Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 86/1971 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi

Částka 24/1971
Platnost od 16.09.1971
Účinnost od 01.10.1971
Zrušeno k 01.11.1990 (324/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce

ze dne 17. srpna 1971

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi

Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v dohodě se zúčastněnými orgány:


ČÁST I

Úvodní ustanovení

Rozsah platnosti

§ 1

(1) Vyhláška se vztahuje na organizace a pracovníky provádějící práce s živicemi, tj. jejich skladování, dopravu a používání jako pojiva při zhotovování silničních a letištních vozovek nebo podobných povrchových úprav a při zhotovování izolací proti vodě a krytin střech při provádění staveb a jejich údržbě.

(2) Organizace mohou po předchozím souhlasu příslušného orgánu státního odborného dozoru nad bezpečností práce vydat pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle zvláštních podmínek svého provozu, zejména podle druhu používaných živic, způsobu jejich skladování, technologických postupů a zařízení pro jejich zpracování a použití.

§ 2

Živice podle této vyhlášky jsou všechny druhy asfaltů přírodních a ropných, silničních dehtů, jakož i výrobky z nich, jako jsou asfalty ředěné asfaltové emulze, suspenze, směsi dehtoasfaltové (dále jen "živice").

Všeobecná ustanovení

§ 3

Organizace musí stanovit technologický postup pro práce s živicemi tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a požární ochrana při jednotlivých pracovních úkonech. Dále musí pracovníky, kteří pracují s živicemi, odborně zaškolit a obeznámit je zejména s fyzikálními a chemickými vlastnostmi živic z hlediska jejich působení na lidské zdraví a z hlediska požární ochrany, dále se zásadami první pomoci při poškození zdraví živicemi a se zásadami zásahu při vzniku požáru. *)

§ 4

(1) Pro práci s živicemi musí organizace zajistit dostatečně velký manipulační prostor.

(2) Do skladů, manipulačních prostorů a na pracoviště při rozehřívání živic a práci s nimi musí organizace zabránit vstupu nepovolaným osobám.

(3) Organizace je povinna udržovat pracoviště, technická zařízení i skladové prostory v čistotě a zabezpečit proti vzniku požáru; po skončení práce je povinna zbytky živic odstranit.

§ 5

(1) Pro práce s živicemi o bodu vzplanutí do 125 °C platí zvláštní předpisy. **)

(2) Různé druhy živic se smějí míchat, jen pokud to stanoví technologický postup. Přitom je nutno brát zvláštní zřetel na živice, obsahující ředidla o bodu vzplanutí do 125 °C. O míchání různých druhů živic musí organizace vést záznam, který obsahuje zejména údaje o druzích, bodech vzplanutí a poměrech míchání živic.

§ 6

(1) Při práci s živicemi se musí dbát, aby do obalů, zásobníků, cisteren nebo jiných nádob nevnikla voda. Pokud se tak stalo, musí se voda, zejména před rozehříváním živice, odstranit.

(2) Živicemi se smějí plnit jen obaly nebo nádoby k tomu určené, kterých nebylo předtím použito pro hořlavé kapaliny.

§ 7

(1) Při práci s živicemi, při jejich skladování a rozehřívání a při obsluze strojů a zařízení smějí organizace zaměstnávat jen pracovníky tělesně a duševně zdravé, pro svěřené práce zaškolené, znalé bezpečnostních a požárních předpisů a zásad první pomoci.

(2) Pracovníci se musí podrobit preventivním vstupním a periodickým lékařským prohlídkám podle příslušných předpisů. ***) O výsledcích prohlídek vede organizace záznam.

(3) Práce při rozehřívání živic, s horkými živicemi a práce uvnitř nádob použitých předtím pro živice nesmějí vykonávat ženy, osoby se změněnou pracovní schopností a mladiství do 18 let.

§ 8

(1) Při práci s živicemi, jakož i s horkou obalovanou směsí, musí pracovníci používat předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků (prostředky na ochranu obličeje, zraku a dýchadel, ochranné oděvy, zástěry, rukavice a obuv proti popálení a znečištění, masti na ochranu pokožky apod.).

(2) Na pracovišti musí být prostředky pro poskytnutí první pomoci.

(3) Při pracích s živicemi o bodu vzplanutí do 125 °C a nad otevřenými poklopy cisteren a nádob používaných pro živice se nesmí zacházet s otevřeným ohněm, kouřit nebo konat práce, které mohou způsobit jiskření.

