Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 85/1971 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářském styku mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací

Částka 23/1971
Platnost od 31.08.1971
Účinnost od 01.07.1971
Zrušeno k 31.12.2003 (14/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

85

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 15. července 1971

o Dohodě o hospodářském styku mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací


Dne 7. května 1971 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářském styku mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací.


Podle svého článku 8 vstoupila v platnost dnem 1. července 1971.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Marko v. r.


DOHODA

o hospodářském styku mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací

Vláda Československé socialistické republiky a Švýcarská spolková rada, vedeny přáním podporovat a rozšiřovat vzájemné hospodářské styky ve prospěch obou států, dohodly se takto:

Článek 1

Hospodářské styky mezi oběma státy budou se provádět podle ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT), jejíž smluvní stranou je Československo od jejího založení a k níž Švýcarsko přistoupilo podle Protokolu z 1. dubna 1966, jakož i podle případných dalších ujednání mezi oběma státy v rámci GATTu.

Obchodní smlouva mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací z 24. listopadu 1953 kromě toho zůstává v platnosti.

Článek 2

Smluvní strany budou usilovat, aby výměna zboží mezi oběma státy se dále rozvíjela na základě předpisů platných v Československu a ve Švýcarsku.

Přitom bude pokud možno přihlíženo k sezónnímu charakteru zboží, jakož i vývozní a dovozní struktuře obou států.

Článek 3

Obě vlády vyjadřují svůj zájem rozvíjet kooperaci v oblasti hospodářství, průmyslu a techniky, jakož i služeb. V tomto směru budou podporovat úsilí podniků a organizací obou států.

Výrobky a služby, které vyplynou z této spolupráce, budou podléhat co nejpříznivějšímu zacházení v rámci všeobecně platných předpisů v obou státech.

Obě vlády přijmou veškerá opatření potřebná k tomu, aby byla zajištěna ochrana průmyslového vlastnictví a autorských práv právních subjektů druhého státu. Toto se vztahuje také na ochranu označení původu.

Článek 4

Platy mezi Československem a Švýcarskem budou se provádět podle Protokolu, připojeného k této Dohodě.

Článek 5

Ze zástupců obou vlád bude vytvořena Smíšená komise.

Smíšená komise dohlíží na dodržování této Dohody a usnadňuje její provádění. Zabývá se zejména také návrhy a opatřeními, které směřují k rozšíření výměny zboží, ke zlepšení hospodářských vztahů a odstranění případně vzniklých potíží.

Schází se na žádost jedné nebo druhé smluvní strany.

Článek 6

Tato Dohoda se vztahuje na Knížectví Lichtenštejn, pokud bude ve svazku se Švýcarskou konfederací v rámci celní unie.

Článek 7

Touto Dohodou se ruší Dohoda o obchodních vztazích a úpravě platů mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací ze dne 22. prosince 1949 včetně příslušných Protokolů a dopisů.

Článek 8

Obě vlády provedou diplomatickou cestou vzájemnou výměnu notifikačních listin o splnění podmínek, potřebných k uzavření a vstoupení této Dohody v platnost. Dohoda vstoupí poté v platnost dnem 1. července 1971. V případě, že jedna z těchto notifikací bude provedena po 20. červnu 1971, vstoupí Dohoda v platnost za 10 dní po obdržení této notifikace.

Tato Dohoda platí do 31. prosince 1975. Zůstává v platnosti vždy na období dalšího roku, pokud jedna ze smluvních stran ji písemně nevypoví nejméně tři měsíce před uplynutím ročního období.

Na důkaz toho podepsali zplnomocněnci k tomu určení tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 7. května 1971 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Dr. Alfréd Killián v. r.

Za

Švýcarskou spolkovou radu:

Raymond Probst v. r.

PROTOKOL O PLATEBNÍM STYKU k Dohodě o hospodářském styku mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací

Článek 1

Se zřetelem k tomu, že platnost Dohody o obchodních vztazích a úpravě platů mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací ze dne 22. prosince 1949 se ruší Dohodou o hospodářském styku mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací, podepsanou dnešního dne a že v důsledku toho se vzájemný platební styk bude provádět ve švýcarských francích nebo v jiných volně směnitelných měnách, obě vlády prohlašují, že platy jakéhokoliv druhu nebudou v žádném případě podrobeny nepříznivější úpravě než jaká platila při zrušení vázaného platebního styku.

Totéž platí obdobně pro možnosti nakládání majetkovými hodnotami jakéhokoliv druhu.

Článek 2

Účty otevřené na základě Dohody ze dne 22. prosince 1949 se ruší a zůstatek se dává k volné dispozici Československé obchodní bance a. s. podle ujednání, které bude sjednáno mezi ní a Schweizerische Verrechnungsstelle.

Dáno v Praze dne 7. května 1971 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a v německém jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Dr. Alfréd Killián v. r.

Za Švýcarskou spolkovou radu:

Raymond Probst v. r.

Přesunout nahoru