Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c27/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 27/1971
Platnost od 30.09.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem vydal

1. pod čj. 19 356/1971 ze dne 22. ledna 1971 dodatek k pokynům pro účtování daní a poplatků, spravovaných finančními odbory národních výborů, které byly uveřejněny v částce 6/1970 Zpravodaje FSÚ, ČSÚ, SŠÚ.

Předpis upravuje a zpřesňuje dosavadní pokyny pro účtováni daní a poplatků spravovaných finančními odbory národních výborů, tj. příspěvku na sociální zabezpečení některých podniků řízených národními výbory, správních poplatků, daně z motorových vozidel a zemědělských daní.

Předpis platí od 1. ledna 1971;

2. úpravy v účtování a v účetních výkazech hospodářských a ostatních socialistických organizací v souvislosti se změnou ve fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací (čj. 23 894/70 ze dne 21. ledna 1971).

V důsledku úpravy provedené vyhláškou č. 136/1970 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, dochází ke zrušení záloh dodavatelům investic a zavádí se nový způsob poskytování splátek na dodávky pro investiční výstavbu a na dodávky geologických prací. V souladu s tím předpis upravuje způsob účtování jak u dodavatelů, tak i odběratelů těchto dodávek. Rozšiřuje se především analytická evidence splátek a úvěrových účtů u dodavatelů a upravuje se též povinnost vykazování přijatých a poskytnutých splátek.

Předpis nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.

Oba shora uvedené předpisy byly uveřejněny ve Zpravodaji FSÚ, ČSÚ, SŠÚ, částka 2-3/1971;

3. směrnice pro evidování finančních prostředků získaných odběratelskými organizacemi ze snížení cen (čj. 19 453/71 ze dne 25. února 1971).

Tyto směrnice jsou prováděcím předpisem k § 4 nařízení vlády ČSSR č. 168/1969 Sb., o přechodném zákazu zvyšování cen a upravují způsob zjišťování a účtování finančních prostředků získaných odběratelskými organizacemi ze snížení cen v důsledku tohoto nařízení vlády při pořizování materiálu a zboží. Proti předchozímu roku jde o zjednodušeni evidence uvedených položek v odběratelských organizacích.

Předpis platí od 1. ledna 1971 a zrušuje se jím výnos Federálního statistického úřadu čj. 20 002/70 - Směrnice pro evidování finančních prostředků získaných odběratelskými organizacemi ze snížení cen (publikované ve Zpravodaji FSÚ, ČSÚ, SŠÚ částka 4/1970);

4. výjimky ze směrnic k jednotné účtové osnově od 1. 1. 1971 pro organizace místního hospodářství (čj. 19 023/71 ze dne 7 ledna 1971).

Tímto předpisem se pro organizace místního hospodářství poněkud zjednodušuje povinné členění účtu tržeb požadované směrnicemi k jednotné účtové osnově v národním hospodářství.

Předpis nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.

5. dodatek k úpravám v účtování a v účetních výkazech v souvislosti se změnou vyhlášky č. 22/1967 Sb. (čj. 19 936/1971 ze dne 24. března 1971).

Tento předpis je dodatkem k úpravám v účtování a v účetních výkazech hospodářských a ostatních socialistických organizací v souvislosti s vyhláškou ministerstva financí a hlavního arbitra č. 136/1970 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb. (viz bod 2 tohoto oznámení) a upravuje se jim účtování položek týkajících se samostatné fakturace výkonu autorského dozoru u dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací.

Předpis platí pro účtování prací podle hospodářských smluv uzavřených po 1. lednu 1971.

Předpisy uvedené v bodech 3-5 tohoto oznámení byly publikovány ve Zpravodaji FSÚ, ČSÚ, SŠÚ částka 4/1971;

6. výnos Federálního statistického úřadu o úlevě při využívání kódovaných oborových číselníků hutnictví železa v letech 1971-1972 (čj. 21 640/71 ze dne 12. července 1971).

Tímto předpisem se v odvětví hutnictví pro obory 123 až 154 výjimečně v letech 1971 až 1972 povoluje úleva z výnosu FSÚ ze dne 6. listopadu čj. 22 239/70 (publikovaného ve Zpravodaji FSÚ, ČSÚ, SŠÚ částka 10-11/1970; registrováno v částce 44/1970 Sb.) v tom smyslu, že v evidenci materiálně technického zásobování a v dokladech odběratelsko-dodavatelských vztahů stačí po uvedenou dobu uvádět místo úplných číselných znaků jen třímístné číselné znaky oboru.

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 6. srpna 1971 a pozbývá platnosti dnem 11. prosince 1972.

Do všech shora uvedených předpisů (body 1 až 6) lze nahlédnout ve Federálním statistickém úřadu, v Českém statistickém úřadu a jeho krajských a okresních odděleních a ve Slovenském statistickém úřadu a jeho oblastních odborech a okresních odděleních.

Přesunout nahoru