(4) Ve skladech živic, na místech, kde se pracuje s živicemi, a na strojích pro postřik živicemi musí být vhodné hasicí prostředky, o jejichž použití musí být pracovníci poučeni a v zacházení s nimi vycvičeni. Nesmí se používat hasicích přístrojů vodních a v uzavřených prostorách ani přístrojů tetrachlorových.

§ 9

(1) Ve skladech, u obalovacích souprav a v jiných stálých provozech, v nichž se zachází s živicemi, musí být zřízeny šatny s odděleným ukládáním pracovního a vycházkového oděvu, umývárny se sprchami, aby se pracovníci mohli řádně očistit a umýt. †)

(2) Na přechodných pracovištích musí být učiněna obdobná opatření podle místních podmínek.

§ 10

(1) Při práci s živicemi se musí zejména

a) dodržovat předepsané technologické postupy,

b) udržovat důležité části strojů a zařízení, vystavené znečištění živicemi, jako ventily, šoupata apod., aby se daly stále snadno ovládat, a odstraňovat netěsnosti ucpávek,

c) používat elektrických přístrojů, svítidel a nářadí, které svým provedením vyhovují danému prostředí.

(2) Při práci s živicemi je zakázáno zejména

a) zkracovat předepsanou dobu chlazení a větrání spalovacích komor,

b) vstupovat do cisterny a pracovat v ní bez příkazu nadřízeného pracovníka, bez dohledu jiné osoby a bez odložení zápalek, zapalovače, klíčů, nožů a jiných kovových předmětů, které by mohly způsobit jiskření,

c) požívat jídel a nápojů a kouřit bez předchozího umytí rukou a obličeje.

ČÁST II

Skladování živic

§ 11

(1) Živice v obalech (bubnech, drumech, sudech apod.) nebo volně ložené se smějí skladovat jen ve skladištích nebo na volném prostranství.

(2) Na volném prostranství se živice musí ukládat tak, aby byly chráněny před znečištěním a vodou. Obaly musí být uzavřené a ukládány výpustným otvorem vzhůru.

(3) Obaly s různými druhy živic a z různých dodávek se musí skladovat odděleně a s označením podle dodavatele, druhu a data dodání.

(4) Živice se nesmějí skladovat společně s kyselinami.

§ 12

Mezi zásobníky na živice se musí dodržet dostatečně volný manipulační prostor pro jejich obsluhu, a to v šířce rovné průměru většího ze sousedících zásobníků, nejméně však 1,5 m.

§ 13

Uzavřené skladové prostory musí být dostatečně osvětleny a větrány.

ČÁST III

Rozehřívání živic

Všeobecně

§ 14

(1) Živice se musí rozehřívat pozvolna a jen na teplotu nutnou k uvedení živice do kapalného stavu potřebného pro čerpání nebo danou technologii.

(2) Nejvyšší teploty pro rozehřívání jednotlivých druhů živic stanoví organizace v technologickém postupu podle horních mezí jejich pracovních teplot uvedených v příslušných technických normách. Nejvyšší teploty pro rozehřívání se nesmějí překračovat a při každé změně druhu živice se musí znovu stanovit. O nejvyšších teplotách při rozehřívání živic vede organizace záznamy.

(3) Zařízení pro rozehřívání živic musí být taková, aby nemohlo dojít k přehřívání anebo k připalování živic.

§ 15

Rozehřívají-li se živice v uzavřených prostorách, musí se zabezpečit zdravotně nezávadné ovzduší větráním, odváděním plynů apod. *)

§ 16

(1) Při rozehřívání musí živice sahat alespoň 20 cm nad horní úroveň topných těles (trubek apod.). Klesne-li během provozu hladina živice pod tuto mez, musí se ihned přestat topit. Kontrola stavu hladiny živice musí být možná ze stanoviště obsluhujícího pracovníka.

(2) Dojde-li k pěnění (kypění) rozehřáté živice, musí se použít vhodného odpěňovacího nebo srážecího prostředku (např. silikonového oleje).

§ 17

Za provozu zařízení musí organizace zejména

a) průběžně kontrolovat funkci a stav teploměrů a jiných kontrolních přístrojů,

b) denně kontrolovat stav vyzdívek spalovacích komor,

c) zařízení chránit před znečištěním živicí,

d) podle potřeby čistit ohřívací potrubí od nečistot a spalin.

