Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c34/1971 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 34/1971
Platnost od 24.11.1971
Účinnost od 30.05.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí oznamuje, že

1. u generálního tajemníka OSN byla dne 18. května 1971 uložena listina o přístupu Islandu k Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, sjednané ve Vídni dne 18. dubna 1961.

Podle ustanovení svého článku 31 odst. 2 Úmluva vstoupila v platnost pro Island dne 17. června 1971.

Rovněž byla dne 21. června 1971 u generálního tajemníka OSN uložena notifikace Fidži o příslušnosti k uvedené úmluvě.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částkách 14, 18 a 30 Sbírky zákonů, ročník 1970 a částkách 7 a 15 Sbírky zákonů, ročník 1971;

2. u generálního tajemníka OSN byla dne 21. června 1971 uložena notifikace Fidži o příslušnosti k Úmluvě o výsadách a imunitách OSN, přijaté VS OSN dne 13. února 1946.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částce 14 Sbírky zákonů, ročník 1970 a částce 15 Sbírky zákonů, ročník 1971;

3. u generálního tajemníka OSN byly dne 14. a 25. května 1971 uloženy listiny o přístupu Japonska a Iránu k Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR, sjednané v Ženevě dne 15. ledna 1959.

Podle ustanoveni svého článku 40 odst. 2 Úmluva vstoupila v platnost pro Japonsko dne 12. srpna 1971 a pro Irán dne 23. srpna 1971.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částce 50 Sbírky zákonů, ročník 1970;

4. u mexického ministerstva zahraničních věcí byly uloženy ratifikační listiny nebo listiny o přístupu k Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem, doplňující Varšavskou úmluvu ze dne 12. října 1929, podepsané v Guadalajaře dne 18. září 1961, následujícími státy:

- dne 1. března 1971 listina o přístupu Zambie

- dne 9. března 1971 listina o přístupu Republiky Čad

- dne 11. června 1971 listina o přístupu Republiky Rwandy

- dne 24. června 1971 ratifikační listina Republiky Guatemaly.

Podle ustanovení svého článku XIV odst. 2 Úmluva vstoupila v platnost pro Zambii dne 30. května 1971, pro Čad dne 7. června 1971, pro Rwandu dne 9. září 1971 a pro Guatemalu vstoupí v platnost dne 22. září 1971.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částce 50 Sbírky zákonů, ročník 1969, částkách 27 a 36 Sbírky zákonů, ročník 1970 a částce 15 Sbírky zákonů, ročník 1971;

5. u vlády Polské lidové republiky byly uloženy nóty Malajsie a Nového Zélandu o jejich vázanosti Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, sjednaném ve Varšavě dne 12. října 1929; dále prohlášení Republiky Nauru o vázanosti Varšavskou úmluvou ze dne 12. října 1929 a Protokolem, kterým se mění Varšavská úmluva ze dne 12. října 1929, sjednaným v Haagu dne 28. září 1955; a dne 26. března 1971 listina o přístupu Rakouska k Haagskému protokolu ze dne 28. září 1955.

Podle ustanovení svého článku XXIII Haagský protokol vstoupil pro Rakousko v platnost dne 24. června 1971.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částkách 20, 27 a 36 Sbírky zákonů, ročník 1970;

6. u generálního tajemníka OSN byla dne 16. června 1971 uložena listina o přístupu Švédska k Úmluvě o tranzitním obchodu vnitrozemských států, sjednané v New Yorku dne 8. července 1965.

Podle ustanovení svého článku 20 odst. 2 Úmluva vstoupila pro Švédsko v platnost dne 16. července 1971.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částce 18 Sbírky zákonů, ročník 1970 a částce 15 Sbírky zákonů, ročník 1971;

7. u generálního tajemníka OSN byla dne 9. června 1971 uložena listina o přístupu Kostariky k Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, sjednané v Římě dne 26. října 1961.

Podle ustanovení svého článku 25 odst. 2 Úmluva vstoupí pro Kostariku v platnost dne 9. září 1971.

Tímto se doplňuje sdělení uveřejněné v částce 14 Sbírky zákonů, ročník 1970;

8. Španělsko notifikovalo dne 22. prosince 1970 generálnímu tajemníku OSN přijetí Předpisů č. 6, 7, 9 a 10 připojených k Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci a o vzájemném uznávání homologace výstroje součástí motorových vozidel, sjednané v Ženevě dne 20. března 1958. Rovněž Švédsko notifikovalo dne 7. května 1971 generálnímu tajemníku OSN přijetí Předpisů č. 4, 6 a 7 k uvedené dohodě.

