Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c12/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 12/1971
Platnost od 14.06.1971
Účinnost od 01.07.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Slovenský báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horního zákona), v dohodě s příslušnými ústředními orgány výnosem ze dne 1. února 1971 č. 10/1971 předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích podléhajících hornímu zákonu.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1971; týmž dnem pozbývají v Slovenské socialistické republice platnosti:

a) vyhláška ministerstva průmyslu č. 168/1947 Ú. l. I. ve znění výměru Státní ústřední báňské inspekce pro Slovensko v Bratislavě č. 1925/11/1953, uveřejněného v částce 112/1953 Ú. v., o organizaci záchranné služby v hornických závodech (dosud platná pro koksovny a briketárny podléhající vrchnímu dozoru státní báňské správy),

b) vyhláška ministerstva průmyslu č. 420/1947 Ú. l. I. ve znění výměru Státní ústřední báňské inspekce pro Slovensko v Bratislavě č. 1502/1953, uveřejněného v částce 112/1953 Ú. v., o dopravě, chůzi a jízdě lidí v hornických závodech (dosud platná pro koksovny a briketárny podléhající vrchnímu dozoru státní báňské správy),

c) vyhláška ministerstva průmyslu č. 2391/1948 Ú. l. I. ve znění výměru Státní ústřední báňské inspekce pro Slovensko v Bratislavě č. 1501/1953, uveřejněného v částce 112/1953 Ú. v., o strojních zařízeních a zařízeních na povrchu v hornických závodech (dosud platná pro koksovny a briketárny podléhající vrchnímu dozoru státní báňské správy),

d) výnos Ústředního báňského úřadu č. 9000/1961 z 15 prosince 1961, kterým byl vydán Bezpečnostní předpis pro hlubinné uhelné a lignitové doly, uveřejněný v částce 19/1962 Sb., ve znění výnosu č. 7200/1964 z 9. září 1964, uveřejněného v částce 75/1964 Sb.,

e) výnos Ústředního báňského úřadu ze dne 15. prosince 1963 č. 9500/1963, kterým byl vydán Bezpečnostní předpis pro uhelné lomy, uveřejněný v částce 36/1964 Sb., ve znění výnosu č. 7300/1964 z 10. září 1964, uveřejněného v částce 75/1964 Sb.,

f) všechny další bezpečnostní předpisy, výnosy a směrnice vydané do 31. prosince 1970 výlučně orgány státní báňské správy podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horního zákona) s výjimkou

1. ustanovení sedmnáctého dílu „Úprava nerostů" (§ 1214 až 1310) výnosu Ústředního báňského úřadu z 20. října 1958 č. 5000/1958, kterým byly vydány bezpečnostní předpisy pro vyhledávání, průzkum a dobývání rudných a nerudných ložisek (uveřejněného v částce 50/1959 Ú. v.),

2. výnosu Ústředního báňského úřadu ze dne 27. července 1960 č. 4596/1960, kterým se stanoví podmínky pro provádění výzkumných prací výzkumnými ústavy v organizacích podléhajících hornímu zákonu,

3. směrnic Ústředního báňského úřadu ze dne 1. března 1962 č. 1/1962, pro sestavení plánu na likvidaci závažných nehod na hlubinných dolech (havarijní směrice),

4. ustanovení pátého dílu - čtvrtého oddílu „Trhací práce při seismice" (§ 05047 až 05104) a v plném rozsahu osmého dílu, desátého dílu, jedenáctého dílu a dvanáctého dílu bezpečnostního předpisu Ústředního báňského úřadu z 1. prosince 1963 č. 8000/1963, pro těžbu ropy a zemního plynu a pro vrtné a geofyzikální práce při vyhledávání a průzkumu nerostných ložisek (v Slovenské socialistické republice rozšířil Slovenský báňský úřad v dohodě s generálním ředitelstvím Československého uranového průmyslu výnosem č. 974/1971 z 22. března 1971 platnost těchto ustanovení i na organizace podřízené tomuto generálnímu ředitelství a současně změnil název uvedeného bezpečnostního předpisu tak, že z něho vypustil slova „s výjimkou radioaktivních surovin"),