§ 18

(1) Pokud se živice rozehřívají přímo v obalech (sudech apod.), musí se jejich uzávěry otvírat zvláštním klíčem a odstranit s otvoru, aby plyny mohly volně unikat. Obaly se musí zajistit, aby se nemohly převrátit nebo pootočit.

(2) Rozehřívat živice otevřeným plamenem přímo v obalech je zakázáno.

§ 19

Rozehřívání parou

(1) Rozehřívat živice v železničních kotlových vozech (cisternách) je dovoleno jen parou topnými hady. *)

(2) Při rozehřívání musí být víko otevřeno a musí se vhodným opatřením zabránit, aby živice nepřekypěla a aby do kotlového vozu nemohla vniknout voda.

(3) Obsluhující pracovníci nesmějí opustit pracoviště, pokud je zdroj páry zapojen.

Rozehřívání otevřeným plamenem

§ 20

(1) Rozehřívat živice otevřeným plamenem je dovoleno jen za přítomnosti nejméně dvou pracovníků a v nádobách k tomu určených, např. v cisternách bez topných hadů, v tavných vanách, kotlích, nádržích, pojízdných nádržích (dále jen "tavné nádoby").

(2) Živice o bodu vzplanutí do 125 °C se nesmějí rozehřívat otevřeným plamenem.

§ 21

(1) Každá tavná nádoba, v níž se rozehřívají živice otevřeným plamenem, musí být tak upravena, aby živičná hmota při vzkypění nemohla přijít do styku s ohněm (např. odtokové žlábky po celém obvodu nádoby se spádem směrem od ohniště). Stabilní nádoby musí být obezděny a opatřeny topeništěm zaústěným do komína.

(2) Topné zařízení (topeniště, hořáky apod.) musí být provedeno tak, aby plamen nemohl přijít do přímého styku se stěnou tavné nádoby.

§ 22

(1) Pro plnění tavných nádob živicí ze sudů musí být na jejich horní části zřízena pracovní plošina nejméně 1 m široká a na volných okrajích ohrazená. Ohrazení se provede dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 110 cm, přičemž spodní tyč musí být umístěna ve výši asi 50 cm, a při podlaze lištou 10 cm vysokou nebo plným ohrazením o téže výšce. Plošina musí být bezpečně přístupná po schůdcích nebo po pevném ocelovém žebříku se zábradlím nebo madlem. Plošina i výstup na ni se musí udržovat v čistotě.

(2) Za provozu je vstup na tavnou nádobu mimo pracovní plošinu zakázán.

(3) Tavná nádoba musí být uvnitř pod horním okrajem opatřena ocelovou ochrannou mříží proti pádu pracovníků nebo sudů do nádoby. Mříž musí být dostatečně únosná a její otvory nesmějí mít jeden z rozměrů větší než 8 cm. Nádoba se smí plnit jen tak, aby živice nemohla mříž zaplavit, a to ani při případném vykypění živičné hmoty.

(4) Pro dopravu sudů na plošinu tavné nádoby se musí používat vhodných a bezpečných zařízení.

§ 23

Všechny tavné nádoby musí být opatřeny tak, aby do nich nemohla vnikat voda. Malé pohotovostní tavné nádoby musí být opatřeny přiléhajícím poklopem umožňujícím též hašení vzníceného obsahu.

§ 24

(1) Před naplněním a rozehříváním živic se musí tavná nádoba uvnitř prohlédnout, zda není poškozená nebo zda v ní není voda, a výsledek prohlídky zaznamenat v revizní knize nebo v provozním deníku zařízení.

(2) Při zatápění v topeništi na tuhá paliva se nesmí používat k podpoře rozhoření hořlavých kapalin (např. petroleje, benzínu apod.).

§ 25

Rozehřívat živice otevřeným plamenem ve výškách je zakázáno.

§ 26

(1) Před zapálením hořáků se musí topeniště dobře provětrat a trysky hořáků pročistit speciální jehlou. Při zapalování je třeba dbát, aby palivo neodkapávalo do spalovací komory. Použije-li se zapalovače na tyči, musí být tyč alespoň 1 m dlouhá; obsluhující pracovník musí zapalovat hořák ze strany odkud vane vítr a musí si přitom chránit obličej.

(2) Plamen hořáků se musí seřídit tak, aby nedocházelo k nedokonalému spalování.

