Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c7/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 7/1971
Platnost od 01.04.1971
Účinnost od 01.07.1971
Zrušeno k 01.07.1989 (22/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Český báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horního zákona), v dohodě s příslušnými ústředními orgány výnosem ze dne 3. ledna 1971 čj. 1/1971 předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají hornímu zákonu.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1971; týmž dnem pozbývají v České socialistické republice platnosti

a) vyhláška ministerstva průmyslu č. 168/1947 Ú. l. I., o organizaci záchranné služby v hornických závodech (dosud platná pro koksovny a briketárny podléhající vrchnímu dozoru státní báňské správy),

b) vyhláška ministerstva průmyslu č. 420/1947 Ú. l. I., o dopravě, chůzi a jízdě lidí v hornických závodech (dosud platná pro koksovny a briketárny podléhající vrchnímu dozoru státní báňské správy),

c) vyhláška ministerstva průmyslu č. 2391/1948 Ú. l. I., o strojních zařízeních a zařízeních na povrchu v hornických závodech (dosud platná pro koksovny a briketárny podléhající vrchnímu dozoru státní báňské správy),

d) vyhláška báňských hejtmanství (vrchních báňských úřadů) v Praze a v Brně č. 61/1951 Ú. l. I., kterou se vydávají bezpečnostní předpisy pro koksovny (pokud jde o koksovny podléhající vrchnímu dozoru státní báňské správy),

e) všechny bezpečnostní předpisy, výnosy a směrnice vydané do 31. prosince 1970 výlučně orgány státní báňské správy podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horního zákona) s výjimkou

1. výnosu Ústředního báňského úřadu ze dne 27. 7. 1960 čj. 4596/60, kterým se stanoví podmínky pro provádění výzkumných prací výzkumnými ústavy v organizacích podléhajících hornímu zákonu,

2. směrnic Ústředního báňského úřadu ze dne 1. 3.. 1962 čj. 1/62, pro sestavení plánu na likvidaci závažných nehod na hlubinných dolech (havarijní směrnice),

3. dílu pátého - oddíl IV., dílu osmého, desátého, jedenáctého a dvanáctého bezpečnostního předpisu Ústředního báňského úřadu ze dne 1. 12. 1963 čj. 8000/63, pro těžbu ropy a zemního plynu a pro vrtné a geofyzikální práce při vyhledávání a průzkumu nerostných ložisek (v České socialistické republice rozšířil Český báňský úřad v dohodě s generálním ředitelstvím Československého uranového průmyslu výnosem čj. 559/71 ze dne 5 2. 1971 platnost těchto ustanovení i na organizace podřízené tomuto generálnímu ředitelství a současně změnil název tohoto bezpečnostního předpisu tak, že z něho vypustil slova „s výjimkou radioaktivních surovin"),

4. směrnic Ústředního báňského úřadu ze dne 27. 7. 1964 čj. 3333/64, o výkonu odborného technického dozoru na tlakové nádoby v organizacích podrobených zákonu č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (hornímu zákonu),

5. bezpečnostního předpisu Ústředního báňského úřadu ze dne 15. 5. 1965 čj. 4000/65, o důlní degazaci,

6. výnosu Ústředního báňského úřadu ze dne 10. 12. 1985 čj. 9345/65, kterým se vydávají směrnice pro odběr a technický rozbor vzorků důlního ovzduší,

7. výnosu Ústředního báňského úřadu ze dne 1. 4. 1965 čj. 9346/65, kterým se vydávají směrnice pro činnost laboratoří hlavních báňských záchranných stanic,

8. směrnic Ústředního báňského úřadu ze dne 1. 4. 1966 čj. 2200/66, pro sestavení plánu na likvidaci závažných nehod při hornické činností prováděné povrchovým způsobem (povrchové havarijní směrnice),

9. doplňkových předpisů Ústředního báňského úřadu ze dne 29. 6. 1966 čj. 4999-Z-66, pro doly a úpravny s výskytem přírodních radioaktivních látek,

10. výnosu Ústředního báňského úřadu ze dne 5. 4. 1967 čj. 2000/67, kterým se vydává bezpečnostní předpis pro doly s nebezpečím průtrži uhlí a plynů,

11. výnosu Ústředního báňského úřadu ze dne 22. 4. 1967 čj. 2900/67, kterým se stanoví platnost některých ustanovení doplňkových předpisů Ústředního báňského úřadu čj. 4999-Z-66 pro organizace nebo složky (hlubinné doly) Generálního ředitelství rudných dolů a magnezitových závodů,

12. výnosu Ústředního báňského úřadu ze dne 23. 10. 1967 čj. 6900/67, o některých opatřeních pro vyhledávání, průzkum a těžbu ropy a zemního plynu,

13. bezpečnostního předpisu Ústředního báňského úřadu ze dne 1. 4. 1968 čj. 2400/68, o velkoprůměrových vrtech,

14. výnosu Českého báňského úřadu ze dne 18. 3. 1970 čj. 1800/70, kterým se vydává bezpečnostní předpis pro dopravu na závěsných drahách v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru státní báňské správy.

Do výnosu je možno nahlédnout u Českého báňského úřadu v Praze a u všech obvodních báňských úřadů. Tiskem jej vydal Vědecko-výzkumný uhelný ústav v Ostravě-Radvanicích, u něhož jej lze objednat.

Dnem účinnosti výnosu ze dne 23. července 1981 pozbývá platnost § 07 001 odst. 3, § 10 005 odst. 2 druhá věta, § 13 046 a § 15 004 odst. 2 písm. c) a m) výnosu Českého báňského úřadu ze dne 3. ledna 1971 čj. 1/1971, kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají zákonu č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon) - (reg. v částce 7/1971 Sb.).

Dnem účinnosti výnosu č. 12/1982 Ú. v. ČSR ze dne 12. října 1982 pozbývá platnost díl pátý Svislá doprava a chůze výnosu Českého báňského úřadu čj. 1/1971, kterým se vydává, předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají zákonu č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), reg. v částce 7/1971 Sb.

Český báňský úřad vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Českou odborovou radou výnos ze dne 1. února 1985 č. 1/1985 čj. 84/1985, kterým se mění a doplňuje výnos Českého báňského úřadu ze dne 3. ledna 1971 čj. 1/1971, kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají zákonu č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), reg. v částce 7/1971 Sb. Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů a jeho úplný text bude uveřejněn v Ústředním věstníku ČSR. Výnos je k nahlédnutí u Českého báňského úřadu a u všech obvodních báňských úřadů ČSR.

Zrušují se díl jedenáctý, báňská záchranná služba, výnosu Českého báňského úřadu čj. 1/1971 ze dne 3. 1. 1971, kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají zákonu č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), (reg. v částce 7/1971 Sb.).

Zrušuje se díl sedmý výnosu Českého báňského úřadu ze dne 3. ledna 1971 čj. 1/1971, kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají hornímu zákonu (reg. v částce 7/1971 Sb.).

Přesunout nahoru