Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 84/1971 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury

Částka 23/1971
Platnost od 31.08.1971
Účinnost od 25.06.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 15. července 1971

o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury


Dne 26. března 1971 byla v Praze podepsána Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury.


Podle svého článku 18 vstoupila Úmluva v platnost dnem 25. června 1971.

České znění Úmluvy se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Marko v. r.


ÚMLUVA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Rumunské socialistické republiky, vedeny snahou prohlubovat vzájemné poznávání politického, hospodářského a kulturního života národů Československé socialistické republiky a Rumunské socialistické republiky, rozhodly se v souladu s článkem 17 Dohody uzavřené mezi oběma vládami o kulturní spolupráci dne 23. listopadu 1968 uzavřít tuto úmluvu a za tím účelem se dohodly takto:

Článek 1

Československá strana zřizuje v Bukurešti "Dům české a slovenské kultury" a rumunská strana zřizuje v Praze "Dům rumunské kultury".

Článek 2

Posláním domů kultury je přispívat k lepšímu poznání kulturních a materiálních hodnot národů obou zemí organizováním kulturních akcí, poskytováním informací.

Domy kultury budou rovněž přispívat k plnění ustanovení prováděcích plánů Dohody o kulturní spolupráci, platných mezi oběma státy.

Článek 3

Domy kultury jsou právnickými osobami, na něž se vztahují právní předpisy platné v přijímajícím státu.

Článek 4

Dům české a slovenské kultury v Bukurešti bude vykonávat svoji činnost pod záštitou Státního výboru pro kulturu a umění Rumunské socialistické republiky, Dům rumunské kultury v Praze bude vykonávat svoji činnost pod záštitou federálního ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky.

Článek 5

Řízení domu kultury náleží řediteli, kterého jmenuje ze svých státních občanů zřizující stát.

Kromě ředitele může zřizující stát vyslat k působení do domu kultury i další pracovníky.

O jmenování ředitelů domů kultury se obě strany vzájemně vyrozumějí.

Článek 6

Ředitelé organizují a řídí veškerou činnost domů kultury a nesou za ni plnou odpovědnost.

Nesou rovněž odpovědnost za dodržování právních předpisů a zásad vnitřní a zahraniční politiky přijímajícího státu .

Článek 7

K plnění administrativně technických úkolů mohou být v domech kultury zaměstnáváni místní pracovníci , občané přijímajícího státu nebo občané zřizujícího státu, kteří mají trvalé bydliště v přijímajícím státu.

Tito pracovníci budou najímáni prostřednictvím Správy služeb diplomatickému sboru a vztahuje se na ně sociální a pracovní zákonodárství přijímajícího státu.

Článek 8

Ředitelé domů kultury budou předkládat předem měsíční program kulturní a informační činnosti, a to v Československé socialistické republice příslušnému orgánu federálního ministerstva zahraničních věcí a v Rumunské socialistické republice Státnímu výboru pro kulturu a umění a projednají jej s nimi.

Akce nezařazené do programu budou projednány zvlášť.

Článek 9

Domy kultury vyvíjejí:

a) činnost v oblasti literatury, divadla, filmu, hudby, výtvarného umění, vědy, školství a osvěty, a to formou výstav, koncertů, recitalů, filmových představení, literárních večerů, setkání s vědci a kulturními pracovníky, jazykových kursů a dalšími formami;

b) činnost informační o kulturním, hospodářském a politickém životě zřizujícího státu formou konsultací, vypůjčování knih a periodik z fondu knihovny, pořádání přednášek a besed, rozšiřování informačních materiálů, vydávání informačního bulletinu a dalšími formami;

Článek 10

Činnost domů kultury se provádí v místnostech k tomu účelu určených.

Pořádání akcí mimo sídlo domů kultury, a to jak v hlavním městě, tak i mimo hlavní město, bude možné se souhlasem a za přispění orgánů uvedených v článku 8 této úmluvy .

Článek 11

Diplomatická mise státu, zřizujícího dům kultury, může v jeho místnostech pořádat akce při dodržování předpisů platných pro činnost diplomatických misí v přijímajícím státu.

Článek 12

Veřejnost má volný přístup na akce pořádané domy kultury a do jejich knihoven.

Článek 13

Obě strany si navzájem poskytnou prostory, odpovídající z hlediska rozlohy a polohy činnosti domů kultury, zřizovaných podle této úmluvy.

V záležitostech, týkajících se poskytnutí místností určených domům kultury, se příslušné orgány obou stran dohodnou zvlášť.

Článek 14

Domy kultury mohou zřídit běžné účty v Lei, respektive v Kčs, u státních bank přijímajícího státu v souladu s jeho platnými předpisy.

Článek 15

Stát zřizující dům kultury hradí všechny náklady spojené s jeho provozem a zajišťuje na svůj náklad jeho vnitřní vybavení.

Vybavení domů kultury a fondy kulturních materiálů jsou majetkem zřizujícího státu.

Při případném ukončení činnosti domů kultury se smluvní strany dohodnou o způsobu převodu majetku a finančních prostředků zřizujícího státu.

Článek 16

Vnitřní vybavení a potřeby pro běžnou činnost domů kultury, jakož i materiály určené pro kulturní a informační činnost se propouštějí beze cla za podmínky, že nebudou prodány.

Článek 17

Příslušné orgány smluvních stran mohou k této úmluvě sjednávat prováděcí protokoly.

Článek 18

Tato úmluva podléhá schválení v souladu s příslušnými právními předpisy smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Tato úmluva se uzavírá na dobu pěti let a může být mlčky prodlužována vždy na další pětiletá období, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví šest měsíců před uplynutím každého období platnosti.

Sjednáno v Praze dne 26. března 1971 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a rumunském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky

Dr. Zdeněk Trhlík v. r.

Za vládu Rumunské socialistické republiky

Vasile Gliga v. r.

Přesunout nahoru