(3) Před zhasnutím hořáků se musí nejdříve uzavřít přívod paliva a pak přívod vzduchu, aby nenastal výbuch nebo požár. Po zhasnutí plamene se musí ohřívací potrubí vychladit proudem vháněného vzduchu.

(4) Pokud by vznikl požár, je nutno okamžitě uzavřít přívod paliva, pak přívod vzduchu a použít hasicích prostředků.

§ 27

Zdržovat se v blízkosti hořáků, pokud to jejich obsluha nevyžaduje, je zakázáno.

§ 28

(1) Pro použití kapalných paliv platí zvláštní předpisy. *)

(2) Doplňovat kapalné palivo a pohonné hmoty je dovoleno, jen není-li zařízení v provozu a jsou-li kohouty nádrží uzavřeny.

(3) Kapalná paliva (nafta, benzín, petrolej, topné oleje) se musí ukládat v prostorech k tomu určených. Nádoby s kapalným palivem a nádoby vyprázdněné se nesmějí ukládat poblíž topenišť.

§ 29

Pro použití plynných paliv platí zvláštní předpisy. **)

§ 30

Rozehřívání elektrickým proudem

Obsluhovat elektrická zařízení a pracovat na nich smějí jen pracovníci s předepsanou kvalifikací. ***)

ČÁST IV

Prohlídky, čištění a opravy nádob

Všeobecně

§ 31

(1) Tavné nádoby a nádoby pro skladování živic (dále jen "nádoby") musí organizace periodicky prohlížet a čistit. Lhůty kontrol a čištění stanoví výrobce podle typu použitých zařízení a druhů zpracovávaných živic.

(2) O výsledku prohlídek, oprav a čištění nádob musí organizace vést záznamy podepsané pracovníky, kteří prohlídku a práce vykonali.

§ 32

(1) Čištění nádob se smí provádět jen na příkaz odpovědného vedoucího pracovníka a za stálého dozoru jím pověřeného pracovníka.

(2) Před kontrolou a čištěním se musí nádoba nechat vychladnout na teplotu okolního ovzduší.

§ 33

(1) Do nádoby smí pracovník vstoupit a pobývat v ní, nejsou-li v ní plyny nebo páry v koncentracích škodlivých lidskému zdraví.

(2) Při práci uvnitř nádoby musí být pracovníci zajišťováni jedním, popř. více pracovníky vně nádoby, kteří neustále sledují pracovníky uvnitř, aby jim v případě nebezpečí poskytli okamžitou pomoc.

(3) Pracovníci uvnitř nádoby musí být vybaveni záchrannými pásy, pokud možno s upevněním i v týlu, a upoutáni k záchrannému lanu vyvedenému na povrch nádoby. Dále musí být vybaveni podle složení ovzduší uvnitř nádoby příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky (maska s dálkovým přívodem vzduchu nebo izolační dýchací přístroj) a nesmějí mít okované boty.

(4) Při práci uvnitř nádoby se nesmí používat svítidel s otevřeným ohněm, kouřit apod. Ruční elektrická svítidla a přívody k nim musí být užívána na bezpečné napětí †) a svou konstrukcí musí vyhovovat požadavkům na elektrická zařízení pro stupeň nebezpečí výbuchů 2 (SNV 2).††)

(5) Pro prohlídky, čištění a opravy nádob použitých pro živice o bodu vzplanutí do 125 °C platí zvláštní předpisy. †††)

(6) Při čištění a opravách nádob nesmějí pracovníci pracovat déle než 8 hodin za směnu.

§ 34

Železniční kotlové vozy (cisterny) se musí čistit v zařízení dodavatele živice.

ČÁST V

Přeprava živic

§ 35

(1) Přepravovat živice je dovoleno pouze v železničních kotlových vozech (cisternách), v obalech (sudech, bubnech, drumech apod.), v přepravnících a autodistributorech k tomu účelu určených. Přepravovat osoby je na těchto zařízeních zakázáno.

(2) Pro přepravu živic v přepravnících a autodistributorech platí technické podmínky pro tato zařízení.

§ 36

(1) Při přepravě živic přepravníky a autodistributory se musí pracovní teploty udržovat v rozmezí teplot daných pro čerpání.

(2) Ohřívat živici za jízdy se smí jen v dopravních prostředcích nebo strojích, v jejichž technickém průkazu je to dovoleno.

