Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c9/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 9/1971
Platnost od 12.05.1971
Účinnost od 15.04.1971
Zrušeno k 01.09.1981 (o10/c20/1981 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem zdravotnictví ČSR, ministerstvem národní obrany ČSSR a s dalšími zúčastněnými ústředními orgány podle § 31 odst. 2 a § 32 odst. 1 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), směrnice pro maturitní zkoušky na školách poskytujících úplné střední vzdělání ze dne 5. dubna 1971 č. j. 10 802/71-213.

Směrnicemi se sjednocuje v dohodě s ministerstvem školství SSR celostátně úprava maturitních zkoušek, zejména pokud jde o jednotné hodnocení celkového prospěchu žáků a zavedeni povinných maturitních zkoušek z jazyka ruského. Dále se v zájmu zjednodušení administrativy přenáší jmenování předsedů maturitních komisí na většině škol poskytujících úplné střední vzdělání na krajské národní výbory, Národní výbor hlavního města Prahy a národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně, které školy spravují.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 15. dubna 1971 a zrušují se dosud platné směrnice ze dne 27. ledna 1969 č. j. 8803/69-II/3a, uveřejněné ve Věstníku MŠ a MK ČSR 1969, str. 13. Jsou uveřejněny ve Věstníku MŠ a MK ČSR, roč. 1971, sešit 4 a byly zaslány též přímo odborům školství krajských národních výborů v ČSR, Školské správě Národního výboru hl. města Prahy a odborům školství národních výborů měst Brna, Ostravy a Plzně, kde je možno do nich nahlédnout.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky a ostatními zúčastněnými ústředními orgány směrnice, jimiž se mění směrnice ministerstva školství ČSR pro maturitní zkoušky na školách poskytujících úplné střední vzdělání, ze dne 13. dubna 1972 čj. 12 601/72-213. Směrnicemi se mění část II. přílohy ke směrnicím ministerstva školství ČSR pro maturitní zkoušky na školách poskytujících úplné střední vzdělání ze dne 5. dubna 1971 čj. 10 802/71 213, které jsou uveřejněny ve Věstníku MŠ a MK ČSR 1971, str. 42; stanoví se v nich předměty maturitních zkoušek na gymnasiích. Směrnice nabývají účinnosti dnem 15. dubna 1972; jsou uveřejněny ve Věstníku MŠ a MK ČSR 1972, sešit 4 a byly zaslány též přímo odborům školství krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy kde je možno do nich nahlédnout.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo směrnici ze dne 18. března 1974 čj. 10 261/74-210, kterou se doplňuji směrnice ministerstva školství ČSR pro maturitní zkoušky na školách poskytujících úplné střední vzdělání ze dne 5. dubna 1971 čj. 10 802/71-213, publikované ve Věstníku MŠ a MK ČSR 1971, str. 42, registrované v částce 9/1971 Sb., ve znění směrnic ze dne 13. dubna 1972 čj. 12 661/72-213, které byly publikovány ve Věstníku MŠ a MK ČSR 1972, str. 55 a registrovány v částce 7/1972 Sb. Směrnicí se stanoví maturitní předměty pro maturitní zkoušky na nově zavedených internátních středních školách pro pracující. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1974; je uveřejněna v sešitě č. 3/1974 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a lze do ní nahlédnout ve školách, v odborech školství okresních a krajských národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány směrnice ze dne 11. března 1976 č. j. 9543/76-24, kterými se mění a doplňují směrnice ministerstva školství ČSR pro maturitní zkoušky na školách poskytujících úplné střední vzdělání ze dne 5. dubna 1971 čj. 10 802/71-213, publikované ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR 1971, str. 42 a registrované v částce 9/1971 Sb. Směrnicemi se upravuje zařazení některých předměte vyučovaných na školách poskytujících úplné střední vzdělání, mezi volitelné předměty ústní maturitní zkoušky a zařazení předmětů tvořících bloky odborného studia mezi volitelné předměty ústní maturitní zkoušky na gymnáziích. Směrnice nabývají účinnosti dnem registrace ve Sbírce zákonů a jsou publikovány ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit č. 4/1976; lze do nich nahlédnout ve všech školách, odborech školství okresních a krajských národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru