Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c5/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 5/1971
Platnost od 17.03.1971
Účinnost od 01.01.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad v součinností s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem vydal

1. v souladu s § 28 odst. 2 písm. b) a podle § 45 zák. č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci, ve znění zák. č. 170/1968 Sb., o některých opatřeních, souvisejících s federativním uspořádáním státu, pod č. Vk 103/71 ze dne 15. 10. 1970 výnos Federálního statistického úřadu, kterým se mění a doplňují Základní směrnice k státním statistickým a účetním výkazům pro vykazující jednotky „1 Všeob", platné od 1. ledna 1970.

Předpisem se zejména stanoví, že požadavky na statistická zjišťování v příštím roce mohou federální a republikové ústřední orgány uplatnit písemně u příslušných orgánů státní statistiky nejpozději do 15. května běžného roku a dále se jim mění dosavadní Přehled příloh k Základním směrnicím. Upravené znění „Přehledu příloh k Základním směrnicím je uvedeno v příloze k výnosu.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1971 a byl publikován ve Zpravodaji FSÚ, ČSÚ, SŠÚ, částka 12-13/1970;

2. podle § 8 odst. 2 a § 31 odst. 1 vládního nařízení č. 30/1958 Sb., ve znění vládního nařízení č. 81/1965 Sb. a zákona č. 170/1968 Sb. pod čj. 23125/70 ze dne 4. listopadu 1970 změny a doplňky směrnic k jednotné účtové osnově v národním hospodářství.

Výnosem se mění a doplňuji směrnice k jednotné účtové osnově v národním hospodářství, které byly vydány výnosem býv. Ústřední komise lidové kontroly čj. 38000/1966 ze dne 28. září 1966 (Věstník ÚKLKS částka 13-14/1966) se změnami a doplňky podle výnosů býv. Státního statistického úřadu čj. 55 973/1967 ze dne 20. prosince 1967 (Zpravodaj SŠÚ částka 15/1967), čj. 39 943/1966 ze dne 22. listopadu 1968 (Zpravodaj SŠÚ částka 15/1968), a výnosů Federálního statistického úřadu čj. 24 262/1969 ze dne 22. prosince 1969 (Zpravodaj FSÚ, ČSÚ, SŠÚ částka 15/1969), čj. 20 535/1970 ze dne 26. května 1970 (Zpravodaj FSÚ, ČSÚ, SŠÚ částka 5/1970).

Předpisem se jen v potřebné míře přizpůsobují směrnice k jednotné účtové osnově požadavkům některých článků řízení; menší úpravy těchto směrnic byly vyvolány potřebou zpřesnit jejich dosavadní znění. Jednotná účtová osnova nedoznala žádných změn.

Nejdůležitější změny směrnic vyplývají z novelizovaných předpisů o usměrňováni mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce, jakož i zákonů o důchodové dani a o podnikových daních, dále z připravovaných opatření na úseku plánování, tvorby a kontroly cen, z nových zásad pro redistribuci prostředků na úrovni VHJ a konečně i ze směrnic ministerstev financí pro hospodaření s prostředky pro pohoštění a dary ve státních socialistických organizacích.

Předpis nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1971, byl uveřejněn ve Zpravodaji FSÚ, ČSÚ, SŠÚ, částka 14-15/1970. Tímto předpisem se ruší dnem 31. 12. 1970 výnos Federálního statistického úřadu čj. 21 650/1970 ze dne 11. září 1970, o úpravě účtování darů v důsledku směrnic ministerstva financí pro hospodaření s prostředky na pohoštění a dary ve státních socialistických organizacích, uveřejněný ve Zpravodaji FSÚ, ČSÚ, SŠÚ částka 9/1970.

Do obou předpisů lze nahlédnout ve Federálním statistickém úřadě, v Českém statistickém úřadě a jeho krajských a okresních odděleních a ve Slovenském statistickém úřadě a jeho oblastních odborech a okresních odděleních.

Přesunout nahoru