§ 37

(1) Nádoby pro přepravu živic se smějí plnit podle druhu živice a teploty jejího rozehřívání jen do takové výše, aby v nádobě zůstal volný prostor pro rozpínání živice, popřípadě jejích par. Maximální dovolený obsah plnění nádoby, vyznačený na štítku dopravního prostředku nebo stroje, se nesmí překračovat.

(2) Při špatném stavu vozovky se smí plnit jen do 3/4 maximálně dovoleného obsahu plnění nádoby a rychlost vozidla se musí přiměřeně zmenšit.

§ 38

Při ručním přenášení rozehřáté živice nebo při její dopravě do výšky nebo do hloubky se musí postupovat tak, aby pracovníci nebyli ohroženi popálením nebo opařením. Nádoby se nesmějí plnit až po okraj a nosit před hrudníkem.

ČÁST VI

Obsluha strojů a zařízení

§ 39

Parní kotle

Pro provoz a obsluhu parních kotlů platí zvláštní předpisy. *)

§ 40

Stroje pro postřik živicí

(1) U každého stroje pro postřik živicí musí organizace provádět pravidelné prohlídky, při nichž se kontroluje technický stav stroje, zejména stav tavné nádoby a jejích spojů, dále průchodnost, těsnost a neporušenost hadic a rozvodů apod.

Lhůty prohlídek stanoví organizace podle technických podmínek výrobce stroje nebo zařízení.

(2) Před počátkem a koncem každé směny musí organizace překontrolovat technický stav stroje nebo zařízení, zejména tavné nádoby, rozvody a hadice.

(3) Technický stav stroje, zjištěné závady i jejich odstranění, jakož i předání a převzetí stroje se musí zapisovat do provozního deníku stroje.

§ 41

(1) Na stroji musí být na obou stranách připevněny dobře viditelné tabulky s bezpečnostní značkou a nápisem o nebezpečí požáru **) a na chráněném místě upevněna tabulka se schématy rozvodů.

(2) Na pohyblivém stroji musí být upevněno ze všech stran dobře viditelné signalizační světlo (maják) oranžové barvy.

§ 42

(1) Při plnění tavné nádoby živicí musí být stroj zajištěn proti pohybu a přitom se nesmějí zároveň doplňovat pohonné hmoty.

(2) Za zmenšené viditelnosti se smí se strojem pracovat jen při vyhovujícím osvětlení.

(3) Za provozu stroje nebo zařízení s rozehřátou živicí se nesmějí na nich provádět žádné práce nebo opravy.

§ 43

(1) Před uvedením stříkacího zařízení v činnost se musí hořáky zhasnout.

(2) U distributorů se samostatným hořákem na petrolej nebo naftu a vzduch pro ohřev stříkací lišty a kloubů musí obsluhující pracovník provádět ohřev jen za přítomnosti dalšího pracovníka.

(3) Při stříkání se nesmí nikdo pohybovat v dosahu postřiku horkou živicí.

(4) Z potrubí a hadic se musí po ukončení práce odstranit zbytky živice.

Obalovací soupravy

§ 44

Zvýšená pracoviště pro obsluhu jednotlivých částí obalovací soupravy musí být opatřena pracovními plošinami zabezpečenými na volných okrajích, jak je stanoveno v § 22 odst. 1. Pro výstup na plošiny musí být zřízeny pevné schůdky se zábradlím na volných stranách nebo madlem, jsou-li schůdky mezi stěnami.

§ 45

Při čištění prostoru pod násypným košem míchačky se musí koš ve zvednuté poloze zajistit před pádem. Vstup do prostoru pod košem za provozu musí být zakázán nápadnou tabulkou *) na stroji.

§ 46

(1) Část obalovací soupravy, kde se třídí, suší a předehřívá kamenivo, musí být opatřena odprašovacím zařízením, které odsává prach ve všech místech vzniku.

(2) Pro provoz vytápěcího zařízení platí obdobně ustanovení § 14 až 30.

§ 47

(1) Obalovací soupravu je nutno podrobit pravidelným prohlídkám, které provádí organizace a jejichž lhůty stanoví výrobce.

(2) Výsledky prohlídek, zjištěné závady a jejich odstranění se zaznamenávají v revizní knize soupravy nebo jejích jednotlivých částí.

§ 48

(1) Pracovníci obsluhující obalovací soupravu musí používat ochranné přilby.