5. směrnic Ústředního báňského úřadu ze dne 27. července 1964 č. 3333/1964, o výkonu odborného technického dozoru na tlakové nádoby v organizacích podléhajících zákonu č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (hornímu zákonu),

6. bezpečnostního předpisu Ústředního báňského úřadu ze dne 15. května 1965 č. 4000/1965, o důlní degazaci,

7. výnosu Ústředního báňského úřadu ze dne 10. prosince 1965 č. 9345/65, kterým se vydávají směrnice pro odběr a technický rozbor vzorků důlního ovzduší,

8. výnosu Ústředního báňského úřadu ze dne 10. prosince 1965 č. 9346/65, kterým se vydávají směrnice pro činnost laboratoří hlavních báňských záchranných stanic,

9. směrnic Ústředního báňského úřadu ze dne 1. dubna 1966 č. 2200/66, pro sestavení plánu na likvidaci závažných nehod při hornické činnosti prováděné povrchovým způsobem (povrchové havarijní směrnice),

10. doplňkových předpisů Ústředního báňského úřadu ze dne 29. června 1966 č. 4999-Z-66, pro doly a úpravny s výskytem přírodních radioaktivních látek,

11. výnosu Ústředního báňského úřadu ze dne 5. dubna 1967 č. 2000/1967, kterým se vydává bezpečnostní předpis pro doly s nebezpečím průtrží uhlí a plynů,

12. výnosu Ústředního báňského úřadu ze dne 22. dubna 1967 č. 2900/1967, kterým se stanoví platnost některých ustanovení doplňkových předpisů Ústředního báňského úřadu č. 4999-Z-66 pro organizace nebo složky (hlubinné doly) generálního ředitelství rudných dolů a magnezitových závodů,

13. výnosu Ústředního báňského úřadu ze dne 23. října 1967 č. 6900/67, o některých opatřeních pro vyhledávání, průzkum a těžbu ropy a zemního plynu,

14. bezpečnostního předpisu Ústředního báňského úřadu ze dne 1. dubna 1968 č. 2400/1968, o velkoprůměrových vrtech.

Do výnosu je možno nahlédnout u Slovenského báňského úřadu v Bratislavě a u obvodních báňských úřadů. Výnos byl vydán tiskem nákladem Statistického a evidenčního vydavatelství tiskopisů v Bratislavě, kde jej lze objednat.

Úprava č. 5/1983 z 3. januára 1983 zrušuje piaty diel Zvislá doprava a chôdza úpravy Slovenského banského úradu z 1. februára 1971 č. 10/1971, ktorou sa vydává predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky v organizáciách podliehajúcich banskému zákonu, registrovanej v čiastke 12/1971 Zbierky zákonov.

Slovenský banský úrad vydal podľa § 57 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) po dohode so Slovenským výborom odborového zväzu pracovníkov baní a energetiky a s príslušnými ústrednými orgánmi úpravu z 30. decembra 1986 č. 4199/1986, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Slovenského banského úradu z 1. februára 1971 č. 10/1971 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky v organizáciách podliehajúcich banskému zákonu, registrovaná v čiastke 12/1971 Zb. Úprava sa vzťahuje na organizácie podliehajúce dozoru štátnej banskej správy. Zohľadňuje nové poznatky v protivýbuchovej prevencii v hlbinných baniach. Úprava nadobúda účinnosť 1. marcom 1987. Rozeslala sa príslušným ústredným orgánom štátnej správy, nimi riadeným organizáciám a obvodným banským úradom. Možno do nej nahliadnuť na Slovenskom banskom úrade a na obvodných banských úradoch.

Přesunout nahoru