Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c20/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 20/1971
Platnost od 13.08.1971
Účinnost od 01.07.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo hutnictví a strojírenství

vydalo v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány a odborovými orgány podle § 38 vl. nař. č. 66/1965 ve znění vl. nař. č. 12/1968 Sb. a č. 60/1970 Sb., kterým se provádí zákoník práce, výnos č. 1/1971 ze dne 18. 5. 1971 k zajištění péče o bezpečnost a hygienu práce v resortu.

Výnos obsahuje ustanovení o odpovědnosti a povinnostech vedoucích pracovníků na úseku bezpečnosti a hygieny práce, o její organizaci v resortu, o způsobu provádění úkolů a o výchově pracujících k bezpečné a zdravotně nezávadné práci. Součástí výnosu jsou přílohy:

č. 1 - Hlavní úkoly na úseku péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

č. 2 - Zásady pro činnost útvarů (referátů) bezpečnosti a hygieny práce federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, generálních ředitelství oborových podniků, bezpečnostních techniků organizací a dalších odborníků,

č. 3 - Směrnice o hlášení pracovních úrazů v organizacích spadajících do působnosti federálního ministerstva hutnictví a strojírenství.

Výnos zrušuje: Směrnice býv. ministerstva těžkého průmyslu č. 30/1966 pro statistické sledování úrazovosti v resortu těžkého průmyslu (Sbírka směrnic a pokynů MTP č. 3/1966 - registrováno v částce 47/67 Sb.);

Směrnice býv. ministerstva těžkého průmyslu č. 49/1966 pro hlášení a projednávání smrtelných a hromadných úrazů na všech stupních řízení v resortu těžkého průmyslu (Sbírka směrnic a pokynů č. 8/1966 - registrováno v částce 47/1967 Sb.) ;

Výnos býv. ministerstva těžkého průmyslu č. 1/1967 ze dne 25. 1. 1967 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (publikován v Ústředním věstníku částka č. 3/1967);

Pokyny býv. ministerstva těžkého průmyslu č. 9/1967 ze dne 20. 3. 1967 k provádění školení a zkoušek odpovědných vedoucích ze znalostí bepečnostních a hygienických předpisů v resortu (Zpravodaj MTP č. 3/1967);

Pokyny býv. ministerstva těžkého průmyslu č. 46/1967 pro školení a zkoušky odborných pracovníků pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na všech stupních řízení v resortu těžkého průmyslu (Zpravodaj MTP č. 8/1967);

Pokyny I. nám. min. býv. ministerstva všeobecného strojírenství č. NM-34 380/1965 ze dne 24. 3. 1965 k provádění komplexních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

Opatření ministra průmyslu ČSR č. 24/1970 o zvýšení úrovně řízení na úseku bezpečnosti práce v resortu průmyslu ČSR (Zpravodaj MP ČSR č. 9/1970);

Sdělení ministerstva průmyslu ČSR č. 32/1970 - Zásady pro hlášení a projednávání smrtelných a hromadných úrazů na všech stupních řízeni v resortu průmyslu ČSR (Zpravodaj MP ČSR č. 10/1970),

a nabývá účinnosti 1. 7. 1971.

Výnos je uveřejněn v plném znění ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a strojírenství č. 4/1971 a je možno do něj nahlédnout u všech organizací podřízených federálnímu ministerstvu hutnictví a strojírenství.

Přesunout nahoru