(2) Je zakázáno zdržovat se za provozu v blízkosti čerpadla horké živice a pracovat v blízkosti místa vstřiku živice s otevřeným plamenem nebo s rozžhavenými předměty a kouřit.

ČÁST VII

Laboratoře a zkušebny

Laboratoře

§ 49

Pro úpravu a vybavení laboratoří a práce v nich platí zvláštní předpisy. **)

§ 50

Požadavky na objekty, úpravu a vybavení polních zkušeben (polních laboratoří) a pro práce v nich stanoví podle zásad předpisů pro laboratoře (§ 49) a podle druhu nebezpečí jejich provozu organizace v dohodě s příslušnými orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce, požární ochrany a hygienické služby.


ČÁST VIII

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 51

(1) Technická zařízení vyrobená před nabytím účinnosti této vyhlášky se mohou používat bez úpravy, pokud tím nebude ohrožena bezpečnost života a zdraví pracovníků.

(2) Organizace musí zařídit u dosavadních provozoven umývárny se sprchami (§ 9 odst. 1) nejpozději do dvou let po nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 52

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1971.


Předseda: Ing. Šmok v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 169/1955 Ú. I., o zajištění a organizaci požární ochrany v závodech.

**) ČSN 65 0201 Předpisy pro zajištění požární bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin.

***) § 38 odst. 2 vyhlášky č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek. Směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku MZd, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic MZd ČSR č. 17/1970 Věstníku MZd ČSR, o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci (reg. č. 2/1968 Sb. a č. 20/1970 Sb.).

) Směrnice č. 5/1954 sbírky Hygienické předpisy, o hygienických podmínkách pro výstavbu průmyslových podniků, ve znění doplňků uveřejněných ve sbírce Hygienické předpisy, svazek 3/1958.

*) Směrnice č. 5/1954 sbírky Hygienické předpisy, o hygienických podmínkách pro výstavbu průmyslových podniků, ve znění doplňků uveřejněných ve sbírce Hygienické předpisy, svazek 3/1958.

*) Vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu.

*) ČSN 65 0201 Předpisy pro zajištění požární bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin.

**) ČSN 38 6405 Směrnice pro zpracování předpisů pro obsluhu a údržbu odběrních plynových zařízení v průmyslových závodech. ČSN 38 6420 Plynovody v průmyslových závodech. ČSN 38 6462 Rozvod a použití propanbutanu v průmyslových závodech.

***) ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních. ČSN 34 1440 Předpisy pro elektrická zařízení na povrchu v místech s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých plynů.

) ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.

††) ČSN 34 1440 Předpisy pro elektrická zařízení na povrchu v místech s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých plynů a par.

†††) ČSN 65 0201 Předpisy pro zajištění požární bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin. ČSN 05 0610 Bezpečnostné predpisy pre zváranie plameňom a rezánie kyslíkom. ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem. ČSN 05 0650 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým odporem.

*) ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních kotlů. ON 07 0740 Provozní předpisy pro obsluhu automatických nízkotlakých kotlů parních a teplovodních systém Slatina. ON 07 0741 Prevádzkové predpisy pro obsluhu automatických skríňových kotlov stredotlakých.

**) ČSN 01 8012 Bezpečnostní značky a tabulky (bezpečnostní značka 03, nápis 0301).

*) ČSN 01 8012 Bezpečnostní značky a tabulky (bezpečnostní značka 53, nápis 5302).

**) ON 73 5195 Předpisy pro projektování investiční výstavby - Chemické laboratoře.
ČSN 01 8003 Bezpečnostní předpisy pro práci v chemických laboratořích.
ČSN 73 0760 Požární předpisy pro výstavbu průmyslových závodů a sídlišť.
Směrnice č. 5/1954 sbírky Hygienické předpisy, o hygienických podmínkách pro výstavbu průmyslových podniků, ve znění doplňků uveřejněných ve sbírce Hygienické předpisy, svazek 3/1958.
ČSN 73 0131 Domovní kanalizace.
ČSN 73 6701 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů - Technické předpisy.
ČSN 38 6460 Předpisy pro instalaci a rozvod zkapalněného topného plynu v obytných budovách.
ČSN 38 6462 Rozvod a použití propanbutanu v průmyslových závodech.
ČSN 65 0201 Předpisy pro zajištění požární bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin.
Vládní nařízení č. 56/1967 Sb., o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví.
Vyhláška č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení č. 56/1967 Sb.

Přesunout nahoru