Podle ustanovení článku 1 odst. 8 Dohody, Předpisy č. 6, 7, 9 a 10 vstoupily v platnost pro Španělsko dne 20. února 1971, Předpisy č. 4, 6 a 7 vstoupily v platnost pro Švédsko dne 6. července 1971.

Předpisy č. 4, 6 a 7 byly publikovány vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 95/1969, Předpis č. 9 byl publikován vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 53/1969 Sb. a Předpis č. 10 byl oznámen (registrován) v částce 36 Sbírky zákonů, ročník 1969.

Předpisem č. 4 jsou nyní vázány kromě ČSSR tyto státy: Belgie, Francie, Itálie, Jugoslávie, Maďarsko, Nizozemsko, NSR, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

Předpisem č. 6 jsou nyní vázány kromě ČSSR tyto státy: Belgie, Francie, Itálie, Jugoslávie, Nizozemsko, NSR, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

Předpisem č. 7 jsou nyní vázány kromě ČSSR tyto státy: Belgie, Francie, Itálie, Jugoslávie, Nizozemsko, NSR, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

Předpisem č. 9 jsou nyní vázány kromě ČSSR tyto státy: Itálie, Jugoslávie, Španělsko.

Předpisem č. 10 jsou nyní vázány kromě ČSSR tyto státy: Francie, NSR, Španělsko, Veliká Británie;

9. u generálního tajemníka OSN byla dne 5. května 1971 uložena listina o přístupu Filipín k Mezinárodní úmluvě o potírání penězokazectví, sjednané v Ženevě dne 20. dubna 1929.

Podle ustanovení svého článku 26 Úmluva vstoupila pro Filipíny v platnost dne 3. srpna 1971.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částce 50 Sbírky zákonů, ročník 1969 a částkách 16 a 27 Sbírky zákonů, ročník 1970;

10. u švýcarské vlády bylo dne 28. dubna 1971 uloženo prohlášeni Fidži o přístupu ke Světové poštovní unii a aktům SPU, sjednaným ve Vídni dne 10. července 1964.

Podle ustanovení článku 11 odst. 5 Ústavy SPU, přístup Fidži nabyl účinností dne 18. června 1971.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částkách 14, 18, 27, 30 a 36 Sbírky zákonů, ročník 1970 a částce 7 Sbírky zákonů, ročník 1971;

11. u generálního tajemníka OSN byla dne 14. května 1971 uložena listina o přístupu Japonska k Celní úmluvě o kontejnerech, sjednané v Ženevě dne 18. května 195S.

Podle ustanovení svého článku 13 odst. 2 Úmluva vstoupila pro Japonsko v platnost dne 12. srpna 1971.

Úmluva byla publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 24/1963 Sb.

Úmluvou jsou nyní vázány kromě ČSSR tyto státy: Alžírsko, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Izrael, Itálie, Jamajka, Japonsko, Jugoslávie, Kambodža, Kamerún, Kuba, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malawi, Mauritius, Nizozemsko, NSR, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rwanda, Řecko, Sierra Leone, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie;

12. u generálního tajemníka OSN byla dne 2. června 1971 uložena listina o přístupu Turecka k Úmluvě o vymáhání výživného v cizině, sjednané v New Yorku dne 20. června 1956.

Podle ustanovení svého článku 14 odst. 2 Úmluva vstoupila pro Turecko v platnost dne 2. července 1971.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částce 50 Sbírky zákonů, ročník 1969 a částce 27 Sbírky zákonů, ročník 1970;

13. u francouzské vlády byla dne 10. června 1971 uložena listina o přístupu Chile k Mezinárodní úmluvě o Mezinárodním ústavu chladírenském, sjednané v Paříži dne 1. prosince 1954.

Tímto se doplňuje sdělení uveřejněné v částce 15 Sbírky zákonů, ročník 1971;

14. u generálního tajemníka Rady pro celní spolupráci byly uloženy ratifikační listiny nebo listiny o přístupu k Celní úmluvě týkající se dočasného dovozu vědeckého materiálu, sjednané v Bruselu dne 11. června 1968, následujícími státy:

- dne 17. března 1971 listina o přístupu Fidži

- dne 7. května 1971 ratifikační listina Libanonu

- dne 19. května 1971 listina o přístupu Senegalu

- dne 14. června 1971 ratifikační listina Polska.

Podle ustanovení svého článku 20 Úmluva vstoupila v platnost pro Fidži dne 17 června 1971, pro Libanon dne 7. srpna 1971, pro Senegal dne 19. srpna 1971 a pro Polsko vstoupí v platnost dne 14. září 1971.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částkách 7 a 15 Sbírky zákonů, ročník 1971.

Přesunout nahoru