomoci a se zřetelem na oprávnění a povinnosti členů inspekce;

2. prověřuje a zjišťuje, jak občané a organizace zachovávají v obvodu národního výboru předpisy vydané na ochranu veřejného pořádku, jejichž provádění přísluší národnímu výboru, zejména

- sleduje a kontroluje dodržování čistoty a hygieny na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, v objektech obecně přístupných, parcích, sadech apod.,

- chrání před poškozením a zničením obecně prospěšná zařízení,

- kontroluje, zda občané nebo organizace mají předepsané povolení k provádění stavebních prací, terénních a sadových úprav, výkopů na veřejném prostranství a zda používají veřejných prostranství v povoleném rozsahu a způsobu pro staveništní zařízení nebo k jiné činnosti vyžadující povolení,

- sleduje řádné osvětlování veřejných prostranství,

- sleduje stav a řádnou údržbu (čištění) veřejných chodníků a vozovek veřejných komunikací,

- kontroluje lázeňská a rekreační zařízení a autokempingy, pokud jde o dodržování pořádku a čistoty,

- dohlíží na dodržování zákazů podávání alkoholických nápojů, zejména osobám mladistvým, osobám podnapilým a řidičům,

- dohlíží na dodržování zákazu návštěvy divadelních a filmových představení osobami mladistvými,

- dohlíží na správné označování nebezpečných míst a včasné odstraňování obecně nebezpečných poruch a závad,

- dohlíží na dodržování otvírací a zavírací hodiny v obchodech a provozovnách a na to, zda obchody, provozovny, prodejní stánky apod. nejsou neoprávněně uzavřeny,

- sleduje řádné používání státní vlajky, státního znaku a městského znaku a barev;

3. předchází činnosti zakládající přestupky v oboru ochrany veřejného pořádku a napomáhá odstraňovat jejich příčiny;

4. oznamuje národnímu výboru přestupky zjištěné při výkonu služby.

§ 3

(1) Pracovníkem inspekce se může stát československý státní občan starší 21 let, oddaný socialistickému společenskému zřízení, bezúhonný a tělesně a duševně způsobilý pro úkoly pracovníka inspekce.

(2) Pracovník inspekce může plnit své úkoly až po složení slibu.

(3) Slib zní:

"Slibuji na svou čest a svědomí, že jako pracovník inspekce veřejného pořádku národního výboru budu aktivně přispívat k ochraně veřejného pořádku. Budu při své činnosti dodržovat zákony a jiné právní předpisy, zachovávat státní a služební tajemství a plnit důsledně a přesně příkazy a pokyny nadřízených a vykonávat svědomitě a řádně službu".

(4) Národní výbor může pro pracovníky inspekce zavést stejnokroj a hodnosti podle jednotných zásad stanovených ministerstvem vnitra.

(5) Při plnění úkolů musí být pracovníci inspekce zevně označeni na levém záloktí rukávovou páskou inspekce. Páska je modré barvy, 105 mm široká, se žlutými písmeny "IVP" o výšce 35 mm a šířce 20 mm a je opatřena otiskem kulatého razítka národního výboru. Rukávovou páskou inspekce nemusí být zevně označeni pracovníci inspekce, kteří nosí stejnokroj.

(6) Při plnění úkolů jsou pracovníci inspekce veřejnými činiteli.

(7) Platové poměry pracovníků inspekce upravuje zvláštní předpis .

§ 4

(1) Inspekce se může členit na organizační složky.

(2) Organizaci a činnost inspekce, její kontrolu, povinnosti vedoucích inspekce, vztahy inspekce k orgánům národního výboru, jakož i její spolupráci s jinými orgány upraví organizační řád, který vydá národní výbor.

(3) Vzorový organizační řád inspekcí vydá ministerstvo vnitra.

§ 5

(1) Pracovníci inspekce mají při plnění svých úkolů tato oprávnění:

a) vyzvat občana, který narušuje veřejný pořádek , aby upustil od takového jednání,

b) napomenout na místě občana, který porušil veřejný pořádek,

c) vyzvat občana, který narušil veřejný pořádek, aby prokázal svou totožnost, a neprokáže-li ji hodnověrně a věc nelze vyřídit na místě v blokovém řízení, předvést ho na národní výbor, popřípadě na útvar Sboru národní bezpečnosti.

d) požadovat k zajištění důkazních prostředků vysvětlení od každého, kdo může přispět k objasnění skutečností nutných k zjištění přestupku,

e) ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky zjištěné při výkonu služby.

(2) Pracovníci inspekce uplatňují při plnění svých úkolů především prostředky výchovy a prevence. Zákrok provádějí, jen jestliže je nezbytně nutný a lze očekávat úspěšný výsledek, a to vždy způsobem přiměřeným danému stavu.

§ 6

Pracovníci inspekce jsou povinni:

a) zachovávat při plnění úkolů zákony a jiné právní předpisy, plnit svědomitě příkazy a pokyny nadřízených; při jednání vystupovat rozvážně a zdvořile a dbát náležité vážnosti, cti a důstojnosti občanů a své vlastní,

b) ohlásit neprodleně svému přímo nadřízenému závady a nedostatky, které ohrožují nebo ztěžují výkon činnosti, a hrozící škodu,

c) zakročit, jestliže hrozí škoda a je k jejímu odvrácení třeba neodkladného zákroku; nemusí tak učinit, jestliže jim v tom brání důležitá okolnost nebo by tím vystavili vážnému ohrožení sebe nebo jiné osoby,

d) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s plněním svých úkolů a jež v obecném zájmu nebo v zájmu zúčastněných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami, pokud této povinnosti nejsou výslovně zproštěni národním výborem.

§ 7

Vedoucí inspekce spolupracují s příslušnými územními útvary Veřejné bezpečnosti při zajišťování ochrany veřejného pořádku v obvodu národního výboru, zejména při společném projednávání a řešení otázek na tomto úseku. Podle pokynů národního výboru spolupracují též s jinými orgány, zejména s příslušnými orgány v oblasti ochrany čistoty ovzduší *) a v oblasti hygienické služby. **)

§ 8

(1) Každý je povinen uposlechnout pokynů a výzev pracovníků inspekce, které vydají při plnění svých úkolů.

(2) Pracovníci inspekce s e při plnění svých úkolů prokazují na požádání průkazem pracovníka inspekce, který vydává národní výbor podle vzoru stanoveného ministerstvem vnitra.

§ 9

Národní výbory, které již zřídily inspekci před účinností tohoto nařízení, upraví její organizaci a činnost v souladu s tímto nařízením nejpozději do 6 měsíců po jeho vyhlášení.


§ 10

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Korčák v . r.

Poznámky pod čarou

*) Zákon č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší.

**) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

Přesunout nahoru